Organizacja kontroli i zarządzania jakością w produkcji żywności

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie jakością żywności 5
1.1. Jakość a osiąganie zysku 5
1.2. Podejście technologiczno-menedżerskie 9
1.3. Łańcuch żywnościowy 16
1.4. Badania nad kontrolą i zarządzaniem jakością żywności 19

Rozdział II. Jakość żywności 26
2.1. Definicje i pojęcia jakości 26
2.2. Cechy jakościowe żywności 28
2.2.1.Wewnętrzne cechy jakościowe 28
2.2.2. Zewnętrzne cechy jakościowe 30
2.3. Wymagania prawne dotyczące jakości produktów rolno-spożywczych 31
2.4. Zarządzanie jakością 39

Rozdział III. Czynniki oddziałujące na cechy fizyczne produktu w łańcuchu rolno-spożywczym 45
3.1. Warunki produkcji zwierzęcej 45
3.2. Transport zwierząt i warunki uboju 46
3.3. Warunki uprawy i zbioru produktów roślinnych 51
3.4. Warunki przetwarzania żywności 57
3.5. Warunki przechowywania i dystrybucji 58
3.6. Wpływ warunków transportu, magazynowania i przetwórstwa 59

Rozdział IV. Proces kontroli i zarządzania jakością w produkcji żywności w „GELLWE” 67
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa – obiektu badań 67
4.2. Pomiary stosowane w kontroli i zarządzaniu jakością 69
4.2.1. Kontrola statystyczna procesu 69
4.2.2. Pomiar i analiza jakości 70
4.3. Kontrola jakości i zarządzanie jakością a osiągnięcia przedsiębiorstwa 71
4.3.1. Kontrola dostawy 71
4.3.2. Kontrola produkcji 71
4.3.3. Kontrola dystrybucji 72
4.4. Zarządzanie jakością produkcji w przedsiębiorstwie 72
4.5. Wyniki badań nad zarządzaniem jakością 76

Zakończenie 79

Bibliografia 81

Spis tabel 86