Ewidencja i rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka rachunku kosztów i jego rola w przedsiębiorstwie 5
1. Pojecie i klasyfikacja kosztów 5
1.1.1. Pojęcie kosztu w rachunkowości bilansowej i podatkowej 6
1.1.2. Klasyfikacja kosztów 8
1.2. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie 13
1.3. Przedmiot i modele rachunku kosztów 19
Rozdział II. Rozwiązania ewidencji kosztów a zasady ustalania wyniku finansowego 25
2.1. Pełna i uproszczona ewidencja kosztów działalności gospodarczej 26
2.1.1. Układy ewidencji kosztów 26
2.1.2. Rozliczanie kosztów pośrednich 27
2.1.3. Ewidencja kosztów zarządu 29
2.1.4. Rozliczanie pozostałych kosztów operacyjnych 30
2.1.5. Rozliczanie kosztów finansowych 32
2.2. Rozliczania międzyokresowe kosztów w świetle ustawy o rachunkowości 33
2.2.1. Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów 33
2.2.2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 37
2.2.3. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 39
2.3. Zasady ustalania wyniku finansowego 40
2.3.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych 40
2.3.2. Metody sporządzania rachunku zysków i strat 43
2.3.3. Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych w świetle ustawy o rachunkowości 44
2.3.4. Rozliczanie wyniku finansowego w Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 46
Rozdział III. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie działalności gospodarczej X Sp. z o.o. 51
3.1. Charakterystyka X 51
3.1.1. Status prawny i struktura organizacyjna 51
3.1.2. Gospodarka Spółki 53
3.2. Opis Zakładowego Planu Kont stosowanego w Spółce 56
3.2.1. System księgowości i kontroli wewnętrznej w X Sp. z o.o. 56
3.2.2. Zakładowy Plan Kont X Sp. z o.o. 57
3.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów X Sp. z. o.o. 62
3.3.1. Ewidencja kosztów w Spółce 62
3.3.2. Struktura kosztów X Sp. z o.o. 67
3.4. Ocena wpływu kosztów na wyniki finansowe i rozwój Spółki z uwzględnieniem zmian przepisów prawa gospodarczego 74
3.4.1. Analiza wyników działalności Spółki 74
3.4.2. Ocena wpływu zmian w prawie gospodarczym na wyniki finansowe Spółki 80
Zakończenie 83
Bibliografia 84
Spis tabel, rysunków i schematów 86