Analiza systemu szkoleń w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. SZKOLENIE JAKO CZYNNIK WSPIERAJĄCY ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I ORGANIZACJI 3
1.1. Istota i znaczenie systemu szkoleń w organizacji 3
1.2. Kapitał intelektualny w organizacji 8
1.3. Determinanty strategii rozwoju zasobów ludzkich 18

ROZDZIAŁ II. STRATEGIE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ZASOBÓW LUDZKICH 23
2.1. Tworzenie podstaw polityki organizacji w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 23
2.2. Procesy rozwoju ludzi 27
2.3. Plany szkoleń a plany uczenia się 29
2.4. Procesy zarządzania rozwojem i karierą 32

ROZDZIAŁ III. SYSTEM SZKOLEŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE X W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ WŁASNYCH 39
3.1. Metodologia badań własnych 39
3.1.1. Przedmiot i cel badań 39
3.1.2. Problemy i hipotezy badawcze 40
3.1.3. Metody i techniki badań 40
3.1.4. Charakterystyka próby badawczej 41
3.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa 41
3.3. Strategia personalna firmy 43
3.4. Analiza wyników badań własnych 45
3.4.1. System szkoleń 45
3.4.2. Rola HR Managera w procesie szkoleniowym 54
3.4.3. Proces rozwoju pracowników 59

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel 66
Spis rysunków 67
Aneks 68