Innowacje bankowe w świetle dostosowań do Unii Europejskiej

Wstęp
Rozdział 1. Przemiany polskiego sektora bankowego
1.1. Polskie banki – rys historyczny
1.2. Bankowość w latach dziewięćdziesiątych
1.2.1. Reformy systemu bankowego w 1989 roku
1.2.2. Kryzys w systemie bankowym
1.2.3. Restrukturyzacja
1.2.4. Konsolidacja oraz prywatyzacja sektora bankowego
1.2.5. Banki zagraniczne na polskim rynku bankowym
1.2.6. Sytuacja ekonomiczna polskich banków
1.3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
1.4. Bankowość detaliczna
1.5. Konsument indywidualny na usług bankowych
Rozdział 2. Europejski system bankowy
2.1. Europejska jednostka walutowa – EURO
2.1.1. Rys historyczny
2.1.2. Kryteria przystąpienia do EMU
2.1.3. Zasięg EMU
2.1.4. Etapy wprowadzania euro
2.1.5. Prawne aspekty wprowadzenia euro
2.1.6. Kursy konwersji. Sposób przeliczania
2.1.7. Parytety walut krajów EMU do Euro
2.2. Organy odpowiedzialne za europejską politykę monetarną
2.2.1. Europejski Bank Centralny
2.2.2. Europejski Bank Inwestycyjny
2.2.3. Europejski Instytut Walutowy
Rozdział 3. Polski a europejski system bankowy
3.1.  Euro w polskim systemie bankowym
3.2. Polska bankowość  na tle państw europejskich
3.3. Perspektywy bankowości lokalnej i rodzimej
3.4. Przyszłość bankowości centralnej
3.5. Struktura sektora finansowego sprzyjającego integracji Polski z Unią Europejską
3.6. Przyszła infrastruktura sektora bankowego w Polsce
Zakończenie
Bibliografia