Rynek pracy w Polsce po 1990 roku

Wstęp 2

Rozdział 1. Rynek pracy w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 4
1.1. Podstawowe pojęcia 4
1.2. Instytucje rynku pracy 7
1.2.1. Publiczne służby zatrudnienia 8
1.2.2. Ochotnicze Hufce Pracy i Agencje Zatrudnienia 13
1.2.3. Instytucje szkoleniowe 14
1.2.4. Instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego 15
1.3. Usługi rynku pracy 16
1.4. Instrumenty rynku pracy 21

Rozdział 2. Zatrudnienie i bezrobocie w świetle prawa pracy 28
2.1. Prawo pracy w polskim ustawodawstwie 28
2.2. Warunki zatrudnienia 33
2.3. Bezrobocie jako zagadnienie prawa pracy 39
2.4. Ochrona miejsc pracy a interes prawników, pracodawców i bezrobotnych 44

Rozdział 3. Krajowy rynek pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej 52
3.1. Wiek i struktura bezrobocia 52
3.2. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce 58
3.2.1. System aktywizacji długotrwale bezrobotnych 58
3.2.2. Ograniczanie bezrobocia wśród młodzieży 62
3.3. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 65
3.4. Nowa, zintegrowana strategia promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 67

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77