Analiza systemu oceniania pracowników w firmie POLKOMTEL S.A.

Wstęp 2
Rozdział I
Miejsce systemu oceniania w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Systemowe ujęcie oceniania 8
1.3. Metody oceny pracowników 17
Rozdział II
Elementy procesu oceniania 23
2.1. Podmioty systemu oceniania 23
2.2. Kryteria oceniania pracowników 29
2.3. Instrumenty i działania wspomagające proces oceny pracowników 33
Rozdział III
Charakterystyka firmy POLKOMTEL S.A. 39
3.1. Zarządzanie w firmie POLKOMTEL S.A. 39
3.2. Systemowe ujęcie oceny pracowników 43
3.3. Metody oceniania w POLKOMTEL S.A. 47
Rozdział IV
Projekt systemu oceny pracowników w firmie POLKOMTEL S.A., dla regionu V 50
4.1. Podmioty oceniania w POLKOMTEL S.A. 50
4.2. Ustalanie kryteriów oceny w firmie 51
4.3. Narzędzia wspomagające proces oceny pracowników 60
4.4. System oceniania w przedsiębiorstwie POLKOMTEL S.A.- wnioski 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70