Audyt wewnętrzny na przykładzie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 4
1. Istota i rodzaje audytu wewnętrznego 4
2. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego 6
3. Zadanie audytowe i jego realizacja 11
4. Obszary audytu wewnętrznego 13
Rozdział II. Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy 16
1. Organizacja działu audytu wewnętrznego w Urzędzie M. St. Warszawy 16
1.1. Organizacja pracy w komórce audytu wewnętrznego 16
1.2. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego 17
2. Plan kontroli w Urzędzie M. St. Warszawy 19
3. Wewnętrzna kontrola w Urzędzie M. St. Warszawy 21
3.1.Wykonywanie czynności kontrolnych 21
3.2. Dokumentowanie czynności kontrolnych 22
3.3. Wystąpienia pokontrolne 26
3.4. Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli 27
Wnioski 28
Bibliografia 30
Spis rysunków 32