Działalność małych i średnich przedsiębiorstw spedycyjnych

Wstęp 3
Rozdział I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPEDYCYJNEJ I POLSKIEGO RYNKU USŁUG SPEDYCYJNYCH 7
1. Działalność spedycyjna, jej istota i cele 7
1.1. Istota i cele działalności spedycyjnej 7
1.2. Zadania spedycji 10
1.3. Zarządzanie działalnością spedycyjną 13
2. Charakterystyka polskiego rynku usług spedycyjnych 17
2.1. Pojęcie rynku usług spedycyjnych i zasady jego funkcjonowania 17
2.2. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku 20
3. Ogólna charakterystyka rynku usług spedycyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej 27
3.1. Charakterystyka niemieckiego rynku spedycyjnego 27
3.2. Charakterystyka francuskiego rynku spedycyjnego 31
Rozdział II.
ANALIZA STRATEGII DZIAŁANIA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNEGO NA POLSKIM RYNKU USŁUG SPEDYCYJNYCH 36
1. Identyfikacja badanego przedsiębiorstwa spedycyjnego 36
1.1. Ogólny opis badanego przedsiębiorstwa i jego zadania 36
1.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 43
1.3. Funkcjonujący model zarządzania przedsiębiorstwem 45
2. Analiza strategii działania 47
2.1. Identyfikacja przyjętej strategii działania 47
2.2. Analiza wykonywanych zadań spedycyjnych w latach 2003 – 2004 48
2.3. Ogólna analiza kosztów wykonywanych zadań spedycyjnych 52
3. Analiza systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie działalnością spedycyjną 54
3.1. Opis istniejącego systemu informatycznego 54
3.2. Analiza wspomagania modelu zarządzania przez system informatyczny 59
Rozdział III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNEGO 62
1. Kierunki zmian w obecnej strategii działania przedsiębiorstwa 62
2. Kierunki działań zmierzających do podniesienia poziomu obsługi klienta 64
3. Kierunki działań umożliwiających redukcję kosztów 72
4. Propozycje zmian w modelu zarządzania przedsiębiorstwem i systemie wspomagającym zarządzanie 76
Zakończenie 82
Bibliografia 86
Spis tabel 88
Spis rysunków 89