Finansowanie projektów inwestycyjnych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. FORMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1. Finansowanie własne 7
1.1. Amortyzacja 9
1.2. Kapitał zapasowy 10
1.3. Emisja akcji 11
2. Finansowanie obce 13
2.1. Kredyty 13
2.2. Obligacje 16
2.3. Leasing 17
2.4. Factoring 19
3. Koszty pozyskiwania kapitału 21
3.1. Koszt kapitału obcego 21
3.2. Koszt kapitału własnego 24
3.3. Średni ważony koszt kapitału 31
ROZDZIAŁ II. OCENA EKONOMICZNEJ OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 34
1. Metody oceny projektów inwestycyjnych 35
1.1. Metoda okresu zwrotu 35
1.2. Metoda wartości zaktualizowanej netto 37
1.3. Indeks zyskowności 39
1.4. Wewnętrzna stopa zwrotu 40
1.5. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu 41
2. Problemy ryzyka finansowego projektu 43
2.1. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko 44
2.2. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko 50
3. Tworzenie się struktury kapitałowej przedsiębiorstwa inwestującego 56
3.1 Optymalna struktura kapitału według podejścia tradycyjnego 57
3.2. Struktura kapitału a teoria Modiglianiego – Millera 59
3.3. Teoria kosztów związanych z trudnościami finansowymi (koszty bankructwa) 65
3.4. Teoria kosztów przedstawicielstwa 67
3.5. Teoria asymetrii informacji 68
3.6. Dodatkowe czynniki wpływające na ustalenie struktury kapitału w przedsiębiorstwie 69
ROZDZIAŁ III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PACTIV Sp. z o. o. 73
1.2. Zakres działalności firmy i jej główne produkty 74
2. Potencjał firmy i jej sytuacja majątkowa 75
2.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 75
2.2. Analiza wskaźnikowa 83
3. Inwestycje Pactiv Sp. z o. o. 87
3.1. Wdrożenie nowego systemu informatycznego Exact 88
3.2. Opłacalność wdrożenia systemu Exact 89
3.3. Źródła finansowania inwestycji i koszt kapitału 96
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel 104
Spis rysunków 105