Metody obliczania i ewidencjonowania podatku

Wstęp 3
Rozdział I. Istota, pojęcie i rodzaje podatków 4
1. Pojęcie podatku 4
2. Elementy konstrukcji podatku 7
3. Klasyfikacja podatków 13
4. Zasady podatkowe 15
Rozdział II. Źródła i rodzaje przychodów osób fizycznych podlegających opodatkowaniu 18
1. Podstawa prawna podatku dochodowego od osób fizycznych 18
2. Przychody ze stosunku służbowego 22
3. Przychody z działalności wykonywanej osobiście 25
4. Pozostałe źródła przychodów 29
Rozdział III. Rodzaje ulg podatkowych i sposoby ich ustalania 32
1. Skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu w latach 2006-2007 32
2. Odliczenia od dochodu i podatku w latach 2006 – 2007 36
Rozdział IV. Zasady naliczania i regulowania zobowiązań podatkowych 48
1. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników 48
2. Zeznania podatkowe 57
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 65