Fundusze strukturalne i ich wpływ na rozwój regionalny

Wstęp 3
Rozdział I. Istota sektora MSP w ramach wykonania polityki regionalnej 6
1.1. Pojęcie i charakterystyka sektora MSP 6
1.2. Zależności pomiędzy polityką regionalną a sektorem MSP 10
1.2.1. Istota i zakres polityki regionalnej 10
1.2.2. Elementy polityki regionalnej w rozwoju polityki społeczno-gospodarczej 11
1.3. Sektor MSP jako jeden z fundamentalnych czynników konkurencyjności regionów a także tempa gospodarczego wzrostu 18
Rozdział II. Zasadnicze elementy rozwoju regionalnego 24
2.1. Modele regionalnego rozwoju w Polsce 24
2.2. Rola administracji lokalnej 29
2.3. Wewnętrzna transformacja społeczeństwa jako element prowadzący do powstania społeczeństwa poszukującego dróg poprawy swojej sytuacji gospodarczej 33
2.4. Informacja jako czynnik regionalnego rozwoju 38
Rozdział III. Polityka wpierania małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym 42
3.1. Zasady i formy polityki wspierania małych oraz średnich przedsiębiorstw 42
3.2. Cele polityki regionalnego rozwoju 50
3.3. Istota stymulowania wzrostu konkurencyjności regionu 52
3.4. Działania prowadzone w ramach polityki regionalnego rozwoju 56
Rozdział IV. Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej 61
4.1. Przesłanki polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej 61
4.2. Fundusze Strukturalne UE 63
4.3. Udział wydatków w budżecie UE związanych z Funduszami Strukturalnymi 67
4.4. Zasady wydatkowania środków na cele zmian strukturalnych i rozwoju gospodarczego 68
4.5. Szczególne uregulowania prawne oraz polityka UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw 71
Rozdział V. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w strategii rozwoju województwa małopolskiego 79
5.1. Charakterystyka województwa małopolskiego 79
5.2. MSP w województwie małopolskim 81
5.3. Strategiczne cele rozwoju regionu na tle MSP 82
5.4. Zakres wykorzystania sektora MSP jako elementu napędzającego gospodarkę regionu 85
5.5. Wykorzystanie sektora MSP w budowie strategii rozwoju województwa małopolskiego 88
Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel i rysunków 98