Prace dyplomowe z kierunku Finanse

prace dyplomowe z finansów

Kredyt jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział 1. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.1. Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.2. Istota procesu finansowania przedsiębiorstwa 14
1.3. Rodzaje finansowania 20

Rozdział 2. Wybór źródeł finansowania MŚP 25
2.1. Podstawowe kryteria wyboru źródeł finansowania 25
2.2. Czynniki warunkujące wybór źródeł finansowania 30
2.3. Szanse i zagrożenia występujące przy wyborze źródeł finansowania 36

Rozdział 3. Kredyt bankowy jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 46
3.1. Pojęcie i rodzaje kredytów 46
3.2. Kredyty obrotowe 53
3.3. Kredyty inwestycyjne 57
3.4. Umowa kredytowa i jej realizacja 59

Rozdział 4. Kredytowania działalności gospodarczej na przykładzie ofert Banku Pekao S.A. oraz PKO PB 65
4.1. Finansowanie działalności bieżącej – Produkt Banku Pekao S.A 65
4.1.1. Limit debetowy 65
4.1.2. Kredyt w rachunku bieżącym 66
4.1.3. Kredyt Zaliczka 67
4.1.4. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 67
4.1.5. Karta kredytowa MasterCard Business 68
4.2. Finansowanie inwestycji 69
4.2.1. Kredyt inwestycyjny 69
4.2.2. Prosty kredyt inwestycyjny SIL 69
4.2.3. Prosty kredyt inwestycyjny na zakup środków transportu Auto SIL 70
4.2.4. Kredyt „Hipoteka dla Firm” 70
4.2.5. Kredyt „Unia” – nowa perspektywa finansowa 71
4.2.6. Kredyty preferencyjne (ARiMR) 71
4.3. Kredyty i pożyczki – Produkt Banku PKO BP 72
4.3.1. Oferta dla młodych 72
4.3.2. Oferta dla klientów indywidualnych 73
4.3.3. Oferta dla firm 75

Zakończenie 77
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 86
Załączniki 87

Wstęp

Małe i średnie przedsiębiorstwa jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Było to naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, w wyniku którego obok dużych przedsiębiorstw państwowych zaczęły powstawać przedsiębiorstwa małe i średnic, tworząc podstawy prywatnego sektora w gospodarce.
Powstanie sektora MSP wywołało wiele skutków ekonomicznych i społecznych. Po pierwsze, zainicjowano dyskusję nad definicją i klasyfikacją małych i średnich przedsiębiorstw. Istniejąca marginalna sprawozdawczość GUS nie przystawała do klasyfikacji krajów Unii Europejskiej, a to ograniczało możliwości i jakość badań oraz utrudniało dokonywanie porównań międzynarodowych i obserwowanie tendencji w ich rozwoju. Po drugie, zdefiniowanie oraz pomiar małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły punkt wyjścia do badań nad problematyką ich funkcjonowania.

Zaczęto systematyzować uwarunkowania i bariery rozwoju MSP oraz zwracać uwagę na ograniczone źródła finansowania, coraz bardziej skomplikowane regulacje prawne, politykę podatkową i wysokie koszty pracy. Po trzecie, w wyniku napływającej do Polski pomocy zagranicznej w postaci funduszy, fundacji, pożyczek czy specjalistycznych kursów i szkoleń powstała, z jednej strony, potrzeba formułowania polityki ekonomicznej przez państwo i władze lokalne oraz, z drugiej strony, konieczność przygotowania przedsiębiorców do funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej. Pojawiła się zatem potrzeba badań nad problemem zakresu i skuteczności ingerencji państwa w sektorze MSP oraz profesjonalizacji spontanicznej przedsiębiorczości przez organizację obsługi i monitorowania przedsiębiorstw tej wielkości. Po czwarte, zaczęto stopniowo poszerzać ten obszar badawczy o problemy kapitału ludzkiego, kultury przedsiębiorstwa, innowacji, budowania przewagi konkurencyjnej MSP, formułowania strategii marketingowych czy stosowania nowoczesnych metod zarządzania.

Innowacje, a zwłaszcza tzw. nieustająca innowacyjność, są podstawą budowania strategii przetrwania przedsiębiorstwa, zwłaszcza w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Postawy innowacyjne właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw przejawiają się również w ich otwartości na nowoczesne techniki zarządzania. Warto zastanowić się nad możliwościami zastosowania Internetu jako narzędzia promocji w małych firmach. Ze względu na ograniczony, w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, dostęp do kapitału MSP powinny w swoich strategiach marketingowych świadomie i zdecydowanie wykorzystywać dostęp do przestrzeni internetowej. Efektywność promocji MSP poprzez Internet w znacznej mierze opiera się na umiejętności konstruowania profesjonalnej witryny WWW.
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza innowacyjnych, związane jest immanentnie z jakością zasobów pracy, znajdującą wyraz w kompetencjach pracowników. Problemy harmonizacji wysokich standardów procesów wytwórczych i kompetencji zatrudnionych są przedmiotem wielu prac naukowych.

Brak środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnych pieniędzy (własnego kapitału) bądź dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju. Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej. Temu zagadnieniu poświęcona jest niniejsza praca.

Opracowanie składa się z czterech rozdziałów:

W pierwszym rozdziale przedstawiono źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw: definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw, istota procesu finansowania przedsiębiorstwa, rodzaje finansowania.

Rozdział drugi to wybór źródeł finansowania MŚP: podstawowe kryteria wyboru źródeł finansowania, czynniki warunkujące wybór źródeł finansowania, szanse i zagrożenia występujące przy wyborze źródeł finansowania.

Rozdział trzeci to kredyt bankowy jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw: pojęcie i rodzaje kredytów, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne oraz umowa kredytowa i jej realizacja.

Rozdział czwarty to kredytowanie działalności gospodarczej na przykładzie ofert Banku Pekao S.A oraz PKO PB: finansowanie działalności bieżącej – Produkt Banku Pekao S.A., finansowanie inwestycji oraz kredyty i pożyczki – Produkt Banku PKO BP.

Praca powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne opisywanych banków.

Leasing jako alternatywna forma finansowania inwestycji

Wstęp 3

Rozdział I. Leasing w świetle polskiego prawa 5
1.1. Geneza i rozwój leasingu w Polsce i na świecie 5
1.2. Rozbieżności w definicji leasingu w polskim prawie 11
1.3. Rodzaje leasingu 18
1.3.1. Leasing pośredni 18
1.3.2. Leasing bezpośredni 19
1.3.3. Leasing operacyjny 19
1.3.4. Leasing finansowy 20
1.3.5. Leasing zwrotny 20
1.4. Podmioty leasingu 21
1.4.1. Leasingodawca 21
1.4.2. Leasingobiorca 22
1.4.3. Poręczyciel 22
1.4.4. Towarzystwo ubezpieczeniowe 22
1.4.5. Podmiot przerabiający samochód 24
1.5. Przedmioty leasingu 28
1.6. Podsumowanie rozdziału 29

Rozdział II. Leasing wobec konkurencyjnych form finansowania inwestycji 31
2.1. Porównanie leasingu z kredytem bankowym 31
2.2. Porównanie leasingu z umową najmu/dzierżawy 34
2.3. Leasing a pożyczka 36
2.4. Leasing a kwestia sprzedaży 38
2.5. Leasing samochodowy 40
2.6. Podsumowanie rozdziału 44

Rozdział III. Leasing w praktyce, czyli jego przewaga nad kredytem 46
3.1. Założenia do badań własnych 46
3.2. Metodologia badań własnych 48
3.4. Porównanie leasingu z kredytem 50
3.5. Wnioski z przeprowadzonych badań 51
3.6. Zalety i wady leasingu 53
3.7. Podsumowanie rozdziału 55

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 62

Wstęp

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno – prawno – organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Z leasingiem wiązało się w ostatnich latach wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu. Ponadto mimo szumu wokół leasingu wiele osób nie do końca rozumie na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej. Wśród inwestorów krążą czasami różne mity na jego temat, jego opłacalności i zagrożeń z nim związanych, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Opinie o leasingu mają często charakter skrajny, tj. przecenia się zalety leasingu, nie dostrzegając wad lub odwrotnie.

Problematyka leasingu doczekała się na świecie bogatej literatury, licznych opracowań naukowych w ostatnim ćwierćwieczu. W Polsce piśmiennictwo na temat leasingu pozostaje wciąż ubogie. Prezentowane w literaturze tematu poglądy na temat natury leasingu skupiają się najczęściej na prawnych aspektach jego wykorzystania, pomijając inne, równie ważne przyczyny sięgania po leasing przez potencjalnych inwestorów.

W niniejszej pracy przedstawiono istotę leasingu jako alternatywnej formy finansowania inwestycji. W pracy postawiono tezę, że dla przedsiębiorstwa finansowanie inwestycji w formie leasingu jest bardziej opłacalne, a niżeli w formie kredytu.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały ukazują rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano leasing w świetle polskiego prawa. Na wstępie przedstawiono genezę i rozwój leasingu w Polsce i na świecie oraz omówiono rozbieżność definicji leasingu w polskim prawie. Następnie omówiono poszczególne rodzaje leasingu, w tym zdefiniowano leasing pośredni, bezpośredni, operacyjny, finansowy oraz zwrotny. W rozdziale pierwszym przedstawiono także podmioty leasingu z uwzględnieniem leasingodawcy, leasingobiorcy, poręczyciela, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz podmiotu przerabiającego samochód. W ostatniej części rozdziału pierwszego przedstawiono przedmioty leasingu.

W rozdziale drugim poruszono problematykę leasingu wobec konkurencyjnych form finansowania inwestycji. W rozdziale tym porównano leasing z kredytem bankowym, leasing z najmem i dzierżawą oraz leasing z pożyczką. Ponadto w rozdziale tym omówiono leasing a kwestie sprzedaży oraz leasing samochodowy.

W rozdziale trzecim przedstawiono leasing w praktyce, czyli jego przewagę nad kredytem. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia założeń do badań własnych. Następnie przedstawiono metodologię badań własnych. W dalszej części rozdziału dokonano porównania leasingu z kredytem oraz przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań. Pod koniec rozdziału trzeciego wskazano podstawowe zalety i wady wynikające z finansowania inwestycji za pomocą leasingu oraz korzyści stosowania leasingu dla pozyskania środków trwałych jako alternatywy ich zakupu na kredyt.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

Instrumenty finansowe w ujęciu księgowym na przykładzie NFOŚiGW

STRESZCZENIE 3
WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I.
POJĘCIE I KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
1.1. Definicja instrumentów finansowych 5
1.1.1. Pojęcie instrumentów finansowych według ustawy o instrumentach finansowych 8
1.1.2. Pojęcie instrumentów finansowych według ustawy o rachunkowości 8
1.1.3. Instrumenty finansowe w świetle MSR 39, MSR32 i MSSF 7 10
1.2. Rola instrumentów finansowych 14
1.3. Klasyfikacja instrumentów finansowych 15
1.3.1. Klasyfikacja w zależności od rodzaju instrumentów finansowych 16
1.3.1.1. Instrumenty właścicielskie 16
1.3.1.2. Instrumenty dłużne (wierzycielskie) 18
1.3.1.3. Instrumenty pochodne 20
1.3.2. Klasyfikacja instrumentów finansowych ze względu na ujęcie w sprawozdaniu finansowym 22
1.3.2.1. Instrumenty długoterminowe 22
1.3.2.2. Instrumenty krótkoterminowe 23
1.3.2.3. Instrumenty wyceniane metodą praw własności 24

ROZDZIAŁ II.
ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
2.1. Podstawowe zagadnienia związane z wyceną instrumentów finansowych 26
2.2. Początkowe ujęcie w księgach 32
2.3. Wycena na dzień wyłączenia z ksiąg 35
2.4. Wycena na dzień bilansowy 37
2.5. Wycena instrumentów finansowych wyrażonych w walutach obcych 39
2.6. Wycena zobowiązań finansowych 40
2.7. Utrata wartości aktywów finansowych 41
2.8. Przeszacowanie instrumentów finansowych 44

ROZDZIAŁ III.
CHARAKTERYSTYKA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
3.1. Status prawny badanej jednostki 49
3.2. Statut i struktura organizacyjna badanej jednostki 51
3.3. Zasady działalności funduszu 54
3.4. Majątek badanej jednostki 61

ROZDZIAŁ IV.
ANALIZA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
4.1. Organizacja systemu rachunkowości 65
4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów 67
4.3. Księgowe ujęcie sprawozdań finansowych 70
4.4. Analiza instrumentów finansowych 76

ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA 90
SPIS RYSUNKÓW 96
SPIS TABEL 97
SPIS WYKRESÓW 98

STRESZCZENIE

Instrumenty finansowe można zdefiniować w różny sposób, w związku z tym istotę instrumentów finansowych ukazano w rozdziale pierwszym niniejszej pracy. Przedstawiono definicje instrumentów finansowych według ustawy o instrumentach finansowych, według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Ponieważ istnieje wiele kryteriów podziału instrumentów finansowych, w rozdziale pierwszym przedstawiono także klasyfikację instrumentów finansowych oraz omówiono ich rolę.

W pracy omówione zostały także podstawowe elementy wyceny instrumentów finansowych. Problematykę zasad wyceny instrumentów finansowych przedstawiono w rozdziale drugim. Ponieważ znowelizowana ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek ewidencji, wyceny i wykazywania inwestycji i zobowiązań finansowych w sposób bardzo ogólny, omówiono także bardziej szczegółowe regulacje, które są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Po przedstawieniu rozważań teoretycznych, przystąpiono do empirycznej części niniejszej pracy na przykładzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanej jednostki, której dokonano w rozdziale trzecim. Przedstawiono status prawny badanej jednostki, jej statut i strukturę, zasady działalności funduszu a także ukazano majątek badanego Narodowego Funduszu.

W rozdziale czwartym dokonano analizy instrumentów finansowych na podstawie sprawozdań finansowych. Na wstępie rozdziału omówiono organizację systemu rachunkowości w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiono także zasady wyceny aktywów i pasywów. W dalszej części przedstawiono księgowe ujęcie podstawowych sprawozdań finansowych jakimi są bilans i rachunek zysków i strat. Następnie dokonano analizy instrumentów finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WSTĘP

Intensywny rozwój rynku kapitałowego włącznie ze zróżnicowanym zastosowaniem instrumentów finansowych powoduje powstawanie licznych problemów w rachunkowości zarówno finansowej, jak i zarządczej. Efektywne zarządzanie inwestycjami kapitałowymi w związku z posiadanymi nadwyżkami środków pieniężnych, wymusiło wprowadzenie do ustawy o rachunkowości nowej kategorii finansowej.

W ogólnym znaczeniu instrument finansowy jest to umowa, określająca zależność finansową między dwiema zainteresowanymi stronami, zawarta w celu uzyskania przez nie korzyści ekonomicznych.

W Unii Europejskiej ujęcie instrumentów finansowych w rachunkowości reguluje IV Dyrektywa, a prawomocnym aktem wykonawczym w tym zakresie w Polsce jest znowelizowana ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tudzież rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad szczegółowych uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania oraz sposobu prezentacji instrumentów finansowych. W aktach prawnych zawarto definicje inwestycji, aktywów i zobowiązań finansowych oraz instrumentów finansowych oraz podstawowe zasady ich wyceny, ustalania wyniku finansowego na zawartych transakcjach i prezentacji w sprawozdaniach finansowych.

Ponieważ problematyka instrumentów finansowych przysparza wiele trudności, celem niniejszej pracy było omówienie podstawowych zagadnień związanych z definiowaniem, klasyfikacją i wyceną instrumentów finansowych, a także przedstawienie analizy instrumentów finansowych.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instrumenty finansowe w ujęciu księgowym na NFOŚiGW

STRESZCZENIE 3
WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I.
POJĘCIE I KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
1.1. Definicja instrumentów finansowych 5
1.1.1. Pojęcie instrumentów finansowych według ustawy o instrumentach finansowych 8
1.1.2. Pojęcie instrumentów finansowych według ustawy o rachunkowości 8
1.1.3. Instrumenty finansowe w świetle MSR 39, MSR32 i MSSF 7 10
1.2. Rola instrumentów finansowych 14
1.3. Klasyfikacja instrumentów finansowych 15
1.3.1. Klasyfikacja w zależności od rodzaju instrumentów finansowych 16
1.3.1.1. Instrumenty właścicielskie 16
1.3.1.2. Instrumenty dłużne (wierzycielskie) 18
1.3.1.3. Instrumenty pochodne 20
1.3.2. Klasyfikacja instrumentów finansowych ze względu na ujęcie w sprawozdaniu finansowym 22
1.3.2.1. Instrumenty długoterminowe 22
1.3.2.2. Instrumenty krótkoterminowe 23
1.3.2.3. Instrumenty wyceniane metodą praw własności 24

ROZDZIAŁ II.
ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
2.1. Podstawowe zagadnienia związane z wyceną instrumentów finansowych 26
2.2. Początkowe ujęcie w księgach 32
2.3. Wycena na dzień wyłączenia z ksiąg 35
2.4. Wycena na dzień bilansowy 37
2.5. Wycena instrumentów finansowych wyrażonych w walutach obcych 39
2.6. Wycena zobowiązań finansowych 40
2.7. Utrata wartości aktywów finansowych 41
2.8. Przeszacowanie instrumentów finansowych 44

ROZDZIAŁ III.
CHARAKTERYSTYKA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
3.1. Status prawny badanej jednostki 49
3.2. Statut i struktura organizacyjna badanej jednostki 51
3.3. Zasady działalności funduszu 54
3.4. Majątek badanej jednostki 61

ROZDZIAŁ IV.
ANALIZA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
4.1. Organizacja systemu rachunkowości 65
4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów 67
4.3. Księgowe ujęcie sprawozdań finansowych z lat 2005-2007 70
4.4. Analiza instrumentów finansowych w latach 2005-2007 76

ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA 90
SPIS RYSUNKÓW 96
SPIS TABEL 97
SPIS WYKRESÓW 98

STRESZCZENIE

Instrumenty finansowe można zdefiniować w różny sposób, w związku z tym istotę instrumentów finansowych ukazano w rozdziale pierwszym niniejszej pracy. Przedstawiono definicje instrumentów finansowych według ustawy o instrumentach finansowych, według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Ponieważ istnieje wiele kryteriów podziału instrumentów finansowych, w rozdziale pierwszym przedstawiono także klasyfikację instrumentów finansowych oraz omówiono ich rolę.

W pracy omówione zostały także podstawowe elementy wyceny instrumentów finansowych. Problematykę zasad wyceny instrumentów finansowych przedstawiono w rozdziale drugim. Ponieważ znowelizowana ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek ewidencji, wyceny i wykazywania inwestycji i zobowiązań finansowych w sposób bardzo ogólny, omówiono także bardziej szczegółowe regulacje, które są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Po przedstawieniu rozważań teoretycznych, przystąpiono do empirycznej części niniejszej pracy na przykładzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanej jednostki, której dokonano w rozdziale trzecim. Przedstawiono status prawny badanej jednostki, jej statut i strukturę, zasady działalności funduszu a także ukazano majątek badanego Narodowego Funduszu.

W rozdziale czwartym dokonano analizy instrumentów finansowych na podstawie sprawozdań finansowych. Na wstępie rozdziału omówiono organizację systemu rachunkowości w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiono także zasady wyceny aktywów i pasywów. W dalszej części przedstawiono księgowe ujęcie podstawowych sprawozdań finansowych jakimi są bilans i rachunek zysków i strat. Następnie dokonano analizy instrumentów finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Giełda Papierów Wartościowych jako źródło pozyskania kapitału do rozwoju przedsiębiorstwa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW 4
1.1. Istota finansowania przedsiębiorstw 4
1.2. Pojęcie kapitału 7
1.3. Pojęcie i rodzaje inwestycji przedsiębiorstw 9
1.4. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw 13
1.5. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa 18

ROZDZIAŁ II. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO ATRAKCYJNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 24
2.1. Charakterystyka rynków kapitałowych 24
2.2. Historia GPW 26
2.3. Pojęcie i funkcje GPW 32
2.4. Uczestnicy obrotu giełdowego 35
2.5. Rodzaje papierów wartościowych i sposoby ich emisji 40

ROZDZIAŁ III. PUBLICZNA EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO ŹRÓDŁO KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA 43
3.1. Warunki dopuszczeń instrumentów finansowych do obrotu giełdowego 43
3.2. Proces przygotowania się spółki do oferty publicznej 45
3.3. Klucz do sukcesu na GPW 53
3.4. Korzyści i obawy związane z wprowadzeniem spółki na giełdę 59

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 72

WSTĘP

Niedobór środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnego kapitału bądź dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju. Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo z reguły ma do wyboru szeroką gamę źródeł kapitału dostępnych na rynkach finansowych, a ponadto może finansować się ze źródła wewnętrznego, jakim jest samo przedsiębiorstwo. Spółki akcyjne mogą zwiększyć swój kapitał własny i tym samym poszerzyć możliwość finansowania inwestycji drogą emisji nowych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Giełda rozwijała się systematycznie przez ostatnie kilkanaście lat. Dziś jest jedną z najważniejszych i najnowocześniejszych instytucji rynku kapitałowego w Polsce.

Teza niniejszej pracy brzmiała: Giełda jest miejscem, które oferuje przedsiębiorstwom możliwość pozyskania kapitału na rozwój, oraz miejscem umożliwiającym zwiększenie wiarygodności spółki, podnoszącym rozpoznawalność firmy i jej produktów.

Celem niniejszej pracy było omówienie Giełdy Papierów Wartościowych jako źródła pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa. Rozważania zawarto w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólne zagadnienia finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Na wstępie ukazano istotę finansowania przedsiębiorstw. Zdefiniowano pojęcie kapitału oraz inwestycji. Przedstawiono także rodzaje finansowania przedsiębiorstw oraz omówiono istotę emisji akcji jako sposobu zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa.

W rozdziale drugim dokonano prezentacji Giełdy Papierów Wartościowych jako atrakcyjnego źródła kapitału dla spółek giełdowych. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki rynków kapitałowych. Następnie przedstawiono historię GPW oraz pojęcie i funkcje Giełdy. W rozdziale tym przedstawiono także uczestników obrotu giełdowego. Pod koniec rozdziału przedstawiono rodzaje papierów wartościowych i sposoby ich emisji.

W rozdziale trzecim dokonano analizy publicznej emisji papierów wartościowych jako źródła kapitału przedsiębiorstwa. Na wstępie przedstawiono warunki dopuszczeń instrumentów finansowych do obrotu giełdowego. Następnie omówiono proces przygotowania spółki do oferty publicznej. Dokonano także analizy kluczowych czynników sukcesu na GPW. Pod koniec badan wskazano korzyści oraz obawy związane z wprowadzeniem spółki na Giełdę.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne, raporty i analizy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundraising w organizacjach niekomercyjnych

Wstęp 5

Rozdział pierwszy
Istota, cechy i rodzaje fundraisingu 7
1.1. Istota fundraisingu 7
1.2. Cechy fundraisingu 11
1.3. Rodzaje fundraisingu 20
1.3.1. Fun-raising 20
1.3.2. Friends-raising 21
1.4. Fundraising na świecie 25

Rozdział drugi
Fundraising w Polsce 27
2.1. Przejawy fundraisingu w Polsce 27
2.2. Najpopularniejsze metody fundraisingowe 30
2.3. Kampanie fundraisingowe w Polsce 37
2.4. Inne stowarzyszenia fundraisingowe w Polsce – sektor pozarządowy jako odpowiedź na potrzeby społeczne 38

Rozdział trzeci
Fundraising w organizacjach niekomercyjnych 46
3.1. Fundraising w szkołach / trzeci sektor w opiece nad dzieckiem 46
3.2. Fundraising na wyższych uczelniach i w fundacjach 62
3.3. Ocena i podsumowanie fundraisingu w Polsce i na świecie 62

Zakończenie 67
Bibliografia 70
Aneksy 73

Wstęp

Kres istnienia państwa opiekuńczego w bardzo ostry sposób ujawnił skrywaną całą głębię problemów społecznych. Dotąd, wypracowany w państwie system opieki, okazał się bowiem niezdolny do rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych poszczególnych jednostek i grup społecznych.

W odpowiedzi na ujawniony i rozszerzający się kryzys opiekuńczy państwa zaczęła odradzać się względnie niezależna aktywność obywatelska. Impulsem do działania stała się wewnętrzna potrzeba zwrotu ku naturalnym powinnościom człowieka wobec drugiego człowieka, rozwijającym się na podłożu czy to motywacji altruistycznych, czy też prospołecznych. Natomiast uzewnętrznieniem owej potrzeby, jak wskazuje Jerzy Materne, jest „…przyjęty i utrwalony kulturowo obyczaj – etos opiekuńczy”.

Jak wyjaśnia cytowany tu Autor, „etos opiekuńczy jednostek jako trwały obyczaj postępowania wyrażającego troskę o innych ludzi ma swoje źródła zarówno w biologicznym instynkcie ludzi, jak i w ich właściwościach duchowych. Jednak celem owego postępowania jest dobro ludzi zawsze skonkretyzowane ich określoną sytuacją życiową. (…) Etos opiekuńczy ma więc wymiar głęboko moralny i duchowy. Wynikające z tego normy życiowe stają się zasadą porządkującą oraz scalającą osobiste działania opiekuńcze. Tradycja, głębia oraz wielostronność owego obyczaju – etosu opiekuńczego decydują, między innymi, o bogactwie i poziomie kulturowym ludzi.

Współcześnie, obserwując prężny rozwój sektora pozarządowego ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów z obszaru działania pomocy społecznej, którego główną siłą są właśnie ludzie aktywizujący się w służbie drugiemu człowiekowi na zasadzie wolontariatu, można stawiać sobie pytanie, na ile społeczeństwo nasze już cechuje owy etos opiekuńczy.

Celem rozważań prowadzonych w pracy jest próba analizy istoty fundraising w organizacjach niekomercyjnych. Zdaniem autora społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo aktywne, otwarte, demokratyczne, solidarne, wolne i odpowiedzialne zarazem, nie jest łatwą do ukształtowania strukturą, w gruncie rzeczy waha się gdzieś na pograniczu utopii, lecz też jest jedynym rozsądnym tudzież dającym nadzieje wyjściem z problemów funkcjonowania społeczeństw współczesnych. Jedynie taki partner jest w siłach kontrolować ogromne struktury politycznej i ekonomicznej władzy a także łagodzić skutki różnorakich wewnętrznych konfliktów w społeczeństwie. Postawa taka jest wielce przydatna szczególnie jeśli chodzi o fundraising.

W Polsce – zasadniczą blokadą obywatelskiej samoorganizacji jest niechętna pozarządowemu sektorowi postawa większości elit – zresztą nie tylko elit politycznych, lecz również medialnych, kulturalnych, biznesowych, a wręcz intelektualnych. Stosunek tychże kręgów do kategorii oddolnej społecznej samoorganizacji zawiera się w stanowiskach politowania tudzież pogardliwej wyższości. Wystarczy nadmienić, iż w ciągu siedemnastu lat polskiej transformacji w żadnym poważnym polskim medium nie miała miejsca rzetelna debata poświecona kondycji polskiego społeczeństwa obywatelskiego, a publicyści i intelektualiści nadający ton polskiemu dyskursowi publicznemu dopiero od niedawna zaczynają dostrzegać problematykę samoorganizacji społecznej.

Ważkimi cechami konstytutywnymi organizacji non-profit są takie przesłanki działania jak: bezinteresowność, dobroczynność, dobrowolność, spontaniczność, intuicja i ekspresja osobowości działającego, a także następujące priorytety: indywidualizacja, decentralizacja, deinstytucjonalizacja, mobilizacja do samopomocy i pomocy wzajemnej oraz motywacja do samodzielnych działań podmiotów. Inne znaczące cechy to: podstawa i legitymizacja działań, a więc statut i regulaminy ustalane wewnętrznie w poszczególnych agendach oraz adresat działania czyli nasz człowiek. W tym pojęciu uwidacznia się bliskość emocjonalna między dawcami i biorcami, wielowymiarowe i różnorodne interakcje międzyludzkie oraz identyfikacja z podmiotem działania. Równie znamienną cechą organizacji non-profit jest odpowiedzialność działającego podmiotu wobec odbiorców danego działania.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano fundraising na świecie, jego istotę, cechy, rodzaje. Przejawy fundraisingu w Polsce, najpopularniejsze metody fundraisingowe, kampanie fundraisingowe w Polsce, stowarzyszenia fundraisingowe w Polsce omówiono w rozdziale drugim. W trzecim poddano analizie fundraising organizacji niekomercyjnych: fundraising w szkołach, fundraising na wyższych uczelniach, fundraising w fundacjach oraz ocena i podsumowanie fundraisingu w Polsce i na świecie.

W rozważaniach wykorzystano dostępna literaturę przedmiotu w postaci zwartej, artykułów, aktów normatywnych oraz materiałów niepublikowanych.

Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota leasingu 4
1.1. Pojęcie leasingu 4
1.2. Rodzaje leasingu 8
1.3. Podmiot leasingu 18
1.4. Zalety ,wady leasingu 21

Rozdział II. Umowa leasingu 25
2.1. Uczestnicy transakcji 25
2.2. Elementy umowy 32
2.3. Przedmiot leasingu 34
2.4. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu 36

Rozdział III. Aspekty ekonomiczne leasingu i rozwój rynku leasingowego w Polsce 41
3.1. Aspekty prawno-ekonomiczne leasingu w Polsce 41
3.2. Rozwój rynku leasingowego w Polsce 47
3.3. Wykorzystanie leasingu przez przedsiębiorstwa (na wybranym przykładzie) 55

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 65
Załącznik 1 66
Załącznik 2 68

Wstęp

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno-prawno–organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Z leasingiem wiązało się w ostatnich latach wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu, przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu. Ponadto mimo szumu wokół leasingu wiele osób nic do końca rozumie na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej. Wśród inwestorów krążą czasami różne mity na jego temat, jego opłacalności i zagrożeń z nim związanych, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Opinie o leasingu mają często charakter skrajny, tj. przecenia się zalety leasingu, nie dostrzegając wad lub odwrotnie.

Problematyka leasingu doczekała się na świecie bogatej literatury, licznych opracowań naukowych w ostatnim ćwierćwieczu. W Polsce piśmiennictwo na temat leasingu pozostaje wciąż ubogie. Prezentowane w literaturze tematu poglądy na temat natury leasingu skupiają się najczęściej na prawnych aspektach jego wykorzystania, pomijając inne, równie ważne przyczyny sięgania po leasing przez potencjalnych inwestorów. Niniejsza publikacja ma za zadanie zaprezentować wpływ różnych czynników: prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych na efektywność tej formy finansowania. Ich analiza, także w przekroju czasowym, pozwoli na zidentyfikowanie czynników otoczenia, które sprzyjały rozwojowi leasingu, powodowały i powodują, że jest on wybierany oraz takich, które hamują rozwój zjawiska. Oczywiście analizowane czynniki nie są jedynymi, kształtującymi oblicze polskiego leasingu, z pewnością jednak mają one najbardziej znaczący wpływ na jego zarówno dotychczasowy, jak i przyszły rozwój.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty leasingu jako formy finansowania przedsiębiorstwa. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to istota leasingu: pojęcie leasingu, rodzaje leasingu, podmiot leasingu, zalety i wady leasingu.

Rozdział drugi to umowa leasingu: uczestnicy transakcji, elementy umowy, przedmiot leasingu, prawa i obowiązki stron umowy leasingu.

Rozdział trzeci to aspekty ekonomiczne leasingu i rozwój rynku leasingowego w Polsce: aspekty prawno-ekonomiczne leasingu w Polsce, rozwój rynku leasingowego w Polsce, wykorzystanie leasingu przez przedsiębiorstwa (na wybranym przykładzie, przykładach).

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne przedsiębiorstw.

Dostępne sposoby wspierania rozwoju i finansowania MSP

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. MAŁE I ŚREDNIE FIRMY W GOSPODARCE NARODOWEJ 4
1. Definicja MSP, kryteria włączenia przedsiębiorstwa do klasy małych i średnich przedsiębiorstw 4
2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów jakościowych i ilościowych 8
3. Systematyzacja małych firm, regulacje prawne 11
4. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce 17

ROZDZIAŁ II. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MSP 21
1. Strategia pomocy MSP 21
2. Instytucje które wykonują program pomocy 29
3. Formy finansowania 33

ROZDZIAŁ III. SPOSOBY FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 38
1. Fundusze pożyczkowe 38
2. Kredyt bankowy 40
3. Faktoring 42
4. Leasing 49
5. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych 51

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS TABEL 57
SPIS RYSUNKÓW 58

WSTĘP

Szczególną cechą polskiej gospodarki jest relatywnie duża – na tle innych krajów regionu – liczba małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i ich znaczący udział w tworzeniu dochodu narodowego i zatrudnieniu w gospodarce. Tak znacząca rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce wywołuje rosnące zainteresowanie tym sektorem ze strony polityki gospodarczej. Sprzyja mu w szczególności zwiększająca się od 1999 r. i bardzo wysoka stopa bezrobocia, ponieważ małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce słusznie przypisuje się szczególną rolę w generowaniu nowych miejsc pracy, zaś mikroprzedsiębiorstwom – tworzenie tzw. samozatrudnienia, czyli tworzenie miejsc pracy dla właściciela firmy i jego rodziny. Szybki rozwój sektora mikroprzedsiębiorstw począwszy od 1990 r. jest swoistym fenomenem procesu transformacji polskiej gospodarki. Dzięki temu rozwojowi osiągnięcie tych zostało wiele ważnych celów społecznych i ekonomicznych. Zaspokojony został popyt ludności na szereg wyrobów i usług, co pozwoliło społeczeństwu docenić zalety gospodarki wolnorynkowej wobec permanentnej przewagi popytu nad podażą w czasach realnego socjalizmu. Rozwój sektora najmniejszych przedsiębiorstw pozwolił złagodzić skutki upadku licznych przedsiębiorstw państwowych, absorbując osoby tracące pracę oraz wkraczającą na rynek pracy młodzież.

Charakterystyczną cechą najmniejszych przedsiębiorstw jest specyficzna pozycja ich właścicieli – właściciel firmy pracuje w firmie i to nie tylko zarządza nią, ale także wykonuje prace gdzie indziej wykonywane przez pracowników najemnych. Charakterystyczne dla mikroprzedsiębiorstw jest także to, że bardzo często pracują w nich członkowie rodziny właściciela, czyli mamy do czynienia z firmami rodzinnymi.

Celem pracy jest zaprezentowanie obrazu małych i średnich firm w gospodarce narodowej, instytucji wspierających rozwój oraz sposobów finansowania małych i średnich firm.
Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane są małe i średnie firmy w gospodarce narodowej, a więc; definicja MSP, kryteria włączenia przedsiębiorstwa do klasy małych i średnich przedsiębiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów jakościowych i ilościowych, systematyzacja małych firm oraz regulacje prawne, jak również rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce.

W drugim rozdziale przedstawione są instytucje wspierające rozwój MSP, a więc: strategia pomocy MSP, instytucje, które wykonują program pomocy, oraz formy finansowania.

W trzecim rozdziale zaprezentowane są sposoby finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, a więc: fundusze pożyczkowe, kredyt bankowy, factoring, leasing oraz emisja krótkoterminowych papierów dłużnych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Było to naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, w wyniku którego obok dużych przedsiębiorstw państwowych zaczęły powstawać przedsiębiorstwa małe i średnie, tworząc podstawy prywatnego sektora w gospodarce. Powstanie sektora MSP wywołało wiele skutków ekonomicznych i społecznych.

Po pierwsze, zainicjowano dyskusję nad definicją i klasyfikacją małych i średnich przedsiębiorstw. Istniejąca marginalna sprawozdawczość GUS nie przystawała do klasyfikacji krajów Unii Europejskiej, a to ograniczało możliwości i jakość badań oraz utrudniało dokonywanie porównań międzynarodowych i obserwowanie tendencji w ich rozwoju.

Po drugie, zdefiniowanie oraz pomiar małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły punkt wyjścia do badań nad problematyką ich funkcjonowania. Zaczęto systematyzować uwarunkowania i bariery rozwoju MSP oraz zwracać uwagę na ograniczone źródła finansowania, coraz bardziej skomplikowane regulacje prawne, politykę podatkową i wysokie koszty pracy.

Po trzecie, w wyniku napływającej do Polski pomocy zagranicznej w postaci funduszy, fundacji, pożyczek czy specjalistycznych kursów i szkoleń powstała, z jednej strony, potrzeba formułowania polityki ekonomicznej przez państwo i władze lokalne oraz, z drugiej strony, konieczność przygotowania przedsiębiorców do funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej. Pojawiła się zatem potrzeba badań nad problemem zakresu i skuteczności ingerencji państwa w sektorze MSP oraz profesjonalizacji spontanicznej przedsiębiorczości przez organizację obsługi i monitorowania przedsiębiorstw tej wielkości.

Po czwarte, zaczęto stopniowo poszerzać ten obszar badawczy o problemy kapitału ludzkiego, kultury przedsiębiorstwa, innowacji, budowania przewagi konkurencyjnej MSP, formułowania strategii marketingowych czy stosowania nowoczesnych metod zarządzania.

Instrumenty pochodne na polskim rynku walutowym

Wstęp 2

Rozdział I. Powstanie rynku instrumentów pochodnych 4
1.1. Definicje instrumentów pochodnych 4
1.2. Historia instrumentów pochodnych 8
1.3. Współczesne regulacje dotyczące rynków 12
1.4. Kontrakty na innych giełdach w Polsce 14
1.5. Instrumenty pochodne w Polsce na rynku pozagiełdowym 20

Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynku walutowego 24
2.1. Przegląd instrumentów i rynków finansowych 24
2.2. Kontrakty walutowe 30
2.3. Opcje walutowe 33
2.4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 36
2.5. Walutowe kontrakty futures 39
2.6. Kontrakty walutowe typu swap 41

Rozdział III. Strategie zabezpieczające i procedury przeprowadzania transakcji 44
3.1. Ogólna charakterystyka ryzyka na rynku walutowym 44
3.2. Opracowanie strategii dla różnego typu pionów finansowych i ekspozycji 47
3.3. Procedury przeprowadzania transakcji 52
3.4. Procedury kontrolne 56

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 68

Wstęp

Instrumenty pochodne od setek lat towarzyszą człowiekowi w jego działalności finansowej, jednakże okres ostatnich czterdziestu pięciu lat uznać należy za najistotniejszy w wielowiekowej historii tych instrumentów finansowych, nazywanych także derywatami, czy też transakcjami terminowymi. Są one obecne na wszystkich najważniejszych rynkach finansowych, od Nowego Jorku począwszy, a na Tokio skończywszy.

Dzieje rozwoju derywatów były niezwykle burzliwe. Towarzyszyły im niejednokrotnie upadki instytucji finansowych. Zdarzenia te stały się przyczyną wielu dyskusji na temat celowości wykorzystywania tego rodzaju instrumentów finansowych, a także możliwości ujęcia ich w ramy prawne. Wiele dyskusji poświęcono także roli instrumentów finansowych na polskim rynku walutowym. Ich znaczenie przejawia się głównie w możliwości zabezpieczenia transakcji przed ryzykiem walutowym.

Mając na uwadze powyższe uwagi, celem niniejszej pracy było omówienie instrumentów pochodnych na rynku kapitałowym jako instrumentów zabezpieczających rynku walutowego. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym omówiono powstanie rynku instrumentów pochodnych. Na wstępie zdefiniowano instrumenty finansowe oraz przedstawiono ich historię. Następnie ukazano współczesne regulacje dotyczące rynków, omówiono kontrakty na innych giełdach w Polsce oraz instrumenty pochodne w Polsce na rynku pozagiełdowym.

W rozdziale drugim ukazano instrumenty zabezpieczające rynku walutowego. Rozważania rozpoczęto od przeglądu instrumentów i rynków finansowych. Następnie kolejno omówiono instrumenty zabezpieczające na rynku walutowym takie jak: kontrakty walutowe, opcje walutowe, kontrakty pochodne oparte na opcjach, walutowe kontrakty futures oraz kontrakty walutowe typu swap.

W rozdziale trzecim przeanalizowano strategie zabezpieczające i procedury przeprowadzania transakcji. Na wstępie dokonano ogólnej charakterystyki ryzyka na rynku walutowym. Następnie omówiono istotę opracowywania strategii dla różnego typu pionów finansowych i ekspozycji. W dalszej części przeanalizowano procedury przeprowadzania transakcji oraz procedury kontrolne.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

Leasing i kredyt inwestycyjny jako źródła finansowania aktywów

Wstęp 2

Rozdział I. Leasing – charakterystyka pojęcia 4
1.1. Ujęcie definicyjne leasingu 4
1.2. Podstawa prawna funkcjonowania leasingu 6
1.3. Rodzaje leasingu 12
1.4. Umowa leasingu i strony umowy leasingu 15
1.5. Leasing jako źródło finansowania inwestycji 16

Rozdział II. Kredyt inwestycyjny – istota i zakres pojęcia 22
2.1. Definicja kredytu inwestycyjnego 22
2.2. Charakterystyka kredytów inwestycyjnych oferowanych przedsiębiorstwom 27
2.3. Wyznaczniki kosztu kredytu dla przedsiębiorstw 28
2.4. Finansowanie nakładów inwestycyjnych przez banki a rozwój polskiej przedsiębiorczości 36

Rozdział III. Leasing i kredyt inwestycyjny jako źródła finansowania aktywów trwałych – doświadczenia salonu fryzjerskiego Aleksander 43
3.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 43
3.2. Warunki ekonomiczne inwestycji 45
3.3. Zakup przedmiotu ze środków pochodzących z kredytu 48
3.4. Pozyskanie przedmiotu dzięki leasingowi operacyjnemu 52
3.5. Pozyskanie przedmiotu dzięki leasingowi finansowemu 55
3.6. Podsumowanie i wnioski 56

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 66
Spis tabel 67

Wstęp

Niedobór środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnych pieniędzy bądź dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstwa nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju. Można powiedzieć, że całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywa się finansowaniem działalności gospodarczej.

W dzisiejszych czasach w procesie zarządzania przedsiębiorstwem znajomość dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej w Polsce okazuje się nieodzowna. Ustalenie optymalnej struktury kapitału w przedsiębiorstwie należy do najistotniejszych decyzji finansowych podejmowanych przez jego właścicieli. Przedsiębiorstwa, decydując się na skorzystanie z zewnętrznych lub wewnętrznych źródeł finansowania rozwoju, biorą pod uwagę różne kryteria potwierdzające racjonalność ich decyzji.

Mając na uwadze postępującą globalizację rynków finansowych warto zauważyć, że wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej podmioty gospodarcze w naszym kraju mają coraz większą możliwość pozyskania kapitałów obcych na sfinansowanie działalności gospodarczej. Znajomość tych źródeł finansowania i ich efektywne wykorzystanie jest dziś nieodzownym atutem każdego przedsiębiorcy, który chce się rozwijać na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było ukazanie istoty leasingu i kredytu inwestycyjnego jako źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstwa w aktywa trwałe.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki leasingu. Na wstępie zdefiniowano pojęcie leasingu oraz omówiono podstawę prawną funkcjonowania leasingu. Następnie przedstawiono rodzaje leasingu, umowę oraz strony umowy leasingu. Pod koniec rozdziału omówiono leasing jako źródło finansowania inwestycji.

W rozdziale drugim dokonano ogólnej charakterystyki kredytu inwestycyjnego. Na wstępie zdefiniowano pojęcie kredytu inwestycyjnego oraz dokonano jego charakterystyki jako kredytu dla przedsiębiorstw. Przedstawiono także wyznaczniki kosztu kredytu dla przedsiębiorstw. Pod konie rozdziału omówiono istotę finansowania nakładów inwestycyjnych przez banki i ich wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości.

W rozdziale trzecim dokonano analizy opłacalności inwestowania salonu fryzjerskiego Aleksander w aktywa trwałe za pomocą leasingu oraz kredytu. Badania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanego przedsiębiorstwa. Następnie omówiono warunki ekonomiczne planowanej inwestycji. W badaniach przeanalizowano opłacalność inwestowania w aktywa trwałe za pomocą kredytu inwestycyjnego oraz leasingu operacyjnego i finansowego. Pod koniec badań dokonano istotnego podsumowania oraz wyciągnięto wnioski z przeprowadzonej analizy.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne salonu fryzjerskiego Aleksander.