Prace dyplomowe z kierunku Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Instrumenty rachunkowości zarządczej w controllingu finansowym

Wstęp 3

Rozdział I. Istota rachunkowości zarządczej 5
1.1. Pojęcie i znaczenie rachunkowości 5
1.2. Ewolucja rachunkowości zarządczej 9
1.3. Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny zarządzania 12
1.4. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa 15
1.5. Rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów 19
1.6. Zasady prawidłowej rachunkowości 23

Rozdział II. Controlling jako instrument zarządzania 28
2.1. Pojęcie controllingu 28
2.2. Zasady controllingu 33
2.3. Rodzaje controllingu 36
2.4. Zarządzanie a controlling 41

Rozdział III. Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie VATTENFALL 47
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 47
3.2. Stosowane zasady rachunkowości w przedsiębiorstwie 49
3.3. Istota i zakres controllingu finansowego w przedsiębiorstwie 51
3.4. Controlling a audyt 56
3.5. Centra odpowiedzialności w controllingu finansowym 59
3.6. Korzyści i bariery w funkcjonowaniu controllingu 64

Rozdział IV. Wybrane instrumenty controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w praktyce 70
4.1. Rola sprawozdań i raportów 70
4.2. Analiza wskaźników finansowych 75
4.3. Budżetowanie 79
4.4. Rachunek kosztów 82

Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis rysunków 97
Spis tabel 98
Załączniki 99

Wstęp

Nadrzędnym celem każdego podmiotu gospodarczego jest przetrwanie i rozwój, jednak, aby przetrwać na rynku w okresie recesji i rozwijać się w sprzyjających warunkach rynkowych, przedsiębiorstwa muszą generować zyski. Nie jest to jedyny warunek realizacji tak postawionego celu. Istotna jest również stabilność finansowa oraz równowaga społeczna osiągana poprzez zapewnienie miejsc pracy i godziwych warunków pracy.

Dla realizacji tak postawionych celów krótko- i długookresowych przedsiębiorstwa wykorzystują controlling. Jako metoda sterowania i wspomagania procesu podejmowania decyzji pozwala on optymalizować skutki decyzji w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Coraz częściej w praktyce gospodarczej docenia się controlling dziedzinowy określany też controllingiem funkcyjnym. Poprzez koordynowanie planowania, kontroli i sterowania ułatwia on realizację funkcji przedsiębiorstwa, wspomaga zarządzanie w obszarze tych funkcji i integruje cele poszczególnych obszarów funkcjonalnych z nadrzędnymi celami przedsiębiorstwa. W pracy pokazany został zakres i organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie.

Celem niniejszej pracy było omówienie problematyki rachunkowości zarządczej i controllingu a także przedstawienie instrumentów rachunkowości zarządczej w controllingu finansowym.
Podstawowym założeniem badawczym jakie przyjęłam w swojej pracy, jest hipoteza, że: „controlling odgrywa kluczową rolę kontrolną w zarządzaniu, jest narzędziem wykorzystywanym coraz powszechniej do optymalizacji głównych zasobów każdej organizacji.

Do weryfikacji tezy badawczej konieczne jest moim zdaniem udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Czy istnieje funkcjonalna zależność miedzy controllingiem a zarządzaniem operacyjnym i strategicznym?
2. Czy stosowanie narzędzi controllingowych ogranicza skuteczność audytu w organizacji?
3. Jakie są podstawowe bariery we wdrożeniu i stosowaniu controllingu?

Praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowiły rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci i czwarty to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę rachunkowości zarządczej. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia rachunkowości oraz przedstawienia jej znaczenia. Następnie zaprezentowano ewolucję rachunkowości zarządczej. W kolejnych częściach rozdziału omówiono kolejno problematykę: rachunkowości zarządczej jako systemu informacyjnego zarządzania, rachunkowości zarządczej a rachunkowości finansowej, oraz rachunkowości zarządczej rachunku kosztów. Pod koniec rozdziału pierwszego przedstawiono zasady prawidłowej rachunkowości.

W rozdziale drugim ukazano istotę controllingu jako instrumentu zarządzania. Na wstępie tego rozdziału zdefiniowano pojęcie controllingu. Następnie przedstawiono zasady oraz rodzaje controllingu. Pod koniec rozdziału drugiego omówiono problematykę zarządzania a controllingu.

W rozdziale trzecim ukazano organizację controllingu finansowego w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym VATTENFALL S.A. Rozważania rozpoczęto od ogólnego scharakteryzowania badanego przedsiębiorstwa. Przedstawiono także stosowane zasady rachunkowości. Następnie przedstawiono istotę i zakres controllingu finansowego w przedsiębiorstwie, controlling a audyt oraz centra odpowiedzialności w controllingu finansowym. W ostatniej części rozdziału trzeciego przedstawiono korzyści i bariery w funkcjonowaniu controllingu.

W rozdziale czwartym przeprowadzono analizę wybranych instrumentów controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem VATTENFALL. Na wstępie rozdziału omówiono rolę sprawozdań i raportów. Następnie ukazano istotę analizy wskaźników finansowych oraz omówiono problematykę budżetowania. Na koniec rozdziału omówiono istotę rachunku kosztów w badanej jednostce. Podstawowe metody badawcze z jakich korzystałam to: krytyczna analiza dostępnych źródeł wiedzy merytorycznej, a następnie weryfikacja praktyczna hipotezy badawczej na podstawie źródeł praktycznych, dotyczących funkcjonowania systemu controllingowego w badanej grupie kapitałowej.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa VATTENFALL S.A. pochodzące ze sprawozdań finansowych, raportów rocznych, strony internetowej, oraz informacji uzyskanych m.in. od pracownika działu controllingu VATTENFALL S.A.

Instrumenty rachunkowości zarządczej w controllingu finansowym

Wstęp 3

Rozdział I. Istota rachunkowości zarządczej 5
1.1. Pojęcie i znaczenie rachunkowości 5
1.2. Ewolucja rachunkowości zarządczej 9
1.3. Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny zarządzania 12
1.4. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa 15
1.5. Rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów 19
1.6. Zasady prawidłowej rachunkowości 23

Rozdział II. Controlling jako instrument zarządzania 28
2.1. Pojęcie controllingu 28
2.2. Zasady controllingu 33
2.3. Rodzaje controllingu 36
2.4. Zarządzanie a controlling 41

Rozdział III. Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie VATTENFALL 47
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 47
3.2. Stosowane zasady rachunkowości w przedsiębiorstwie 49
3.3. Istota i zakres controllingu finansowego w przedsiębiorstwie 51
3.4. Controlling a audyt 56
3.5. Centra odpowiedzialności w controllingu finansowym 59
3.6. Korzyści i bariery w funkcjonowaniu controllingu 64

Rozdział IV. Wybrane instrumenty controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
w praktyce 70
4.1. Rola sprawozdań i raportów 70
4.2. Analiza wskaźników finansowych 75
4.3. Budżetowanie 79
4.4. Rachunek kosztów 82

Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis rysunków 97
Spis tabel 98
Załączniki 99

Wstęp

Nadrzędnym celem każdego podmiotu gospodarczego jest przetrwanie i rozwój, jednak, aby przetrwać na rynku w okresie recesji i rozwijać się w sprzyjających warunkach rynkowych, przedsiębiorstwa muszą generować zyski. Nie jest to jedyny warunek realizacji tak postawionego celu. Istotna jest również stabilność finansowa oraz równowaga społeczna osiągana poprzez zapewnienie miejsc pracy i godziwych warunków pracy.

Dla realizacji tak postawionych celów krótko- i długookresowych przedsiębiorstwa wykorzystują controlling. Jako metoda sterowania i wspomagania procesu podejmowania decyzji pozwala on optymalizować skutki decyzji w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Coraz częściej w praktyce gospodarczej docenia się controlling dziedzinowy określany też controllingiem funkcyjnym. Poprzez koordynowanie planowania, kontroli i sterowania ułatwia on realizację funkcji przedsiębiorstwa, wspomaga zarządzanie w obszarze tych funkcji i integruje cele poszczególnych obszarów funkcjonalnych z nadrzędnymi celami przedsiębiorstwa. W pracy pokazany został zakres i organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie.

Celem niniejszej pracy było omówienie problematyki rachunkowości zarządczej i controllingu a także przedstawienie instrumentów rachunkowości zarządczej w controllingu finansowym.
Podstawowym założeniem badawczym jakie przyjęłam w swojej pracy, jest hipoteza, że: „controlling odgrywa kluczową rolę kontrolną w zarządzaniu, jest narzędziem wykorzystywanym coraz powszechniej do optymalizacji głównych zasobów każdej organizacji.

Do weryfikacji tezy badawczej konieczne jest moim zdaniem udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Czy istnieje funkcjonalna zależność miedzy controllingiem a zarządzaniem operacyjnym i strategicznym?
2. Czy stosowanie narzędzi controllingowych ogranicza skuteczność audytu w organizacji?
3. Jakie są podstawowe bariery we wdrożeniu i stosowaniu controllingu?

Praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowiły rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci i czwarty to empiryczna część niniejszej pracy.
W rozdziale pierwszym ukazano istotę rachunkowości zarządczej. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia rachunkowości oraz przedstawienia jej znaczenia. Następnie zaprezentowano ewolucję rachunkowości zarządczej. W kolejnych częściach rozdziału omówiono kolejno problematykę: rachunkowości zarządczej jako systemu informacyjnego zarządzania, rachunkowości zarządczej a rachunkowości finansowej, oraz rachunkowości zarządczej rachunku kosztów. Pod koniec rozdziału pierwszego przedstawiono zasady prawidłowej rachunkowości.

W rozdziale drugim ukazano istotę controllingu jako instrumentu zarządzania. Na wstępie tego rozdziału zdefiniowano pojęcie controllingu. Następnie przedstawiono zasady oraz rodzaje controllingu. Pod koniec rozdziału drugiego omówiono problematykę zarządzania a controllingu.

W rozdziale trzecim ukazano organizację controllingu finansowego w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym VATTENFALL S.A. Rozważania rozpoczęto od ogólnego scharakteryzowania badanego przedsiębiorstwa. Przedstawiono także stosowane zasady rachunkowości. Następnie przedstawiono istotę i zakres controllingu finansowego w przedsiębiorstwie, controlling a audyt oraz centra odpowiedzialności w controllingu finansowym. W ostatniej części rozdziału trzeciego przedstawiono korzyści i bariery w funkcjonowaniu controllingu.

W rozdziale czwartym przeprowadzono analizę wybranych instrumentów controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem VATTENFALL. Na wstępie rozdziału omówiono rolę sprawozdań i raportów. Następnie ukazano istotę analizy wskaźników finansowych oraz omówiono problematykę budżetowania. Na koniec rozdziału omówiono istotę rachunku kosztów w badanej jednostce.

Podstawowe metody badawcze z jakich korzystałam to: krytyczna analiza dostępnych źródeł wiedzy merytorycznej, a następnie weryfikacja praktyczna hipotezy badawczej na podstawie źródeł praktycznych, dotyczących funkcjonowania systemu controllingowego w badanej grupie kapitałowej.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa VATTENFALL S.A. pochodzące ze sprawozdań finansowych, raportów rocznych, strony internetowej, oraz informacji uzyskanych m.in. od pracownika działu controllingu VATTENFALL S.A.

Amortyzacja środków trwałych w firmie osoby fizycznej

Wstęp 2

1. Istota środków trwałych 4
1.1. Pojęcie środków trwałych i ich charakterystyka 4
1.3. Klasyfikacja środków trwałych 9
1.3. Środki trwałe w strukturze majątku 16

2. Amortyzacja środków trwałych według przepisów podatkowych 22
2.1. Istota amortyzacji 22
2.2. Charakterystyka stawek amortyzacyjnych 27
2.3. Metody naliczania odpisów amortyzacyjnych 31

3. Analiza amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym 44
3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 44
3.2. Amortyzacja środków trwałych w badanym przedsiębiorstwie 48
3.3. Przyjęte metody amortyzacji i ich wpływ na wynik finansowy 56

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków 64
Spis tabel 65

Wstęp

Amortyzacja środków trwałych stanowi niezbędny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego rozmiarów, wielkości obrotów czy uzyskiwanych zysków. Warto przy tym zauważyć, że o ile amortyzacja bilansowa dotyczy jedynie podatników prowadzących pełną księgowość w ramach ich działalności gospodarczej, to amortyzacja podatkowa dotyczy każdego, nawet najmniejszego podatnika, który na potrzeby swego przedsiębiorstwa wprowadza do niego określone składniki majątku mające służyć osiąganiu zysków.

Z powyższych względów problematyka amortyzacji podatkowej stanowi dla wszystkich przedsiębiorców jedno z najistotniejszych zagadnień prawnych, w związku z czym celem niniejszej pracy było ukazanie amortyzacji środków trwałych w firmie osoby fizycznej.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały to rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

Rozważania rozpoczęto od ukazania w rozdziale pierwszym istoty środków trwałych. Zdefiniowano pojęcie środków trwałych i przedstawiono ich charakterystykę. Następnie zaprezentowano klasyfikację środków trwałych. Pod koniec rozdziału wskazano miejsce środków trwałych w ogólnej strukturze majątku przedsiębiorstwa.

Ponieważ przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną nie prowadzi pełnej księgowości a przy tym jego środki trwałe są amortyzowane w oparciu o przepisy podatkowe, w rozdziale drugim ukazano istotę amortyzacji środków trwałych według prawa podatkowego. Na wstępie przedstawiono istotę amortyzacji. Następnie scharakteryzowano stawki amortyzacyjne. Pod koniec rozdziału omówiono metody naliczania odpisów amortyzacyjnych w przypadku prawa podatkowego.

Analizę amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym prowadzonym przez osobę fizyczną przeprowadzono w rozdziale trzecim. Zanim przystąpiono do badań na wstępie scharakteryzowano działalność analizowanego przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono strukturę i dynamikę środków trwałych w latach 2006-2008. W ostatniej części badań omówiono przyjęte metody amortyzacji oraz ukazano ich wpływ na wynik finansowy.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego.

Amortyzacja jako instrument polityki przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Przedmiot i podmiot amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 5
1.1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym i podatkowym 5
1.2. Istota, funkcje i zasady amortyzacji 8
1.3. Przedmiot amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego 14
1.4. Ustalenie wartości początkowej jako podstawy naliczania odpisów amortyzacyjnych 21
1.5. Fizyczne i ekonomiczne zużycie środków trwałych 24
1.6. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodów w świetle prawa bilansowego i podatkowego 26

Rozdział II. Zasady i metody wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 29
2.1. Ogólne zasady amortyzacji 29
2.2. Metody amortyzacji 32
2.2.1. Metody amortyzacji według prawa bilansowego 32
2.2.2. Metody amortyzacji według prawa podatkowego 36
2.3. Wpływ amortyzacji na kształtowanie wyniku finansowego i rozwój firmy 42

Rozdział III. Polityka amortyzowania środków trwałych w strategii przedsiębiorstwa 48
3.1. Różnice pomiędzy amortyzacją w prawie bilansowym i podatkowym 48
3.2. Wpływ metod amortyzacyjnych na kształtowanie wyniku finansowego 53

Rozdział IV. Charakterystyka majątku trwałego na przykładzie przedsiębiorstwa CENTROZAP S.A. 58
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 58
4.2. Struktura majątku trwałego i źródła jego pochodzenia 60
4.3. Przedmioty podlegające amortyzacji 70
4.4. Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 72
4.4.1. Zasady gospodarowania środkami trwałymi 72
4.4.2. Analiza efektywności wykorzystania środków trwałych 73
4.5. Sytuacja finansowa badanego przedsiębiorstwa 76

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis rysunków 83
Spis tabel 84
Załącznik 85

Amortyzacja bilansowa i podatkowa środków trwałych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Istota i klasyfikacja rzeczowego majątku trwałego 4
1.1. Pojęcie i struktura rzeczowego majątku trwałego 4
1.2. Klasyfikacja środków trwałych 9
1.3. Klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych 19

ROZDZIAŁ II. Definicje, funkcje i metody amortyzacji 21
2.1. Istota i przedmiot amortyzacji 21
2.2. Metody amortyzacji 29
2.2.1. Metoda liniowa 31
2.2.2. Metoda degresywna 33
2.2.3. Metoda progresywna 36
2.2.4. Metoda naturalna 36

ROZDZIAŁ III. Podmiot i przedmiot amortyzacji 39
3.1. Podmiot i przedmiot amortyzacji w prawie bilansowym 39
3.1.1. Środki trwałe w ujęciu bilansowym 40
3.1.2. Wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym 43
3.2. Podmiot i przedmiot amortyzacji w prawie podatkowym 50
3.2.1. Środki trwałe w ujęciu podatkowym 51
3.2.2. Wartości niematerialne i prawne w ujęciu podatkowym 53

ROZDZIAŁ IV. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodów w prawie bilansowym i podatkowym 55
4.1. Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów 55
4.2. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych według prawa bilansowego i podatkowego 57
4.3. Metody amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego 62
4.4. Wpływ amortyzacji na wynik finansowy 66
4.5. Porównanie amortyzacji według prawa podatkowego i prawa bilansowego 68

ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 78

Zasady ustalania wynagrodzeń i ich ewidencja

Wstęp 3

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczące wynagrodzeń za pracę i jego składników 5
1.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń 5
1.2. Źródła prawa wynagrodzenia za pracę 9
1.3. Formy wynagrodzeń 16
1.4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy 20
1.5. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę 24

Rozdział II. Zasady ustalania i ewidencja wynagrodzeń w przypadku osób pełnosprawnych 27
2.1. Ustalenie wynagrodzenia za pracę 27
2.2. Zasady obliczania niektórych składników wynagrodzeń 29
2.2.1. Zasady ustalania wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy 29
2.2.2. Zasady ustalania wynagrodzeń za czas choroby 32
2.2.3. Zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych 33
2.2.4. Inne świadczenia związane z pracą 39
2.3. Ewidencja wynagrodzeń ze stosunku pracy 40
2.3.1. Zasady ogólne wynagrodzeń 40
2.3.2. Lista płac jako podstawowy dokument wynagrodzeń 42
2.3.3. Ewidencja składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 43
2.3.4. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych 44
2.4. Dokumentacja wynagrodzeń 51
2.5. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52

Rozdział III. Zakłady Pracy Chronionej 54
3.1. Warunki uzyskania statusu Zakładu Pracy Chronionej 54
3.2. Prawa i obowiązki Zakładów Pracy Chronionej 58
3.3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 61
3.4. Pomoc dla pracodawców prowadzących Zakłady Pracy Chronionej na zatrudnienie
osób niepełnosprawnych 63
3.5. Rozliczanie refundowanych składek na ubezpieczenie społeczne i dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 66
3.5.1. Rozliczanie refundowanych składek na ubezpieczenie społeczne 66
3.5.2. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 70

Rozdział IV. Ustalanie wynagrodzeń za pracę osób niepełnosprawnych i ich ewidencja w Zakładach Pracy Chronionej 74
4.1. Księgowanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 74
4.2. Ewidencja SOD w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 81
4.3. Podatkowe ujęcie dofinansowania 85
4.4. Nadwyżka SOD 89
4.5. Zmiany w przepisach 90
4.6. Różnice w kosztach pracy ponoszonych przez pracodawców zatrudniających osoby pełnosprawne i niepełnosprawne 94
4.7. Zalety i wady zatrudniania osób niepełnosprawnych 96

Zakończenie 98
Bibliografia 100
Spis rysunków, schematów i tabel 106
Załączniki 107

Wstęp

Kodeks pracy nie zawiera definicji wynagrodzenia za pracę. W nauce prawa pracy wynagrodzenie za pracę jest definiowane jako obowiązkowe majątkowe świadczenie przysparzające pracodawcy na rzecz pracownika, przypadające w zamian za wykonaną pracę oraz okoliczności prawnie równoważne świadczeniu pracy, względnie – określone przepisami okresy niewykonywania pracy.

Problematyka wynagrodzeń to temat powracający od lat. Jest on dyskutowany nie tylko w krajach Europy Zachodniej, ale również Środkowej i Wschodniej, co jest konsekwencją przyjęcia przez te państwa systemu gospodarki rynkowej oraz przejmowania niektórych przedsiębiorstw przez inwestorów z Zachodu. Rosnąca konkurencja globalna, rozwój zaawansowanych technologii, w szczególności informacyjnych (IT), a w konsekwencji narodziny tzw. nowej gospodarki opartej na wiedzy stawiają przedsiębiorstwa wobec konieczności budowy strategii umożliwiających im utrzymanie lub zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Wynagrodzenia jako istotny czynnik motywowania ludzi do pracy powinny wspierać osiąganie celów wynikających z wizji i strategii firmy oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Ponieważ system wynagrodzeń jest integralną częścią strategii zarządzania zasobami ludzkimi, powinien być z nią spójny i harmonizować jej cele z oczekiwaniami (celami) pracowników.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami niepełnosprawni mają w miejscu pracy więcej uprawnień niż pozostali zatrudnieni. Przedsiębiorcy ich angażujący mogą z kolei zyskać znaczną pomoc materialną: dofinansowania wynagrodzeń i składek, refundacje czy rekompensaty poniesionych kosztów lub utraconych zysków.

Celem niniejszej pracy było ukazanie zasad ustalania wynagrodzeń i ich ewidencja w Zakładach Pracy Chronionej.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano podstawowe zagadnienia dotyczące wynagrodzeń za prace i jego składników. Na wstępie zdefiniowano pojęcie wynagrodzeń oraz przedstawiono ich funkcje. Następnie omówiono źródła prawa wynagrodzenia za pracę, formy wynagrodzeń. Omówiono także zagadnienia wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz prawną ochronę wynagrodzenia za pracę.

W rozdziale drugim ukazano zasady ustalania wynagrodzeń oraz ich ewidencję w przypadku osób pełnosprawnych. W rozdziale tym omówiono procedurę ustalania wynagrodzenia za pracę oraz zasady obliczania niektórych składników wynagrodzeń. Ponadto przedstawiono ewidencję wynagrodzeń oraz dokumentację i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W rozdziale trzecim scharakteryzowano Zakłady Pracy Chronionej. W rozdziale tym omówiono warunki uzyskania statusu Zakładu Pracy Chronionej oraz prawa i obowiązki ZPCh. Omówiono także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zasady pomocy dla pracodawców prowadzących ZPCh na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

W rozdziale czwartym przedstawiono zasady ustalania wynagrodzeń za pracę osób niepełnosprawnych i ich ewidencję w ZPCh. Na wstępie tego rozdziału ukazano schematy księgowania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Następnie przedstawiono ewidencję SOD w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz podatkowe ujęcie dofinansowania. Omówiono także nadwyżkę SOD oraz zmiany w przepisach. Ponadto w rozdziale tym podsumowano podstawowe różnice w kosztach pracy ponoszonych przez pracodawców zatrudniających osoby pełnosprawne i niepełnosprawne oraz przedstawiono zalety i wady zatrudniania niepełnosprawnych.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Wpływ przejścia na MSR/MSSF na ocenę sytuacji ekonomiczno- finansowej jednostki

Wstęp 3

Rozdział I. Koncepcja rachunkowości MSR/MSSF 5
1.1. Historia MSR/MSSF 5
1.2. Cele – harmonizacja rachunkowości 18

Rozdział II. Charakterystyka niektórych ważniejszych MSR 26
2.1. Środki trwałe 26
2.2. Zapasy 29
2.3. Różnice kursowe 32
2.4. Instrumenty finansowe 38

Rozdział III. Charakterystyka firmy RAFAKO 42
3.1. Historia i profil działalności 42
3.2. Oferta 47
3.3. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe 51
3.3.1. Przychody ze sprzedaży i ich struktura 51
3.3.2. Koszty działalności i ich struktura 57

Rozdział IV. Wpływ MSR na bilans i rachunek zysków i strat RAFAKO w latach 2011-2016 60
4.1. Podstawowe zasady rachunkowości 60
4.2. Różnice pomiędzy polskimi standardami rachunkowości, a międzynarodowymi standardami rachunkowości 72
4.2.1. Lata 2011 – 2012 72
4.2.2. Lata 2013 – 2014 74
4.2.3. Lata 2015 – 2016 77

Załączniki 78
Zakończenie 88
Bibliografia 91
Spis tabel 95
Spis rysunków 96

Środki trwałe w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 5
1.1. Definicja środków trwałych 5
1.1.1. Środki trwałe w prawie bilansowym 5
1.1.2. Środki trwałe w prawie podatkowym 6
1.1.3. Różnice i podobieństwa pomiędzy definicjami według prawa bilansowego i podatkowego 7
1.2. Klasyfikacja środków trwałych 13
1.3. Wycena środków trwałych 17
1.4. Amortyzacja środków trwałych 21

Rozdział II. Dokumentacja i ewidencja zmian w stanie środków trwałych 28
2.1. Dokumentacja zmian w stanie środków trwałych 28
2.2. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych 30
2.2.1. Ewidencja analityczna i syntetyczna środków trwałych 30
2.2.2. Ewidencja zwiększeń wartości środków trwałych 35
2.2.3. Ewidencja zmniejszenia wartości środków trwałych 41
2.3. Ewidencja środków trwałych na kontach pozabilansowych 46

Rozdział III. Środki trwałe w przedsiębiorstwie X S.A. 48
3.1. Podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa 48
3.2. Rzeczowe aktywa trwałe 53
3.3. Wartości niematerialne i prawne 56
3.4. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 58
3.5. Wycena środków trwałych 59
3.6. Ewidencja środków trwałych 60

Zakończenie 63
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis schematów 67
Spis rysunków 68
Spis wykresów 69
Streszczenie 70
Załączniki 72

Środki trwałe w porównaniu pomiędzy Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości a Ustawą o rachunkowości

Wstęp

1. Charakterystyka środków trwałych w Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MST 16) i w ustawie o rachunkowości
1.1. Pojęcie i istota .środków trwałych
1.2.Wycenia
1.3.Amortyzacja
1.4. Inwentaryzacja
1.5. Wzrost wartości
1.6. Spadek wartości.

2. Ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych
2.1. Zasady klasyfikacji środków trwałych
2.2. Prezentacja w sprawozdaniach finansowych środków trwałych
2.3. Dokumentacja środków trwałych
2.4. Ewidencja środków trwałych

3. Porównanie przepisów dotyczących ś.t. w ustawie o rachunkowości a MSSR
1.1. Elementy wspólne
1.2. Elementy rozbieżne
1.3. Elementy nieuregulowane

4. Prezentacja środków trwałych w firmie X
4.1. Charakterystyka
4.2. Ujęcie według ustawy
4.3. Ujęcie według MSSR
4.4. Wpływ różnic na wynik

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Jednostka gospodarcza formułując własną politykę rachunkowości ma prawo korzystać nie tylko z rozwiązań dopuszczonych normami ustawy o rachunkowości, lecz równocześnie – w przypadku zagadnień nieuregulowanych – z przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Polityka rachunkowości oznacza stosowanie przez zarząd przedsiębiorstwa w sporządzaniu sprawozdań finansowych specyficznych zasad, konwencji, reguł i praktyk dobranych odpowiednio do odwzorowania jego rzeczywistej pozycji finansowej, dochodowej i dokonań. W przypadkach, w których prawo lub standardy przewidują alternatywne zasady, to należy ujawniać zastosowaną politykę polegającą na wyborze pomiędzy przewidzianymi zasadami. Selekcja tych zasad powinna być dokonywana w świetle realizacji celu, jakiemu służą sprawozdania finansowe, przy zachowaniu jakościowych charakterystyk, a w szczególności istotności informacji i jej wiarygodności. Tak więc wybór polityki rachunkowości jest prawem przedsiębiorstwa, jednak aby z niego umiejętnie korzystać należy uświadomić sobie wpływ określonej polityki na wynik tudzież majątkową oraz finansową sytuację.

Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniom klasyfikacji, ewidencji i dokumentacji środków trwałych w świetle ustaleń ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Celem pracy jest zrozumienie sprecyzowanie zasad prawidłowości księgowania, ewidencji i amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Struktura pracy składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

Rozdział pierwszy to wprowadzenie do rozważań. Dokonano tu ogólnej charakterystyki środków trwałych. Przedstawiono definicję środków trwałych oraz omówiono zasadnicze zagadnienia powiązane z tematyka środków trwałych, mianowicie: wycenę, amortyzację, inwentaryzację oraz zmiany wartości bilansowej – „in plus” oraz „in inus”.

Rozdział drugi stanowi ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Wskazano tu także cechy środków trwałych oraz dokonano ich klasyfikacji.

W rozdziale trzecim dokonano analizy porównania przepisów dotyczących środków trwałych w ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Rozdział czwarty stanowi część empiryczną niniejszej pracy. W rozdziale  dokonano analizy środków trwałych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości a także wykazano wpływ wynikłych różnic na jego wynik finansowy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty artykuły zamieszczone w bogatej literaturze, prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa.

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń i ich ewidencja

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i rodzaje rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzenia 6
1.1. Pojęcie wynagrodzenia 6
1.2. Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy 6
1.2.1. Układ zbiorowy 7
1.2.2. Regulamin pracy 8
1.3. Zasady zatrudniania pracowników wynikające z aktów normatywnych 9
1.3.1. Stosunek pracy – pojęcie ogólne 9
1.3.2. Podmioty stosunku pracy 10
1.3.3. Powstanie stosunku pracy – umowa o pracę 10
1.3.4. Inne podstawy nawiązywania stosunków pracy 11
1.3.5. Zobowiązania wynikające ze stosunku pracy 11
1.4. Zasady wynagradzania z tytułu zawartego stosunku pracy 13
1.4.1. Ustalenie wynagrodzenia za pracę 14
1.4.2. Sposób regulowania wynagrodzenia za pracę 15
1.4.3. Podstawowe elementy wynagrodzenia 15
1.4.4. Typowe potrącenia z wynagrodzeń 17
1.4.5. Narzuty na wynagrodzenia 19
1.4.6. Inne świadczenia związane z pracą 19
1.4.7. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego 21
1.4.8. Ochrona wynagrodzeń za pracę 22
1.4.9. Świadczenia związane z niewypłacalnością pracodawcy 23
1.4.10. Urlopy wypoczynkowe 24
1.5. Ochrona pracujących kobiet 24
1.6. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 28
1.6.1. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej 28
1.6.2. Odpowiedzialność zakładu pracy za wypadki 29
1.6.3. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 29
1.7. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 29
1.7.1. Wykroczenie przeciwko prawom pracownika 29
1.7.2. Postępowanie w sprawach o wykroczenie przeciwko prawom pracownika 31
1.8. Rozwiązanie stosunku pracy 33
1.9. Świadectwo pracy 33

Rozdział II. Pomiar, dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników 35
2.1. Dokumentacja płac 35
2.1.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa 35
2.1.2. Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS 36
2.2. Organizacja ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń 42
2.3. Rozrachunki z ZUS i ich ewidencja 45
2.3.1. Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne 48
2.3.2. Obowiązek ubezpieczeń społecznych 49
2.3.3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 52
2.4. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 54

Rozdział III. Inne rozrachunki z pracownikami 56
3.1. Zasady wypłat i zwrotu zaliczek pobranych przez pracownika 56
3.2. Pożyczki z ZFŚS 59
3.3. Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy 67
3.4. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami 71
3.4.1. Należności dochodzone na drodze sądowej 71
3.4.2. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek 71

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 81
Załączniki 82