Archiwum kategorii: Gastronomia

prace dyplomowe z gastronomii

Nawyki żywieniowe mieszkańców miasta. Na przykładzie klientów restauracji-pizzerii „Vicenza”

Wstęp

Rozdział I. Zwyczaje żywieniowe w Polsce.
1. Rys historyczny i warunki wpływające na rozwój tradycji żywieniowych w Polsce
2. Współczesny styl życia a zachowanie żywieniowych tradycji
3. Kuchnie regionalne
4. Kuchnie innych narodów

Rozdział II. Współczesna gastronomia i jej zadania
1. Żywienie nowoczesne
2. Składniki pokarmowe
3. Składniki mineralne
4. Żywienie w obiekcie gastronomicznym

Rozdział III. Nawyki żywieniowe mieszkańców Jaszczowa.
Przykład restauracji-pizzerii „Vicenza”
1. Krótka charakterystyka Jaszczowa i jego mieszkańców
2. Opis obiektu „Vicenza”
2.1. Rys działalności, konkurencja
2.2. Menu restauracji-pizzerii „Vicenza”
2.3. Klientela restauracji-pizzerii „Vicenza”

Rozdział IV. Problematyka badawcza.
4.1. Cel i problematyka badań
4.2. Problem badawczy i hipotezy
4.3. Zmienne zależne i niezależne
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.5 Charakterystyka terenu badań
4.6. Charakterystyka próby badawczej
4.7. Organizacja i przebieg badań

Rozdział V
Nawyki żywieniowe klientów restauracji-pizzerii „Vicenza” – analiza wyników badań własnych
Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Wstęp

Współczesne społeczeństwo stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z codziennym funkcjonowaniem, w tym także z kwestiami związanymi z odżywianiem. Nawyki żywieniowe są istotnym elementem życia każdego człowieka, wpływając na jego zdrowie, samopoczucie, a nawet długość życia. W dobie rosnącej świadomości zdrowotnej i rosnącego zainteresowania zrównoważonym stylem życia, badanie zwyczajów żywieniowych nabiera szczególnego znaczenia. Niniejsza praca, zatytułowana „Nawyki żywieniowe mieszkańców miasta. Na przykładzie klientów restauracji-pizzerii „Vicenza””, ma na celu zrozumienie, jakie czynniki wpływają na wybory żywieniowe mieszkańców konkretnego miasta oraz jak te wybory kształtują się w kontekście oferty gastronomicznej dostępnej w lokalnych restauracjach i pizzeriach.

W pierwszym rozdziale przyjrzymy się szerokiemu kontekstowi zwyczajów żywieniowych w Polsce, analizując historyczne uwarunkowania oraz współczesne czynniki wpływające na rozwój tradycji kulinarnych. Omówienie obejmie zarówno kuchnie regionalne, jak i wpływy innych narodów, które kształtowały polską scenę gastronomiczną na przestrzeni wieków. Zrozumienie tych kontekstów jest kluczowe dla pełniejszego obrazu współczesnych nawyków żywieniowych Polaków.

Rozdział drugi poświęcony jest współczesnej gastronomii, jej zadaniom i roli w kształtowaniu nawyków żywieniowych. Nowoczesne podejście do żywienia obejmuje nie tylko komponowanie zbilansowanych posiłków, ale także uwzględnienie wartości odżywczych i mineralnych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Szczególną uwagę poświęcimy także znaczeniu żywienia w obiektach gastronomicznych, które pełnią ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców miast.

W trzecim rozdziale skupimy się na konkretnym przypadku – restauracji-pizzerii „Vicenza” w Jaszczowie. Przeanalizujemy charakterystykę miasta oraz jego mieszkańców, a także opis samego obiektu, jego działalności, konkurencji, menu oraz klienteli. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na wybory żywieniowe klientów tej konkretnej restauracji.

Czwarty rozdział przedstawia problematykę badawczą, w tym cele i hipotezy badań. Omówimy zmienne zależne i niezależne, metody, techniki oraz narzędzia badawcze, a także szczegółowo scharakteryzujemy teren badań oraz próbę badawczą. Dokładna organizacja i przebieg badań pozwolą na rzetelne zgromadzenie danych niezbędnych do dalszej analizy.

W rozdziale piątym zaprezentowane zostaną wyniki badań własnych dotyczących nawyków żywieniowych klientów restauracji-pizzerii „Vicenza”. Analiza tych wyników pozwoli na wyciągnięcie wniosków dotyczących wpływu różnych czynników na wybory żywieniowe mieszkańców Jaszczowa, a także na ocenę, w jaki sposób oferta gastronomiczna „Vicenza” odpowiada na potrzeby i oczekiwania swoich klientów.

Podsumowanie pracy zawarte w szóstym rozdziale oraz wnioski końcowe będą stanowiły próbę odpowiedzi na postawione pytania badawcze i pozwolą na sformułowanie rekomendacji dotyczących optymalizacji oferty gastronomicznej w kontekście badanych nawyków żywieniowych.

Celem niniejszej pracy jest nie tylko analiza nawyków żywieniowych klientów konkretnej restauracji, ale także zrozumienie szerokiego kontekstu, w jakim te nawyki się kształtują. Poprzez połączenie analiz historycznych, współczesnych trendów żywieniowych oraz wyników badań empirycznych, dążymy do stworzenia kompleksowego obrazu zwyczajów żywieniowych mieszkańców Jaszczowa, co może stanowić cenne źródło wiedzy dla osób zainteresowanych tematyką żywienia, zdrowia publicznego oraz zarządzania gastronomią.

Funkcjonowanie zawodowe kelnerek w restauracjach w restauracjach ze względu na typ temperamentu

Wstęp 3

Rozdział I PRACA I FUNKCJE ZAWODOWE W ZAWODZIE KELNERA 3
1. Istota pracy – pojęcie, zakres znaczeniowy 3
2. Funkcje zawodowe kelnera 13

Rozdział II SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZAWODU KELNERKI 23
1. Specyfika zawodu kelnerki 23
2. System obsługi kelnerskiej 27
2.1. System kelnerów rewirowych 29
2.2. System zespołów specjalistycznych 31
2.3. System brygadowy 32
2.4. System zespołowo-kompleksowy 33
2.5. System zespołowy w powiązaniu z samoobsługi 34
3. Znaczenie bhp w pracy kelnerki 36

Rozdział III ZNACZENIE TEMPERAMENTU W PRACY KELNERKI 40
1. Ujęcie temperamentu w koncepcjach teoretycznych 40
2. Implikacje wynikające z typu temperamentu kelnerek dla ich pracy 44

Rozdział IV METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH, ICH WYNIKI I ANALIZA 47
1. Podstawy metodologiczne badań własnych – cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze 47
2. Wyniki badań i ich analiza 57
2. Typy temperamentu badanych 57
3. Funkcjonowanie zawodowe kelnerek 61

Wnioski i zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków 80
Spis tabel 81
Aneks 82

Zastosowanie żywności ekologicznej w turystyce

Wstęp 2

Rozdział 1. Produkcja i zalety żywności produkowanej w gospodarstwach ekologicznych 4
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 4
1.2. Historia rozwoju żywności ekologicznej 6
1.3. Produkcja i formy przetwarzania 10
1.4. Żywność ekologiczna i możliwości jej wykorzystania 13
1.5. Wartości odżywcze żywności ekologicznej 18

Rozdział 2. Żywność ekologiczna w turystyce i agroturystyce 24
2.1. Uregulowania prawne, instytucje kontrolujące, jednostki certyfikujące 24
2.2. Żywność ekologiczna jako element promocji turystycznej Polski 29
2.3. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 38
2.4. Postawy konsumentów wobec żywności ekologicznej 40

Rozdział 3. Metodologiczne założenie badań własnych 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy badawcze i hipotezy 47
3.3. Zmienne i wskaźniki badań 51
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 52
3.5. Teren i organizacja badań 57

Rozdział 4. Żywność ekologiczna jako walor turystyczny w świetle przeprowadzonych badań własnych – analiza wyników badań 58

Zakończenie 72
Spis wykresów 74
Spis zdjęć 75
Bibliografia 76
ANEKS 79

Regionalizm w kuchni włoskiej jako atrakcja turystyczna

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. ROZWÓJ TURYSTYKI WE WŁOSZECH 6
1.1. Włochy- ogólna charakterystyka 6
1.2. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki we Włoszech 10
1.3. Ruch turystyczny 20

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KUCHNI WŁOSKIEJ 26
2.1. Zwyczaje żywieniowe Włochów 26
2.2. Kuchnia włoska a zdrowy styl żywienia 31
2.3. Charakterystyczne potrawy i składniki 33
2.4. Dania mięsne w kuchni włoskiej 34
2.5. Warzywa i przyprawy w kuchni włoskiej 35
2.6. Sery włoskie 36
2.7. Makarony włoskie 40

ROZDZIAŁ III. KUCHNIA REGIONALNA JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA WŁOCH 46
3.1. Abruzja i Molise 46
3.2. Apulia 50
3.3. Basilicata 54
3.4. Emilia-Romania 57
3.5. Wenecja Julijska 60
3.6. Kalabria 63
3.7. Kampania 65
3.8. Liguria 68
3.9. Lombardia 71
3.10. Marche 75
3.11. Piemont 78
3.12. Rzym i Lacjum 80
3.13. Toskania 84
3.14. Trydent 87
3.15. Umbria 90
3.16. Valle d’Aosta 93
3.17. Wenecja 95
3.18. Sycylia 98
3.19. Sardynia 102

ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 106
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 108
SPIS ZDJĘĆ 109

Rodzaje i zasady funkcjonowanie barów

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I HISTORIA BARÓW 4
1.1. Podstawowe pojęcia związane z działalnością gastronomiczną 4
1.2. Segmenty rynku usług gastronomicznych 7
1.3. Istota i znaczenie pojęcia „bar” 11
1.4. Historia powstania barów 16
1.5. Cechy charakterystyczne barów 18
1.5.1. Narzędzia pracy 18
1.5.2. Sprzęt meblowy 22
1.5.3. Sztuka barmańska 23
1.5.4. Zezwolenie na sprzedaż alkoholi 25

ROZDZIAŁ II. TYPY I ORGANIZACJA BARÓW 28
2.1. Rodzaje barów 28
2.2. Organizacja barów 33
2.2.1. Warunki konsumpcji 33
2.2.2. Aranżacja baru 35
2.2.3. Asortyment 41

ROZDZIAŁ III. ZASADY FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH TYPÓW BARÓW 47
3.1. Funkcjonowanie barów 47
3.2. Współczesne zadania barów 51
3.3. Realizacja zasad funkcjonowania i zadań 58

Zakończenie 68
Bibliografia 68
Spis rysunków 73

Czynniki konkurencyjności firm gastronomicznych

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota, rodzaje, wymiary konkurencyjności 4
1.1. Konkurencja a konkurencyjność – geneza pojęcia konkurencyjności 4
1.2. Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstwa. 7
1.3. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa- istota przewagi konkurencyjnej. 13
1.4. Kierunki i sposoby umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa. 21
Rozdział 2. Podstawy teoretyczne analizy konkurencji 30
2.1. Mierzenie konkurencyjności 30
2.2. Istota i rodzaje konkurencji 31
2.3. Metody analizy konkurencji 38
Rozdział 3. Funkcjonalne obszary konkurencyjności przedsiębiorstwa 46
3.1. Dostawcy 46
3.2. Odbiorcy 47
3.3. Konkurenci 49
3.4. Wyroby substytucyjne 53
3.5. Bariery wejścia 56
Rozdział 4. Badanie konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze gastronomicznym 61
4.1. Krótka charakterystyka podmiotu i sektora 61
4.2. Rola dostawców w łańcuchu wartości 64
4.3. Siła przetargowa konsumentów 70
4.4. Konkurencja na rynku 73
4.5. Znaczenie barier wejścia 77
Rozdział 5. Ocena konkurencyjności badanego podmiotu w sektorze 82
5.1. Krytyczna analiza dotychczasowego układu sił rynkowych w sektorze 82
5.2. Postulowane kierunki zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 85
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 99
Aneks 100

Problemy związane z zarządzaniem gastronomią

Wstęp 3
Rozdział I. Rynek gastronomiczny w Polsce 5
1.1. Ogólna charakterystyka rynku gastronomicznego 5
1.2. Gastronomia jako ogniwo gospodarki żywnościowej i turystycznej w krajach wysoko rozwiniętych 11
1.3. Rozwój gastronomii w Polsce 14
1.4. Rola gastronomii na rynku dóbr konsumpcyjnych i usług w Polsce 15
1.5. Czynniki warunkujące wzrost konkurencji na rynku usług
gastronomicznych 22
Rozdział II. Wymagania i preferencje na rynku gastronomicznym w Polsce 25
2.1. Standaryzacje i normalizacja w sferze przedsiębiorstw gastronomicznych 25
2.1.1. Normy żywienia i wyżywienia 25
2.1.2. Standardy obsługi gości w zakładzie gastronomicznym 26
2.1.3. Hazard Analysis and Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)- system HACCP- 29
2.2. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (Good Manufacturing
Practice) 32
2.3. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (Good Hygienic Practice) 35
2.4. Wymogi stawiane prowadzącym restauracje 37
2.5. Formy organizacyjno – prawne świadczenia usług 39
2.6. Wady i zalety prowadzenia obiektu gastronomicznego 46
Rozdział III. Wymagania klientów jako problem zarządzania gastronomią 48
3.1. Wymagania konsumentów 48
3.2. Catering jako nowa forma sprzedaży usług gastronomicznych 52
3.3. Wymogi i zagrożenia związanie ze sprzedażą cateringową 59
Rozdział IV. Zagrożenia ze strony konkurencji 63
4.1. Konkurencja na rynku polskim 63
4.2. Metody i techniki walki z konkurencją 69
4.3. Franchising jako element konkurencji- zalety i wady 71
4.4. Sieci gastronomiczne w Polsce jako największa konkurencja dla małej gastronomii 76
Rozdział V. Zarządzanie gastronomią i problemy z tym związane w świetle wyników badan własnych 80
5.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 80
5.2. Analiza wyników badań 84
5.3. Wnioski 90
Zakończenie 93
Bibliografia 94
Spis tabel 98
Spis rysunków 99

Wykorzystanie kuchni wegetariańskiej w turystyce

część praktyczna pracy dyplomowej

Wstęp 1
Rozdział III. Kuchnia wegetariańska we współczesnej turystyce 3
3.1. Usługa gastronomiczna jako produkt turystyczny 3
3.2. Nowe tendencje produktów żywnościowych w turystyce 5
3.3. Wykorzystanie wegetarianizmu w turystyce 9
3.3.1. Restauracje indyjskie 9
3.3.2. Sieć Green Way 11
3.3.3. Restauracje i bary Vega 13
3.3.4. Turystyka ekologiczna 14
Zakończenie 19

Usługi cateringowe w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I Usługi cateringowe 5
1.1. Pojęcie cateringu 5
1.2. Usługa gastronomiczna jako produkt 10
1.3. Działalność cateringowa jako usługa gastronomiczna 15
Rozdział II Analiza firm cateringowych w Warszawie 19
2.1. Rynek usług cateringowych w Polsce 19
2.2. Identyfikacja strategii 37
2.3. Ocena porównawcza firm cateringowych w Warszawie 42
Rozdział III Analiza czynników wpływających na kształtowanie się branży cateringowej w Warszawie 46
3.1. Nabywcy usług cateringowych 46
3.2. Dostawcy współpracujący z firmami cateringowymi 52
3.2.1. Kanały dystrybucji usług gastronomicznych 52
3.2.2. Rodzaje i funkcje pośredników w kanałach dystrybucji 56
3.3. Substytuty usług cateringowych 61
3.4. Nowe wejścia do sektora 67
Zakończenie 71
Bibliografia 72

Przyjęcie okolicznościowe na przykładzie bankietu zasiadanego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. FORMY PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH 4
1.1. Przyjęcia angielskie 4
1.2. Bankiet 15
1.2.1. Bankiet zasiadany 15
1.2.2. Bankiet amerykański 20
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA OBSŁUGI GOŚCI 23
2.1. Serwis francuski 23
2.2. Serwis angielski 30
2.3. Serwis rosyjski 31
2.4. Serwis „talerzowy” 33
ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA BANKIETU ZASIADANEGO 44
3.1. Czynności wstępne 44
3.2. Formy ustawienia stołów 45
3.3. Nakrywanie stołów bankietowych 46
3.4. Dekoracja stołów 51
3.5. Obsługa gości 55
3.5.1. Karty dań 55
3.5.2. Sztuka serwowania 57
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64