Archiwa tagu: Zadania wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych

Zadania wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych

WSTĘP 5
Rozdział 1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie. 8
1.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 8
1.2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 15
1.3. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 16
1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. 17
1.5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie. 18
1.6. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 19
Rozdział 2. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych. 23
2.1. Obowiązki wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów na terenie województwa. 23
2.2. Kompetencje Szefa Obrony Cywilnej Województwa. 25
2.3. Zadania Wojewody wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 28
2.4. Rola Wojewody wynikająca z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 29
Rozdział 3. Struktury organizacyjne współdziałające z Wojewodą Małopolskim przy zwalczaniu stanów nadzwyczajnych. 31
3.1. Organizacja Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 31
3.2. Wojewódzka administracja zespolona. 34
3.3. Wojewoda a administracja niezespolona. 36
3.4. Działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa. 38
Rozdział 4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych. 46
4.1. Analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych. 46
4.2. Zasada praw i wolności obywatelskich. 47
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 54