Prace dyplomowe z kierunku Finanse

prace dyplomowe z finansów

Analiza porównawcza wybranych firm leasingowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI LEASINGOWEJ 5
1.1. Działalność leasingowa 5
1.2. Definicja leasingu według Kodeksu cywilnego i jego cechy charakterystyczne 10
1.3. Leasing w ujęciu podatkowym, rachunkowym oraz międzynarodowym 12
1.4. Podstawowe rodzaje leasingu 19
1.5. Ewidencja leasingu finansowego i operacyjnego 26
1.6. Umowa leasingu 31
1.7. Formy zabezpieczenia w transakcjach leasingowych 36
1.8. Zalety i wady leasingu 37
1.9. Kiedy warto skorzystać z leasingu – określenie optymalnego momentu sfinansowania inwestycji leasingiem 40
1.10. Kryteria wyboru oferty leasingowej 41

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA PREZENTACJA FIRM LEASINGOWYCH PEKAO LEASING I FINANSE S.A. ORAZ RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 44
2.1. Charakterystyka Pekao Leasing i Finanse S.A. 44
2.1.1. Ogólna charakterystyka Pekao Leasing i Finanse S.A. 44
2.1.2. Misja Pekao Leasing i Finanse S.A. 46
2.1.3. Rodzaje oferowanych produktów 47
2.1.4. Warunki umowy leasingowej 48
2.2. Charakterystyka Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 52
2.2.1. Ogólna charakterystyka Raiffeisen Leasing Polska S.A. 52
2.2.2. Misja Raiffeisen Leasing Polska S.A. 55
2.2.3. Rodzaje oferowanych produktów 56
2.2.4. Warunki umowy leasingowej 57

ROZDZIAŁ III. ANALIZA PORÓWNAWCZA LEASINGU OFEROWANEGO PRZEZ PEKAO LEASING I FINANSE S.A. ORAZ RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 61
3.1. Analiza porównawcza warunków umowy w badanych firmach 61
3.2. Analiza porównawcza leasingu pojazdów oferowanego w badanych firmach 63
3.3. Analiza porównawcza leasingu maszyn i urządzeń oferowanego w badanych firmach 66
3.4. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości oferowanego w badanych
firmach 70
3.5. Analiza porównawcza badanych jednostek pod względem wyniku
finansowego 74
3.6. Ocena badanych przedsiębiorstw leasingowych na tle branży 85

ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS WYKRESÓW 97
SPIS TABEL 98
SPIS SCHEMATÓW 99
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 100

WSTĘP

W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat zainteresowanie leasingiem wzrasta w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno – prawno – organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności.
Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. Leasing daje możliwość pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych w działalności gospodarczej. Dzięki dostępności leasingu możliwe staje się pokonanie barier kapitałowych ograniczających rozwój przedsiębiorstwa.

Wybór leasingu wiąże się z rachunkiem jego efektywności. Na jego opłacalność wpływa szereg czynników, z których najbardziej istotne to czynniki prawne, organizacyjne i ekonomiczne. Ich szczegółowa analiza pozwala wskazać, w jakich przypadkach leasing jest najlepszym rozwiązaniem dla polskiego przedsiębiorcy, a dogłębna analiza firm leasingowych pozwala na wybór najbardziej opłacalnego Leasingodawcy.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy była analiza porównawcza dwóch wybranych firm leasingowych: Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A.
Tezą pracy jest wykazanie, że na podstawie przeprowadzonej analizy można ocenić pozycję firmy w stosunku do pozostałych firm leasingowych i określić perspektywy jej rozwoju.
Praca składa się z dwóch części: rozdział pierwszy stanowi część teoretyczną, natomiast rozdział drugi i trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano specyfikę działalności firm leasingowych. Rozważania rozpoczęto od omówienia działalności leasingowej. Następnie zdefiniowano pojęcie leasingu według Kodeksu cywilnego oraz przedstawiono jego cechy charakterystyczne. Zdefiniowano także leasing w prawie bilansowym i podatkowym oraz przedstawiono podstawowe rodzaje leasingu. Ukazano także ewidencje leasingu finansowego i operacyjnego oraz omówiono umowę leasingu. Przedstawiono także wady i zalety leasingu, formy zabezpieczenia w transakcjach leasingowych. Przedstawiono optymalny moment skorzystania z leasingu oraz kryteria wyboru oferty leasingowej.

W rozdziale drugim dokonano ogólnej prezentacji firm leasingowych: Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A. W rozdziale tym kolejno przedstawiono ogólną charakterystykę, misję, rodzaje oferowanych produktów oraz warunki umowy leasingowej badanych firm.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę porównawczą leasingu oferowanego przez Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A. Analizą objęto warunki umowy, oraz leasing ruchomości (pojazdy i maszyny i urządzenia) oraz nieruchomości obu firm. Przeprowadzono także analizę porównawczą sprawozdań finansowych badanych jednostek. Na koniec przeprowadzonej analizy porównawczej dokonano oceny badanych firm leasingowych na tle branży oraz wskazano, która z tych firm ma lepszą pozycję na rynku.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A. W pracy oparto się także na badaniach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Związku Polskiego Leasingu.

Analiza funduszy inwestycyjnych jako forma lokowania oszczędności gospodarstw domowych

Wstęp 2

Rozdział I. Formy lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe 4
1.1. Pojęcie i istota gospodarstw domowych 4
1.2. Potrzeby gospodarstw domowych i środki ich zaspokajania 12
1.3. Inwestycje jako sposób lokowania oszczędności 15
1.4. Dostępne formy inwestycji gospodarstw domowych w Polsce 20

Rozdział II. Fundusze inwestycyjnych na polskim rynku finansowym 26
2.1. Pojęcie i funkcję rynku finansowego 26
2.2. Fundusze inwestycyjne jako instrumenty rynku finansowego 34
2.3. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce 38
2.4. Rozwój i struktura podmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce 42

Rozdział III. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych 45
3.1. Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego 45
3.2. Uczestnicy i tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 48
3.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 53
3.4. Wady i zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne 57

Rozdział IV. Analiza funduszy inwestycyjnych Amplico TFI 64
4.1. Ogólna charakterystyka Amplico TFI 64
4.2. Analiza FIO Pieniężnego 64
4.3. Analiza FIO Obligacji 67
4.4. Analiza FIO Aktywnej Alokacji 69
4.5. Analiza FIO Stabilnego Wzrostu 71
4.6. Analiza FIO Zrównoważony Nowa Europa 74
4.7. Analiza FIO Akcji 77
4.8. Analiza FIO Małych i Średnich Spółek 80

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis rysunków 90
Spis tabel 91
Spis wykresów 92

Analiza finansowa pizzerii

Wstęp 2

Cel i zakres 3

Rozdział 1 Podstawy teoretyczne rachunkowości 4
1.1 Zarys historii rachunkowości 4
1.2 Pojęcie, funkcje i metody rachunkowości 5
1.3 Rachunkowość finansowa 9
1.4 Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej 10
1.5 Rachunkowość zarządcza, a rachunkowość finansowa 12

Rozdział 2 Analiza fundamentalna 15
2.1 Ogólna charakterystyka analizy fundamentalnej 15
2.2 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 16
2.3 Analiza finansowa 21
2.3.1 Analiza sprawozdań finansowych 21
2.3.1.1 Analiza rachunku zysków i strat 22
2.3.1.2 Analiza bilansu 23
2.3.2 Analiza wskaźnikowa 25

Rozdział 3 Analiza finansowa pizzerii X 30
3.1 Ogólna charakterystyka pizzerii X 30
3.2 Analiza bilansu 31
3.3 Analiza rachunku zysków i strat 37
3.4 Analiza wskaźnikowa 39
3.5 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 43
3.6 Analiza SWOT 45
3.7 Ocena kondycji finansowej spółki 47

Zakończenie 51
Bibliografia 53
Spis tabel 56
Spis wykresów 57

Cel i zakres

Celem pracy jest zbadanie za pomocą analizy finansowej kondycji finansowej pizzerii X. W tym celu przeprowadzono wiele analiz, wśród których należy wskazać analizę wstępną bilansu i rachunku zysków i strat oraz analizę wskaźnikową. Na podstawie licznych badań dokonano oceny kondycji finansowej analizowanej spółki. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy ukazuje rozważania teoretyczne z zakresu rachunkowości. Na wstępie tego rozdziału przedstawiono rys historyczny rachunkowości. Następnie zdefiniowano pojęcie rachunkowości oraz przedstawiono jej funkcje i metody. W dalszej części rozdziału omówiono zagadnienie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz przyrównano je do siebie.

Rozdział drugi ukazuje istotę analizy fundamentalnej. Rozważania rozpoczęto od ogólnego scharakteryzowania analizy fundamentalnej. Następnie omówiono analizę otoczenia przedsiębiorstwa oraz analizę finansową z uwzględnieniem analizy sprawozdań finansowych oraz analizy wskaźnikowej.

Rozdział trzeci ukazuje analizę finansową pizzerii X. Na wstępie badań dokonano ogólnej charakterystyki badanej spółki. Następnie przeprowadzono analizę wstępną bilansu oraz rachunku zysków i strat a także analizę wskaźnikową, analizę otoczenia przedsiębiorstwa oraz analizę SWOT. Pod koniec rozdziału trzeciego dokonano oceny kondycji finansowej badanej pizzerii X. Wszystkich analiz dokonano na podstawie dokumentów i sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Pizzeria X.

Analiza finansowa jako metoda oceny sytuacji finansowej

Wstęp 2

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty analizy ekonomiczno-finansowej 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy ekonomiczno-finansowej 4
1.2. Rodzaje analiz oraz metody ich prowadzenia 7
1.3. Źródła wykorzystywane w analizie ekonomiczno-finansowej 12
1.4. Użyteczność wniosków płynących z analiz 14

Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa HSW Zakład Zespołów Mechanicznych
Sp. z o.o. 16
2.1. Historia rozwoju badanego przedsiębiorstwa 16
2.2. Struktura organizacyjna 16
2.3. Przedmiot działalności badanego przedsiębiorstwa 19
2.4. Pozycja przedsiębiorstwa na rynku 22

Rozdział 3. Ocena kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa 24
3.1. Analiza wstępna 24
3.1.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 24
3.1.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 27
3.2. Analiza wskaźnikowa 30
3.2.1. Istota analizy wskaźnikowej 30
3.2.2.Analiza rentowności 31
3.2.3. Analiza płynności 34
3.2.4. Ocena sprawności działania 37
3.3.5. Analiza zadłużenia 41
3.3. Wnioski z analizy 43

Zakończenie 45
Bibliografia 47
Spis rysunków, tabel i wykresów 49

Wstęp

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem jest nieustannym procesem podejmowania i realizacji różnorodnych decyzji. Niektóre z nich dotyczą spraw bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, inne z kolei mają charakter strategiczny i rozstrzygają o rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. Podjęcie nawet najmniejszej decyzji jest zawsze złożonym procesem, obarczonym dużym ryzykiem. Ryzyko to występuje szczególnie w gospodarce rynkowej, w której komplikują się zewnętrzne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. W celu zminimalizowania wpływu ryzyka na podejmowane decyzje, warto mieć zapewniony szybki dostęp do informacji oraz umieć je odpowiednio przetwarzać i oceniać.

Jednym z ważnych narzędzi ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie jest analiza finansowa. Zajmuje się ona badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową. Analiza finansowa staje się przedsiębiorstwu przydatna nie tylko do poprawnej interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz przede wszystkim do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Analiza finansowa powinna ułatwić podjęcie decyzji zapewniających efektywny rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości.

Informacja finansowa ma doniosłe znaczenie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w bieżącej, jak i przede wszystkim długookresowej działalności. Umiejętność przeprowadzania właściwej merytorycznie i metodycznie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest jedną z najistotniejszych przesłanek nowoczesnego zarządzania. Ważna jest nie tylko znajomość procedur badawczych, ale także poprawna ocena otrzymanych rezultatów. Stąd podstawowym celem niniejszej pracy była wszechstronna i kompleksowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością. Istotą pracy było objaśnienie podstaw analizy finansowej oraz jej wykorzystanie w celu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa Huty Stalowa Wola – Zakład Zespołów Mechanicznych.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano teoretyczne aspekty analizy ekonomiczno-finansowej. Na wstępie omówiono istotę, przedmiot i zakres analizy ekonomiczno finansowej. Następnie przedstawiono rodzaje analiz oraz metody ich prowadzenia. Omówiono także źródła wykorzystywane w analizie ekonomiczno-finansowej oraz użyteczność wniosków płynących z analiz.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki przedsiębiorstwa HSW Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. Prezentację spółki rozpoczęto od ukazania historii rozwoju badanego przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono strukturę organizacyjną oraz przedmiot działalności badanego przedsiębiorstwa. Pod koniec rozdziału przedstawiono pozycję badanego przedsiębiorstwa na rynku.

W rozdziale trzecim dokonano oceny kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa. W badaniach przeprowadzono analizę wstępną bilansu oraz rachunku zysków i strat. Przeprowadzono także analizę wskaźnikową z uwzględnieniem wskaźników rentowności, płynności, sprawności działania oraz zadłużenia. Pod koniec analizy sformułowano odpowiednie wnioski z przeprowadzonych badań.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa Huta Stalowa Wola – Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. pochodzące m. in. ze sprawozdania finansowego.

Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział I. Finansowanie przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 4
1.2. Klasyfikacja działalności gospodarczej 8
1.3. Istota finansowania działalności gospodarczej 10
1.3.1. Pojecie kapitału 11
1.3.2. Rodzaje finansowania działalności przedsiębiorstw 15
1.4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 19

Rozdział II. Kapitały własne i obce w finansowaniu działalności gospodarczej 24
2.1. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł wewnętrznych 24
2.2. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł zewnętrznych 29
2.2.1. Kredyt bankowy 29
2.2.2. Leasing 31
2.2.3. Factoring i Forfaiting 34
2.2.4. Capital venture 36
2.3. Fundusze UE 38
2.4. Metody pomiaru wyników działalności gospodarczej 40

Rozdział III. Finansowanie działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa Żywiec S.A. 46
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa 46
3.1.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 46
3.1.2. Prezentacja działalności 48
3.1.3. Prezentacja wyników finansowych 51
3.2. Analiza wielkości kapitału własnego 55
3.3. Analiza wielkości kapitałów obcych 58
3.4. Wnioski 61

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków tabel i wykresów 69

Wstęp

Kapitał jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W naukach o przedsiębiorstwie kapitał definiowany jest jako ogół zaangażowanych w danym przedsiębiorstwie wewnętrznych i zewnętrznych, własnych i obcych, terminowych i nieterminowych zasobów pieniężnych. Niedobór tych środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnych pieniędzy, czyli bez własnego kapitału bądź też dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju.

Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej. Temu zagadnieniu poświęcona jest niniejsza praca. Centralne miejsce zajmuje problematyka finansowania działalności gospodarczej. W pracy zostały objaśnione podstawowe pojęcia z zakresu finansowania przedsiębiorstw, omawia rodzaje kapitału finansującego działalność gospodarczą i źródła jego pozyskiwania.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały to część teoretyczna, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

Rozdział pierwszy porusza ogólną problematykę finansowania przedsiębiorstwa. W rozdziale tym przedstawiono istotę i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dokonano także klasyfikacji działalności gospodarczej oraz przedstawiono istotę finansowania działalności gospodarczej. Omówiono także planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

W rozdziale drugim scharakteryzowano kapitały własne i kapitały obce w finansowaniu działalności gospodarczej. W rozdziale tym omówiono pozyskiwanie kapitału ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych. Omówiono także pozyskiwanie kapitału z funduszy Unii Europejskiej oraz metody pomiaru wyników działalności gospodarczej.

W rozdziale trzecim przedstawiono finansowanie działalności gospodarczej na przykładzie spółki Żywiec S.A. Rozważania rozpoczęto od ogólnej prezentacji analizowanego przedsiębiorstwa, w tym profilu działalności oraz wyników finansowych. W dalszej części tego rozdziału dokonano analizy wielkości kapitału własnego oraz kapitału obcego. W końcowej części tego rozdziału przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy oraz omówiono dalsze perspektywy rozwoju badanej spółki.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Grupy Żywiec S.A. pochodzące m. in. z Raportów Rocznych, Sprawozdań oraz Prospektu Emisyjnego spółki Żywiec S.A.

Zasady finansowania i kontroli instytucji kultury

Wstęp 3

Rozdział 1. Charakterystyka i specyfika działalności instytucji kultury, na tle potrzeb współczesnego społeczeństwa 5
1.1. Charakterystyka instytucji kultury 5
1.2. Rodzaje instytucji kultury 11
1.3. Oczekiwania stawiane instytucjom kultury przez współczesne społeczeństwo 21

Rozdział 2. Źródła finansowania instytucji kultury 26
2.1. Podstawowe źródła finansowania 26
2.2. Dodatkowe fundusze pozyskiwane w kraju 29
2.3. Europejskie źródła finansowania 33

Rozdział 3. Zasady rachunku ekonomicznego instytucji kultury 36
3.1. Zasada non profit 36
3.2. Rachunek ekonomiczny a racjonalność gospodarki 42
3.3. Zasady racjonalnego gospodarowania 44

Rozdział 4. Cele statutowe i kontrola finansowa w instytucjach kultury 49
4.1. Warunki uzyskania statusu przez instytucje kultury 49
4.2. Cele statutowe instytucji kultury 53
4.3. Kontrola finansowa zewnętrzna i wewnętrzna w instytucjach kultury 55

Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis rysunków 66

Wstęp

W epoce globalizacji kultura staje się przemysłem, jak każdy inny. Zaczynają tu obowiązywać wszelkie zasady marketingu, począwszy od unifikacji produktów, a skończywszy na procedurze definiowania grupy docelowej i narzędzi promocyjnych. Nawet ułamek populacji zainteresowany określonym segmentem kultury stanowi setki tysięcy potencjalnych nabywców o określonej wartości nabywczej.

Uznaje się, iż jednym z podstawowych sposobów promocji Polski i jakichkolwiek naszych dokonań na świecie jest nasza kultura. Należy podkreślić, iż właśnie dzięki zaangażowaniu w projekty kulturalne, polskie organizacje gospodarcze docierają do pożądanych środowisk za granicą. Brak zainteresowania polskimi wyrobami i usługami możemy zrekompensować zainteresowaniem naszą kulturą. Inspirowanie wydarzeń kulturalnych pozwala na dotarcie do elit intelektualnych i biznesowych z komunikatem o naszym potencjale produkcyjnym, ale również na przyciągnięcie i zagospodarowanie wolnego kapitału i zaawansowanych technologii, funkcjonujących w globalnej gospodarce.

Instytucje kultury finansują swoją działalność zarówno środkami własnymi, jak również korzystając z dodatkowych funduszy. Gospodarka finansowa tych instytucji jest oparta na zasadach racjonalnego gospodarowania sformułowanych w dwóch wymiarach: maksymalizacji efektów, przy założonym poziomie nakładów oraz minimalizacji nakładów, przy założonym poziomie efektów. Funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury jest kontrolowane w wewnątrz, oraz z zewnątrz.

W związku z powyższymi uwagami, niniejsza praca miała na celu ukazanie zasad finansowania oraz kontroli finansowej instytucji finansowych.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

Rozdział pierwszy ukazuje charakterystykę i specyfikę działalności instytucji kultury na tle potrzeb współczesnego społeczeństwa. Rozważania rozpoczęto od scharakteryzowania instytucji kultury. Następnie przedstawiono rodzaje instytucji kultury oraz omówiono oczekiwania stawiane instytucjom kultury przez współczesne społeczeństwo.

W rozdziale drugim zaprezentowano źródła finansowania instytucji kultury. W rozdziale tym omówiono podstawowe źródła finansowania oraz dodatkowe fundusze pozyskiwane w kraju. Przedstawiono także Europejskie źródła finansowania pochodzące z różnego rodzaju funduszy i programów.

W rozdziale trzecim omówiono zasady rachunku ekonomicznego instytucji kultury. Na wstępie przedstawiono zasady organizacji non-profit. Następnie omówiono rachunek ekonomiczny zasady racjonalnego gospodarowania.

W rozdziale czwartym poruszono problematykę celów statutowych i kontroli finansowej w instytucjach kultury. Na wstępie rozważań przedstawiono warunki uzyskania statusu przez instytucje kultury. Następnie na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przedstawiono cele statutowe instytucji kultury. Pod konie rozdziału omówiono kontrole wewnętrzną i zewnętrzną instytucji kultury.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Zarządzanie aktywami obrotowymi a ocena kondycji przedsiębiorstwa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja aktywów obrotowych 4
1. Pojęcie kapitału obrotowego 4
2. Aktywa obrotowe i ich podział 8
3. Potrzeba kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 10
4. Źródła pochodzenia i zasilania kapitału obrotowego 13
5. Kapitał obrotowy i jego wpływ na kondycję przedsiębiorstwa 15

ROZDZIAŁ II. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie i jego pomiar 21
1. Poziom kapitału obrotowego a jego pomiar 21
1.1. Metody prognozowania, monitorowania i zarządzania należnościami 21
1.2. Metody zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie 24
1.3. Metody zarządzania środkami pieniężnymi 25
1.4. Zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy 27
2. Metody badania poziomu kapitału obrotowego netto 29
2.1. Cele i sposoby analizy sprawozdań finansowych 30
2.2. Wskaźnikowa analiza efektywności finansowej firmy 31
2.3. Analiza płynności finansowej 32
3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym 36
3.1. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie – funkcje i zakres 36
3.2. Cele przedsiębiorstwa w planowaniu finansowym 37
3.3. Przydatność analizy płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 38

ROZDZIAŁ III. Ocena płynności finansowej i poziomu aktywów obrotowych na przykładzie Natur Produkt Zdrovit Sp z o.o. 41
1. Analiza wskaźnikowa bilansu spółki 42
2. Ocena poziomu i struktury aktywów obrotowych spółki 47
3. Badanie płynności finansowej 53

ZAKOŃCZENIE 58
ZAŁĄCZNIKI 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL 65
SPIS RYSUNKÓW 66
STRESZCZENIE 67

Wykup menedżerski (MBO)

Wstęp 3

Rozdział I. Wykup menedżerski (MBO) jako strategia rozwoju firmy 5
1.1. Definicja LBO 5
1.2. Istota i rodzaje MBO 9
1.3. Przebieg procesu wykupu 12

Rozdział II. Prezentacja przedsiębiorstwa STOMIL SANOK S.A. 24
2.1. Historia przedsiębiorstwa 24
2.2. Organizacja przedsiębiorstwa 27
2.3. Segmenty rynku w których działa przedsiębiorstwo 31
2.4. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa 36

Rozdział III. Wykup menedżerski w przedsiębiorstwie STOMIL SANOK S.A. 43
3.1. Prezentacja wyników finansowych przed wykupem menedżerskim 43
3.2. Wykup menedżerski w przedsiębiorstwie 46
3.3. Prezentacja wyników finansowych po wykupie menedżerskim 49
3.4. Analiza finansowa przed i po MBO oraz wnioski z przeprowadzonej analizy 52

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis schematów 69
Spis rysunków 70
Spis tabel 71

Wstęp

W dobie powszechnej globalizacji zjawisko rozwoju firm poprzez fuzje i przejęcia stało się bardzo popularne. Do szczególnie ciekawych form przejęcia zaliczamy transakcje wykupów, w tym m.in. wykupu menadżerskiego (MBO). Jest to forma bardzo popularna w Wielkiej Brytanii, ale także i w Polsce powoli zaczyna się ona coraz bardziej rozpowszechniać. Jest to dobry sposób na spełnienie marzeń o prowadzeniu własnego biznesu dla osób, które nie posiadają dużego kapitału, za to nie brak im dobrych pomysłów. Przykładem transakcji typu MBO na polskim rynku był wykup firmy STOMIL SANOK S.A. przez kadrę menedżerską od funduszy inwestycyjnych będących dotychczasowymi akcjonariuszami spółki.

Ponieważ wykup menedżerski przeprowadzony w STOMIL SANOK był pierwszym przykładem takiej transakcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w niniejszej pracy postanowiono skupić się na zbadaniu tej właśnie spółki.

Teza pracy brzmiała: Wykup menadżerski sposobem na uratowanie firmy przed bankructwem.

Praca miała na celu udowodnienie tezy oraz przybliżenie transakcji zwanych wykupami menadżerskimi. Celem szczegółowym była analiza wykupu menedżerskiego przeprowadzonego w spółce STOMIL SANOK S.A.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi część teoretyczną, natomiast rozdział drugi i trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano problematykę wykupu menedżerskiego jako strategii rozwoju firmy. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia nabycia lewarowanego oraz wykupu menedżerskiego. Omówiono rodzaje wykupów menedżerskich. oraz przedstawiono schemat transakcji wykupu. Przedstawiono także przebieg procesu wykupu.

W rozdziale trzecim dokonano prezentacji przedsiębiorstwa STOMIL SANOK S.A. Na wstępie rozważań przedstawiono historię oraz organizację przedsiębiorstwa. Następnie ukazano segmenty rynku na którym działa przedsiębiorstwo oraz przedmiot działalności spółki.

W rozdziale trzecim przedstawiono wykup menedżerski w przedsiębiorstwie STOMIL SANOK S.A. Na wstępie analizy zaprezentowano wyniki finansowe przed wykupem menedżerskim. Następnie omówiono transakcję wykupu menedżerskiego przeprowadzoną w analizowanej spółce. W kolejnej części zaprezentowano wyniki finansowe po wykupie menedżerskim. Na koniec dokonano analizy przeprowadzonej transakcji MBO na wyniki finansowe analizowanej spółki.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne spółki STOMIL SANOK S.A. pochodzące m. in. z raportów oraz sprawozdań finansowych.

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej np. przedsiębiorstwa Barlinek

Wstęp 2

Rozdział I. Istota analiz w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota analiz ekonomiczno-finansowych 4
1.2. Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie 9
1.3. Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa 14
1.3.1. Przyczynowa ocena wyniku finansowego 14
1.3.2. Model Du’Ponta jako odzwierciedlenie rentowności kapitału własnego 18
1.3.3. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa 21
1.4. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23

Rozdział II. Metody analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa 27
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 27
2.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 32
2.3. Narzędzia analizy wskaźnikowej 35
2.3.1. Analiza płynności finansowej 35
2.3.2. Analiza zadłużenia 38
2.3.3. Analiza rentowności 41
2.3.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 43
2.4. Prezentacja wyników analizy finansowej 46

Rozdział III. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa Barlinek S.A. 50
3.1. Analiza płynności finansowej 50
3.2. Analiza zadłużenia 52
3.3. Analiza rentowności 55
3.4. Analiza sprawności działania 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel 66
Spis rysunków 67
Spis wykresów 68
Załączniki 69

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 3

Rozdział I. Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 5
1.1. Definicja działalności gospodarczej 5
1.2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej 7
1.2.1. Indywidualna działalność gospodarcza 2
1.2.2. Spółki 3
1.3. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym Polski 7
1.4. Instytucje wspierające MŚP 11
1.4.1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 11
1.4.2. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 13
1.4.3. Business Center Club 14
1.4.4. Konfederacja Pracodawców Polskich 15
1.4.5. Związek Rzemiosła Polskiego 16
1.4.6. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza 17
1.5. Programy pomocowe dla MŚP 18
1.5.1. Program PHARE 19
1.5.2. Program ISPA 20
1.5.3. Program SAPARD 21

Rozdział II. Podstawowe źródła finansowania przedsiębiorstw 24
2.1. Kapitały własne 25
2.2. Kapitały obce 26
2.3. Finansowanie działalności gospodarczej z kapitałów własnych 28
2.3.1. Finansowanie z zatrzymanego zysku 28
2.3.2. Odpisy amortyzacyjne 29
2.3.3. Dopłaty wspólników 30
2.3.4. Fundusze wysokiego ryzyka – Venture Capital 31
2.3.5. Aniołowie biznesu 33
2.3.6. Centrum innowacji FIRE 37
2.3.7. Publiczna emisja na rynku kapitałowym 38
2.4. Finansowanie działalności gospodarczej z kapitałów obcych 42
2.4.1. Fundusze pożyczkowe 42
2.4.2. Factoring 45
2.4.3. Leasing 51
2.4.4. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych 56
2.4.5. Franchising 57
2.4.6. Dotacje i subwencje 59

Rozdział III. Możliwości dostępnej na rynku oferty kredytowej 62
3.1. Charakter prawny kredytów i pożyczek 62
3.2. Kredyty bankowe 67
3.2.1. Kredyt obrotowy 67
3.2.2. Kredyt inwestycyjny 69
3.2.3. Kredyt w rachunku bieżącym 70
3.2.5. Koszt kredytu bankowego 72
3.4. Parametry brane pod uwagę przez bank podczas oceny zdolności kredytowej 74
3.5. Fundusze poręczeniowe 77
3.6. Kredyt kupiecki 81
3.7. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa Karo 82

Załączniki 97
Zakończenie 100
Bibliografia 111
Spis tabel 117
Spis rysunków 118