Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Istota ryzyka walutowego 5
1.1. Ryzyko a niepewność 5
1.2. Pojęcie waluty i kursu walut 10
1.3. Definicja ryzyka walutowego 13
1.4. Ekspozycja ryzyka walutowego 15
1.5. Przewidywania oraz kwantyfikacja ryzyka walutowego 20

Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynek walutowy 26
2.1. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem 26
2.2. Kontrakty walutowe 31
2.3. Opcje walutowe 35
2.4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 38
2.5. Walutowe kontrakty futures 42

Rozdział III. Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe spółki AMICA S.A. 45
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa AMICA S.A. 45
3.2. Charakterystyka podstawowej działalności spółki 48
3.3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat 49
3.4. Ryzyko walutowe i sposoby jego zabezpieczenia w spółce 51
3.5. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem 52
3.6. Kształtowanie się wyniku finansowego oraz wnioski z przeprowadzonej analizy 55

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 66