Referaty, rozprawki, eseje – różne prace zaliczeniowe

Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce

Analiza społecznego celowego otoczenia organizacji

Azjatyckie tygrysy i systemowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego

Bezpieczeństwo energetyczne Europy

Bezrobocie i instrumenty polityki zatrudnienia

Cele, metody i środki działania reklamy wyborczej

Corporate Venture capital – zastosowanie w restrukturyzacji międzynarodowego koncernu na przykładzie Nokia S.A. (i małych spółek)

Czynniki empiryczne środowiska społeczno-kulturalnego

Efektywność budżetowania odgórnego i oddolnego

Faktoring w działalności banku komercyjnego

Funkcje jakie pełni szkoła w socjologii wychowania

Geneza i rozwój pedagogiki społecznej, jej podział pionowy, poziomy oraz zadania

Globalizacja i jej znaczenie na rynku hotelarskim i turystycznym

Identyfikacja czynników, cech współczesnych koncepcji zarządzania użytecznych w zarządzaniu procesami

Istota i zakres logistyki dystrybucji

Istota kultury organizacyjnej

Jakie zadania spełnia e-administracja?

Korporacje transnarodowe we współczesnym świecie – ich rola i zmieniająca się natura

Koszty realizacji CIM w średnim zakładzie przemysłowym

Kształcenie ustawiczne jako sposób oddziaływań oświatowo-wychowawczych

Kształtowanie umiejętności menedżerskich

Ku zarządzaniu procesami w świetle literatury i praktyki zarządzania jakością w wybranej organizacji

Media i współczesna kultura- szansa czy zagrożenie?

Metody oceny pracowników

Metody pracy socjalnej i ich charakterystyka

Miejsce aspiracji w życiu człowieka

Miejsce religii w polityce integracyjnej i interkulturowej na przykładzie mniejszości muzułmańskiej we Francji

Mobbing – istota i pojecie

Muzykoterapia jako forma terapii pedagogicznej

Nadzór Finansowy nad działalnością Towarzystw Ubezpieczeń na życie i Funduszami Emerytalnymi

Normy prawne kształtujące system rachunkowości w Polsce

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy, osób kierujących pracownikami oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Oszustwa bankowe

Podstawowe środowiska wychowawcze i ich charakterystyka

Podstawowe zasady wspólnotowego prawa materialnego

Pojęcie środowiska społecznego i jego typologia

Polski sektor finansowy a globalizacja

Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie i jej wpływ na obecną sytuację polityczną tego państwa

Porównanie polityki podatkowej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych

Program pracy z bezrobotnymi

Przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na osoby trzecie w świetle Ordynacji Podatkowej i Wyroków NSA

Realizacja zadań opiekuńczych w domu dziecka

Rodzaje zagrożeń konkurencji

Rola mediów masowych w systemach demokratycznych

Rola Rosji w XXI wieku

Rozwody

Stan i perspektywy rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej w województwie mazowieckim. Turystyka zrównoważona.

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument realizacji polityki regionalnej

System podatkowy Ukrainy

Terapia pedagogiczna

Zakres zarządzania publicznego

Zatrudnienie kobiet w ciąży w świetle Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela

Znaczenie środowiska w kształtowaniu i rozwoju osobowości