Świadczenia emerytalne osób migrujących w obrębie Unii Europejskiej

Wstęp 4

Rozdział I. Cel i zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 7
1.1. Podstawy prawne koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 7
1.2. Podstawowa problematyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 12
1.2.1. Motywy i cele koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 12
1.2.2. Metody i formy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 16
1.3. Koordynacja a harmonizacja 16
1.4. Państwa objęte koordynacją 18
1.5. Zabezpieczenie pracownika migrującego przed utratą korzyści płynących z jego okresów zatrudnienia 19

Rozdział II. Podmiotowy i przedmiotowy zakres wspólnotowej koordynacji 22
2.1. Osoby objęte wspólnotową koordynacją 23
2.1.1. Pracownicy i osoby samodzielnie zarobkujące 24
2.1.2. Świadczenia w systemie specjalnym 27
2.1.3. Członkowie rodziny 29
2.2. Przedmiotowy zakres koordynacji 31

Rozdział III. Ubezpieczenia obowiązkowe i prawo do świadczeń emerytalnych w państwach członkowskich 34
3.1. Ubezpieczenie obowiązkowe a zwrot składek 35
3.2. Pracownicy i osoby samodzielnie zarobkujące 36
3.2.1. Podleganie ustawodawstwu typu A 36
3.2.2. Podleganie ustawodawstwu typu B 38
3.4. Emerytury 39
3.4.1. Emerytura krajowa 40
3.4.2. Ustalenie emerytury na podstawie rozporządzenia 43
3.5. Zbieg świadczeń 45
3.5.1. Pojęcie zbiegu świadczeń 45
3.5.2. Szczególne zasady postępowania w razie zbiegu świadczeń tego samego rodzaju 48
3.6. Tryb ustalenia wysokości świadczeń 51
3.6.1. Postępowanie wnioskowe 52
3.6.2. Tymczasowe świadczenia zaliczkowe 54
3.6.3. Koszty kontroli medycznej i administracyjnej 56
3.6.4. Zmiana miejsca zamieszkania 57

Rozdział IV. Wpływ koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej na swobodny przepływ osób i sytuację na rynku pracy 58
4.1. Wpływ uregulowań w zakresie ubezpieczeń społecznych na decyzje migracyjne 58
4.2. Następstwa uregulowań w zakresie systemów zabezpieczeń społecznych dla rynku pracy 64
4.3. Podsumowanie 66

Zakończenie 67

Bibliografia 69

Spis rysunków 74

Spis tabel 75