Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Bezrobocie młodzieży w ogólnej problematyce bezrobocia 4
1.1. Bezrobocie jako problem społeczny 4
1.1.1. Znaczenie bezrobocia 4
1.1.2. Segmentacja bezrobocia według przyczyn jego powstawania 9
1.2. Młodzież jako grupa ryzyka na rynku pracy 14
1.2.1. Poziom i stopa bezrobocia 14
1.2.2. Struktura bezrobocia młodzieży 15
1.2.3. Bezrobotni według miejsca zamieszkania 17
1.2.4. Bezrobotni według okresu pozostawania bez pracy 19
1.2.5. Bezrobocie wśród absolwentów 20
1.3. Przyczyny bezrobocia młodzieży 21
Rozdział II. Sytuacja na rynku pracy w krajach UE 27
2.1. Regulacja rynku pracy w krajach UE 27
2.2. Struktura bezrobocia w UE 31
2.3. Europejska Strategia Zatrudnieniowa 32
Rozdział III. Rynek pracy w Polsce wobec integracji z Unią Europejską 37
3.1. Rozszerzenie UE a problem migracji poakcesyjnych 37
3.2. Europejski Fundusz Socjalny 54
3.3. Zmiany rynku pracy w Polsce po wejściu do UE 56
Rozdział IV. Programy przeciwdziałające bezrobociu 64
4.1. Walka z bezrobociem w krajach Unii Europejskiej 64
4.2. Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce jako element ogólnej strategii społeczno ? gospodarczej 69
4.3. Kondycja młodych bezrobotnych w Polsce 73
4.4. Rządowe programy walki z bezrobociem jako wyraz kompromisu między poglądami a realiami politycznymi i ekonomicznymi 77
Zakończenie 87
Bibliografia 90
Spis rysunków 94