Certyfikat zarządzania jakością jako narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi

WSTĘP. 2

ROZDZIAŁ I. JAKOŚĆ I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ – ZAKRES ZNACZENIOWY POJĘĆ 4
1.1. Geneza norm ISO serii 9000 4
1.2. Struktura i charakterystyka rodziny norm ISO 9000:2000 6
1.3. Kluczowe cele jakościowe 7
1.4. Podejście procesowe 7
1.5. Podstawowe zasady zarządzania jakością 9
1.6. Wymagana przez normy dokumentacja systemu zarządzania jakością 16
1.7. Kierunki rozwoju zarządzania jakością 18

ROZDZIAŁ II. STAROSTWO POWIATOWE JAKO ORGANIZACJA 26
2.1. Jednostka administracji publicznej – zadania. 26
2.2. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 31
2.3. Pracownicy samorządu powiatowego. 35

ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA SZCZEBLU POWIATU 43
3.1. Przebieg procesu wdrażania systemu zapewnienia jakości w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 43
3.2. Kryteria i formy oceny systemu jakości. 50

ROZDZIAŁ IV. CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 57
4.1. Organizacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu – krótka charakterystyka 57
3.1.1. Dotychczasowy proces wdrażania systemu zarządzania jakością 59
3.1.2. Formy oceny systemu zarządzania jakością 70
3.2. Metodologia badań własnych 74
3.2.1. Przedmiot, cel badań, hipotezy badawcze 74
3.2.2. Metody, techniki, narzędzia badawcze 77
3.2.3. Organizacja i przebieg badań 78
3.3. Wyniki badań własnych 80
3.4. Podsumowanie 82

Zakończenie. 84
Bibliografia. 86
Spis rysunków. 90
Spis tabel. 91