Formy zabezpieczeń kredytów udzielanych przez PKO BP

Rozdział I
Formy działalności Banku PKO B.P. S.A.

1. Działalność na rynku klientów indywidualnych

1.1. Rozwój sieci i bankomatów Banku PKO B.P. S.A.
1.2. Karty płatnicze
1.3. Oferta depozytowa dla klientów indywidualnych
1.4. Oferta kredytowa dla klientów indywidualnych

2. Działalność na rynku klientów instytucjonalnych
2.1. Oferta depozytowa i kredytowa dla klientów instytucjonalnych

Rozdział II
Rodzaje udzielanych kredytów

1.1. Kredyty gotówkowe i bezgotówkowe
1.2. Kredyty złotowe i dewizowe
1.3. Kredyty komercyjne i preferencyjne
1.4. Kredyty gospodarcze
1.5. Kredyty w rachunku bieżącym
1.5.1. Kredyt płatniczy
1.5.2. Kredyt otwarty

1.6. Kredyty obrotowe
1.6.1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
1.6.2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

1.7. Kredyty inwestycyjne
1.7.1. Kredyt budowlany
1.7.2. Kredyt hipoteczny

1.8. Kredyt lombardowy
1.9. Kredyty dla ludności
1.9.1. Kredyty mieszkaniowe

Rozdział III
Formy zabezpieczeń – efektywność zabezpieczeń

1. Wstęp
1.1. Zabezpieczenia osobiste
1.1.1. Gwarancja bankowa
1.1.2. Przelew wierzytelności na zabezpieczenia
1.1.3. Poręczenie wg prawa cywilnego
1.1.4. Weksel własny in blanco
1.1.5. Poręczenie wekslowe
1.1.6. Przystąpienie do długu kredytowego
1.1.7. Przejęcie długu

1.2. Zabezpieczenia rzeczowe
1.2.1. Blokada środków na rachunku bankowym
1.2.2. Zastaw ogólny
1.2.3. Bankowy zastaw rejestrowy
1.2.4. Zastaw na prawach
1.2.5. Hipoteka
1.2.6. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
1.2.7. Ubezpieczenie kredytu
1.2.8. Kaucja
1.2.9. Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji.

Zakończenie
Bibliografia