Archiwum kategorii: Socjologia

prace dyplomowe z socjologii

Konflikty społeczne w instytucji bezpieczeństwa publicznego

Wstęp 3

Rozdział I. Socjologiczna definicja instytucji społecznej 5

Rozdział II. Państwowa Straż Pożarna jako Instytucja Bezpieczeństwa Publicznego 11
2.1. Statut 11
2.2. Cele 14
2.3. Funkcje 18
2.4. Środki działania 19

Rozdział III. Teorie konfliktu społecznego 21
3.1. Teoria konfliktu wg Ralph’a Dahrendorf’a 21
3.1.1. Definicja konfliktu 21
3.1.2. Funkcje konfliktu 26
3.2. Teoria konfliktu wg Lewis’a Coser’a 28
3.2.1. Definicja konfliktu 28
3.2.2. Funkcje konfliktu 29

Rozdział IV. Koncepcja badawcza 40

Rozdział V. Wyniki empiryczne badań własnych 48

Zakończenie 55

Bibliografia 61

Aneks 63

Wstęp

Dużą część naszego życia spędzamy w miejscu pracy – od siedmiu do ośmiu godzin przez pięć lub nawet więcej dni w tygodniu, przez okres od czterdziestu do czterdziestu pięciu lat. To około 100 tysięcy godzin naszej egzystencji! Znaczną część czasu przebywamy z innymi ludźmi. Niektóre osoby, z którymi pracujemy, dzielimy zainteresowania i aktywność zawodową, są także naszymi przyjaciółmi. Jak wynika z badań, mniej niż jedna czwarta naszych współpracowników jest przez nas uważana za przyjaciół, natomiast aż ponad połowa ludzi czynnych zawodowo nie znalazła przyjaźni w miejscu zatrudnienia. Koledzy z pracy to osoby, z którymi mamy kontakt z uwagi na charakter naszego zajęcia, a nie zawsze wybralibyśmy ich spontanicznie na naszych przyjaciół. Niemniej dobre relacje z nimi mogą stać się dla nas źródłem dużej satysfakcji i wsparcia, ich brak zaś często idzie w parze z przeżywaniem lęku, depresji i dolegliwości fizycznych. Kontakty bowiem, jeśli przybierają charakter konfliktów, mogą być przyczyną wielkiego stresu i niezadowolenia.

Konflikty w pracy nie są z pewnością niczym niezwykłym. Niewielkie nieporozumienia i gorące dyskusje są nieuniknionym elementem tego środowiska. W rzeczy samej owe antagonizmy mogą być bardzo produktywne i twórcze. Dość często rzeczywiście towarzyszy im duża satysfakcja zawodowa. Jeśli jednak nieporozumienia i różnice poglądów, prawdziwe czy wyimaginowane, wywołują złe uczucia, to mogą u osób ich doświadczających zaowocować niezadowoleniem i stresem. Zamiast podejmować próby ich rozwiązania, strony konfliktu go podtrzymują i doprowadzają do jego eskalacji. Często obserwuje się sytuacje, w których jedna strona stwarza trudności i jest jednocześnie zupełnie nieświadoma ich istnienia. Przykładem takiej osoby może być szef, bezpodstawnie krytykujący nasze wysiłki lub stawiający wygórowane wymagania, kolega nadużywający swojego autorytetu i odmawiający nam dostępu do informacji czy też klient żądający usług niemożliwych do zrealizowania.

Z kolei inne interakcje mogą być komplikowane niepożądanymi aluzjami seksualnymi lub wręcz otwartymi zalotami czy też dyskryminującymi uwagami i zachowaniem. Pierwszą reakcją na tego typu zachowania bywa obwinianie siebie i poczuwanie się do odpowiedzialności za ich pojawienie się. Niektóre formy krytyki czy napastowania bywają tak zaskakujące, że w danym momencie nie radzimy sobie z nimi i czujemy się jeszcze bardziej nieswojo. W efekcie wzbiera w nas gniew, zarówno na osobę, która sprowokowała tego typu sytuację, jak i na siebie, gdyż nie doprowadziliśmy do konfrontacji.
Niniejsza praca przedstawia źródła konfliktów między pracownikami, podaje przyczyny ich powstawania oraz proponuje możliwe sposoby radzenia sobie z nimi. Ważną rzeczą jest jednak uświadomienie sobie, że nie wszystkie konflikty można rozwiązać. Łatwo jest zgodzić się z istnieniem konfliktu w mało znaczących kwestiach. W sprawach ważnych i zasadniczych każda próba rozwiązania sporu wymaga wysiłku obu stron, jeśli ma doprowadzić do sukcesu.

W opracowaniu niniejszym podjęto próbę ukazania istoty konfliktów społecznych w Państwowej Straży Pożarnej. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to socjologiczna definicja instytucji społecznej.

Rozdział drugi to Państwowa Straż Pożarna jako Instytucja Bezpieczeństwa Publicznego: statut, cele, funkcje, środki działania.

Rozdział trzeci to teorie konfliktu społecznego: Teoria konfliktu wg Ralph’a Dahrendorf’a, Teoria konfliktu wg Lewis’a Coser’a.

Rozdział czwarty to koncepcja badawcza.

Rozdział piąty to wyniki empiryczne badań własnych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne źródła ze stron WWW oraz badania własne.

Eurosieroctwo – nowe zjawisko społeczne

Wstęp 2

Rozdział I. Emigracja zarobkowa jako „znak czasu” 4
1.1. Przyczyny i skutki emigracji zarobkowej 4
1.2. Emigracja Polaków 7
1.2.1. Okresowa emigracja zarobkowa Polaków 9
1.2.2. Rzeczywista okresowa emigracja zarobkowa 9
1.2.3. Potencjalne okresowe emigracje zarobkowe 12
1.3. Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji – próba projekcji 16

Rozdział II. Eurosieroctwo skutkiem emigracji 26
2.1. Pojęcie eurosieroctwa 26
2.2. Cechy specyficzne eurosieroctwa – profil migrującego 34
2.3. Eurosieroctwo w ujęciu statystycznym 38
2.4. Skutki eurosieroctwa 40

Rozdział III. Metodologia badań własnych 58
4.1. Przedmiot i cel badań 58
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 59
4.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 61
4.4. Organizacja i przebieg badań 62

Rozdział IV. Eurosieroctwo – nowe zjawisko społeczne. Wyniki badań własnych 64
4.1. Wyniki badań własnych 64
4.2. Podsumowanie i wnioski 70
4.3. Propozycje walki z problemem eurosieroctwa 72

Zakończenie 78
Bibliografia 82
Spis rysunków 86
Spis wykresów 87
Aneks 88

Wstęp

Pomimo tworzenia metodą integracji negatywnej coraz większego wspólnego rynku (rynek wspólny z granicami i rynek wewnętrzny bez granic), który prowadził do usuwania barier swobodnego przepływu pracowników, nie zdołano w krajach Unii Europejskiej rozwiązać problemu bezrobocia. Przeciwnie, w latach 90. nastąpiło pogorszenie sytuacji na rynku pracy oraz znaczny wzrost poziomu bezrobocia. Rezultatem pogorszenia sytuacji w sferze zatrudnienia i wzrostu bezrobocia było ujawnienie się potrzeby stworzenia w Unii Europejskiej jednolitych instrumentów oddziaływania na rynek pracy. Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 roku (wszedł w życie 1.11.1993) wprowadził do wspólnotowego prawa pierwotnego pojęcie integracji w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia oraz rozpoczął etap aktywnego współdziałania w zakresie polityki zatrudnienia.

Ważnym krokiem na drodze do zwiększenia kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie kreowania polityki rynku pracy i walki z bezrobociem były propozycje przedstawione przez Komisję Europejską w dokumencie o charakterze programowym — tzw. Białej Księdze.

W dokumencie podkreślono potrzebę zwiększenia aktywności państw członkowskich na rzecz wzrostu zatrudnienia oraz utworzenia, do 2000 roku, 15 mln nowych miejsc pracy i zmniejszenia o połowę stopy bezrobocia. Wsparciu realizacji konkretnych projektów miały służyć środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego (w latach 1994-1999 środki z budżetu UE na fundusze strukturalne powiększono od 20% do 33%).

Otwarte rynki pracy w Unii Europejskiej przyniosły także negatywne skutki. Jednym z nich jest tzw. eurosieroctwo.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty eurosieroctwa – jako nowego zjawiska społecznego. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to emigracja zarobkowa jako „znak czasu”: przyczyny i skutki emigracji zarobkowej, emigracja Polaków, emigracja zarobkowa Polaków po akcesji – próba projekcji.

Rozdział drugi to eurosieroctwo skutkiem emigracji: pojęcie eurosieroctwa, cechy specyficzne eurosieroctwa – profil migrującego, eurosieroctwo w ujęciu statystycznym, skutki eurosieroctwa.

Rozdział trzeci to metodologia badań własnych: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki, narzędzia badawcze, organizacja i przebieg badań.

Rozdział czwarty to eurosieroctwo – nowe zjawisko społeczne. Wyniki badań własnych: wyniki badań własnych, podsumowanie i wnioski, propozycje walki z problemem eurosieroctwa.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.

Mass media i ich wpływ na rozwój człowieka

Wstęp 1

Rozdział I. Rola mass mediów we współczesnej rzeczywistości w świetle literatury i prowadzonych badań 4
1.1. Mass media – podstawowe ustalenia terminologiczne 4
1.2. Klasyfikacja mass mediów 13
1.3. Funkcje, role i wpływ mass mediów .16

Rozdział II. Charakterystyka wieku rozwojowego badanych 25
2.1. Charakterystyka fizyczna 25
2.2. Charakterystyka emocjonalna 32
2.3. Charakterystyka psychologiczna 38

Rozdział III. Metodologia badań własnych 46
3.1. Cel i przedmiot badań 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 50
3.4. Przebieg i teren badań 56

Rozdział IV. Analiza wpisów badań własnych 59
4.1. Prezentacja wyników 59
4.2. Podsumowanie i wnioski 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 74
Spis wykresów 75
Załącznik 76

Wstęp

Jednym z najważniejszych instrumentów oraz środków transmisji danych, jak również źródłem informacji niezbędnej do funkcjonowania życia społecznego stały się dzisiaj media masowe, które powstały wraz z rozwojem prasy, początkowo elitarnej, a następnie masowej. Zostały stworzone w ten sposób podwaliny pod nowy system komunikowania, którego zasadniczą cechą jest występowanie pośrednika w procesie porozumiewania się między nadawcą i odbiorcą. Rolę tę odgrywają środki masowego przekazu, nazywane także mass mediami. Obszar masowego komunikowania uzupełnia klasyczne formy komunikowania interpersonalnego: bezpośredniego, interakcyjnego, werbalnego i niewerbalnego.

Rozwój nowych technologii pozwolił na zabudowanie obszaru komunikowania masowego i wzbogacenie go o kolejne środki przekazu. Po prasie przyszło kino, następnie radio, potem telewizja naziemna, kablowa i satelitarna, aż po nowe media. Są one środkami technicznymi, urządzeniami, które pozwalają nadawcom medialnym na dotarcie do coraz szerszej grupy odbiorców: od publiczności lokalnej, regionalnej, po narodową, aż do globalnej-światowej. Media wdarły się tak głęboko w życie współczesnych społeczeństw, że mówi się dzisiaj o saturacji medialnej społeczeństwa, o mediatyzacji społeczeństwa, o mediatyzacji polityki, o uzależnieniu od mediów.

Media masowe stanowią jądro systemu komunikowania masowego, na nich opiera się cały proces pośredniego porozumiewania. Dzięki trzem klasycznym środkom przekazu, drukowanym i elektronicznym, rozwinęły się i nabrały innego wymiaru takie formy masowego komunikowania, jak propaganda społeczna oraz polityczna, public relations czy reklama, stwarzając pole aktywności dla szerokiej rzeszy specjalistów i praktyków. Stały się one obiektem zainteresowań dużej grupy badaczy, którzy analizują problemy masowego komunikowania w różnych aspektach.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi stanowią wstęp do dalszych rozważań – jest to teoretyczna część niniejszej pracy. Z kolei dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano rolę mass mediów we współczesnej rzeczywistości w świetle literatury i prowadzonych badań. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podstawowych ustaleń terminologicznych z dziedziny mass mediów. Następnie dokonano klasyfikacji mass mediów oraz scharakteryzowano ich podstawowe funkcje, role oraz wpływ na człowieka.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki wieku rozwojowego badanych pod względem fizycznym, emocjonalnym oraz psychologicznym.

W rozdziale trzecim omówiono metodologie badań własnych. Na wstępie przedstawiono cel i przedmiot badań. Następne określono problemy i hipotezy badawcze oraz wytypowano metody, techniki i narzędzia badawcze. Pod koniec rozdziału ukazano przebieg i teren badań.

Rozdział czwarty został w pełni poświęcony analizie wpisów własnych, w którym została przedstawiona prezentacja wyników przeprowadzonej ankiety. W końcowej części rozdziału zaprezentowano podsumowanie oraz zostały wyciągnięte wnioski.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano informacje uzyskane na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w klasie drugiej jednej ze szkół średnich.

Aspiracje i plany życiowe młodych Polaków na emigracji w Anglii

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 4
1. Migracje ludności 4
1.1. Podział migracji 4
1.2. Mobilność ludności 5
1.3. Czynniki wpływające na migracje 6
1.4. Nowa migracja 6
2. Migracja Polska w kontekście historycznym 7
3. Obraz kształtującej się migracji polskiej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 13
4. Aspiracje i plany życiowe młodych ludzi w literaturze. 16

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ 21
1. Cel, przedmiot, problemy i hipotezy badawcze 21
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 23
3. Teren i organizacja badań 35
4. Charakterystyka badanej grupy 36

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 39
1. Aspiracje i cele życiowe badanych 39
2. Czynniki wpływające na aspiracje 46
3. Wpływ grup pierwotnych na aspiracje badanej grupy 52

ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 56
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL 61
SPIS TABLIC 62
SPIS WYKRESÓW 63

Wstęp

Rzeczywistość poznaje się poprzez zdobywane doświadczenie, które jest podstawą tworzenia obrazu samego siebie i obrazu świata. Każdy z nas jest indywidualnością, reprezentuje inny obraz uczuć, zainteresowań i dążeń.

Zachowanie człowieka uwarunkowane jest poprzez aspiracje, które są jednym z ważniejszych motywów działania jednostki. Człowiek jako istota świadomie działająca, zmierzająca do przekształcania i doskonalenia samego siebie oraz środowiska społecznego kieruje się własnymi aspiracjami. Szczególnie ważne znaczenie ma poznanie aspiracji młodzieży. W okresie młodzieńczym pojawiają się i rozwijają określone aspiracje, od których zależy w dużym stopniu przebieg rozwoju społecznego młodzieży wchodzącej w dorosłe życie, jej aktywny udział w różnych formach działania, doznawane sukcesy i niepowodzenia.

Temat niniejszej pracy brzmi: Aspiracje i plany życiowe młodych Polaków przebywającej na emigracji w Anglii.

Celem pracy jest ustalenie jakie są aspiracje i plany życiowe młodych ludzi do lat trzydziestu przebywających od co najmniej jednego roku na emigracji w Środkowej Anglii w mieście Derby.
Praca składa się z trzech głównych rozdziałów.

Pierwszy rozdział zawiera wyjaśnienia terminologiczne z zakresu migracji, jej podziału, mobilności ludności. Przedstawiłem czynniki jakie wpływają na migracje zarys historyczny polskiej emigracji od końca XVIII wieku do czasów współczesnych tzn. przystąpienia Polski do struktur unijnych. W tym rozdziale zawarłem tez temat dotyczący aspiracji na podstawie literatury, wyjaśniłem w nim pojęcia aspiracji oraz czynniki oddziaływujące na kształtowanie się aspiracji

Drugi rozdział dotyczy podstawowych informacji o metodologii badań własnych, charakterystyki badanej grupy, oraz terenu i organizacji badań.

Rozdział trzeci zawiera analizę badań, na podstawie badań empirycznych, pisze w nim o aspiracjach dotyczących między innymi dalszego kształcenia się i celach życiowych przebadanej grupy; takich jak pozostanie na emigracji lub powrót do kraju; zakładanie rodziny oraz czynnikach determinujących aspiracje. Dzięki informacjom uzyskanym na podstawie badań poruszam również temat wpływu grup pierwotnych na aspiracje i środowiska polonijnego w którym się badani otaczają. Rozdział ten zawiera też informacje dotyczące powodów przyjazdu do Anglii badanych, a także, ewentualnych zmian planów życiowych w trakcie pobytu.

Inicjatywy lokalne

1) Wstęp 2
2) Ramy teoretyczne koncepcji inicjatyw lokalnych 4
2.1. Aktywności lokalne (inicjatywy lokalne) 4
2.2. Rozwój lokalny (cele, czynniki, modele) 10
2.3. Społeczeństwo obywatelskie 13
3) Formy inicjatyw lokalnych 18
3.1. Czyny społeczne 18
3.2. Działalność stowarzyszeń 21
3.3. Komitety lokalne 27
4) Instytucje wspierające inicjatywy lokalne 35
4.1. Jednostki samorządu terytorialnego 35
4.2. Programy pomocowe zagraniczne w Polsce po 1990r. UE 38
4.3. Inne organizacje 47
5) Czynniki sprzyjające i ograniczające inicjatywy lokalne 52
6) Zasięg inicjatyw lokalnych w Polsce 64
7) Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel 83

Wstęp

Jednym z trzech podstawowych celów polskiej transformacji – oprócz wprowadzenia instytucji rynku i demokracji – był rozwój społeczeństwa oby­watelskiego. Komentatorzy i socjologowie są w zasadzie zgodni, że to ostat­nie zadanie zostało spełnione w stopniu najmniej satysfakcjonującym. Struk­tury społeczeństwa obywatelskiego są w Polsce stosunkowo słabe i nie stano­wią równoważnego partnera dla sfery biznesu i polityki. Jest to jedna z pod­stawowych przyczyn słabości polskiej demokracji i licznych problemów, z ja­kimi nie radzi sobie nasze społeczeństwo. Nadmierne rozwarstwienie, bieda, patologie społeczne i instytucjonalne, początki anomii, komercjalizacja i mediatyzacja kultury, wreszcie kryzys życia politycznego – wszystkie te współ­czesne plagi niedojrzałych demokracji mają swe źródła w niedorozwoju uczestnictwa społecznego. Społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo aktywne, otwarte, demokra­tyczne, solidarne, wolne i odpowiedzialne zarazem, nie jest strukturą łatwą do ukształtowania, właściwie orbituje gdzieś na granicy utopii, ale jest też je­dynym rozsądnym i dającym nadzieję wyjściem z dylematów funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Tylko taki partner jest w stanie kontrolować potężne struktury władzy politycznej i ekonomicznej oraz łagodzić skutki róż­norakich napięć wewnętrznych w społeczeństwie. Tylko on potrafi wyzwolić społeczne rezerwy i obywatelską energię, nawet w sytuacjach – wydawałoby się – beznadziejnych kryzysów społecznych i kulturowych.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia inicjatyw lokalnych.

Na strukturę pracy składa się wstęp, ramy teoretyczne koncepcji inicjatyw lokalnych, a więc: aktywności lokalne, rozwój lokalny oraz społeczeństwo obywatelskie, formy inicjatyw lokalnych, a więc: czyny społeczne, działalność stowarzyszeń oraz komitety lokalne, instytucje wspierające inicjatywy lokalne, a więc: jednostki samorządu terytorialnego, programy pomocowe zagraniczne w Polsce po 1990 r. UE oraz inne organizacje, czynniki sprzyjające i ograniczające inicjatywy lokalne, zasięg inicjatyw lokalnych w Polsce oraz zakończenie.

Zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego są od dawna przedmiotem zainteresowania socjologii polskiej. Stanowi on jeden z kilku podstawowych obszarów przejawiania się społe­czeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce, którymi – oprócz sektora pozarządowego – są: lokalne wspólnoty o mniej lub bardziej obywatelskim charakterze; rozmaite ruchy społeczne, subkultury młodzieżowe i alternatywne, mniej sformalizowane wspólnoty obywatelskie itp.; wreszcie indywidualne postawy, zachowania i więzi obywa­telskie oraz sieci zaufania społecznego.

Podstawą dla tak określonych enklaw obywatelskich, sprzyjającą ich oddziaływaniu na szersze kręgi społeczeństwa, powinny być: wspólnota moralna, czyli odniesienie do wspólnego wszystkim członkom społeczeństwa zespołu podstawowych wartości i poczucia sprawiedliwości społecznej; oraz przyjazne, demokratycz­ne państwo obywatelskie, które powinno gwarantować co najmniej sprawną demokrację proceduralną (a jeszcze lepiej partycypacyjną), i tworzyć dzięki temu ogólne warunki funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza jego tzw. miękkiej tkanki kulturowej, czyli indywidualnych po­staw obywatelskich, więzi grupowych, nieformalnych sieci społecznej solidar­ności i ekspresji itp. Wymienione tu elementy polskiego społeczeństwa obywatelskiego są ze sobą w rozmaity sposób powiązane i oddziałują wzajemnie na siebie. Wiedza o organizacjach pozarządowych, o charakterze ich działań, wadach i zaletach, mówi nam wiele o innych składowych społeczeństwa obywatelskiego, ich szansach i zagrożeniach. Relacja ta jest oczywiście zwrotna: na przykład anali­za wspólnot i społeczności lokalnych czy indywidualnych postaw obywatel­skich mówi nam wiele o sektorze pozarządowym.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo­lontariacie powstała, ponieważ konieczna była całościowa i odpowiadająca aktualnym potrzebom regulacja tej jakże ważnej dziedziny życia społeczne­go. Jej znaczenie w całym systemie prawnym, a w szczególności dla orga­nizacji pozarządowych, trudno jest opisać w kilku zdaniach. Dla pełnego zrozumienia jej wagi niezbędne jest określenie przynajmniej podstawowych funkcji, które w prawidłowo działającym organizmie państwowym wypeł­nia sektor organizacji pozarządowych.

Przemiany społecznej roli ojca w rodzinie

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzina jako kategoria socjologiczna 4
1.1. Pojęcie i typologie rodziny 4
1.2. Funkcje rodziny 11
1.3. Rodzina jako środowisko wychowawcze 13

Rozdział II. Rola ojca w procesie socjalizacji dziecka 20
2.1. Rola ojca w kształtowaniu tożsamości dziecka 20
2.2. Emocjonalne i społeczne zadania ojca w procesie socjalizacji 33
2.3. Kryzys ojcostwa 36

Rozdział III. Historyczna przemiana roli ojca w rodzinie 39
3.1. Rodzina i ojciec w starożytności i wiekach średnich 39
3.2. Rodzina i ojciec w społeczeństwie preindustrialnym i industrialnym 44
3.3. Specyfika współczesnej roli ojca 53

Zakończenie 58
Bibliografia 60

Wstęp

Rodzina skupia na sobie uwagę wielu badaczy różnych dyscyplin naukowych oraz całego społeczeństwa, gdyż stwarza jednostce niepowtarzalne warunki rozwoju psychicznego, moralnego i społecznego. Zarówno dorośli, jak i dzieci znajdują w niej zaspokojenie potrzeb biologicznych, a szczególnie psychicznych. Rodzina realizuje potrzebę wspólnoty poprzez wykonywanie określonych funkcji. Ich zakres jest wskaźnikiem funkcjonowania rodziny. Jako określona mikrostruktura społeczna, rodzina wprowadza swe potomstwo w świat kultury i aktywnego życia społecznego w warunkach odpowiedniego klimatu emocjonalnego.
W rodzinie dziecko poddawane jest wszechstronnemu procesowi oddziaływania wychowawczego. Kieruje ona procesem poznawania przez dziecko świata przyrody i kultury, procesem rozumienia zjawisk i faktów otaczającego świata, uczy je rozumienia norm i ich wartościowania.

Rodzina niezbędna jest każdemu dziecku, jeśli ma ono czuć się bezpiecznie w otaczającym świecie, odczuwać bliskość kochających je rodziców, rodzeństwa i krewnych. Życie we wspólnocie rodzinnej kształtuje u dzieci poczucie własnej wartości. Rodzice, wypełniając swe funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wprowadzają małe dziecko w świat wartości, na bazie których człowiek tworzy swoje późniejsze życie. Od najwcześniejszego okresu rodzina uczy dziecko podstawowych czynności, podaje wzory ich doskonalenia, steruje jego zachowaniami oraz zapoznaje i kształtuje normy wzajemnego współżycia. Tb właśnie ze środowiska rodzinnego dziecko wynosi podstawowe zasady, wzory zachowań w różnych sytuacjach życiowych, sposoby współżycia z ludźmi, a także przekonanie o słuszności określonych wartości i niezbędności ich przestrzegania.

Nie jest zatem sprawą obojętną, jaka jest rodzina polska, na jakich wartościach oparta, jak zorganizowana i ku jakim celom zmierza w wychowaniu swojego potomstwa. Ojciec, matka i dziecko to najważniejsze i podstawowe składniki rodziny ludzkiej. Brak któregokolwiek z nich stanowi zagrożenie, które deformuje biologiczną i społeczną wartość tej grupy społecznej. Rodzina współczesna przechodzi wiele przeobrażeń. Na szczególna uwagę zasługuje zmiana pozycji ojca i właśnie o tym traktuje niniejsza praca. Taki też jest cel zasadniczy opracowania – ukazanie ewolucji, przeobrażeń owej roli na przestrzeni lat, dekad.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to istota rodziny jako kategorii socjologicznej. Tutaj ukazano takie problemy jak: pojęcie i typologie rodziny, funkcje rodziny oraz rodzina jako środowisko wychowawcze.

W rozdziale drugim scharakteryzowano ojcostwo – rolę ojca w kształtowaniu tożsamości dziecka oraz emocjonalne i społeczne zadania ojca w procesie socjalizacji, jak również zagadnienie kryzysu ojcostwa.

W rozdziale trzecim opisano zagadnienie historycznej przemiany roli ojca w rodzinie a w tym takie zagadnienia jak: rodzina i ojciec w starożytności i wiekach średnich, rodzina i ojciec w społeczeństwie preindustrialnym i industrialnym oraz specyfika współczesnej roli ojca.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła pochodzące ze stron WWW.

Wolontariat jako forma przedłużenia aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE WOLONTARIATU 5
1.1. Zakres pojęciowy wolontariatu 5
1.2. Rodzaje wolontariatu 6
1.3. Zalety wolontariatu 9
1.4. Wolontariusz w relacji z organizacją 11
1.5. Prawo wobec wolontariatu 13

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ 18
2.1. Przedmiot i cel badań 18
2.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze 19
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 22
2.4. Teren badań, populacja, dobór grupy 30
2.5. Organizacja i przebieg badań 32

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 34
3.1. Wyniki badań 34
3.2. Wnioski 42

ZAKOŃCZENIE 48
BIBLIOGRAFIA 50
SPIS WYKRESÓW 52
ZAŁĄCZNIK 53

WSTĘP

Działania wolontariatu wykraczają dalece poza świadczenie usług i zaspokajanie potrzeb społecznych. Motywacją leżącą u podstaw wolontariatu jest chęć aby z własnej woli przyczyniać się dla dobra ogółu i je współtworzyć, co w ten sposób powoduje przedłużenie aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym. Fakt ten sprzyja wartościom, takim jak ukierunkowanie na wspólne dobro i solidarność, tworząc w ten sposób przeciwwagę dla indywidualizacji i egoizmu, coraz częściej doświadczanych przez współczesne społeczeństwa.

Wolontariat jest nierozerwalną częścią aktywnego obywatelstwa, stanowiącego trzon demokracji zarówno w kraju, jak w całej Europie. Obywatele biorą udział w życiu społecznym nie tylko poprzez zaangażowanie polityczne, lecz także poprzez konkretne rozwiązywanie problemów społecznych. Dzięki zaangażowaniu społecznemu ich wyobrażenia o formowaniu życia społecznego nabierają konkretnych kształtów. Ta forma aktywnego obywatelstwa w naszych społeczeństwach wytwarza szczególnie silne poczucie przynależności jednostki do społeczności. Wolontariat może zatem służyć jako jeden z najlepszych przykładów wspólnego działania i zarazem istotny element, a nawet warunek aktywnego obywatelstwa.

Wolontariat wpływa pozytywnie na rozwój osobisty, czyli na kształtowanie świadomości społecznej z jednej strony, a rozwój kluczowych kompetencji i zdolności z drugiej. W ten sposób zwiększają się szanse wolontariuszy na rynku pracy oraz ich aktywne zaangażowanie w życie społeczne.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie istoty oraz zasad funkcjonowania wolontariatu w Polsce.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę i pojęcie wolontariatu, a więc: zakres pojęciowy wolontariatu, rodzaje i zalety wolontariatu, wolontariusz w relacji z organizacją oraz prawo wobec wolontariatu.

Rozdział drugi to metodologia badań, a więc: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, teren badań, populacji i dobór grupy oraz organizacja i przebieg badań.

Analiza wyników badań własnych oraz wnioski zaprezentowanie został w trzecim rozdziale pracy.

Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przemocy wobec dzieci

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 5
1.1. Definicja przemocy 5
1.2. Rozmiary przemocy w rodzinie 10
1.3. Wykorzystywanie seksualne 11
1.4. Objawy przemocy 12
1.5. Skutki przemocy 16

Rozdział II. Geneza agresji i agresywności oraz przemocy w świetle badań i poglądów psychologicznych i pedagogów 25
2.1. Koncepcje biologiczne zachowań agresywnych 25
2.1.1. Neurofizjologiczne i organiczne podłoże przemocy 25
2.1.2. Popędowo-instynktywistyczne uwarunkowania przemocy 26
2.2. Psychospołeczne teorie agresji 28
2.2.1. Klasyczna teoria „frustracja-agresja” oraz jej modyfikacje i reperkusje 28
2.2.2. Agresja jako wyuczona dyspozycja 29
2.2.3. Agresja nawykowa — efekt klasycznej teorii uczenia się 34
2.2.4. Społeczne uczenie się zachowań agresywnych 37
2.3. Procesy poznawcze jako regulatory zachowań agresywnych 43
2.4. Agresja i agresywność według pedagogów 46

Rozdział III. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przemocy wobec dzieci 51
3.1. Psychologiczne uwarunkowania przemocy wobec dzieci 51
3.2. Socjologiczne uwarunkowania przemocy wobec dzieci 61

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 73
3.1. Przedmiot i cel badań 73
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 83
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 86
3.4. Organizacja badań i próba badawcza 89

Rozdział V. Analiza badań własnych 92
5.1. Wyniki badań 92
5.2. Podsumowanie i wnioski 109

Zakończenie 116
Bibliografia 118
Spis wykresów 123
Załącznik 124

Przyczyny konfliktów społecznych w opiniach mieszkańców Trójmiasta

Wstęp 2

Rozdział I. Konflikt – zakres znaczeniowy i charakterystyka pojęcia 4
1.1. Istota konfliktu 4
1.2. Przyczyny konfliktu 7
1.3. Rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktu 13
1.4. Konflikt społeczny 16
1.4.1. Specyfika konfliktu społecznego 16
1.4.2. Charakter konfliktu społecznego 23

Rozdział II. Metodologia badań własnych 27
2.1. Przedmiot i cel badań 27
2.2. Problemy badawcze i hipotezy 30
2.3. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 32
2.4. Organizacja i przebieg badań 36

Rozdział III. Przyczyny konfliktów społecznych w opiniach mieszkańców Trójmiasta w świetle badań własnych 38
3.1. Charakterystyka próby badawczej 38
3.2. Wyniki badań 41
3.3. Przyczyny konfliktów w opiniach mieszkańców 53
3.4. Weryfikacja wyników badań 55
3.5. Propozycje łagodzenia i rozwiązywania konfliktów w opiniach mieszkańców 55

Zakończenie 57
Bibliografia 61
Spis rysunków 63
Spis wykresów 64
Załącznik I 65

Problem aborcji w Polsce

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ABORCJA W POLSCE 5
1.1. Istota aborcji 5
1.2. Skutki aborcji i zakazu aborcji 9
1.2.1. Skutki fizyczne 11
1.2.2. Skutki psychiczne 13
1.2.3. Syndrom Ocalonego 17
1.3. Aborcja w prawie polskim 20
1.4. Aborcja w Polsce – skala zjawiska 24

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badań 35
2.4. Teren i organizacja badań 38
2.5. Charakterystyka próby badawczej 40

ROZDZIAŁ III. PROBLEM ABORCJI W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 43
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 43
3.2. Weryfikacja hipotez i wnioski 57

ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS TABEL 63
SPIS RYSUNKÓW 65
ANEKS 67