Analiza kosztów przedsiębiorstwa XXX S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i klasyfikacja kosztów 5
1. Pojęcie kosztów 5
2. Klasyfikacja kosztów 8
3. Podstawowe układy kosztów 14
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 19
5. Koszty, a wynik finansowy 24
Rozdział II. Istota analizy finansowej 27
1. Miejsce analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej 27
2. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie 34
3. Metody analizy finansowej 42
3.1. Metody ogólne 42
3.2. Systematyka metod szczegółowych 43
3.3. Metody porównań 44
3.4. Metody deterministyczne 45
3.5. Metody stochastyczne 45
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa XXX S.A. 47
1. Historia przedsiębiorstwa XXX S.A. 47
2. Zakres i specyfika działalności 47
3. Organizacja rachunkowości 55
4. Sposób ujęcia kosztów 58
5. Sposób kalkulacji kosztów 61
Rozdział IV. Analiza kosztów w XXX S.A. w latach 2013 – 2015 64
1. Analiza wskaźnikowa 64
2. Analiza pionowa 69
3. Analiza pozioma 73
4. Wpływ kosztów na wynik finansowy 75
Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis tabel 81
Spis rysunków 82
Spis wykresów 83