Edukacja medialna nauczyciela

Wstęp 4
Rozdział 1. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym 6
1.1. Determinanty społeczeństwa informacyjnego 6
1.2. Społeczeństwo informacyjne jako wyzwanie cywilizacyjne 12
1.3. Charakterystyka multimedialnych technologii informacyjnych w edukacji 18
Rozdział 2. Multimedia i technologia informatyczna w społeczeństwie informacyjnym 28
2.1. Istota multimediów 28
2.2. Rola multimediów w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczyciela 38
2.3. Konsekwencje pedagogiczne a korzyści edukacyjne ze stosowania multimediów 42
Rozdział 3. Multimedia w pracy nauczyciela 48
3.1. Wykorzystanie Internetu przez nauczyciela 48
3.2. Sieci komputerowe w edukacji 51
3.2.1. Poczta elektroniczna 53
3.2.2. WWW (World Wide Web) 55
3.2.3. Usługa FTP (File Transfer Protocol) 58
3.2.4. IRC (Internet Relay Chat) 59
3.2.5. Telnet 60
3.3. Stosowanie multimediów w edukacji 61
Rozdział 4. Metodologia badań własnych 68
4.1. Przedmiot i cel badań 68
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 69
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 70
4.4. Teren i organizacja badań 71
4.5. Charakterystyka próby badawczej 73
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 76
5.1. Ocena kwalifikacji nauczycieli w aspekcie korzystania z multimediów 76
5.2. Charakterystyka sprzętu multimedialnego 82
5.3. Częstotliwość i okoliczności korzystania z multimediów 84
5.4. Uzasadnienie stosowania multimediów we współczesnej edukacji 87
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 96
Aneks 97