Etapy i procedury płynności finansowej banku komercyjnego np. banku X

Wstęp 3
1.1. Struktura organizacyjna banku komercyjnego 5
1.1.1. System bankowy i jego organizacja 5
1.1.2. Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym 16
1.1.3. Przesłanki organizacji banku oraz struktura centrali i oddziałów 17
1.2. Etapy i procedury tworzenia i przetwarzania zbioru informacji związanych z polityką tworzenia produktów bankowych 24
1.2.1. Procedura dotycząca wprowadzania nowych produktów bankowych 24
1.2.2. Procedury kredytowe i rachunków bankowych stosowane przez banki 28
1.3. Strategie marketingowe na rynkach produktów bankowych 30
1.3.1. Strategia produktów i usług bankowych 30
1.3.2. Strategia cenowa 33
1.3.3. Strategia dystrybucji 35
1.3.4. Strategia komunikacji 40
Rozdział 2. Metody analizy i projekcji procesów płynności finansowej banku komercyjnego 45
2.1. Definicja płynności i reguły zabezpieczania płynności banku 45
2.2. Mierniki płynności finansowej 50
2.3. Kontrola płynności za pomocą wskaźników i limitów. 57
2.4. Metody zarządzania płynnością finansową 65
2.5. Problemy kształtowania tzw. progu bezpieczeństwa finansowego. 69
2.6. Wpływ kryzysów płynności na działalność Banku 80
Rozdział 3. Analiza bilansu banku komercyjnego na przykładzie Banku X SA 92
3.1. Działalność Banku X – struktura i skład Grupy Kapitałowej Banku X 92
3.2. Metody analizy czynników kształtujących strukturę aktywów Banku 57
3.3. Struktura pasywów bankowych 65
3.4. Zestawienie terminów aktywów i pasywów Banku 85
3.5. Zmiany strukturalne w bilansie Banku X na tle płynności finansowej 91
3.5.1. Struktura aktywów i pasywów 92
3.5.2. Limity niedopasowania aktywów i pasywów 93
3.5.3. Wskaźniki płynności Banku X 97
3.5.4. Analiza bazy depozytowej 101
3.5.5. Analiza portfela kredytowego 104
3.5.6. Jakość portfela 105
Zakończenie 111
Bibliografia 116
Spis tabel 118
Spis wykresów 119
Spis schematów 120