Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych technik nauczania języka angielskiego

WSTĘP 1
Rozdział I CHARAKTERYSTYKA NIEKONWENCJONALNYCH TECHNIK NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ŚWIETLE LITERATURY 3
1.1. Wykorzystanie programów komputerowych 5
1.2. Rola Internetu w nauczaniu angielskiego 14
1.3. Drama, jako rodzaj niekonwencjonalnego nauczania 19
1.4. Tradycyjne i niekonwencjonalne techniki nauczania w praktyce edukacyjnej 28
Rozdział II ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ 34
2.1. Przedmiot i cele badań 34
2.2. Problemy badawcze i hipotezy 34
2.3. Metody badań, techniki i narzędzia badawcze 36
2.4. Teren i organizacja badań 40
Rozdział III EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA NIEKONWENCJONALNYCH TECHNIK NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 44
3.1. Niekonwencjonalne techniki nauczania języka angielskiego w praktyce szkolnej pedagoga 44
3.2. Sprawności językowe w grupie niekonwencjonalnej 48
3.2.1. Gramatyka 48
3.2.2. Umiejętność pisania 49
3.2.3. Umiejętność czytania 50
3.2.4. Umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu 51
3.2.5. Kulturoznawstwo 51
3.3. Sprawności językowe w grupie tradycyjnej 52
3.3.1. Słuchanie i mówienie 52
3.3.2. Czytanie i pisanie 53
3.3.3. Kompetencja gramatyczna i słownictwo 54
3.4. Motywacja i zainteresowanie nauką 55
UOGÓLNIENIA I WNIOSKI 57
BIBLIOGRAFIA 68