Analiza zdolności kredytowej banku spółdzielczego

Wstęp 2
Rozdział 1. Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym 4
1.1. System bankowy jako część systemu finansowego 4
1.2. Nadzór bankowy 9
1.3. Banki komercyjne w polskim systemie bankowym 13
1.4. Banki spółdzielcze i kasy oszczędnościowo – kredytowe 18
Rozdział 2. Ocena zdolności kredytowej 25
2.1. Kredyt a pożyczka 25
2.2. Zasady kredytowania 31
2.3. Ryzyko kredytowe 34
2.4. Pojęcie zdolności kredytowej 38
2.5. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw 41
Rozdział 3. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym w Białymstoku 44
3.1. Historia działalności Banku Spółdzielczego w Białymstoku 44
3.2. Oferta kredytowa 47
3.3. Procedura otrzymania kredytu 52
Rozdział 4. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym w Białymstoku 64
4.1. Analiza bilansu 64
4.2. Struktura kapitałowo-majątkowa 72
4.3. Analiza rachunku wyników 74
4.4. Analiza przepływów pieniężnych 81
Rozdział 5. Analiza zdolności kredytowej na podstawie wskaźnikowej analizy sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym w Białymstoku 83
4.1. Analiza rentowności 91
4.2. Analiza płynności finansowej 96
4.3. Analiza sprawności działania 98
4.4. Analiza zadłużenia (obsługi długu) 100
Zakończenie 102
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 106