Strategia i organizacja zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3
Rozdział I. Tworzenie organizacji wielopodmiotowych 5
1.1. Formy organizacji wielopodmiotowych 5
1.1.1 Koncern 7
1.1.2. Grupa kapitałowa 8
1.1.3. Holding 10
1.2. Motywy tworzenia koncernów 13
1.3. Sposoby tworzenia koncernów 14
1.4. Planowanie strategiczne w organizacji wielopodmiotowej 17
Rozdział II. Planowanie strategiczne zarządzania zasobami ludzkimi 23
2.1. Koncepcja efektywności organizacji 23
2.2. Rola przywódcza 26
2.3. Narzędzia i techniki planowania 30
2.4. Struktura procesu zarządzania strategicznego 33
2.5. Wdrażanie strategii i kontrola 35
Rozdział III. Strategiczna integracja zasobów ludzkich 45
3.1. Planowanie strategiczne potencjału ludzkiego w organizacji międzynarodowej 45
3.2. Selekcja strategiczna 49
3.3. Strategiczne szkolenia i rozwój zawodowy 58
3.4. Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami 62
Rozdział IV. Prezentacja firmy Roche 65
4.1. Historia i rozwój 65
4.2. Misja, cel i strategia 70
4.3. Zakres i kierunki działalności 71
4.4. Charakterystyka zatrudnienia 77
Rozdział V. Strategia i organizacja zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji wielopodmiotowej na przykładzie firmy Roche 79
5.1. Proces planowania zasobów ludzkich 79
5.2. Metody rekrutacji i selekcji pracowników 83
5.2.1. Rekrutacja wewnętrzna 83
5.2.2. Outsourcing kadrowy 86
5.3. Szkolenia i rozwój pracowników 88
5.4. System ocen pracowniczych 92
5.5. System motywacyjny organizacji 95
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel i schematów 106