Prace dyplomowe z kierunku Finanse

prace dyplomowe z finansów

Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział I. Finansowanie przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 4
1.2. Klasyfikacja działalności gospodarczej 8
1.3. Istota finansowania działalności gospodarczej 10
1.3.1. Pojecie kapitału 11
1.3.2. Rodzaje finansowania działalności przedsiębiorstw 15
1.4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 19

Rozdział II. Kapitały własne i obce w finansowaniu działalności gospodarczej 24
2.1. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł wewnętrznych 24
2.2. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł zewnętrznych 29
2.2.1. Kredyt bankowy 29
2.2.2. Leasing 31
2.2.3. Factoring i Forfaiting 34
2.2.4. Capital venture 36
2.3. Fundusze UE 38
2.4. Metody pomiaru wyników działalności gospodarczej 40

Rozdział III. Finansowanie działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa Żywiec S.A. 46
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa 46
3.1.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 46
3.1.2. Prezentacja działalności 48
3.1.3. Prezentacja wyników finansowych 51
3.2. Analiza wielkości kapitału własnego 55
3.3. Analiza wielkości kapitałów obcych 58
3.4. Wnioski 61

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków tabel i wykresów 69

Wstęp

Kapitał jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W naukach o przedsiębiorstwie kapitał definiowany jest jako ogół zaangażowanych w danym przedsiębiorstwie wewnętrznych i zewnętrznych, własnych i obcych, terminowych i nieterminowych zasobów pieniężnych. Niedobór tych środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnych pieniędzy, czyli bez własnego kapitału bądź też dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju.

Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej. Temu zagadnieniu poświęcona jest niniejsza praca. Centralne miejsce zajmuje problematyka finansowania działalności gospodarczej. W pracy zostały objaśnione podstawowe pojęcia z zakresu finansowania przedsiębiorstw, omawia rodzaje kapitału finansującego działalność gospodarczą i źródła jego pozyskiwania.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały to część teoretyczna, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

Rozdział pierwszy porusza ogólną problematykę finansowania przedsiębiorstwa. W rozdziale tym przedstawiono istotę i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dokonano także klasyfikacji działalności gospodarczej oraz przedstawiono istotę finansowania działalności gospodarczej. Omówiono także planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

W rozdziale drugim scharakteryzowano kapitały własne i kapitały obce w finansowaniu działalności gospodarczej. W rozdziale tym omówiono pozyskiwanie kapitału ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych. Omówiono także pozyskiwanie kapitału z funduszy Unii Europejskiej oraz metody pomiaru wyników działalności gospodarczej.

W rozdziale trzecim przedstawiono finansowanie działalności gospodarczej na przykładzie spółki Żywiec S.A. Rozważania rozpoczęto od ogólnej prezentacji analizowanego przedsiębiorstwa, w tym profilu działalności oraz wyników finansowych. W dalszej części tego rozdziału dokonano analizy wielkości kapitału własnego oraz kapitału obcego. W końcowej części tego rozdziału przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy oraz omówiono dalsze perspektywy rozwoju badanej spółki.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Grupy Żywiec S.A. pochodzące m. in. z Raportów Rocznych, Sprawozdań oraz Prospektu Emisyjnego spółki Żywiec S.A.

Zasady finansowania i kontroli instytucji kultury

Wstęp 3

Rozdział 1. Charakterystyka i specyfika działalności instytucji kultury, na tle potrzeb współczesnego społeczeństwa 5
1.1. Charakterystyka instytucji kultury 5
1.2. Rodzaje instytucji kultury 11
1.3. Oczekiwania stawiane instytucjom kultury przez współczesne społeczeństwo 21

Rozdział 2. Źródła finansowania instytucji kultury 26
2.1. Podstawowe źródła finansowania 26
2.2. Dodatkowe fundusze pozyskiwane w kraju 29
2.3. Europejskie źródła finansowania 33

Rozdział 3. Zasady rachunku ekonomicznego instytucji kultury 36
3.1. Zasada non profit 36
3.2. Rachunek ekonomiczny a racjonalność gospodarki 42
3.3. Zasady racjonalnego gospodarowania 44

Rozdział 4. Cele statutowe i kontrola finansowa w instytucjach kultury 49
4.1. Warunki uzyskania statusu przez instytucje kultury 49
4.2. Cele statutowe instytucji kultury 53
4.3. Kontrola finansowa zewnętrzna i wewnętrzna w instytucjach kultury 55

Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis rysunków 66

Wstęp

W epoce globalizacji kultura staje się przemysłem, jak każdy inny. Zaczynają tu obowiązywać wszelkie zasady marketingu, począwszy od unifikacji produktów, a skończywszy na procedurze definiowania grupy docelowej i narzędzi promocyjnych. Nawet ułamek populacji zainteresowany określonym segmentem kultury stanowi setki tysięcy potencjalnych nabywców o określonej wartości nabywczej.

Uznaje się, iż jednym z podstawowych sposobów promocji Polski i jakichkolwiek naszych dokonań na świecie jest nasza kultura. Należy podkreślić, iż właśnie dzięki zaangażowaniu w projekty kulturalne, polskie organizacje gospodarcze docierają do pożądanych środowisk za granicą. Brak zainteresowania polskimi wyrobami i usługami możemy zrekompensować zainteresowaniem naszą kulturą. Inspirowanie wydarzeń kulturalnych pozwala na dotarcie do elit intelektualnych i biznesowych z komunikatem o naszym potencjale produkcyjnym, ale również na przyciągnięcie i zagospodarowanie wolnego kapitału i zaawansowanych technologii, funkcjonujących w globalnej gospodarce.

Instytucje kultury finansują swoją działalność zarówno środkami własnymi, jak również korzystając z dodatkowych funduszy. Gospodarka finansowa tych instytucji jest oparta na zasadach racjonalnego gospodarowania sformułowanych w dwóch wymiarach: maksymalizacji efektów, przy założonym poziomie nakładów oraz minimalizacji nakładów, przy założonym poziomie efektów. Funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury jest kontrolowane w wewnątrz, oraz z zewnątrz.

W związku z powyższymi uwagami, niniejsza praca miała na celu ukazanie zasad finansowania oraz kontroli finansowej instytucji finansowych.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

Rozdział pierwszy ukazuje charakterystykę i specyfikę działalności instytucji kultury na tle potrzeb współczesnego społeczeństwa. Rozważania rozpoczęto od scharakteryzowania instytucji kultury. Następnie przedstawiono rodzaje instytucji kultury oraz omówiono oczekiwania stawiane instytucjom kultury przez współczesne społeczeństwo.

W rozdziale drugim zaprezentowano źródła finansowania instytucji kultury. W rozdziale tym omówiono podstawowe źródła finansowania oraz dodatkowe fundusze pozyskiwane w kraju. Przedstawiono także Europejskie źródła finansowania pochodzące z różnego rodzaju funduszy i programów.

W rozdziale trzecim omówiono zasady rachunku ekonomicznego instytucji kultury. Na wstępie przedstawiono zasady organizacji non-profit. Następnie omówiono rachunek ekonomiczny zasady racjonalnego gospodarowania.

W rozdziale czwartym poruszono problematykę celów statutowych i kontroli finansowej w instytucjach kultury. Na wstępie rozważań przedstawiono warunki uzyskania statusu przez instytucje kultury. Następnie na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przedstawiono cele statutowe instytucji kultury. Pod konie rozdziału omówiono kontrole wewnętrzną i zewnętrzną instytucji kultury.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Zarządzanie aktywami obrotowymi a ocena kondycji przedsiębiorstwa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja aktywów obrotowych 4
1. Pojęcie kapitału obrotowego 4
2. Aktywa obrotowe i ich podział 8
3. Potrzeba kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 10
4. Źródła pochodzenia i zasilania kapitału obrotowego 13
5. Kapitał obrotowy i jego wpływ na kondycję przedsiębiorstwa 15

ROZDZIAŁ II. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie i jego pomiar 21
1. Poziom kapitału obrotowego a jego pomiar 21
1.1. Metody prognozowania, monitorowania i zarządzania należnościami 21
1.2. Metody zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie 24
1.3. Metody zarządzania środkami pieniężnymi 25
1.4. Zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy 27
2. Metody badania poziomu kapitału obrotowego netto 29
2.1. Cele i sposoby analizy sprawozdań finansowych 30
2.2. Wskaźnikowa analiza efektywności finansowej firmy 31
2.3. Analiza płynności finansowej 32
3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym 36
3.1. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie – funkcje i zakres 36
3.2. Cele przedsiębiorstwa w planowaniu finansowym 37
3.3. Przydatność analizy płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 38

ROZDZIAŁ III. Ocena płynności finansowej i poziomu aktywów obrotowych na przykładzie Natur Produkt Zdrovit Sp z o.o. 41
1. Analiza wskaźnikowa bilansu spółki 42
2. Ocena poziomu i struktury aktywów obrotowych spółki 47
3. Badanie płynności finansowej 53

ZAKOŃCZENIE 58
ZAŁĄCZNIKI 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL 65
SPIS RYSUNKÓW 66
STRESZCZENIE 67

Wykup menedżerski (MBO)

Wstęp 3

Rozdział I. Wykup menedżerski (MBO) jako strategia rozwoju firmy 5
1.1. Definicja LBO 5
1.2. Istota i rodzaje MBO 9
1.3. Przebieg procesu wykupu 12

Rozdział II. Prezentacja przedsiębiorstwa STOMIL SANOK S.A. 24
2.1. Historia przedsiębiorstwa 24
2.2. Organizacja przedsiębiorstwa 27
2.3. Segmenty rynku w których działa przedsiębiorstwo 31
2.4. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa 36

Rozdział III. Wykup menedżerski w przedsiębiorstwie STOMIL SANOK S.A. 43
3.1. Prezentacja wyników finansowych przed wykupem menedżerskim 43
3.2. Wykup menedżerski w przedsiębiorstwie 46
3.3. Prezentacja wyników finansowych po wykupie menedżerskim 49
3.4. Analiza finansowa przed i po MBO oraz wnioski z przeprowadzonej analizy 52

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis schematów 69
Spis rysunków 70
Spis tabel 71

Wstęp

W dobie powszechnej globalizacji zjawisko rozwoju firm poprzez fuzje i przejęcia stało się bardzo popularne. Do szczególnie ciekawych form przejęcia zaliczamy transakcje wykupów, w tym m.in. wykupu menadżerskiego (MBO). Jest to forma bardzo popularna w Wielkiej Brytanii, ale także i w Polsce powoli zaczyna się ona coraz bardziej rozpowszechniać. Jest to dobry sposób na spełnienie marzeń o prowadzeniu własnego biznesu dla osób, które nie posiadają dużego kapitału, za to nie brak im dobrych pomysłów. Przykładem transakcji typu MBO na polskim rynku był wykup firmy STOMIL SANOK S.A. przez kadrę menedżerską od funduszy inwestycyjnych będących dotychczasowymi akcjonariuszami spółki.

Ponieważ wykup menedżerski przeprowadzony w STOMIL SANOK był pierwszym przykładem takiej transakcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w niniejszej pracy postanowiono skupić się na zbadaniu tej właśnie spółki.

Teza pracy brzmiała: Wykup menadżerski sposobem na uratowanie firmy przed bankructwem.

Praca miała na celu udowodnienie tezy oraz przybliżenie transakcji zwanych wykupami menadżerskimi. Celem szczegółowym była analiza wykupu menedżerskiego przeprowadzonego w spółce STOMIL SANOK S.A.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi część teoretyczną, natomiast rozdział drugi i trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano problematykę wykupu menedżerskiego jako strategii rozwoju firmy. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia nabycia lewarowanego oraz wykupu menedżerskiego. Omówiono rodzaje wykupów menedżerskich. oraz przedstawiono schemat transakcji wykupu. Przedstawiono także przebieg procesu wykupu.

W rozdziale trzecim dokonano prezentacji przedsiębiorstwa STOMIL SANOK S.A. Na wstępie rozważań przedstawiono historię oraz organizację przedsiębiorstwa. Następnie ukazano segmenty rynku na którym działa przedsiębiorstwo oraz przedmiot działalności spółki.

W rozdziale trzecim przedstawiono wykup menedżerski w przedsiębiorstwie STOMIL SANOK S.A. Na wstępie analizy zaprezentowano wyniki finansowe przed wykupem menedżerskim. Następnie omówiono transakcję wykupu menedżerskiego przeprowadzoną w analizowanej spółce. W kolejnej części zaprezentowano wyniki finansowe po wykupie menedżerskim. Na koniec dokonano analizy przeprowadzonej transakcji MBO na wyniki finansowe analizowanej spółki.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne spółki STOMIL SANOK S.A. pochodzące m. in. z raportów oraz sprawozdań finansowych.

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej np. przedsiębiorstwa Barlinek

Wstęp 2

Rozdział I. Istota analiz w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota analiz ekonomiczno-finansowych 4
1.2. Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie 9
1.3. Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa 14
1.3.1. Przyczynowa ocena wyniku finansowego 14
1.3.2. Model Du’Ponta jako odzwierciedlenie rentowności kapitału własnego 18
1.3.3. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa 21
1.4. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23

Rozdział II. Metody analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa 27
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 27
2.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 32
2.3. Narzędzia analizy wskaźnikowej 35
2.3.1. Analiza płynności finansowej 35
2.3.2. Analiza zadłużenia 38
2.3.3. Analiza rentowności 41
2.3.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 43
2.4. Prezentacja wyników analizy finansowej 46

Rozdział III. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa Barlinek S.A. 50
3.1. Analiza płynności finansowej 50
3.2. Analiza zadłużenia 52
3.3. Analiza rentowności 55
3.4. Analiza sprawności działania 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel 66
Spis rysunków 67
Spis wykresów 68
Załączniki 69

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 3

Rozdział I. Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 5
1.1. Definicja działalności gospodarczej 5
1.2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej 7
1.2.1. Indywidualna działalność gospodarcza 2
1.2.2. Spółki 3
1.3. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym Polski 7
1.4. Instytucje wspierające MŚP 11
1.4.1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 11
1.4.2. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 13
1.4.3. Business Center Club 14
1.4.4. Konfederacja Pracodawców Polskich 15
1.4.5. Związek Rzemiosła Polskiego 16
1.4.6. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza 17
1.5. Programy pomocowe dla MŚP 18
1.5.1. Program PHARE 19
1.5.2. Program ISPA 20
1.5.3. Program SAPARD 21

Rozdział II. Podstawowe źródła finansowania przedsiębiorstw 24
2.1. Kapitały własne 25
2.2. Kapitały obce 26
2.3. Finansowanie działalności gospodarczej z kapitałów własnych 28
2.3.1. Finansowanie z zatrzymanego zysku 28
2.3.2. Odpisy amortyzacyjne 29
2.3.3. Dopłaty wspólników 30
2.3.4. Fundusze wysokiego ryzyka – Venture Capital 31
2.3.5. Aniołowie biznesu 33
2.3.6. Centrum innowacji FIRE 37
2.3.7. Publiczna emisja na rynku kapitałowym 38
2.4. Finansowanie działalności gospodarczej z kapitałów obcych 42
2.4.1. Fundusze pożyczkowe 42
2.4.2. Factoring 45
2.4.3. Leasing 51
2.4.4. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych 56
2.4.5. Franchising 57
2.4.6. Dotacje i subwencje 59

Rozdział III. Możliwości dostępnej na rynku oferty kredytowej 62
3.1. Charakter prawny kredytów i pożyczek 62
3.2. Kredyty bankowe 67
3.2.1. Kredyt obrotowy 67
3.2.2. Kredyt inwestycyjny 69
3.2.3. Kredyt w rachunku bieżącym 70
3.2.5. Koszt kredytu bankowego 72
3.4. Parametry brane pod uwagę przez bank podczas oceny zdolności kredytowej 74
3.5. Fundusze poręczeniowe 77
3.6. Kredyt kupiecki 81
3.7. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa Karo 82

Załączniki 97
Zakończenie 100
Bibliografia 111
Spis tabel 117
Spis rysunków 118

Źródła finansowania małych przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Małe przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej 5
1. Definicje małej firmy, kryteria zaliczania przedsiębiorstwa do klasy małych i średnich przedsiębiorstw 5
2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ilościowych i jakościowych 9
3. Systematyzacja małych firm 11
4. Znaczenie małych firm w rozwoju gospodarki narodowej 14
5. Problemy rozwojowe małych firm 20

Rozdział II. Formy wspierania rozwoju, finansowanie małych firm 25
1. Istota procesu finansowania przedsiębiorstwa 25
2. Rodzaje finansowania 29
2.1. Kapitały własne 31
2.2. Kapitały obce 32
3. Wybrane formy finansowania 34
3.1. Kredyt bankowy 34
3.2. Kredyty dostawcy 38
3.3. Kredyt odbiorcy 39
3.4. Weksle 41
3.5. Faktoring 42
3.6. Leasing 43

Rozdział III. Instytucje wspierające rozwój małych przedsiębiorstw 46
1. Fundusze strukturalne 46
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 51
3. Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw 53
4. Inkubator przedsiębiorczości (business incubator) 55
5. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 60
6. Fundusz Mikro Sp. z o.o. 63
7. Rejonowy Urząd Pracy 65

Rozdział IV. Cześć praktyczna 67
1. Ogólny opis przedsiębiorstwa 68
1.1. Uzasadnienie decyzji o rozpoczęciu działalności przedsiębiorstwa 68
1.2. Finansowanie przedsięwzięcia 68
1.3. Forma rejestracji działalności gospodarczej 71
1.4. Profil przedsiębiorstwa 71
1.5. Organizowania i prowadzenie przedsiębiorstwa 71
1.6. Zamierzenia na przyszłość 71
2. Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 72
3. Plan techniczny 74
4. Plan marketingowy 75
5. Plan finansowy 77

Załączniki 79
Zakończenie 81
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 86

Wycena wartości przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstwa 4
1.1. Przedsiębiorstwo jako obiekt wyceny 4
1.2. Pojęcie i elementy wyceny przedsiębiorstwa 9
1.3. Przesłanki wyceny przedsiębiorstwa 12
1.4. Funkcje i uwarunkowania wyceny przedsiębiorstwa 16

Rozdział II. Wycena wartości przedsiębiorstwa 21
2.1. Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa 21
2.2. Miara wartości przedsiębiorstwa jako instrument kontroli właścicielskiej 25
2.3. Zakresy wyceny przedsiębiorstwa i determinanty jego wartości 32
2.4. Analizy wyceny wartości przedsiębiorstwa na podstawie uzyskanych danych 39

Rozdział III. Metody wyceny przedsiębiorstwa 45
3.1. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa 45
3.2. Metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa 47
3.3. Dochodowa wycena przedsiębiorstwa 50
3.4. Istota i rodzaje metod porównawczych 54
3.5. Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa 58

Rozdział IV. Wyceny w Polsce 63
4.1. Zapotrzebowanie na wycenę przedsiębiorstwa w latach 90 63
4.2. Prawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 66
4.3. Specyfika wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 74
4.4. Prywatyzacja wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 79
4.5. Teoria wartości a praktyka wyceny w Polsce 85

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96

Wpływ giełdy nowojorskiej na warszawską giełdę papierów wartościowych

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek kapitałowy 4
1.1 Podział rynku finansowego i jego funkcja 4
1.2 Pojęcie i rola Giełdy 8

Rozdział II. Wpływ gospodarki światowej na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 18
2.1 Ruch kapitału – teoria 18
2.2 Ruch kapitału – praktyka 23
2.3 Tendencje cyklu koniunkturalnego i ich wpływ na GPW 34

Rozdział III. Dzień dzisiejszy 40
3.1 Obecna sytuacja 40
3.2 Rokowania na przyszłość 49

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Spis rysunków 63
Spis wykresów 64

Wstęp

Współcześnie rynek finansowy stał się w Polsce miejscem pracy tysięcy specjalistów, pracujących w bankach, funduszach emerytalnych i ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, firmach doradczych, instytucjach nadzoru itd. Wiedza o jego elementach staje się ważnym atrybutem dla poszukujących pracy w tym, wielce przecież interesującym, obszarze gospodarki.

Przemiany systemowe, znaczące przyspieszenie rozwoju gospodarki, a zwłaszcza wejście Polski w struktury Unii Europejskiej sprawiły, że praktycznie wszystkie podmioty funkcjonujące w otoczeniu rynkowym znalazły się w nowej sytuacji, w której egzystencja i rozwój uzależnione są od umiejętności przystosowania się do zachodzących zmian i pojawiających się wyzwań. W gospodarce coraz częściej dostrzegana jest konieczność posiadania wiedzy nie tylko z zakresu zarządzania biznesem, umiejętności promowania czy zarządzania jakością. Konieczne staje się wykorzystanie dorobku nauki finansów, głównie pod względem stosowania nowych rozwiązań, instrumentów oraz produktów oferowanych przez instytucje finansowe.

Jednocześnie mamy do czynienia z doskonaleniem usług finansowych, rozbudzaniem popytu na nie, ale również z konstruowaniem rozwiązań zapobiegających kryzysom i bankructwom. Stąd też ranga i aktualność podjętego przeze mnie tematu.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie wpływu nowojorskiej giełdy papierów wartościowych.

Treści pracy obejmują trzy zasadnicze rozdziały.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki rynku finansowego. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podziału rynku finansowego oraz jego funkcji. W dalszej części rozdziału przybliżono pojęcie oraz rolę giełdy.

W rozdziale drugim ukazano wpływ gospodarki światowej na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Treści rozdziału skupione zostały wokół omówienia ruchu kapitału w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Pod koniec zaprezentowane zostały tendencje cyklu koniunkturalnego i ich wpływ na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W rozdziale trzecim zaprezentowana została Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych na dzień dzisiejszy. Na wstępie została przedstawiona obecna sytuacja. Natomiast w dalszej części rozdziału zostały omówione rokowania na przyszłość.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Wpływ kosztów marketingu na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Wstęp 4

Rozdział I. Pojęcie, istota i zadania analizy kosztów w przedsiębiorstwie 6
1.1. Analiza kosztów jako narzędzie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 6
1.2. Źródła informacji dla potrzeb analizy kosztów w firmie 12
1.3. Relacje wskaźników i ich zastosowanie w analizie kosztów firmy 15
1.4. Znaczenie i sposób prezentacji wyników analiz 20

Rozdział II. Kryteria doboru narzędzi dla potrzeb ewidencji i analiz kosztów marketingowych 26
2.1. Wybór optymalnej klasyfikacji kosztów 26
2.2. Klasyfikacja kosztów w ramach rodzajów 29
2.3. Projektowanie oraz zastosowanie struktur ewidencji w planowaniu kosztów marketingowych – budżet 36
2.4. Analiza relacji poziomu nakładów na realizację przedsięwzięć marketingowych, a efektywność 40
2.5. Przesłanki optymalnego wyboru przedsięwzięć marketingowych 41

Rozdział III. Sposób organizacji i zasady funkcjonowania handlowej Sp. z o.o. 46
3.1 Podstawy prawne i zakres działalności złożonej handlowej Sp. z o.o. 46
3.2 Organizacja i funkcjonowanie złożonej handlowej Sp. z o.o. 50
3.3 Zadania, funkcje i rola działu marketingu spółki 57

Rozdział IV. Metodyka analizy ocena opłacalności realizowanych przedsięwzięć marketingowych spółki 65
4.1. Ocena opłacalności przedsięwzięć marketingowych 65
4.1.1. Punkt krytyczny nakładów 66
4.1.2. Próg rentowności 66
4.1.3. Wskaźnik efektywności 70
4.2. Analiza prawidłowości wyboru kryteriów opłacalności 73
4.3. Analiza efektywności zmiany nakładów i ich wpływ na wynik finansowy 77

Rozdział V. Analiza efektywności rozwiązań stosowanych w spółce „ASM” 84
5.1. Prezentacja metod stosowanych w spółce „ASM” 84
5.2. Analiza efektywności stosowanych rozwiązań oraz ich wpływ na wynik finansowy 85
5.3. Analiza prezentowanych struktur oraz zależności pomiędzy wyborem narzędzi, a efektem końcowym stosowanych metod 89
5.4. Wyniki i wnioski płynące z zastosowanych rozwiązań 93

Podsumowanie 95
Bibliografia 96