Społeczno-ekonomiczne problemy gminy

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 6
1.1. Samorząd terytorialny a transformacja ustrojowa w Polsce po 1990 roku 6
1.2. Pojęcie i rola zarządzania publicznego po 1990 roku 13
1.3. Instrumenty zarządzania publicznego 15
1.4. Zarządzanie organizacjami publicznymi 18
1.4.1. Zarządzanie działalnością operacyjną organizacji publicznych 22
1.4.2. Zarządzanie personelem 30
1.4.3. Zarządzanie finansami 33

ROZDZIAŁ II. WYBRANE SPOŁECZNO- EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA GMINĄ 3
2.1. Struktura i zadania samorządu gminnego 36
2.2. Kompetencje gminy w zakresie pomocy społecznej 40
2.3. Opieka zdrowotna i przeciwdziałanie alkoholizmowi 42
2.4. Gminna gospodarka finansowa 45

ROZDZIAŁ III. PROBLEMY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE W GMINIE KARCZEW 55
3.1. Charakterystyka Gminy Karczew 55
3.2. Strefa społeczna i problemy społeczne Gminy Karczew 57
3.3. Gospodarka finansowa Gminy Karczew 63

ZAKOŃCZENIE 72

BIBLIOGRAFIA 75

SPIS FOTOGRAFII 80