Kapitały własne jednostek gospodarczych

Wstęp – 3 –

Rozdział 1. KAPITAŁY WŁASNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI – 6 –
1.1. Główne źródła finansowania działalności gospodarczej – 6 –
1.2. Kapitał własny – 9 –
1.3. Kapitał obcy – 12 –
1.4. Wybór optymalnej struktury kapitałowej – 15 –

Rozdział 2. KAPITAŁY WŁASNE A FORMA PRAWNA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI – 20 –
2.1 Klasyfikacja kapitałów własnych – 20 –
2.2. Kapitały podstawowe w różnych podmiotach gospodarczych – 23 –
2.2.1. Spółka akcyjna – 24 –
2.2.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 27 –
2.2.3. Spółki osobowe – 32 –
2.3. Kapitały rezerwowe – 42 –
2.3.1. Kapitał zapasowy – 46 –
2.3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny – 49 –
2.3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe – 50 –
2.4. Spółdzielnia – 52 –
2.5. Przedsiębiorstwo państwowe – 53 –

ROZDZIAŁ 3. KAPITAŁY WŁASNE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM – 55 –
3.1. Kapitały własne w księgach rachunkowych – 55 –
3.1.1. Ujęcie kapitałów podstawowych w systemie rachunkowości – 58 –
3.1.2. Ujęcie kapitałów rezerwowych w systemie rachunkowości – 60 –
3.2. Kapitały własne w sprawozdaniu finansowym – 61 –
3.2.1. Prezentacja kapitałów własnych w bilansie – 65 –
3.2.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym – 69 –
3.2.3. Informacje uzupełniające o kapitałach własnych – 73 –

Zakończenie – 77 –
Bibliografia – 79 –
Spis tabel – 81 –