Wpływ zmian ustroju m.st. Warszawy na zakres samorządności

Wstęp – 5 –
Rozdział 1. Miejsce dzielnicy Włochy w strukturze m.st. Warszawy – 7 –
1.1. Charakterystyka obszaru gminy- dzielnicy Włochy – 7 –
1.2. Geneza gminy – 12 –
1.3. Znaczenie dzielnicy Warszawa – Włochy dla miasta st. Warszawa – 19 –
Rozdział 2. Struktura i charakter władzy dzielnicy Warszawa – Włochy – 25 –
2.1. Regulacje prawne dotyczące utworzenia gminy Włochy – 25 –
2.2. Regulacje prawne dotyczące utworzenia dzielnicy Włochy – 32 –
2.3. Struktura organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy – 43 –
2.4. Zmiany poziomu samorządności dzielnicy w odniesieniu do gminy w zakresie oświaty, inwestycji, stanowienia budżetu, stanowienia podatków i polityki przestrzennej – 47 –
Rozdział 3. Zmiany w kierunkach rozwoju dzielnicy w latach 2002 – 2004 – 51 –
3.1. Opis metody badawczej – 51 –
3.2. Charakterystyka próby badawczej – 52 –
3.3. Analiza wyników badań – 53 –
Zakończenie – 59 –
Bibliografia – 61 –
Spis tabel i rysunków – 63 –
Załączniki – 65 –