Archiwum kategorii: Prawo

prace dyplomowe z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa finansowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy, jak i również prace dyplomowe z kryminalistyki

Leasing w świetle regulacji krajowych

Wstęp 2
Rozdział I. Istota leasingu 4
1.1. Historia leasingu 4
1.2. Współczesne pojęcie i rozwój leasingu 10
1.3. Rodzaje leasingu 13
1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny 13
1.3.2. Leasing bezpośredni i pośredni 16
1.3.3. Inne klasyfikacje leasingu 17
1.4. Cele leasingu 22
1.5. Wady i zalety leasingu 24
Rozdział II. Leasing w polskim prawie cywilnym 27
2.1. Cywilnoprawne regulacje leasingu w Polsce 27
2.2. Umowa leasingu – aspekty cywilnoprawne 29
2.3. Podmioty transakcji leasingu według przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy leasingu 38
Rozdział III. Leasing w polskim prawie publicznym 43
3.1. Klasyfikacja umów leasingu na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych 43
3.2. Leasing w świetle przepisów ustawy o podatku VAT 51
3.3. Leasing w przepisach rachunkowych 54
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 69
Załącznik 70

Wstęp

Umowy leasingu już od wielu lat funkcjonują w polskiej gospodarce, stając się jednym ze źródeł szybkiego pozyskiwania maszyn, urządzeń technicznych, samochodów, komputerów i innych środków trwałych. Leasing, mający cechy najmu, dzierżawy i kredytowej transakcji zakupu na raty, wszedł w gospodarką jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz jako skuteczna metoda wdrażania nowych technik i technologii. Leasing jest to forma finansowania inwestycji, która może być szczególnie atrakcyjna w dobie kłopotów z pozyskaniem środków finansowych, a zwłaszcza kredytów bankowych. W wielu bowiem przypadkach leasing jest łatwiejszy do uzyskania, niż kredyt bankowy, a często realnie tańszy od kredytu.

Do niedawna z leasingiem wiązało się wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu, przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu.
Dynamicznie rozwijający się rynek usług leasingowych oraz wprowadzone w ostatnich latach unormowania prawne w zakresie leasingu rodzą wiele problemów natury teoretycznej i praktycznej. Ich rozwiązywanie nie jest proste, zwłaszcza że w odmienny sposób problematykę leasingu normują przepisy Kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości.
Chcąc kompleksowo przedstawić problematykę leasingu celem niniejszej pracy było omówienie leasingu w świetle regulacji krajowych. Rozważania ujęto w trzech rozdziałach pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę leasingu. Na wstępie przedstawiono historię leasingu oraz współczesne pojęcie i rozwój leasingu. Następnie omówiono poszczególne rodzaje leasingu ze szczególnym uwzględnieniem leasingu finansowego i operacyjnego oraz leasingu bezpośredniego i pośredniego. W dalszej części rozdziału pierwszego zaprezentowano cele leasingu oraz wskazano jego wady i zalety.

W rozdziale drugim ukazano leasing w polskim prawie cywilnym. Rozważania rozpoczęto od wskazania cywilnoprawnych regulacji leasingu w Polsce. Następnie zdefiniowano umowę leasingu, wskazując jej aspekty cywilnoprawne. Pod koniec rozdziału drugiego przedstawiono podmioty transakcji leasingu według przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy leasingu.

W rozdziale trzecim ukazano leasing w polskim prawie publicznym. W rozdziale tym omówiono klasyfikację umów leasingu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaprezentowano także leasing w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz leasing w przepisach rachunkowych z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, oraz Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy

praca dyplomowa z prawa

Wstęp 3

Rozdział I. Przedmiot działalności i miejsce pracy 5
1.1. Kształtowanie przedmiotu działalności przedsiębiorcy – jego uwarunkowania i konsekwencje 5
1.1.1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy w warunkach zmian 5
1.1.2. Cele przedsiębiorcy i przesłanki ich wyboru 10
1.2. Miejsce pracy z perspektywy zainteresowania przedsiębiorców 13
1.2.1. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania zachowań przedsiębiorców w sferze zatrudnienia 13
1.2.2. Miejsce pracy, zwolnienia pracowników a wizerunek przedsiębiorcy 20
1.2.3. Zapotrzebowanie na pracę 23

Rozdział II. Prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa europejskiego 30
2.1. Ochrona prywatności jednostki w dokumentach Rady Europy oraz Wspólnot Europejskich 30
2.1.1. Prawo do ochrony życia rodzinnego 30
2.1.2. Prawo do ochrony danych osobowych (jako element prawa do życia prywatnego) 33
2.2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem na gruncie prawa europejskiego 35
2.2.1. Minimalny poziom ochrony interesów osób zatrudnionych 35
2.2.2. Swobodny przepływ danych osobowych między krajami 37
2.2.3. Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora danych 38

Rozdział III. Prawne aspekty ochrony pracownika w Polsce 47
3.1. Prawo do prywatności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 47
3.2. Kolizja między prawem do prywatności a prawem do informacji oraz wolnością przepływu informacji 53
3.3. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia w związku z zatrudnieniem 53
3.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych 55

Rozdział IV. Ochrona prywatności pracownika w Polsce na tle standardów europejskich 57
4.1. Prawo do prywatności jako odrębna konstrukcja jurydyczna w prawie polskim 57
4.2. Ochrona prywatności na podstawie przepisów prawa pracy 58
4.3. Przejawy ingerencji pracodawcy w sferę prywatności pracownika 60
4.4. Zakaz dyskryminacji niepełnosprawnych w fazie doboru pracowników 62
4.5. Poufne opiniowanie pracowników oraz opinia o pracy 64
4.6. Ochrona danych osobowych pracowników 65

Rozdział V. Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy – przegląd doświadczeń polskich przedsiębiorców 67
5.1. Ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą 67
5.2. Ochrona dóbr osobistych pracownika 69
5.3. Prywatność pracowników a działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 73
5.4. Monitorowanie pracowników 74

Zakończenie 81
Bibliografia 84

Wstęp

Wiek XXI to niewątpliwie czas dalszych, zarówno ewolucyjnych, jak i rewolucyjnych zmian w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw. Zmiany te będą następowały przede wszystkim w związku z: formowaniem się różnorodnych grup interesów nieobojętnych dla działalności przedsiębiorstw, często wymuszających na nich określone zachowania, wzrostem znaczenia interakcji międzyludzkich w społeczeństwie, poziomem potrzeb społecznych oraz rosnącymi oczekiwaniami co do rodzaju, jakości i sposobu ich zaspokajania, rosnącą rolą informacji jako strategicznego bogactwa, przy jednoczesnym intensywnym rozwoju i wdrażaniu techniki oraz technologii, zwłaszcza informatycznych, rosnącym znaczeniem wiedzy jako siły napędowej gospodarki, postępującymi procesami globalizacji gospodarczej, a zatem koniecznością poszerzania zasięgu działania przedsiębiorstw do rynku światowego włącznie.

Zmieniające się okoliczności działania jednostek gospodarczych nie pozostają bez znaczenia dla ich sfery zarządzania. Zarządzanie musi być nieustannie dostosowywane do tych okoliczności, tj. do zbioru składników sytuacji, w której znajduje się w danym okresie przedsiębiorstwo. Konieczne jest zatem dostrzeganie (w porę) istotnych dla siebie zmian w postaci impulsów pochodzących z otoczenia, stanowiącego wielowymiarową przestrzeń, oraz przetwarzanie tych informacji i wyszukiwanie najlepszych sytuacyjnie rozwiązań.

Przemiany, o których mowa, będą przybierały na sile i wymuszały pytania o pra­widłowość, a przede wszystkim aktualność doboru narzędzi gospodarowania oraz o pożądane kierunki ich modyfikacji i uzupełniania o nowe środki i sposoby działania.

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania zależy przede wszystkim od właściwej identyfikacji problemów występujących w przedsiębiorstwie w omawianym zakresie. Problemem jest też – jak się okazuje – ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy. Właśnie o tym traktuje niniejsza praca.

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy to przedmiot działalności i miejsce pracy: kształtowanie przedmiotu działalności przedsiębiorcy – jego uwarunkowania i konsekwencje, miejsce pracy z perspektywy zainteresowania przedsiębiorców.

Rozdział drugi to prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa europejskiego: ochrona prywatności jednostki w dokumentach Rady Europy oraz Wspólnot Europejskich, przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem na gruncie prawa europejskiego.

Rozdział trzeci to prawne aspekty ochrony pracownika w Polsce, prawo do prywatności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, kolizja między prawem do prywatności a prawem do informacji  oraz wolnością przepływu informacji, dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia w związku z zatrudnieniem oraz odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych.

Rozdział czwarty to ochrona prywatności pracownika w Polsce na tle standardów europejskich: prawo do prywatności jako odrębna konstrukcja jurydyczna w prawie polskim, ochrona prywatności na podstawie przepisów prawa pracy, przejawy ingerencji pracodawcy w sferę prywatności pracownika, zakaz dyskryminacji niepełnosprawnych w fazie doboru pracowników, poufne opiniowanie pracowników oraz opinia o pracy oraz ochrona danych osobowych pracowników.

Rozdział piąty to ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy – przegląd doświadczeń polskich przedsiębiorców: ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą, ochrona dóbr osobistych pracownika, prywatność pracowników a działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, monitorowanie pracowników.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Prawne aspekty wynajmu mieszkalnego lokalu komunalnego

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie mieszkaniowego zasobu komunalnego 3
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania 3
1.2. Stan zasobów w Polsce 8
1.2.1. Zjawisko deficytu jakościowego 10
1.2.2. Perspektywy rozwoju 11
1.3. Klasyfikacja lokali w zasobach komunalnych 14

Rozdział II. Ustawowe zadania gminy w gospodarce mieszkaniowej 23
2.1. Prawo wynajmu lokalu mieszkalnego 23
2.1.1. Zawarcie umowy najmu 23
2.1.2. Obowiązki wynajmującego i najemcy 26
2.1.3. Wypowiedzenie umowy najmu 29
2.2. Odmowa wynajmu lokalu komunalnego 31
2.3. Obowiązek wynajmu lokalu zamiennego 32
2.4. Obowiązek wynajmu lokalu socjalnego 32
2.5. Obowiązek wynajmu pomieszczenia zastępczego 34

Rozdział III. Case study 42
3.1. Realizacja wynajmu lokali w gminie XXX 42
3.2. Analiza SWOT 53
3.3. Wnioski 58

Zakończenie 64
Bibliografia 66

Wstęp

Reforma administracyjna kraju spowodowała, że odżyły na nowo problemy związane z gospodarką jednostek samorządu terytorialnego. Nie są one zupełnie nowe, gdyż już z chwilą wprowadzenia do polskiego ustroju społeczno-gospodarczego instytucji samorządu terytorialnego zaistniała konieczność odpowiedniego ukształtowania sfery gospodarki komunalnej (lokalnej). Próby uregulowania tej dziedziny działalności samorządu terytorialnego podejmowane były przez polskiego ustawodawcę wielokrotnie, lecz w miarę kompleksowe uregulowanie zawiera dopiero ustawa o gospodarce komunalnej. Nie odnosząc się w tym miejscu szczegółowo do problematyki trafności przyjętych rozwiązań, należy jeszcze raz zaznaczyć, że problematyka ta nabrała aktualności wraz z wprowadzeniem trójstopniowego modelu samorządu terytorialnego.

Z pojęciem gospodarki jednostek samorządu terytorialnego (komunalnej) nierozerwalnie wiąże się zagadnienie udziału podmiotów samorządowych jako przedsiębiorców w gospodarce oraz form organizacyjno-prawnych tej działalności. Niniejsze opracowanie obejmuje wiele istotnych problemów związanych z tą problematyką oraz daje odpowiedzi autorów na rodzące się pytania i wątpliwości. W niezbędnym dla praktyki zakresie prezentowany jest dorobek doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

Gospodarka samorządu terytorialnego zasługuje na uwagę, chociażby ze względu na fakt, że mimo upływu 20 lat od reaktywowania…

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie ustania stosunku pracy 4
1.1. Ogólna charakterystyka ustania stosunku pracy 4
1.2. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron 7
1.3. Wypowiedzenie umowy o pracę 9
1.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 15
1.5. Rozwiązanie terminowej umowy o pracę 20

Rozdział II. Ogólna charakterystyka zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników 23
2.1. Podstawy prawne 23
2.2. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników a ochrona trwałości zatrudnienia 28
2.3. Pojęcie „zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników” 33
2.4. Zakres stosowania przepisów o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 40

Rozdział III. Zwolnienia grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników 48
3.1. Istota i przebieg zwolnienia grupowego 48
3.2. Zwolnienia grupowe a wypowiadanie umów o pracę 50
3.3. Tryb indywidualny rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 51
3.4. Uprawnienia zwalnianych pracowników 54
3.5. Likwidacja oraz upadłość pracodawcy 58

Rozdział IV. Rozwiązania innych krajów Unii Europejskiej 65

Zakończenie 84
Bibliografia 86

Wpływ regulacji administracyjno-prawnych na proces deweloperski

Wstęp
Rozdział I. Rozwój rynku nieruchomości jako determinanta wyodrębnienia procesu developerskiego
1.1. Rynek nieruchomości w Polsce po 1990 roku
1.2. Podmioty rynku nieruchomości
1.3. Profesjonaliści rynku nieruchomości w świetle regulacji prawnych
1.4. Proces developerski na rynku nieruchomości
1.4.1. Podmioty procesu developerskiego
1.4.2. Etapy procesu developerskiego

Rozdział II. Fazy realizacji transakcji
2.1. Umowa przedwstępna i jej rola w przebiegu transakcji
2.2. Umowa przyrzeczona – ostateczna umowa notarialna sprzedaży
2.3. Wydanie nieruchomości

Rozdział III. Regulacje administracyjno prawne w procesie developerskim
3.1. Ilościowa i jakościowa charakterystyka zmian na rynku nieruchomości – główne źródła informacji
3.2. Praktyczne aspekty procesu developerskiego
3.3. Miejscowe plany zagospodarowania terenu
3.3.1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
3.3.2. Pozwolenie na budowę
3.4. Infrastruktura procesu developerskiego
3.4.1. Normy techniczne w procesie developerskim
3.4.2. Oddanie do użytkowania (oddania częściowe, końcowe itp.)
3.5. Działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta
3.5.1. Oferty developerów – przekłamania (wizualizacje)
3.5.2. Umowy z klientami – zakazane klauzule itp.
3.5.3. Inne zakazane praktyki

Rozdział IV. Wpływ regulacji administracyjno prawnych na przebieg procesu developerskiego
4.1. Działalność developerów na rynku mieszkaniowym
4.2. Rentowność działalności deweloperskiej
4.3. Rentowność projektów deweloperskich w wybranych miastach
4.4. Koszty związane z działalnością deweloperską
4.5. Szanse i zagrożenia dla rozwoju branży deweloperskiej
4.5.1. Sytuacja makroekonomiczna Polski
4.5.2. Popyt/podaż na rynku mieszkaniowym
4.5.3. Popyt inwestycyjny
4.5.5. Zmienne koszty działalności
4.5.6. Procedury prawne i administracyjne

Rozdział V. Wnioski i rekomendacje

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Władze RP wobec uchodźców na tle rozwiązań międzynarodowych

Wstęp 1

Rozdział I. Ujęcie historyczne zjawiska uchodźctwa na świecie 2
1. Pojęcie i przyczyny zjawiska uchodźstwa 2
2. Początki międzynarodowej współpracy na rzecz rozwiązania kwestii uchodźstwa 6
3. Kwestia uchodźctwa a geneza Unii Europejskiej 8
3.1. Konwencja genewska 8
3.2. Konwencja Dublińska 9
3.3. Porozumienie z Schengen 11
3.4. Pozostałe akty prawne 12
4. Instytucje międzynarodowe zajmujące się ochroną uchodźców 18

Rozdział II. Strefa Szengen i szczególna sytuacja Polski ze względu na kontrole zewnętrznych granic UE 27
1. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem uchodźctwa 27
1.1. Swobodny przepływ pracowników, swobodne świadczenie usług 27
1.2. Wspólna polityka imigracyjna UE 30
2. Konsekwencje umowy z Schengen 36
3. Polityki imigracyjne państw członkowskich UE i krajów pozaeuropejskich 38
3.1. Polityka imigracyjna krajów UE 38
3.2. Uregulowania państw amerykańskich 39
3.3. Azjatyckie i bliskowschodnie polityki imigracyjne 42
4. Zobowiązania wynikające z traktatów, umów, konwencji i innych regulacji prawa międzynarodowego 43

Rozdział III. Polityka w Polsce wobec uchodźców w praktyce 48
1. Główne kierunki migracji – państwa docelowe 48
2. Skala migracji uchodźców 55
3. Próby rozwiązania problemu 60

Podsumowanie 68
Spis tabel 70
Bibliografia 71

Uprawnienia organów wykonawczych budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Wstęp 4

Rozdział I. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 6
1.1. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 6
1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 8
1.3. Samodzielność finansowa gmin 14
1.4. Budżet i zasady budżetowe 17
1.5. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 19
1.5.1. Części składowe planu finansowego 19
1.5.2. Dochody budżetowe 21
1.5.3. Wydatki budżetowe 22
1.6. Zasady systemu finansów publicznych 23

Rozdział II. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki
samorządowe 27
2.1. Zasady ogólne 27
2.2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości budżetowej 31
1.1. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 32
1.2. Sprawozdania finansowe 35
3. Metodyka analizy finansowej sprawozdawczości budżetowej 41
3.1. Wstępna analiza bilansu z wykonania budżetu 41
3.2. Wskaźnikowa ocena bilansu z wykonania budżetu 42
4. Wykorzystanie wyników analizy finansowej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego 45

Rozdział III. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 50
3.1. Zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu 50
3.2. Zmiany w budżecie 54
3.3. Bankowa obsługa budżetu 56
3.4. Zasady reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego 56

Rozdział IV Kontrola finansowa i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego 58
4.1. Pojęcie kontroli i nadzoru 58
4.2. Wewnętrzny nadzór i wewnętrzna kontrola finansowa 61
4.3. Nadzór i kontrola zewnętrzna 65
4.4. Audyt wewnętrzny 76

Zakończenie 81
Wykaz literatury 83
Wykaz aktów prawnych 86
Spis rysunków i tabel 89
Załączniki 90

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Trybunał Sprawiedliwości jako jedna z głównych instytucji Unii Europejskiej 4
1. System instytucjonalny Unii Europejskiej 4
2. Geneza i normatywy funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości 15
3. Skład, kadencja I status członków Trybunału Sprawiedliwości 17
4. Organizacja wewnętrzna Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 22

Rozdział II. Zakres działania Trybunału Sprawiedliwości 26
1. Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 26
2. Tryb podejmowania decyzji przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 33
3. Etapy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości 37

Rozdział III. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 42
1. Statystyki dotyczące działalności Trybunału Sprawiedliwości 42
2. Najgłośniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 45
2.1. Sprawa Da Costa 45
2.2. Sprawa ICC 48
2.3. Sprawa Denkavit italiana 51
2.4. Sprawa Salumi 54
2.5. Sprawa Defrenne 56
2.6. Sprawa Gravier 59

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel i rysunków 65

Status uchodźcy – cudzoziemca w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Miejsce cudzoziemca i uchodźcy w ustawodawstwie europejskim 4
1.1. Konwencja Genewska jako uniwersalny, międzynarodowy zbiór praw i obowiązków 4
1.1.1. Klauzule wykluczające 10
1.2. Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 roku oraz 2005/85/WE z dnia 01 grudnia 2005 roku 14
1.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 19
1.4. Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 21
1.4.1. Europejskie Porozumienie w Sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców, Strasburg 1959 21
1.4.2. Europejskie porozumienie o Przekazywaniu odpowiedzialności za Uchodźców, Strasburg 1980 23

Rozdział II. Problematyka praw cudzoziemców w prawie polskim 25
2.1. Definicja cudzoziemca 25
2.2. Statusy prawne cudzoziemców oraz wynikające z nich prawa i obowiązki 26
2.2.1. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 26
2.2.2. Zezwolenie na osiedlenie 31
2.2.3. Pobyt tolerowany 32
2.3. Ograniczenia praw 35

Rozdział III. Polityka azylowa w Polsce 44
3.1. Katalog praw i wolności uchodźcy 44
3.1.1. Definicja uchodźcy 44
3.1.2. Nadanie statusu uchodźcy 47
3.1.3. Zasada non refoulement 51
3.2. Instytucje do spraw uchodźców w Polsce 55

Rozdział IV. Prawa cudzoziemca i uchodźcy, a prawa obywatela 66
4.1. Wybrane prawa cudzoziemca i uchodźcy 66
4.2. Wybrane prawa obywatela UE 71
4.3. Wnioski 82

Zakończenie 84

Bibliografia 87

Samorząd terytorialny RP i jego funkcje prawotwórcze

Wstęp 2

Rozdział I. Istota samorządu lokalnego 3
1.1. Definicja władz publicznych 3
1.2. Samorząd terytorialny w systemie politycznym państwa 7
1.3. Zasady centralizacji i decentralizacji 14
1.4. Istota samorządu terytorialnego 19

Rozdział II. Organizacja samorządu lokalnego w Polsce 26
2.1. Zarys struktury terytorialnej samorządu 26
2.2. Organizacja gminy 33
2.3. Organizacja powiatu 38
2.4. Organizacja województwa 42

Rozdział III. Zadania samorządu terytorialnego. Zadania własne a zadania zlecone 47
3.1. Kompetencje gminy 47
3.2. Kompetencje powiatu 50
3.3. Kompetencje samorządu województwa 61
3.4. Praktyczne formy realizacji zadań 68

Rozdział IV. Akty prawne stanowione przez organy samorządu terytorialnego 72
4.1. Kompetencje terenowych organów publicznych do stanowienia prawa miejscowego 72
4.2. Rodzaje i zakres obowiązywania prawa miejscowego 76
4.3. Procedura stanowienia 80
4.4. Rola prawa miejscowego 83

Zakończenie 87

Bibliografia 92