Zdolność absorpcyjna Europejskiego Funduszu Społecznego

WSTĘP 5
Rozdział I. 7
1. GENEZA ROZWOJU LOKALNEGO. 7
2. POJĘCIE ROZWOJU LOKALNEGO. 8
2.1. Definicje rozwoju lokalnego. 8
2.2. Składowe rozwoju lokalnego. 9
3. CZYNNIKI POBUDZAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY. 12
3.1. Podstawowe czynniki rozwoju lokalnego. 12
3.2. Elementy klimatu społecznego. 15
4. KONCEPCJE ROZWOJU LOKALNEGO. 16
4.1. Wybrane modele rozwoju lokalnego. 16
4.2. Odmienna typologia rozwoju lokalnego. 18
4.3. Klasyczny model rozwoju lokalnego. 19
5. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM. 20
5.1. Pojęcie zarządzania. 20
5.2. Etapy zarządzania rozwojem lokalnym. 21
6. ISTOTA KAPITAŁU LUDZKIEGO W ROZWOJU LOKALNYM. 22
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO. 23
Rozdział II. FUNDUSZE STRUKTURALNE 26
1. ISTOTA I RODZAJE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH. 26
1.1. Fundusze Strukturalne w okresie 2000-2006. 27
2. PROGRAM PHARE I PRZYGOTOWANIA DO EFS 29
3. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 32
3.1. Historia. 32
3.2. Istota Europejskiego Funduszu Społecznego. 32
3.3. Europejska Strategia zatrudnienia. 34
3.4. Obszary polityki EFS. 35
3.5. Działania wspierane z EFS. 37
3.6. Sposób działania EFS. 38
3.7. Zarządzanie EFS. 39
4. WYBRANE INICJATYWY WSPÓLNOTOWE W RAMACH EFS W OKRESIE PROGRAMOWANIA 1994-1999. 43
4.1. Inicjatywa Wspólnotowa NOW. 44
4.2. Inicjatywa Wspólnotowa YOUTHSTART. 45
4.3. Inicjatywa Wspólnotowa HORIZON. 46
4.4. Inicjatywa Wspólnotowa INTEGRA. 47
5. ZADANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU STRUKTURALNEGO NA LATA 2000  – 2006. 48
5.1. Agenda 2000. 48
5.2. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. 49
5.3. Przygotowanie do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego. 51
5.4. Znaczenie EFS-u dla Polski. 52
Rozdział III. WYBRANE MIASTA AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ A EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. 54
1. AGLOMERACJA GÓRNOŚLĄSKA. 54
2. SYTUACJA AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ NA TLE KRAJU. 56
3. ROLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY. 59
4. PROGRAMY FINANSOWANE Z EFS-u REALIZOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE MIASTA AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ. 61
4.1. Katowice 61
4.2. Siemianowice Śląskie 62
4.3. Chorzów 64
4.4. Tychy 67
5. STATYSTYCZNE ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 69
Rozdział IV. PODSUMOWANIE ANALIZY ORAZ PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 81
ZAKOŃCZENIE 95
BIBLIOGRAFIA 97
STRONY INTERNETOWE 99
SPIS TABEL 100
SPIS RYSUNKÓW 101