Sprawozdawczość banków dla Narodowego Banku Polskiego

Wstęp
Rozdział I. Charakterystyka sprawozdawczości bankowej
1.1. Przedmiot i funkcje rachunkowości bankowej
1.2. Podstawy prawne sprawozdawczości
1.3. Zasady księgowe
1.4. Bankowy plan kont
Rozdział II. Sprawozdania generowane zgodnie z Ustawą o rachunkowości
2.1. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych
2.2. Bilans banku
2.3. Rachunek zysków i strat
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
2.5. Rachunek przepływów pieniężnych
2.6. Informacja dodatkowa
Rozdział III. Sprawozdania wymagane przez Narodowy Bank Polski
3.1. Działalność Narodowego Banku Polskiego
3.2. Sprawozdawczość dla Narodowego Banku Polskiego
3.2.1. Sprawozdawczość na potrzeby bilansu płatniczego
3.2.2. Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej
Rozdział IV. Porównanie na przykładzie praktycznym
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów