Rodzaje niedostosowania społecznego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I ISTOTA I ZNACZENIE RODZINY 4
1.1. Geneza i pojęcie rodziny 4
1.2. Znaczenie środowiska wychowawczego 13
1.2.1. Wpływ środowiska wychowawczego na kształtowanie osobowości 13
1.2.2. Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze 16
1.3. Patologia w rodzinie 22

ROZDZIAŁ II NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE I JEGO DETERMINANTY 26
2.1. Pojęcie niedostosowania społecznego w literaturze 26
2.2. Charakterystyka i rozmiar zjawiska niedostosowania społecznego 37
2.3. Rodzaje niedostosowania społecznego i jego przyczyny 39
2.4. Środowiskowe determinanty niedostosowania społecznego 40
2.4.1. Rodzina 42
2.4.2. Środowisko szkolne 44
2.4.3. Grupy rówieśnicze 46

ROZDZIAŁ III ŚRODOWISKO RODZINNE W ŚWIETLE NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO 49
3.1. Znaczenie rodziny w rozwoju społecznym 49
3.2. Rola środowiska rodzinnego w powstawaniu zaburzeń 52
3.3. Dysfunkcjonalność rodziny i jej przyczyny 57
3.4. Miejsce rodziny w profilaktyce niedostosowania społecznego dzieci 62

ZAKOŃCZENIE 68

BIBLIOGRAFIA 70

SPIS TABEL 74