Prace dyplomowe z kierunku Historia

prace dyplomowe z historii

Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki odroczeń od powszechnego obowiązku obrony w Polsce po 1918 roku

Rozdział 1. Geneza odroczeń od powszechnego obowiązku obrony w Polsce. 1
1.1. Definicja odroczenia i jego podstawowe formy. 1
1.2. Ewolucja uregulowań prawnych w zakresie odroczeń od zasadniczej służby wojskowej od II RP do roku 2001. 10
1.2.1. Lata Drugiej Rzeczypospolitej. 10
1.2.2. Okres PRL do wydania ustawy z 1967 roku. 11
1.2.3. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony PRL z 1967 roku. 12
1.2.4 Rozporządzenia (akty wykonawcze) odnoszące się do ustawy z 1967 roku. 14
Rozdział 2. Uzyskiwanie odroczeń od zasadniczej służby wojskowej. 21
2.1. Podmioty uprawnione do wydawania odroczeń. 21
2.2. Udzielanie poborowemu odroczenia ze względu na konieczność sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. 24
2.3. Udzielanie poborowemu odroczenia ze względu na osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 27
2.4. Udzielanie poborowemu odroczenia ze względu na pobieranie nauki. 29
2.5. Udzielanie poborowemu odroczenia zasadniczej służby wojskowej z innych względów. 30
2.6. Problematyka uznawania poborowego za jedynego żywiciela rodziny (obecnie: posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny). 31
Rozdział 3. Określenie zdolności poborowych do odbywania służby wojskowej. 34
3.1. Zdolność do czynnej służby wojskowej 34
3.1.1. Kategorie zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej 35
3.1.2. Wykaz chorób i ułomności fizycznych oraz psychicznych, które uniemożliwiają wcielenie poborowego do czynnej służby wojskowej 36
3.2. Rola komisji lekarskich przy ustalaniu właściwej kategorii zdolności do odbywania służby wojskowej 47
Rozdział 4. Zaburzenia psychiczne psychiczne przyczyną odroczeń. 52
Bibliografia 72

Rola Józefa Piłsudskiego w tworzeniu niepodległego państwa polskiego

WSTĘP 2
Rozdział I Życie i działalność Józefa Klemensa Piłsudskiego 6
1. Dzieciństwo i młodość „Ziuka”. 6
2. Zesłanie na Syberię. 9
3. Towarzysz „Wiktor”. 13
4. Komendant Strzelców. 20
5. Brygadier Legionów. 23
6. Naczelnik Państwa. 28
7. Sulejówek. 33
8. Przewrót majowy. 35
9. Sanacja. 39
Rozdział 2. Wizja państwa do 1918 roku. 43
1. Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. 43
2. Orientacja prorosyjska. 56
3. Koncepcja proaustryjacka. 58
Rozdział 3.  Idea Polski Mocarstwowej w oczach Józefa Piłsudskiego po 1918 roku 69
1. Ogólne wprowadzenie 70
2. Rola sił zbrojnych 77
3. Sprawa motoryzacji armii 78
4. Nieporozumienia wokół Konstytucji Kwietniowej 79
5. Polityka zagraniczna 83
Rozdział 4. Józef Piłsudski kontra Roman Dmowski na drodze do niepodległości i odbudowy państwa polskiego 89
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 104

Życie i poglądy Leona Sapiehy

Wprowadzenie 1
Rozdział pierwszy. Życiorys 6
1.1. Młodość 6
1.2. Pierwsza wojna światowa 7
1.3. Lata 1918 – 1920 8
1.4. Lata międzywojenne 10
1.5. W służbie Armii Krajowej podczas Drugiej Wojny Światowej 22
Rozdział drugi. Poglądy Leona Sapiehy o Murzynach w trakcie jego wypraw w Afryce. 24
Rozdział trzeci. Poglądy Leona o Murzynach oraz rady dla Europy zawarte w jego przemówieniu w Rzymie 40
Zakończenie 52
Bibliografia 54

Rola i znaczenie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w dziejach Polski

Wstęp
Rozdział 1. Prezentacja postaci Romana Dmowskiego.
1. Dzieciństwo i wychowanie.
2. Nauka.
3. Zainteresowania.
4. Początek działalności politycznej.
Rozdział 2. Utworzenie Narodowej Demokracji.
1. Definicja.
1.1. Ugrupowanie czy obóz polityczny?
1.2. Podstawowe założenia.
2. Dążenia narodowowyzwoleńcze Polaków w zaborach.
3. Działalność Narodowej Demokracji.
Rozdział 3. Powstanie i rozwój Endecji.
1. Działalność polityczna obozu.
2. Stanowisko wobec Rosji.
3. Rozłamy po 1905 roku.
4. Działalność parlamentarna Stronnictwa.
5. Wybory parlamentarne.
6. Reakcja Stronnictwa Narodowego na „przewrót majowy”.
7. Próby zmian w strukturach Narodowej Demokracji.
Zakończenie
Bibliografia

Ludowcy i chadecy w układzie sił politycznych w II RP

Wstęp
Rozdział 1. Ludowcy i chadecy w układzie sił politycznych.
1.1. Ludowcy.
1.2. Chadecy.
Rozdział 2. Praktyka polityczna
2.1. Do przewrotu majowego.
2.2. Między „Majem” a „Brześciem”.
2.3. W latach trzydziestych.
Rozdział 3. Myśl polityczna.
3.1. Agrarystyczna wizja Polski
Zakończenie
Bibliografia

Korpus dyplomatyczny w Warszawie

Wstęp
Rozdział I. Powstanie i rozwój dyplomacji II Rzeczypospolitej
1.1. Ogólny zarys historii dyplomacji
1.2. Kształtowanie się nowoczesnej dyplomacji XIX/XX wiek
1.3. Powstanie państwa polskiego i jego miejsce w Europie
1.4. Polski korpus dyplomatyczny
1.4.1. Rada Regencyjna
1.4.2. Komitet Narodowy Polski
1.4.3. Ministrowie Spraw Zagranicznych i ich współpracownicy
1.4.4. Struktury i placówki.
1.4.5. Kadry.
Rozdział II. Placówki dyplomatyczne w Warszawie
2.1. Akredytacje
2.2. Tworzenie placówek dyplomatycznych
2.2.1. Korpus dyplomatyczny
2.2.2. Warszawski korpus dyplomatyczny.
2.2.3. Protokół dyplomatyczny stosowany w Polsce międzywojennej
2.2.4. Ambasady, poselstwa, attachaty i konsulaty w II Rzeczpospolitej
2.3. Ambasadorowie i posłowie (barwne i mniej barwne postacie)
Rozdział III. „Życie codzienne” dyplomatów w Warszawie w okresie międzywojennym
3.1. Ceremonie
3.1.1. Wymogi służby dyplomatycznej
3.1.2. Wygląd i strój
3.1.3. Ordery i ich rola
3.1.4. Język dyplomatyczny
3.2. Życie towarzyskie
Zakończenie
Bibliografia

Giełdy pieniężne w II Rzeczpospolitej

Wstęp 1
1. Historia giełdy. 3
1.1 Geneza giełdy światowej 3
1.2. Najważniejsze giełdy na świecie. 15
1.3 Początki polskiej giełdy. 23
2. Podstawy prawne działalności giełd pieniężnych w Polsce w okresie międzywojennym 29
2.1 Podstawy prawne i ustawodawstwo związane z giełdami w Rzeczpospolitej. 29
2.2 Status giełdy w Polsce w latach 1918-1939. 33
2.3 Władze giełdy 37
2.4 Ustawodawstwo dotyczące maklerów giełdowych w II RP. 42
3. Działalność giełd pieniężnych w II Rzeczpospolitej 54
3.1 Giełda Warszawska i Komitet Giełdowy w początkach II Rzeczpospolitej 54
3.2 Reforma giełdowa 59
3.3 Giełda pieniężna po reformie giełdowej 63
3.4 Rada giełdowa po reformie giełdowej 74
4. Rola giełdy pieniężnej w gospodarce Rzeczpospolitej Polski w latach 1918-1939. 78
4.1 Wpływ giełdy pieniężnej na wydarzenia gospodarcze w kraju w przykładowym okresie Polski międzywojennej 78
4.2 Działalność giełdy na rynku obligacji skarbu państwa 86
4.3 Podsumowanie prac giełdy w okresie międzywojennym 99
Zakończenie 104
Bibliografia 106

Działalność oświatowa, społeczna i ekonomiczna Zjednoczonego Koła Ziemianek

Wstęp
Rozdział 1. Utworzenie Zjednoczonego Koła Ziemianek, jego struktura, program i najwybitniejsze postacie
Rozdział 2. Działalność oświatowa ZKZ
2.1. Tworzenie i prowadzenie szkół
2.2. Organizowanie kursów, wykładów i odczytów
Rozdział 3. Działalność społeczna
3.1. Ochronki
3.2. Domy opieki
3.3. Działalność filantropijna
Rozdział 4. Działalność ekonomiczna
4.1. Pomoc kobietom
4.2. Własne warsztaty, fabryki, sklepy
Zakończenie
Bibliografia