Zarządzanie płynnością finansową w gminie Stare Babice

Wstęp 3
Rozdział 1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota i cele działalności samorządu gminnego 5
1.2. Zakres zadań 8
1.3. Samodzielność finansowa gminy 17
1.4. Ograniczenia samodzielności gminy 23
Rozdział 2. Finansowe podstawy działalności gminy 26
2.1. Źródła dochodów gmin 26
2.2. Pojęcie budżetu i jego funkcje 28
2.3. Równowaga budżetowa 37
2.3.1. Zasada równowagi budżetowej 38
2.4. Pokrycie deficytu budżetowego – rozdysponowanie nadwyżki 39
2.5. Kontrola i nadzór nad gospodarką finansową gminy 43
Rozdział 3. Zarządzanie płynnością w gminie Stare Babice w latach 2012-2014 50
3.1. Istota płynności 50
3.2. Mechanizmy regulowania płynności 54
3.3. Charakterystyka gminy 55
3.3.1. Sytuacja finansowa gminy 57
3.3.2. Kredyty (terminy, raty, procenty) 72
3.3.3. Ocena płynności badanej gminy 76
Zakończenie 78
Literatura 80
Spis tabel i rysunków 83