Archiwa tagu: a wychowanie przedszkolne

Edukacja zdrowotna, a wychowanie przedszkolne

Wstęp 2

Rozdział I. Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej w przedszkolu 6
1.1. Edukacja okresu transformacji systemowej 6
1.2. Środowiska wychowawcze 12
1.2.1. Rodzina i jej znaczenie dla jednostki 12
1.2.2. Szkoła w procesie wychowania 14
1.2.3. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze 16
1.3. Postawy prozdrowotne 19
1.4. Dewiacje i patologie zdrowotne 21

Rozdział II. Edukacja zdrowotna jako proces 24
2.1. Wartości 24
2.2. Działania 25
2.3. Oczekiwane efekty 26

Rozdział III. Profilaktyka zdrowotna w przedszkolu 28
3.1. Rozwój fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym 28
3.2. Zapobieganie chorobom, aktywność ruchowa 31
3.3. Higiena zajęć i zabaw 35

Zakończenie 48
Bibliografia 50

Wstęp

Edukacja to wychowanie, kształcenie, ogół czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności. Edukacja zdrowotna w przedszkolu jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia, chociaż edukacja zdrowotna to ukierunkowane działanie na jednostkę, a promocja zdrowia oddziałuje na system społeczny. Edukacja zdrowotna w przedszkolu to proces wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, w którego zakres wchodzi:

  • wiedza o zdrowiu związana z funkcjonowaniem własnego organizmu;
  • umiejętność zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  • wiedza i umiejętności związane z korzystaniem z opieki zdrowotnej;
  • wiedza o czynnikach środowiskowych, społecznych i politycznych wpływających na zdrowie.

Należy więc stworzyć dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwią im dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia.

Twórcy reformy edukacji założyli gruntowną przebudowę dotychczasowego sposobu kształ­cenia. Zmiany objęły cały system nauczania. Przebudowano struktury systemu edukacji; zmieniono sposób zarządzania i nadzoru placówek oświatowych, wprowadzono jednolity system oceniania i egzaminów, czas nauki w szkole podstawowej skrócono do sześciu lat, pomiędzy szko­łą podstawową a szkołą średnią utworzono gimnazja, w których młodzież będzie uczyć się przez trzy lata, zanim podejmie decyzję, czy chce konty­nuować naukę w szkole zawodowej, czy też w liceum, położono większy nacisk na cele prorodzinne. Wszystkie powyższe zmiany mają doprowa­dzić do polepszeniu warunków niezbędnych do realizowania celów wy­chowawczych i kształcących stawianych przed szkołą. Nowy system szkolny ma sprzyjać kształceniu ludzi mądrych, odpowiedzialnych, autonomicznych, zdolnych do samodzielnych wyborów aksjologicznych, zaan­gażowanych, solidarnych i skutecznych. Nauczycielom przyznano więk­sze uprawnienia w zakresie tworzenia programów dydaktycznych. Re­forma pociągnęła za sobą zmianę treści i metod nauczania. Zaistniała sytuacja skłania do zastanowienia się nad miejscem szko­ły i jej rolą w edukacji zdrowotnej.

Zasadniczym celem poznania naukowego jest zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji. Takie dopiero poznanie prowadzi do wyższych form funkcjonowania wiedzy a są nimi prawa nauki i prawidłowości. Cel badań powinien określać badaną zbiorowość, a nie odwrotnie. Sformułowanie celu badania, uwzględnianie możliwości organizacyjnych, czaso­wych i finansowych, wyznacza zakres oraz metodę postępowania badawczego. Ko­nieczne jest zdefiniowanie zbiorowości generalnej (całkowitej) oraz podstawowej jed­nostki badawczej. Cel badań zależy od problemu, jaki ma być rozwiązany na podstawie ich wyni­ków. Określenie badań jako działań systematycznych oznacza, że są one zaplanowane i zorganizowane według określonych zasad. Obie­ktywność badań to inaczej mówiąc bezstronność i niezależność ich wyników.

Celem poznawczym pracy jest zaprezentowanie zagadnienia edukacji zdrowotnej w przedszkolu.

Celem teoretycznym pracy jest przedstawienie podstaw edukacji zdrowotnej w przedszkolu.

Sukcesy i sławę w nauce zawdzięcza się nie tyle dzięki zręczności w rozwiązywaniu problemów co umiejętności ich wybierania. W tym stwierdzeniu kryje się wiele prawdy, jak również przewrotna myśl, że poszukiwania badawcze winny uwzględniać całkiem prozaiczne cele, jakimi są powodzenie i uznanie. Warto również zauważyć, iż nauka jest przedsięwzięciem, którego ce­lem jest „odkrywanie”. Ale bez względu na to, co chce się odkryć, wiele dróg prowadzi co celu, jakim jest odkrycie.

Przedmiotem niniejszych badań jest edukacja zdrowotna w przedszkolu.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale przedstawione są teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej w przedszkolu, a więc: edukacja okresu transformacji systemowej, środowiska wychowawcze, rodzina i jej znaczenie dla jednostki, szkoła w procesie wychowania, grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze, postawy prozdrowotne, dewiacje i patologie zdrowotne,

Drugi rozdział przedstawia edukację zdrowotną jako proces wartości, działania oraz oczekiwane efekty.

W trzecim rozdziale opisana jest profilaktyka zdrowotna w przedszkolu, a więc: rozwój fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym, zapobieganie chorobom, aktywność ruchowa oraz higiena zajęć i zabaw.