Prace dyplomowe z kierunku Reklama

prace licencjackie i magisterskie z reklamy

Reklama w Internecie na przykładzie serwisu Onet

Wstęp 2

Rozdział 1 Komunikacja marketingowa a reklama 4
1.1. Istota komunikacji marketingowej 4
1.2. Pojęcie, rola i zakres reklamy 7
1.3. Rodzaje i cele reklamy 8
1.4. Wady i zalety reklamy 18

Rozdział 2 Istota reklamy w Internecie 22
2.1. Pojęcie i historia Internetu 22
2.2. Zasady wykorzystania reklamy w Internecie 31
2.3. Formy reklamy internetowej 33
2.4. Koszty reklamy internetowej 40

Rozdział 3 Onet.pl – Charakterystyka portalu 42
3.1. Ogólna charakterystyka portalu Onet.pl 42
3.2. Prezentacja strony internetowej 46
3.3. Formy reklamy internetowej w portalu Onet.pl 49
3.4. Reklama w portalu Onet.pl w opinii użytkowników. 52
3.4.1. Określenie celu badania 52
3.4.2. Data wykonania np. 54
3.4.3. Sposób wykonania 54
3.4.4. Charakterystyka respondentów 54
3.4.5. Analiza wyników 55

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis wykresów 71
Aneks 72

Wstęp

Po ukształtowaniu się podstaw infrastruktury sieciowo-komunikacyjnej oraz informacyjnej Internetu na początku lat dziewięćdziesiątych stworzone zostały warunki do jego przekształcenia w (jak to określił Licklider) „galaktyczną sieć”, czyli globalne medium informacyjne wspierające społeczne interakcje różnorodnych środowisk. Ostatnie pięciolecie ubiegłego wieku i pierwsza dekada wieku obecnego były okresem eksplozji liczby stron webowych, serwerów i użytkowników sieci. Efekt ten potęgowany jest oczywiście przez stały i szybki rozwój technologii ICT. Dysponujemy coraz szybszymi komputerami, zdolnymi do sprawnego przetwarzania gigabajtów informacji oraz do przechowywania ich w formie elektronicznej na coraz większych dyskach. Nastąpił nieprawdopodobny rozwój technologii komunikacyjnych oferujących możliwości szybkiego przesyłu informacji. Wszystkie te technologie są przy tym coraz tańsze, umożliwiając szerokie uczestnictwo w globalnych strukturach społeczeństwa informacyjnego.

Towarzyszą temu coraz bardziej dojrzale technologie software’owe, dzięki któ­rym możliwe jest udostępnianie za pośrednictwem Internetu wyrafinowanych usług specjalistycznych. Technologie te mają charakter coraz bardziej przyjazny dla użyt­kownika, pozwalając tworzyć często zaawansowane aplikacje ludziom mającym nie­wielkie przygotowanie informatyczne.

Rozwój Internetu w ostatnich latach spowodował, że udostępnia on olbrzymią gamę usług zaspokajających potrzeby różnorodnych środowisk. Wymienić tu możemy portale środowiskowe pozwalające na wymianę informacji, komunikację, dyskusję, publikację własnych osiągnięć grupom użytkowników o wspólnych zainteresowaniach zawodowych lub osobistych. Potężny segment Internetu to usługi wspierające biznes elektroniczny. Początkowo były to przede wszystkim witryny prezentacyjne firm. katalogów towarów, obecnie są to często rozbudowane aplikacje umożliwiające realizację złożonych procesów biznesowych zarówno na styku firmy z klientem, jak i w organizacji kontaktów partnerów gospodarczych. Inne jeszcze typy wyspecjalizowanych usług internetowych związane są z instytucjami edukacyjnymi, naukowo-badawczymi, administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla itp. Internet jest również istotnym medium dostarczającym rozrywki. Już na początku lat osiemdziesiątych zorientowano się, że dzięki sieci można koordynować prace nie tylko naukowców, ale również użytkowników biorących udział w grach komputerowych.

Dzięki rozwojowi technik digitalizacji dźwięku i obrazu pojawiły się również możliwości umieszczania w Internecie klipów muzycznych i filmowych, co spowo­dowało powstanie środowisk użytkowników udostępniających sobie nawzajem pliki multimedialne i wymieniających się nimi. To kontrowersyjne z punktu widzenia prawa autorskiego zjawisko dało w efekcie rozwój wielu usług internetowych nazywanych sieciami P2P (peer-to-peer).

Nieodłącznym elementem towarzyszącym Internetowi jest reklama i właśnie o niej traktuje niniejsza praca. Zasadniczym celem opracowania jest ukazanie istoty reklamy w Internecie na przykładzie portalu Onet.pl.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to komunikacja marketingowa a reklama: istota komunikacji marketingowej, pojecie, rola i zakres reklamy, rodzaje i cele reklamy, wady i zalety reklamy.

Rozdział drugi to istota reklamy w Internecie: pojęcie i historia Internetu, zasady wykorzystywania reklamy w Internecie, formy reklamy internetowej, koszty reklamy internetowej.

Rozdział trzeci to Onet.pl – charakterystyka portalu: ogólna charakterystyka portalu Onet.pl, prezentacja strony internetowej, formy reklamy internetowej w portalu Onet.pl, reklama w portalu Onet.pl w opinii użytkowników.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.

Wywieranie wpływu na innych poprzez reklamę

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. REKLAMA JAKO INSTRUMENT KOMUNIKOWANIA RYNKOWEGO 5
1.1. Istota i pojęcie reklamy 5
1.2. Rola reklamy w komunikowaniu rynkowym 10
1.3. Cele reklamy 16
1.4. Funkcje komunikatu reklamowego 23

ROZDZIAŁ II. ODDZIAŁYWANIE REKLAMY NA ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE 32
2.1. Mechanizmy wpływu reklamy na potrzeby konsumenta 32
2.2. Rola reklamy w procesie motywacyjnym konsumenta 36
2.3. Wpływ postaw konsumenta na odbiór komunikatu reklamowego 39
2.4. Rola cech nadawcy w oddziaływaniu na konsumenta 43

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.3. Metody i techniki badań 54
3.4. Teren i organizacja badań 55
3.5. Charakterystyka próby badawczej 56

ROZDZIAŁ IV. WPŁYW REKLAMY NA KONSUMENTÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 57
4.1. Analiza wyników badań 57
4.2. Wnioski 63

ZAKOŃCZENIE 71

BIBLIOGRAFIA 73

SPIS WYKRESÓW 77

ZAŁĄCZNIK 78

Reklama jest jednym z narzędzi marketingowych, które ma na celu przekazywanie informacji o produktach lub usługach i zachęcanie do ich nabycia lub skorzystania. W reklamie stosuje się różne techniki wywierania wpływu na odbiorców, takie jak:

  1. Perswazja: reklama może stosować argumenty i dowody, aby przekonać odbiorców do nabycia produktu lub skorzystania z usługi.
  2. Emocje: reklama może wykorzystywać obrazy i słowa, które wywołują określone emocje u odbiorców, takie jak radość, strach, złość czy zachwyt, aby skłonić ich do działania.
  3. Autorytet: reklama może wykorzystywać autorytet, czyli przedstawianie produktu lub usługi jako polecane przez ekspertów lub znane osoby, aby zwiększyć wiarygodność i skłonić odbiorców do nabycia.
  4. Scenariusz: reklama może przedstawiać scenariusze, w których produkt lub usługa jest rozwiązaniem problemów lub potrzeb odbiorców, aby skłonić ich do działania.
  5. Zaufanie: reklama może budować zaufanie do marki poprzez przedstawianie pozytywnych opinii klientów lub poprzez zapewnienie gwarancji jakości produktu lub usługi.

Ogólnie rzecz biorąc, celem reklamy jest wywieranie wpływu na odbiorców poprzez przedstawienie produktu lub usługi jako atrakcyjnego rozwiązania ich potrzeb lub problemów i zachęcanie do nabycia lub skorzystania z niego. Ważne jest jednak, aby reklama była uczciwa i zgodna z prawdą, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd lub nie wykorzystywać ich nieświadomości.

Skuteczność reklamy społecznej w promocji zdrowia

Wstęp 2

Rozdział I. Marketing relacji – podstawy teoretyczne 3
1. Marketing relacji – istota koncepcji 3
1.1 Marketing relacji – wyjaśnienie terminologiczne, geneza, definicja 3
1.2 Analiza wybranych modeli i stanowisk 5
2. Kluczowe elementy marketingu relacji 7
2.1 Jakość i jej marketingowe pojmowanie 7
2.2 Jakość a rentowność relacji 11
2.3 Marketing wewnętrzny 12
2.4 Komunikacja indywidualna 16
2.5 Specjalne programy lojalnościowe 18
2.6 Struktura organizacji a marketing relacji 23
3. Marketing relacji jako element strategii rozwoju firm usługowych 24
3.1 Przyczyny i uwarunkowania zastosowania marketingu relacji w firmach usługowych 24
3.2 Model relacji w firmach usługowych 26

Rozdział II. Charakterystyka Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w latach 2005-2006 28
1. Analiza funkcjonowania Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w latach 2005-2006 28
1.1 Plan utworzenia firmy Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w roku 2004 29
1.2 Struktura organizacyjna 29
1.3 Pozyskanie i utrzymanie personelu 30
1.4 Szkolenia zasobów ludzkich 36
1.5 Funkcje firmy na rynku branży elektroenergetycznej 37
1.6 Analiza finansowa 38
2. Charakterystyka działalności Firmy Energocenter Sp.z.o.o 40
2.1 Charakterystyka usług 40
2.2. Oferta usług Firmy Energocenter Sp.z.o.o 44

Rozdział III. Relacje Firmy Energocenter Sp.z.o.o. w Katowicach ze zleceniodawcami (na podstawie proceduralnych badań własnych) 48
l. Relacja w miejsce negocjacji i licytacji 49
1.1 Zadowolenie zleceniodawcy – podstawą poprawnych relacji 49
1.2 Związek między zadowoleniem a poziomem lojalności 50
1.3 Poziom zadowolenia zleceniodawców z usług firmy specjalistycznej 52
1.4 Lojalność zleceniodawców 52
2. Polityka działalności Firmy Energocenter Sp.z.o.o. 52
3. Polityka cenowa Firmy jako istotny element marketingu relacji Energocenter Sp.z.o.o. 53
3.1 Opinie zleceniodawców o cenie usług 53
3.2 Opinie zleceniodawców o jakości usług 54
4. Kształtowanie relacji Firmy ze zleceniodawcami 54
4.1 Podstawy zarządzania relacjami ze zleceniodawcami 54
4.2 Działania na rzecz lojalności zleceniodawców 54
4.3 Ocena działań w celu utrzymania już zdobytych zleceniodawców 55
5. Procedury pozyskania nowych zleceniodawców w celu powiększenia udziału w rynku i rozwoju firmy 55
5.2 Kontakty telefoniczne 55
5.3 Śledzenie ogłoszeń w biuletynie zamówień publicznych 56
5.4 Nieodpłatne doradztwo użytkownikom urządzeń elektroenergetycznych 56
5.5 Organizacja konferencji szkoleniowych dla zleceniodawców 56
5.6 Systematyczny udział w targach branżowych 57
5.7 Ocena skuteczności poszczególnych działań 57
6. System komunikacji w marketingu relacji 58
6.1 Komunikacja marketingowa firmie 58
6.2 Kształtowanie wizerunku Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach 59
6.3 Kompozycja promocyjna (promotion-mix) firmy 59
6.4 Komunikacja interaktywna 60
6.5 Ocena wizerunku firmy przez zleceniodawców 60
6.6 Ocena działalności innowacyjnej 61
6.7 Ocena wypracowanej komunikacji ze zleceniodawcami 62

Rozdział IV. Marketing wewnętrzny Firmy Energocenter Sp.z.o.o. w Katowicach lata 2005 – 2006 63
1. Pracownicy – najcenniejszy kapitał firmy 63
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 66
3. Zorganizowane formy marketingu wewnętrznego 67
5. Rola pracowników liniowych w kształtowaniu relacji ze zleceniodawcami 70
6. Rola kierownictwa organizacji 71
7. Satysfakcja pracowników liniowych i ich wpływ na utrzymanie zleceniodawców 72

Zakończenie 77
Bibliografia 78

Public Relations jako narzędzie budowania wizerunku marki alkoholu

Wstęp 2

Rozdział I. Marka– definicja, istota i funkcje 4
1.1. Czym jest marka – istota pojęcia 4
1.2. Zależność między marką a produktem 7
1.3. Funkcje marki i korzyści z jej posiadania 9
1.4. Rodzaje marek 12

Rozdział II. Tożsamość marki 18
2.1. Wizerunek a tożsamość marki 18
2.2. Źródła i elementy tożsamości marki 23
2.3. Tożsamość marki według Upshawa 25

Rozdział III. Istota wizerunku marki 27
3.1. Typy i źródła wizerunku marki 27
3.2. Badanie wizerunku marki. Macierz de Chernatony’ego – Mc Williama 30
3.3. Siła, korzyść i wyjątkowość skojarzeń składających się na wizerunek marki 33

Rozdział IV. Zachowania konsumentów 36
4.1. Dlaczego konsumenci są najważniejsi? 36
4.2. Uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku 39
4.3. Potrzeby, motywacje i ryzyko zakupu 45
4.4. Decyzje nabywców– anatomia i rodzaje decyzji zakupu 49

Rozdział V. Public Relations– charakterystyka dziedziny w odniesieniu do marki 54
5.1. Czym jest PR – definicja, istota i funkcje 54
5.2. Zakres i cele działań PR 58
5.3. PR jako kluczowe narzędzie w budowaniu wizerunku marki 64

Rozdział VI. Rynek alkoholowy 70
6.1. Definicja rynku 70
6.2. Rozwój rynku alkoholowego- czynniki ekonomiczno- społeczne 76
6.3. Zróżnicowanie kulturowe rynku alkoholowego 83
Rozdział VII. Rynek alkoholowy w Polsce i na świecie 87
7.1. Światowe trendy w konsumpcji alkoholu 87
7.2. Struktura rynku i trendy picia alkoholu w Polsce 94

Rozdział VIII. Budowanie wizerunku marek alkoholowych 101
8.1 Marki alkoholowe a regulacje prawne – polskie prawo reklamy i działalność
PARPY 101

Zakończenie 106
Bibliografia 108
Spis tabel 111
Spis rysunków 112

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami na przykładzie firm transportowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE TRANSPORTU 4
1.1. Zakres pojęciowy transportu 4
1.2. Transport w procesie gospodarowania 8
1.3. Transportochłonność gospodarki narodowej 11
1.4. Rozwój systemu transportowego Polski 18

ROZDZIAŁ II. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM 23
2.1. Miejsce marketingu działalności transportowej 23
2.2. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 25
2.3. Strategie marketingowe w transporcie 32
2.4. Usługa transportowa jako element marketingu 41

ROZDZIAŁ III. WPŁYW REKLAMY I PUBLIC RELATIONS NA POZYSKIWANIE I UTRZYMANIE WIĘZI Z KLIENTAMI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH 45
3.1. Znaczenie promocji usług transportowych 45
3.2. Reklama jako czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa transportowego 52
3.3. Public Relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego 57

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę i znaczenie transportu. Ponadto przedstawiono zakres pojęciowy transportu oraz omówiono transport w procesie gospodarowania. Omówiono także transportochłonność gospodarki narodowej oraz rozwój systemu transportowego Polski.

W rozdziale drugim poruszono problematykę marketingu w przedsiębiorstwie transportowym. Na wstępie rozdziału wskazano miejsce marketingu w działalności transportowej. Omówiono także zachowania konsumentów na rynku usług transportowych oraz strategie marketingowe w transporcie. Ponadto scharakteryzowano także usługę transportową stanowiąca element marketingu.

W rozdziale trzecim zbadano wpływ reklamy i public relations na pozyskiwanie i utrzymanie więzi z klientami w przedsiębiorstwie transportowym. Rozważania rozpoczęto od ukazania znaczenia promocji usług transportowych. Następnie omówiono reklamę będąca czynnikiem warunkującym rozwój przedsiębiorstwa transportowego. Omówiono także problematykę public relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez działania public relations na przykładzie firmy usługowej

Wstęp 3

Rozdział 1. Public relations – zarządzanie reputacją firmy 5
1.1. Public Relations – instrument promotion-mix 5
1.2. Powstanie i definicje public relations 8
1.3. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie 12
1.4. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia 16
1.5. Zakres działań public relations 21
1.6. Uwarunkowania prawne public relations 24

Rozdział 2. Skuteczność narzędzi public relations 28
2.1. Techniki tworzenia tożsamości firmy 28
2.2. Współpraca ze środkami masowego przekazu 36
2.3. Targi i imprezy promujące produkty firmy 39
2.4. Sponsoring i akcje charytatywne jako jedno z narzędzi public relations 42

Rozdział 3. Charakterystyka badanej firmy usługowej – zakładu optycznego VISSION EXPRESS 45
3.1. Powstanie i rozwój firmy 45
3.2. Produkty i klienci 48
3.3. Obecna sytuacja firmy 57

Rozdział 4. Public relations w tworzeniu tożsamości badanej firmy 60
4.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy na podstawie przeprowadzonego wywiadu 60
4.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 63
4.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 71
4.4. Próba oceny realizowanych działań 73

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków 80
Spis tabel 81
Spis zdjęć 82
Spis wykresów 83
Załączniki 84

Internet jako medium reklamowe

Wstęp 2

Rozdział I. Internet – istota i znaczenie pojęcia 5
1.1. Definicja Internetu 5
1.2. Historia Internetu 7
1.3. Cechy Internetu 15
1.4. Internet a społeczeństwo informacyjne 24

Rozdział II. Reklama – cechy, funkcje, charakterystyka 29
2.1. Pojęcie reklamy 29
2.2. Rodzaje reklamy 33
2.3. Oddziaływanie reklamy 35
2.4. Współczesna reklama 39

Rozdział III. Internet jako medium reklamowe 47
3.1. Popularność Internetu jako środka reklamowego 47
3.2. Rodzaje reklamy w Internecie 54
3.3. Metody badania skuteczności reklamy w Internecie 56
3.4. Planowanie kampanii w Internecie 57

Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis tabel 66

Rola kampanii reklamowych w promocji kraju

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. REKLAMA JAKO INSTRUMENT PROMOCJI KRAJU 5
1.1. Promocja kraju. Zarys zagadnień 5
1.1.1. Istota promocji 6
1.1.2. Cele promocji kraju 7
1.1.3. Podstawowe narzędzia promocji kraju 8
1.2. Reklama jako narzędzie promocji kraju 10
1.2.1. Pojęcie reklamy 10
1.2.2. Cele reklamy 11
1.2.3. Rodzaje reklamy 12
1.2.3.1. Reklama telewizyjna 12
1.2.3.2. Reklama prasowa 15
1.2.3.3. Reklama radiowa 16
1.2.3.4. Reklama zewnętrzna 18
1.2.3.5. Internet 19
1.3. Kampanie reklamowe i ich znaczenie 20
1.3.1. Istota kampanii reklamowej 20
1.3.2. Etapy tworzenia kampanii reklamowej 23
1.3.3. Decyzje w zakresie grup docelowych i treści kampanii reklamowej 24
1.4. Czynniki warunkujące efektywne wykorzystanie kampanii reklamowej w promocji Polski 26
1.4.1. Badanie skuteczności kampanii reklamowej 26
1.4.2. Komunikacja 28
1.4.3. Skuteczność przekazywanej informacji 31

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA POLSKI W KAMPANII REKLAMOWEJ NA TERENIE FRANCJI 34
2.1. Charakterystyka działalności Polskiej Organizacji Turystycznej 34
2.2. Analiza kampanii reklamowych przeprowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną na terenie Francji latach 2005 2007 39
2.3. Ocena roli kampanii reklamowej w promocji Polski 53
2.4. Wnioski dotyczące podejmowanych działań związanych z promocją Polski 54

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY DALSZYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM KAMPANII REKLAMOWEJ W PROMOCJI POLSKI 56
3.1. Propozycje działań dotyczących wykorzystania kampanii reklamowej w promocji
kraju 56

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 72

Reklama w Internecie z uwzględnieniem rynku nieruchomości

Wstęp 4

Rozdział I. Reklama w komunikacji marketingowej 6
1.1. Pojęcie reklamy 6
1.2. Rodzaje, cele reklamy 9
1.3. Reklama tradycyjna – wady i zalety 16
1.3.1 Media, środki i nośniki reklamy 16
1.3.2 Reklama telewizyjna 17
1.3.3 Reklama radiowa 18
1.3.4 Reklama prasowa 20
1.3.5 Reklama zewnętrzna 24
1.3.6 Inne środki reklamy 25
1.4. Reklama Internetowa 27

Rozdział II. Internet 31
2.1. Co to jest Internet? 34
2.2. Rodzaje nośników reklamy Internetowej 37
2.3. Firmowa strona WWW 39
2.4. Banery i przyciski reklamowe 41
2.5. Techniki multimedialne 42
2.6. Inne formy reklamy 43
2.7. Poczta elektroniczna 44
2.8. Grupy dyskusyjne 46

Rozdział III. Specyfikacja rynku nieruchomości 47
3.1. Co to jest nieruchomość? 47
3.2. Rodzaje nieruchomości i cechy 50
3.3. Rynek nieruchomości 58
3.4. Reklama nieruchomości w Internecie 60

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis fotografii 69

Reklama jako element marketingu

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 4
1.1. Istota i definicje marketingu 4
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 10
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa 20

ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA REKLAMY 25
2.1. Funkcje reklamy 25
2.2. Formy reklamy 30
2.3. Uwarunkowania prawne reklamy 33

ROZDZIAŁ III. REKLAMA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY NIKE 45
3.1. Reklama w Internecie 45
3.2. Reklama zewnętrzna 48
3.3. Reklama medialna 53

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65