Szanse i zagrożenia dla międzynarodowego towarowego transportu drogowego w Polsce

Wstęp 3

Rozdział 1. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO 5
1.1. Pojęcie transportu i usług transportowych 5
1.2. Międzynarodowy rynek transportowy 13
1.3. Charakterystyka i znaczenie poszczególnych gałęzi transportu w handlu międzynarodowym 22
1.4. Przemiany i rozwój międzynarodowego towarowego transportu drogowego 28

Rozdział 2. SYSTEM REGULACJI TRANSPORTU DROGOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ 36
2.1. Historia integracji Polski z UE w dziedzinie transportu towarowego 36
2.2. Obowiązujące akty prawne w UE dotyczące transportu towarowego 42
2.3. Dostosowanie polskiego prawa w dziedzinie transportu drogowego do wymogów unijnych 53

Rozdział 3. REGULACJE TRANSPORTU DROGOWEGO W UE JAKO BARIERA WEJŚCIA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW NA RYNEK EUROPEJSKI 65
3.1. Podstawowe cele zmian w systemie regulacji transportu drogowego w świetle integracji z UE 65
3.2. Konkurencyjność polskich przewoźników drogowych w świetle przeprowadzonych badań ankietowych 69
3.2.1. Opis metody badawczej 69
3.2.2. Hipotezy badawcze 71
3.2.3. Prezentacja techniki badawczej 74
3.2.4. Wyniki badania ankietowego 75

Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel i wykresów 99
Załącznik 101