Reakcje wychowanków domu dziecka na trudne sytuacje w szkole

Wstęp 2
Rozdział 1. Socjalizacja, osobowość społeczna 4
1.1. Przystosowanie społeczne a socjalizacja i wychowanie 4
1.2. Socjalizacja jako kształtowanie osobowości społecznej 7
1.3. Ważniejsze formy i mechanizmy życia społecznego 10
1.3.1. Grupa i uspołecznienie jednostki 10
1.3.2. Grupa społeczna. Rodzaje grup 13
1.3.3. Grupa społeczna a kształtowanie społecznej osobowości jednostki 15
1.4. Instytucje wychowawcze i socjalizujące 18
Rozdział 2. Dom dziecka jako instytucja wychowawcza 24
2.1. Pojęcie domu dziecka i różne jego definicje 24
2.2. Rodzaje domów dziecka 28
2.3. Zadania domu dziecka i jego funkcje wychowawcze 31
2.4. Dom dziecka- wady i zalety instytucji 34
2.4.1. Wpływ domu dziecka na postawy wychowanków (wychowanie zakładowe) 34
2.4.2. Dom dziecka a poczucie bezpieczeństwa 35
2.4.3. Zagrożenia prawidłowego funkcjonowania domu dziecka 36
2.5. Wychowankowie domów dziecka i ich percepcja rzeczywistości 38
Rozdział 3. Sytuacje trudne i ich zakres znaczeniowy 43
3.1. Pojęcie trudnych sytuacji i ich rodzaje 43
3.2. Specyfika trudnych sytuacji w szkole 47
3.2.1. Szkoła i jej specyfika, zakres pojęciowy instytucji 47
3.2.2. Rodzaje trudnych sytuacji w szkole 50
3.2.3. Możliwości unikania trudnych sytuacji 51
3.3. Dom dziecka a trudne sytuacje 57
Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań własnych 66
4.1. Cel, ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe. 66
4.2. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 70
4.4. Charakterystyka terenu badań 73
4.5. Charakterystyka badanej grupy 73
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 75
5.1. Charakterystyka „sylwetki” wychowanka domu dziecka 86
5.2. Charakterystyka trudnych sytuacji w domu dziecka 88
5.3. Reakcje wychowanków domu dziecka na trudne sytuacje w szkole 90
5.3.1. Specyfika zachowań wychowanków domu dziecka 90
5.3.2. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach 92
5.5. Wnioski z badań 94
Bibliografia 97
Spis tabel 100
Spis wykresów 102
Załącznik 104