Archiwum kategorii: Ubezpieczenia

prace dyplomowe z ubezpieczeń

Ewolucja systemu emerytalno-rentowego w Polsce

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NA TLE INSTYTUCJI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4
1.1. Pojęcie zabezpieczenia społecznego 4
1.2. Techniki realizacji zabezpieczenia społecznego 11
1.3. Zarys historyczny rozwoju ubezpieczeń społecznych 15
1.4. Repartycyjny a kapitałowy system emerytalny 20

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REFORMY SYSTEMU EMERYTALNEGO W POLSCE 28
2.1. Geneza reformy systemu emerytalnego w Polsce 28
2.2. Organizacja zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 34
2.3. Charakterystyka trójfilarowego systemu emerytalnego 38

ROZDZIAŁ III. ANALIZA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO GENERALI 48
3.1. Generali w Polsce – rys historyczny 48
3.2. Ogólna charakterystyka OFE Generali 50
3.3. Prawa i obowiązki członka OFE Generali 53
3.4. OFE Generali na tle konkurencji 54

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 72
SPIS TABEL 73

WSTĘP

Rok 1999 zapoczątkował po ośmiu latach dyskusji fundamentalne zmiany w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w systemie ubezpieczeń emerytalnych.  Istotę tych zmian określają trzy wzajemnie połączone elementy: różnorodność źródeł finansowania dochodów emerytalnych, wzrost roli indywidualnej przedsiębiorczości i indywidualnych inicjatyw, oraz ograniczenie asekuracyjnej roli państwa.

Głównym celem reformy jest stworzenie systemu bezpiecznego w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Cel ten ma być osiągnięty poprzez ścisłe – inaczej niż to było w dotychczasowym systemie -powiązanie wysokości emerytury z sumą składek zgromadzonych przez okres całego życia zawodowego na koncie osoby ubezpieczonej oraz z wiekiem, w którym ubezpieczony zdecyduje się skorzystać ze swoich uprawnień emerytalnych.

W ramach reformy systemu emerytalnego powstały tzw. filary systemu:

I filar – to emerytury z powszechnego ubezpieczenia emerytalnego, opartego – tak jak dotychczas – na umowie pokoleniowej (system repartycyjny – składki osób pracujących przeznaczone są na finansowanie wypłacanych emerytur). Jednakże w wyniku reformy systemu wysokość emerytury uzależniona jest od sumy składek na ubezpieczenie emerytalne wpłacanych w okresie życia zawodowego osoby ubezpieczonej.

II  filar – kapitałowy, część składki na ubezpieczenie emerytalne, pochodząca ze składki płaconej przez osobę ubezpieczoną, będzie gromadzona w tzw. otwartym funduszu emerytalnym i bezpiecznie inwestowana przez powszechne towarzystwo emerytalne, zarządzające określonym funduszem. Uzbierany na koncie osoby ubezpieczonej kapitał będzie wypłacany przez zakład emerytalny na podstawie umowy emerytalnej zawieranej z takim zakładem przez osobę przechodzącą na emeryturę.

III filar – to wszelkie formy dobrowolnego ubezpieczenia, przy czym w filarze tym nie ma żadnego ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie – w przeciwieństwie do poprzednich dwóch filarów, gdzie roczna podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć kwoty stanowiącej trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na dany rok kalendarzowy. W ramach tego filaru będą funkcjonować tzw. pracownicze programy emerytalne, organizowane przez pracodawcę w takich formach jak udział w pracowniczym funduszu emerytalnym albo też wnoszenie przez pracodawcę składek do funduszu inwestycyjnego, firmy ubezpieczeniowej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Można powiedzieć, że system emerytalny przeszedł duże zmiany, w związku z czym celem niniejszej pracy było ukazanie ewolucji systemu emerytalno-rentowego w Polsce.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano ubezpieczenia społeczne na tle instytucji zabezpieczenia społecznego. W drugim rozdziale dokonano ogólnej charakterystyki reformy systemu emerytalnego w Polsce. W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę Otwartego Funduszu Emerytalnego Generali, który od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najlepszych funduszy emerytalnych.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne OFE Generali.

Analiza porównawcza produktów indywidualnych ubezpieczeń na życie

Wstęp. 2

Rozdział I. Istota oraz funkcje ubezpieczeń 4
1.1. Historia ubezpieczeń w Polsce 4
1.2. Funkcje, istota oraz rola ubezpieczeń 12
1.3. Kryteria podziału ubezpieczeń 17
1.4. Podział ubezpieczeń społecznych 19

Rozdział II. Ubezpieczenie na życie jako element systemu ubezpieczeń społecznych 28
2.1. Pojęcie i funkcje ubezpieczenia na życie 28
2.1.1. Istota ubezpieczenia na życie 28
2.1.2. Funkcja ochronna ubezpieczenia na życie 33
2.1.3. Funkcja oszczędnościowa ubezpieczenia na życie 35
2.2. Umowa ubezpieczenia na życie 37
2.2.1. Pojęcie i przedmiot umowy 37
2.2.2. Suma i składka ubezpieczeniowa 42
2.2.3. Świadczenie ubezpieczeniowe 44
2.3. Klasyfikacja produktów ubezpieczeń na życie 45

Rozdział III. Rynek jednostkowych ubezpieczeń na życie na podstawie oferty PZU Życie SA, CU i NN 54
3.1. Oferta PZU Życie 54
3.2. Oferta Commercial Union 60
3.3. Oferta ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 68
3.4. Analiza porównawcza 73
3.5. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń na życie 79

Zakończenie. 81
Bibliografia. 83
Spis tabel i rysunków. 87

Wstęp

Niezwykle ważnym elementem w warunkach gospodarki rynkowej stanowią dzisiaj ubezpieczenia. Zadaniem ubezpieczeń jest nie tylko zabezpieczenie majątku przedsiębiorstw przed zdarzeniem losowym, ale także zabezpieczenie środków dla ludności w ramach ubezpieczeń życiowych, emerytalnych, zdrowotnych.

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce przechodzi już od blisko dwudziestu lat przyspieszone zmiany. Dotyczy to wszystkich obszarów jego funkcjonowania. Rosnąca konkurencja pomiędzy operatorami rynkowymi, z jednej strony, oraz postępujący wzrost świadomości ubezpieczeniowej wśród klientów, z drugiej, spowodowały daleko idące zmiany w ofercie ubezpieczeniowej.

Wzrasta ranga problematyki ubezpieczeniowej w działalności przedsiębiorstw i w życiu osób fizycznych. Nieprzypadkowo problematyka ubezpieczeń zajmuje coraz więcej miejsca w programach uczelni i pracach badawczych. Niezbędna jest więc prezentacja wyników badań różnych ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się problematyką ubezpieczeń.
W ciągu ostatnich kilku lat niektóre ubezpieczenia na życie z bardzo ograniczonym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, a rozbudowaną częścią kapitałową stały się popularnym produktem inwestycyjnym. Zakłady ubezpieczeń zgodnie z oczekiwaniami klientów poszerzają swoją ofertę zarówno w zakresie ubezpieczeń ochronnych (np. tzw. ubezpieczenia zdrowotne), jak i ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Opracowywane przez zakłady ubezpieczeń nowe rodzaje produktów stają się coraz bardziej skomplikowane i wymagają rozległej wiedzy nie tylko z zakresu ubezpieczeń, ale również z innych dziedzin nauki

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział I prezentuje zagadnienia takie jak: historia ubezpieczeń w Polsce, funkcje, istota oraz rola ubezpieczeń, kryteria podziału ubezpieczeń oraz podział ubezpieczeń społecznych.

Rozdział II przedstawia ubezpieczenie na życie jako element systemu ubezpieczeń społecznych wyróżniając przy tym pojęcie i funkcje ubezpieczenia na życie, istotę ubezpieczenia na życie, funkcję ochronną ubezpieczenia na życie, funkcję oszczędnościową ubezpieczenia na życie. Ponadto opisuje umowę ubezpieczenia na życie, w które zawiera: pojęcie i przedmiot umowy, sumę i składkę ubezpieczeniową oraz świadczenie ubezpieczeniowe. Klasyfikuje również produkty z zakresu ubezpieczeń na życie.

Rozdział III ukazuje rynek jednostkowych ubezpieczeń na życie na podstawie oferty PZU Życie SA, CU i NN. Niniejszy rozdział prezentuje kolejno: ofertę PZU Życie, Commercial Union, ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., analizę porównawczą oraz perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń na życie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie zabezpieczenia społecznego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. STRUKTURA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 4
1.1. System ubezpieczeń 4
1.2. Ubezpieczeni 9
1.3. Płatnicy składek 14

ROZDZIAŁ II. STRUKTURA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 22
2.1. Organy 24
2.2. Zakres działania 29
2.3. Funkcje kontrolne 31

ROZDZIAŁ III. ZUS JAKO GWARANT ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA 36
3.1. Zakres ubezpieczenia chorobowego 36
3.2. Zasiłek chorobowy 39
3.3. Świadczenie rehabilitacyjne 46
3.4. Zasiłek wyrównawczy 48
3.5. Zasiłek macierzyński 49
3.6. Zasiłek opiekuńczy 53

ROZDZIAŁ IV. KOORDYNACJA WSPÓLNOTOWA 56
4.1. Wprowadzenie 56
4.2. Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 58
4.3. Świadczenia pieniężne a świadczenia rzeczowe 61

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS RYSUNKÓW 69

WSTĘP

Przez zabezpieczenie społeczne rozumie się zapewnienie warunków bytu wszystkim, którzy z powodu swego wieku, niepełnosprawności lub bezrobocia nie są w stanie podjąć pracy. Państwo jest realizatorem tej idei, działając w sferach ubezpieczenia społecznego, zaopatrzenia społecznego i pomocy społecznej. Polski system zabezpieczenia społecznego obejmuje: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia na wypadek bezrobocia oraz świadczenia z pomocy społecznej. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oparty jest na kilku podstawowych aktach prawnych, których znajomość jest niezbędna dla osób zajmujących się tym zagadnieniem. Problematyka ubezpieczeń społecznych została uregulowana przede wszystkim w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw.

Choroba jest przeciwieństwem zdrowia. Często więc traktuje się wobec tego chorobę jako brak zdrowia i definiuje raczej zdrowie, ujmując je jako życie ustroju w takich warunkach środowiska zewnętrznego, do których jest on przystosowany.

„Choroba” w ujęciu ubezpieczenia na wypadek choroby (jako ryzyko chorobowe) jest więc synonimem tego m.in. skutku choroby biologicznej, który określa się jako „niezdolność do pracy wskutek choroby”.

Natomiast macierzyństwo jest to stan kobiety, która jest matką i w związku z tym pozostaje przez pewien okres czasu w domu, aby zajmować się dzieckiem, a jednocześnie nie przestaje ona pobierać świadczenia pieniężne.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w obszarze choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem koordynacji wspólnotowej.
Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy ukazuje strukturę systemu ubezpieczeń społecznych.

W rozdziale drugim przedstawiono strukturę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział trzeci ukazuje ZUS jako gwarant świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.
W rozdziale czwartym przedstawione są zagadnienia koordynacji wspólnotowej wraz z zasadami i odróżnieniem świadczeń pieniężnych od rzeczowych.

Niniejsza praca nie opisuje rozwiązań stosowanych w przypadku ubezpieczeń społecznych rolników i ich rodzin.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, akty prawne, materiały udostępnione przez ZUS oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Ubezpieczenia komunikacyjne w międzynarodowym systemie ubezpieczeń

Wstęp 3

Rozdział I. Ubezpieczenia komunikacyjne w krajowym systemie ubezpieczeń 5
1.1. Definicja ubezpieczeń 5
1.2. Istota i rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych 13
1.2.1. Ubezpieczenia obowiązkowe 18
1.2.2. Ubezpieczenia dobrowolne 20
1.3. System komunikacyjny w Polsce 21

Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń komunikacyjnych 26
2.1. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 26
2.2. Ubezpieczenia autocasco 33
2.3. Ubezpieczenia assistance 37
2.4. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 40
2.5. Inne ubezpieczenia komunikacyjne 43

Rozdział III. Międzynarodowy system ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej 47
3.1. Podstawowe zasady, cele i formy regulacji europejskich w zakresie ubezpieczeń OC 47
3.2. System Zielonej Karty 52
3.3. System Dyrektyw Komunikacyjnych 58
3.4. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz jego relacje z innymi uczestnikami polskiego i międzynarodowego rynku ubezpieczeniowego 72

Rozdział IV. Wybrane rynki komunikacyjne w krajach Unii Europejskiej 80
4.1. Ubezpieczenia komunikacyjne w Irlandii 80
4.2. Ubezpieczenia komunikacyjne w Wielkiej Brytanii 81
4.3. Ubezpieczenia komunikacyjne w Niemczech 82
4.4. Jednolity rynek ubezpieczeń komunikacyjnych – kierunki zmian 83

Zakończenie 91

Bibliografia 94

Ubezpieczenia jako forma wspierania eksportu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA EKSPORTU I POLITYKI PROEKSPORTOWEJ 3
1.1. Istota i rodzaje eksportu 3
1.2. Ewolucja i przesłanki polityki proeksportowej 9
1.3. Instrumenty wspierania eksportu 16

ROZDZIAŁ II. KREDYTY I UBEZPIECZENIA W FINANSOWANIU EKSPORTU 20
2.1. Organizacja finansowania eksportu 20
2.2. Kredytowanie eksportu 23
2.3. Charakterystyka ubezpieczeń kredytowych 26
2.4. Międzynarodowe regulacje dotyczące wspierania kredytów eksportowych 34

ROZDZIAŁ III. ROLA KUKE NA PRZESTRZENI LAT 39
3.1. Charakterystyka KUKE 39
3.2. Zakres działania KUKE (produkty) 44
3.3. Istota programu poręczeniowego i ubezpieczeniowego 56

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Tworzenie nowych PPE i IKE w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie, cechy i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 6
1.1. Definicja i klasyfikacja ubezpieczeń 6
1.2. System emerytalny w Polsce w 1999 roku 16
1.3. Konstrukcja nowego systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce 20
1.3.1. System ubezpieczeń emerytalnych na świecie 23
1.4. Dobrowolny, kapitałowy III Filar i jego rola w systemie ubezpieczeń społecznych 25

Rozdział II. Podstawy prawne funkcjonowania dobrowolnych ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie 27
2.1. Regulacje prawne dobrowolnym systemie emerytalnym w Unii Europejskiej i w USA 27
2.2. Regulacje prawne dobrowolnego filaru w Polsce 30
2.2.1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 30
2.2.2. Pracownicze programy emerytalne 32
2.2.3. Indywidualne konta emerytalne 39
2.2.4. Akty prawne 42

Rozdział III. Zasady funkcjonowania PPE oraz IKE w Polsce 45
3.1. Funkcjonowanie PPE na podstawie ustawy z 23.I.2004 roku porównanej z ustawą o PPE z 22.VIII.1997 roku 45
3.1.1. Definicje Pracowniczych Programów Emerytalnych 47
3.2. Funkcjonowanie Indywidualnych Kont Emerytalnych na podstawie ustawy z 2004 roku 50

Rozdział IV. Rozwój dobrowolnych ubezpieczeń społecznych w Polsce 55
4.1. Analiza Pracowniczych Programów Emerytalnych 55
4.1.1. Czynniki hamujące PPE w Polsce 55
4.1.2. Nowelizacja ustawy o PPE oraz próba ożywienia rozwoju PPE w Polsce 59
4.2. Analiza porównawcza PPE z IKE 61
4.3. Kierunki i szansa rozwoju IKE oraz PPE 64

Zakończenie 73

Bibliografia 76

System opieki zdrowotnej Polski i USA – analiza porównawcza

Wstęp 2

Rozdział I. System opieki zdrowotnej w Polsce 6
1.1. Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce 6
1.2. Narodowy Fundusz Zdrowia 8
1.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych 18

Rozdział II. System opieki zdrowotnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej 21
2.1. Koordynacja w ramach Unii Europejskiej 21
2.2. Ujednolicanie przepisów prawnych państw członkowskich 25
2.3. Problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej 29

Rozdział III. System opieki zdrowotnej w USA 32
3.1. Struktura systemu opieki zdrowotnej 32
3.2. Reforma systemu opieki zdrowotnej 33
3.2.1. Rola rządu 33
3.2.2. „Idealny system opieki zdrowotnej” 38
3.3. Wdrożenie reformy 45

Zakończenie 47
Bibliografia 51

Wstęp

Zdrowie stanowi wielostronną wartość jednostkową i społeczną. Stan zdrowia społeczeństwa wpływa na jego potencjał wytwórczy i pomyśl­ność życiową obywateli. W rezultacie, ochrona zdrowia stała się z czasem jednym z najważniejszych segmentów polityki społecznej współczesnych państw.

Równoczesne postępy w dziedzinie medycyny i nauk wspoma­gających jej rozwój, nieustannie poszerzają możliwości w zakresie pro­filaktyki i leczenia chorób oraz przedłużania życia. Rozbudowie ulega sieć instytucji i placówek profilaktyczno-leczniczych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Do wzrostu potrzeb w tym zakresie przyczynił się także postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Zrozumiałe, że musi to rzutować na poziom wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia. Ich udział w dochodzie narodowym ulega dynamicznemu powiększaniu.

Ekono­miczne aspekty ochrony zdrowia stały się centralnym zagadnieniem dla wszystkich zainteresowanych jej aktualnym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem. Rodzi to szereg pytań dotyczących polityki zdrowotnej, wy­boru preferowanych kierunków rozwoju, zakresu odpowiedzialności pań­stwa za zdrowie jednostki, organizacji i finansowania publicznych zakła­dów opieki zdrowotnej, itp.

Celem pracy jest zaprezentowanie systemu opieki zdrowotnej Polski i USA.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowany jest system opieki zdrowotnej w Polsce, a więc: charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W drugim rozdziale opisany jest system opieki zdrowotnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, a więc: koordynacja w ramach Unii Europejskiej, ujednolicanie przepisów prawnych państw członkowskich oraz problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej.

W trzecim rozdziale przedstawiony jest system opieki zdrowotnej w USA, a więc: struktura systemu opieki zdrowotnej, reforma sytemu opieki zdrowotnej oraz wdrożenie reformy.

[…]

Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Reforma emerytalna w Polsce 5
1.1. Zabezpieczenia emerytalne w Polsce międzywojennej. 5
1.2. System emerytalny obowiązujący do 1998 roku. 7
1.3. Podstawowe założenia nowego systemu emerytalnego 15
1.4. Konstrukcja nowego systemu emerytalnego 20

Rozdział II. II filar emerytalny – elementy i ich role w systemie emerytalnym 25
2.1. Powszechne Towarzystwo Emerytalne 25
2.2. Otwarty Fundusz Emerytalny 26
2.3. Członkowie otwartych funduszy emerytalnych 28
2.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 30
2.5. Bank depozytariusz 32
2.6. Fundusz Gwarancyjny 32
2.7. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 33
2.8. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi 35
2.9. Agent rejestrowy 36
2.10. Pośrednicy akwizycyjni 37

Rozdział III. Otwarte Fundusze Emerytalne jako sektor usług finansowych 46
3.1. Banki i ich strategie wobec reformy emerytalnej 46
3.2. Czynniki wyboru funduszy emerytalnych 53
3.2.1. Parametry produktu 57
3.2.2. Cena produktu 58
3.2.3. Wiarygodność funduszu 61
3.2.4. Jakość obsługi 63

Rozdział IV. Analiza porównawcza otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 65
4.1. Profile funduszy emerytalnych 65
4.2. Porównanie według osiągniętych stóp 66
4.3. Struktura portfela 68
4.4. Porównanie według wartości aktywów 70
4.5. Porównanie według pobieranych prowizji 72
4.6. Najkorzystniejsza strategia zachowania członka OFE 74

Zakończenie 80

Bibliografia 85

Spis tabel 88

Spis rysunków 89

Rozwój pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Struktura systemu ubezpieczeń w Polsce 4
1.1. Pojęcie i rodzaje ubezpieczeń 4
1.2. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce 11
1.3. System ubezpieczeń w Polsce 15

Rozdział II. Rozwój pośrednictwa ubezpieczeniowego 23
2.1. Agent i jego rola w rynku ubezpieczeniowym 23
2.2. Broker i jego rola w rynku ubezpieczeniowym 29
2.3. System szkoleń ubezpieczeniowych dla pośredników 35

Rozdział III. Analiza działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych w Polsce 41
3.1. Regulacje Unii Europejskiej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 41
3.2. Analiza rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce 48
3.3. Rozwój usług agencyjnych 50
3.4. Rozwój usług brokerskich 56
3.5. Wnioski z przeprowadzonej analizy 61

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis rysunków 72
Spis tabel 73

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano strukturę systemu ubezpieczeń w Polsce. W rozdziale tym scharakteryzowano pojęcie ubezpieczenia oraz przedstawiono rodzaje ubezpieczeń. Przedstawiono także podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce oraz omówiono system ubezpieczeń w naszym kraju.

W rozdziale drugim omówiono rozwój pośrednictwa ubezpieczeniowego. W rozdziale tym ukazano postać agenta i brokera oraz scharakteryzowano ich rolę na rynku ubezpieczeniowym. Ponadto w tej części pracy omówiono system szkoleń ubezpieczeniowych dla pośredników.

W rozdziale trzecim dokonano analizy działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych w Polsce. Badania rozpoczęto od omówienia regulacji Unii Europejskiej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Następnie dokonano analizy rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz zbadano rozwój usług agencyjnych i brokerskich.

Oferta rynku ubezpieczeniowego dla gospodarstw domowych

praca dyplomowa z ubezpieczeń

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i istota gospodarstwa domowego 5
1.1. Definicja gospodarstwa domowego 5
1.2. Klasyfikacja gospodarstw domowych 7
1.3. Funkcje gospodarstw domowych 11
1.4. Cel główny działalności gospodarstw domowych 13
1.5. Otoczenie gospodarstw domowych 17

Rozdział II. Ubezpieczenia gospodarstw domowych w świetle teorii 20
2.1. Pojęcie ubezpieczeń 20
2.2. Ubezpieczenie ruchomości domowych 25
2.3. Ubezpieczenie mienia w piwnicy, na strychu, w komórkach tej samej posesji oraz w garażu 33
2.4. Ubezpieczenie stałych elementów mieszkania oraz nieruchomości 34
2.5. Dodatkowy zakres ubezpieczenia 34

Rozdział III. Oferta rynku ubezpieczeniowego dla gospodarstw domowych. Przegląd wybranych towarzystw ubezpieczeniowych 46
3.1. Oferta UNIQA 46
3.2. Oferta Allianz Polska 49
3.3. Oferta Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA 52
3.4. Podsumowanie i ocena oferty rynkowej 55

Zakończenie 57
Bibliografia 61
Spis rysunków 64