Amortyzacja środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa Inco – Veritas S.A.

Wstęp 3
Rozdział pierwszy
Środki trwałe jako składnik majątku trwałego 5
1.1. Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych 5
1.2. Sposób wyceny 8
1.3. Istota i znaczenie amortyzacji 11
1.4. Metody amortyzacji 14
1.5. Dokumentacja obrotu środkami trwałymi 21
1.6. Zasady ewidencji 22
Rozdział drugi
Środki trwałe i ich amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 28
2.1. Definicja środka trwałego 28
2.2. Zasady wyceny 30
2.3. Stosowane metody amortyzacji 33
2.4. Różnice w ustalaniu amortyzacji 40
2.5. Prezentacja środków trwałych w sprawozdaniach 44
Rozdział trzeci
Organizacja i funkcjonowanie Inco – Veritas S.A. 50
3.1. Podstawy prawne przedsiębiorstwa 50
3.2. Zasady organizacyjni i funkcjonowania przedsiębiorstwa 53
3.3. Organizacja komórki rachunkowości 59
Rozdział czwarty
Ocena funkcjonowania zasad gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwie Inco – Veritas S.A. 61
4.1. Analiza struktury środków trwałych 61
4.2. Sposób ewidencji środków trwałych 67
4.3. Ocena zasad wyceny środków trwałych 71
4.4. Stosowane metody amortyzacji 73
4.5. Różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową 75
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis rysunków i tabel 80