Oświadczenie autora pracy

Ostatnim ważnym punktem przy pisaniu pracy dyplomowej jest dołączenie oświadczenia podpisanego własnoręcznie przez autora i umieszczenie go na ostatniej stronie naszej pracy. Prawidłowo sformułowane oświadczenie może wyglądać przykładowo w ten sposób:

„Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałam/łem samodzielnie. Wszystkie dane, istotne definicje i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie była przedłożona do oceny oraz nie była dotychczas publikowana, w całości ani w częściach, które zawierałaby znaczące fragmenty przedstawione w pracy, jako oryginalne.”

W tym poradniku zostały umieszczone najważniejsze informacje dotyczące prawidłowego stworzenia pracy dyplomowej. Mamy nadzieję, że zawarte tu informacje, choć w części staną się przydatne i pomocne i napisanie pracy nie będzie już dla Was „czarną magią”. Zapamiętajmy, że w razie jakichkolwiek wątpliwości powinniśmy się zwrócić z prośbą o pomoc do naszego promotora. On jest osobą, która na pewno w każdym przypadku nam pomoże.