Archiwa tagu: Podstawy prawne produkcji zdrowej żywności

Podstawy prawne produkcji zdrowej żywności

Wstęp    2
Rozdział I. Podstawy prawne produkcji zdrowej żywności    4
1.Społeczno gospodarcze przesłanki produkcji zdrowej żywności    4
Rozdział II. Zakres i regulacje prawne z zakresu prawa żywnościowego    13
1. Regulacje unijne (podstawy produkcji zdrowej żywności w zakresie prawa unijnego)    13
2. Regulacje krajowe (podstawy produkcji zdrowej żywności w zakresie prawa krajowego)    22
III. Kierunki dalszego rozwoju prawodawstwa pod kierunkiem produkcji zdrowej żywności    28
Zakończenie    32
Bibliografia    34

Wstęp

Zdrową żywnością są nazywane nieprzetworzone produkty rolne pochodzenia roślinnego oraz zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce, jak także przetworzone produkty rolne pochodzenia roślinnego i produkty zwierzęce przygotowane z jednego lub więcej składników pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, z wyłączeniem akwakultury i produktów akwakultury, jeżeli zostały wytworzone zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej[1] i są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

W szczególności produkty te nie mogą być wyprodukowane z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie lub jakichkolwiek produktów otrzymywanych z tych organizmów.

Producenci zdrowej żywności są uprawnieni do zamieszczania w oznakowaniu tej żywności informacji odnoszących się do metod produkcji ekologicznej[2].

Warunki tego specjalnego znakowania artykułów spożywczych są sankcjonowane prawem, a władze publiczne zapewniają, że informacje tego typu są zamieszczane z zachowaniem tych warunków.

Zamieszczanie informacji o „ekologiczności” środka spożywczego jest dobrowolne, ale w sytuacji pojawienia się takiej informacji w oznakowaniu lub reklamie tego środka, musi on spełniać wymagania dla produktu ekologicznego w rozumieniu przepisów prawa. W szczególności produkcja środka spożywczego powinna być poddana specyficznemu systemowi kontroli.

W polskim systemie prawnym pierwszą regulacją w zakresie rolnictwa ekologicznego była, wzorowana na rozwiązaniach funkcjonujących w Unii Europejskiej, ustawa z 16 marca 2001 roku o rolnictwie ekologicznym[3]. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku) przepisy wymienionych rozporządzeń obowiązują bezpośrednio. W tej sytuacji konieczne było zastąpienie „starej ustawy o rolnictwie ekologicznym” dostosowaną do nowych warunków prawnych ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o rolnictwie ekologicznym[4], która weszła w życie 1 maja 2004 roku

Niniejsza praca ma na celu analizę regulacji prawnych w zakresie produkcji zdrowej żywności.

Praca składa się z trzech rozdziałów z których każdy w sposób cząstkowy analizuje podejmowaną tematykę.

Podstawy prawne produkcji zbiorowej żywności w kontekście przemian społeczno – gospodarczych.

Analiza zakresu regulacji prawnych dotyczących produkcji zdrowej żywności w zakresie prawa krajowego i regulacji unijnych przedstawiona została w rozdziale drugi.

Rozdział trzeci stanowi próbę analizy kierunków rozwoju dalszego prawodawstwa w zakresie zdrowej żywności.

Praca zawiera analizę obowiązujących aktów prawnych. Wykorzystano w niej także pozycje zwarte z zakresu analizowanej tematyki oraz artykuły prasowe.

[1] B. Rakoczy, A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2005, s. 365.

[2] U. Sołtysiak, Ekologiczna produkcja żywności – międzynarodowe uwarunkowania prawne, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 10/2000, s. 23.

[3] Dz.U. nr 38, poz. 452 oraz Dz.U. z 2003 r., nr 223, poz. 2220.

[4] Dz.U. nr 93, poz. 898.