Podnoszenie kwalifikacji z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstęp 2

Rozdział I. Istota Europejskiego Funduszu Społecznego i jego rola w europejskiej strategii zatrudnienia 4
1.1. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 4
1.2. Istota i znaczenie Europejskiego Funduszu Społecznego 6
1.3. Europejska Strategia Zatrudnienia 10
1.4. Polskie dostosowania programowo-planistyczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22

Rozdział II. Funkcjonowanie Europejskiego funduszu Społecznego 25
2.1. Podstawowe założenia Europejskiego Funduszu Społecznego 25
2.2. Główne programy realizowane w ramach EFS 28
2.2.1. SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 28
2.2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 36
2.2.3. EQUAL 40

Rozdział III. Przykłady wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz podnoszenia kwalifikacji 45
3.1. Projekt „Wiedza Plus 2” 45
3.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez realizację kursu języka angielskiego 51
3.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 53

Zakończenie 61
Bibliografia 63