Prace dyplomowe z kierunku Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Logistyczna obsługa klienta na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe pojęcia logistycznej obsługi klienta 4
1.1. Definicja logistycznej obsługi klienta 4
1.2. Istota i znaczenie obsługi klienta w logistyce 6
1.3. Określenie kluczowych składników logistycznej obsługi klienta 9
1.4. Rola obsługi klienta 10
1.5. Strategie logistycznej obsługi klienta 12
1.6. ECR – efektywna obsługa klienta 15
1.7. Standardy logistycznej obsługi klienta 17

Rozdział II. Poziom obsługi klienta w logistyce 26
2.1. Poziom logistycznej obsługi klienta 26
2.2. Progi i koszty obsługi klienta 33
2.3. Poprawa poziomu logistycznej obsługi klienta 36
2.4. Budowa lojalności klienta 43
2.5. Zarządzanie kontaktami z klientami 47

Rozdział III. Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy X 51
3.1. Ogólny zarys funkcjonowania firmy X 51
3.2. Paleta usług firmy X 57
3.3. Rozwiązania firmy X w zakresie logistycznej obsługi klienta 63

Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel 71
Spis rysunków 72

Wstęp

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Na podstawie obserwacji rynku pracy można odnieść wrażenie, że większość nowo powstających miejsc pracy związana jest właśnie z tą sferą. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Są to nie tylko podmioty krajowe, ale w dużej części inwestycje kapitału zagranicznego. Z każdym takim przedsięwzięciem, jakim jest rozpoczęcie czy rozwój działalności nowego przedsiębiorstwa, związane jest powstanie nowego łańcucha przemieszczania dóbr systemu logistycznego.

Działalność logistyczna jest realizowana w każdym przedsiębiorstwie. Jej rozwój w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny. Cała branża usług logistycznych oraz związana z nimi obsługa logistyczna, otwiera nowe możliwości i szanse dla produkcji i handlu. Znajduje to potwierdzenie w starym haśle „handel idzie za banderą”. Niemniej pewne procesy na rynku usług logistycznych i w branży logistycznej następują w ślad za zmianami w produkcji i obrocie. Dotyczy to między innymi globalizacji i procesu tworzenia sieci gospodarczych. Swoista „wtórność” tych procesów nie oznacza, że muszą one przebiegać tak samo jak w branżach obsługiwanych.

Operatorzy logistyczni, tworzący kompleksową usługę logistyczną i obsługujący sieci dostaw, przesądzili o konieczności zmiany paradygmatu sektora transportowo-spedycyjno-logistycznego. Usługi logistyczne to obszar zintegrowany, łączący w sobie zarówno usługi przewozu, składowania i uzupełniania zapasów, przeładunku, jak też wiele innych usług wcześniej będących w sferze działań firm produkcyjno-handlowych. Także liberalizacja transportu kolejowego, lotniczego i poczty spowodowała pojawienie się nowych przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych.

Treści pracy są ujęte w trzech rozdziałach, z których każdy obejmuje określony temat.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia logistycznej obsługi klienta. Na wstępie przybliżono definicję logistycznej obsługi klienta, istotę i znaczenie obsługi klienta w logistyce. Następnie określono kluczowe składniki logistycznej obsługi klienta oraz ich rolę w obsłudze klienta. W dalszej części rozdziału zaprezentowano strategie logistycznej obsługi klienta, koncepcje ECR czyli efektywną obsługa klienta oraz standardy logistycznej obsługi klienta.

W rozdziale drugim scharakteryzowano poziom obsługi klienta w logistyce. Na początku omówiono zagadnienie progu i kosztu obsługi klienta. Następnie ukazano kwestię poprawy poziomu logistycznej obsługi klienta. Pod koniec rozdziału przedstawiono budowę lojalności klienta oraz zarządzanie kontaktami z klientami.

W rozdziale trzecim została zaprezentowana logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy X.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Gospodarka nieruchomościami magazynowymi

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka nieruchomości 3
1.1. Pojęcia i definicje 3
1.2. Nieruchomości i ich podział 5
1.3. Cele gospodarowania zasobami nieruchomości 10

Rozdział II. Zasoby nieruchomości w Polsce 24
2.1. Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce 24
2.2. Struktura nieruchomości magazynowych i ich główni użytkownicy – podział na regiony 26
2.3. Zestawienie wielkości powierzchni magazynowych 33

Rozdział III. Magazyn wysokiego składowania 38
3.1. Konstrukcja 38
3.2. Codzienna eksploatacja 41
3.3. Konserwacja i kontrola 49
3.4. Zasady bezpiecznego użytkowania 52

Rozdział IV. Koszty gospodarki magazynowej 56
4.1. Koszty obsługi magazynów 56
4.2. Koszty utrzymania budynku magazynu oraz jego infrastruktury i wyposażenia 57
4.3. Automatyczne magazyny wysokiego składowania jako sposób zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej 57

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków i tabel 70

Wstęp

Nieruchomość staje się coraz częstszym obiektem aktywnego zainteresowania ze strony osób fizycznych i prawnych. Wiąże się to przede wszystkim z wykorzystywaniem nieruchomości w działalności gospodarczej, sferze użyteczności publicznej oraz w obszarze zaspokajania potrzeb indywidualnych.

Nieruchomości mogą mieć charakter mieszkalny i niemieszkalny. Wśród nieruchomości niemieszkalnych coraz większe znaczenie zyskują nieruchomości magazynowe.

Mając na uwadze, że racjonalna gospodarka nieruchomościami własnymi lub powierzonymi wymaga fachowej wiedzy, której podstawę stanowią m.in. definicje i przepisy prawne oraz określone przez naukę ekonomii funkcje spełniane przez nieruchomości w gospodarce rynkowej, celem niniejszej pracy było omówienie problematyki gospodarki nieruchomościami magazynowymi.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki nieruchomości. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podatkowych pojęć i definicji. Następnie ukazano podział nieruchomości oraz zaprezentowano cele gospodarowania zasobami nieruchomości.

W rozdziale drugim przedstawiono zasoby nieruchomości w Polsce. Rozważania rozpoczęto od ukazania rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Następnie przedstawiono strukturę nieruchomości magazynowych i ich głównych użytkowników. Pod koniec rozdziału drugiego dokonano zestawienia wielkości powierzchni magazynowych.

W rozdziale trzecim przedstawiono analizę magazynu wysokiego składowania. W rozdziale tym kolejno omówiono jego konstrukcję, codzienną eksploatację, kontrolę i konserwację oraz zasady bezpiecznego użytkowania.

W rozdziale czwartym omówiono koszty gospodarki magazynowej. W rozdziale tym przedstawiono koszty obsługi magazynów, koszty utrzymania budynku magazynu i jego infrastruktury oraz koszty utrzymania, wyposażenia oraz sprzętu. Pod koniec rozdziału czwartego dokonano analizy automatycznego magazynu wysokiego składowania jako sposobu zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Analiza organizacji zadań transportowych w aspekcie logistyki

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza zagadnień na podstawie literatury 4
1.1. Transport – definicja w literaturze 4
1.2. Podział transportu z wyszczególnieniem transportu samochodowego 6
1.2.1. Rodzaje środków transportu 6
1.2.2. Infrastruktura transportu 9
1.3. Organizacja transportu w logistyce 11
1.3.1. System zarządzania transportem 11
1.3.2. Rodzaje kosztów transportu 14
1.3.3. Popyt i podaż na rynku transportowym 16
1.4. Planowanie przewozów 18
1.5. Dokumenty przewozowe w transporcie 20
1.6. Wnioski z analizy literatury 20

Rozdział II. Problematyka metodologiczna pracy 22
2.1. Przedmiot i cel pracy 22
2.2. Metody, techniki, narzędzia badawcze 25
2.3. Organizacja badań i teren badań 30

Rozdział III. Charakterystyka GLOBAL PRESS 31
3.1. Charakterystyka GLOBAL PRESS 31
3.2. Rodzaje transportu w GLOBAL PRESS 34
3.3. Funkcjonowanie systemu transportu w GLOBAL PRESS 37

Rozdział IV. Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania logistycznego w GLOBAL PRESS 40
4.1. Propozycje zmian w zakresie technik logistycznych 40
4.2. Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania organizacji jako całości 46
4.3. Propozycje zmian w zakresie stosunków międzyludzkich 47
4.4. Podsumowanie i wnioski 55

Zakończenie 56
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Załącznik 62

Wstęp

Branża usług logistycznych zmienia się i rozwija pod wpływem wielu czynników. Kluczowe znaczenie mają zmiany w podejściu przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych do zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją, polegające na tworzeniu sieci dostaw. Nadto odkąd gospodarki przeszły na orientację marketingową od „rynku sprzedawcy” do „rynku nabywcy”, liczy się nie tylko sam produkt, jego jakość i cena. ale również sposób dostawy i obsługa logistyczna. Dotyczy to zarówno dóbr przemysłowych, jak i konsumpcyjnych.

Potrzeba specjalizacji i profesjonalnej obsługi klienta w zakresie logistyki przyczyniła się do rozwoju operatorów logistycznych – przedsiębiorstw o najwyższym stopniu rozwoju w zakresie usług transportowo-magazynowych, oferujących pakiety usług. Na rynku usług logistycznych tworzą się grupy partnerskich przedsiębiorstw logistycznych, gdyż często niezbędne w prowadzeniu biznesu operacje logistyczne, ze względu na technologię przewozu i przeładunku oraz przechowywania towaru, angażują zasoby i potencjał więcej niż jednego przedsiębiorstwa. Duże znaczenie w łańcuchach dostaw mają centra logistyczne, w których usługi handlingowo-magazynowe i inne są oferowane masowo i na dużą skalę. Zmienia się paradygmat rynku transportu, spedycji i logistyki, a ekonomika transportu ewoluuje powoli w kierunku ekonomiki usług logistycznych.

Branża usług logistycznych skupia grupę przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem oferty usług, zasięgu działania, wielkości itp. Marny tu do czynienia z działalnością małych i dużych firm, oferujących usługi logistyczne od operacji na poziomie wykonawczym, po usługi w zakresie zarządzania logistycznego, od „prostych” usług transportu, magazynowania, konfekcjonowania, pakowania, aż. po usługi spedycyjne, kompleksową obsługę całych łańcuchów dostaw w skali krajowej i międzynarodowej. Rynek rozrasta się, zwiększa obroty z roku na rok i ma coraz większy udział w tworzeniu przychodu gospodarki narodowej, jak też cieszy się coraz większym zainteresowaniem prasy i mediów.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty organizacji zadań transportowych w aspekcie logistyki na przykładzie GLOBAL PRESS. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Rozdział pierwszy to analiza zagadnień na podstawie literatury: transport – definicja w literaturze, podział transportu z wyszczególnieniem transportu samochodowego, organizacja transportu w logistyce, planowanie przewozów, dokumenty przewozowe w transporcie, wnioski z analizy literatury.

Rozdział drugi to problematyka metodologiczna pracy: przedmiot i cel pracy, metody, techniki, narzędzia badawcze, organizacja badań i teren badań.

Rozdział trzeci to charakterystyka GLOBAL PRESS: charakterystyka GLOBAL PRESS, rodzaje transportu w GLOBAL PRESS, funkcjonowanie systemu transportu w GLOBAL PRESS, propozycje zmian i ulepszeń funkcjonowania systemu transportu w GLOBAL PRESS.

Rozdział czwarty to propozycje zmian w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania logistycznego w GLOBAL PRESS: propozycje zmian w zakresie technik logistycznych, propozycje zmian w zakresie funkcjonowania organizacji jako całości, propozycje zmian w zakresie stosunków międzyludzkich, podsumowanie i wnioski.

Analiza działalności wybranego przedsiębiorstwa Transportowo Spedycyjnego

1. Wstęp 3

2. Cel i teza pracy 4

3. Metody badawcze 5

4. Specyfika działalności transportowo-spedycyjnej 6
4.1. Charakterystyka transportu 6
4.2. Charakterystyka spedycji 15
4.3. Podstawowe zagadnienia działalności transportowo-spedycyjnej 22

5. Ocena działalności przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych 26
5.1. Istota analizy wskaźnikowej 26
5.2. Wskaźniki ekonomiczne 27
5.3. Wskaźniki logistyczne 42
5.4. Wskaźniki techniczne 43

6. Charakterystyka rynku transportowego w Polsce 51

7. Charakterystyka działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS 66
7.1. Charakterystyka podmiotu badawczego 66
7.2. Misja i cele przedsiębiorstwa 70
7.3. Oferta transportowo-spedycyjna 71
7.4. Przebieg procesu transportowego 74
7.5. Analiza strategiczna firmy AUTO-TRANS 83
7.6. Analiza pięciu sił konkurencji Portera firmy AUTO-TRANS 91
7.7. Sytuacja przedsiębiorstwa na rynku 92

8. Ocena działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowo spedycyjnego
AUTO-TRANS 94
8.1 Ocena z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych 94
8.2 Ocena z wykorzystaniem wskaźników technicznych i logistycznych 98

9. Podsumowanie i wnioski 107

10. Bibliografia 110

11. Spisy rysunków 113

12. Spis tabel 114

13. Spis wykresów 115

14. Załączniki 116

Wstęp

Współczesne życie gospodarcze i społeczne opiera się na wielu rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, nieznanych poprzednim cywilizacjom, rozwiązaniach stworzonych w ciągu minionych dziesięcioleci. Największe znaczenie mają rozwiązania dostępne ogółowi społeczeństwa, stanowiące przedmiot trwałego zapotrzebowania, tanie w użytkowaniu i pozwalające się adaptować do specyficznych uwarunkowań.

W zakresie potrzeby pokonywania przestrzeni transport samochodowy okazał się rozwiązaniem najbardziej udanym, gdyż może być równie efektywnie wykorzystywany na krótkich i długich dystansach, do wykonywania małych i dużych ilości przewozów, w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, zarobkowo i na użytek własny. Trudno jest wyobrazić sobie operacje logistyczne przedsiębiorstw i normalne funkcjonowanie gospodarstw domowych bez transportu samochodowego, przy jego poważnym ograniczeniu (np. po drastycznym wzroście cen paliw silnikowych), a jeszcze trudniej jest stworzyć alternatywną do samochodu formę transportu, zwłaszcza w zakresie pokonywania przestrzeni w skali lokalnej.

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona analiza działalności transportowo-spedycyjnej przedsiębiorstwa AUTO-TRANS, które świadczy usługi wykorzystując transport samochodowy. Na wstępie pracy zostanie przedstawiona specyfika działalności transportowo-spedycyjnej. Następnie omówione zostaną narzędzia pomocne przy dokonywaniu oceny działalności przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych. W dalszej części pracy zostanie scharakteryzowany rynek transportowy w Polsce oraz działalność wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS. Istotną część badań będzie stanowić ocena działalności badanego przedsiębiorstwa. Zwieńczeniem przeprowadzonych badań będzie dokonanie podsumowania i wskazanie wniosków z przeprowadzonej analizy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w badaniach zostaną wykorzystane materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS.

Analiza czynników warunkujących rozwój polskich centrów logistycznych

Wstęp 2

Rozdział I. Cel i znaczenie centrów logistycznych 4
1.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych 4
1.2. Pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego 7
1.3. Cel i znaczenie centrów logistycznych 16
1.4. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 19

Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 24
2.1. Typy ładunków w krajowym systemie logistycznym 24
2.2. Regionalne centra logistyczne 28
2.3. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 34
2.4. Analiza polskich centrów logistycznych 36

Rozdział III. Analiza czynników warunkujących rozwój polskich centrów logistycznych na wybranych przykładach 42
3.1. Powstanie i rozwój centrów logistycznych w Polsce 42
3.2. Finansowanie centrów logistycznych 45
3.3. Rynek polskich centrów logistycznych 48
3.4. Perspektywy rozwoju centrów logistycznych 49

Zakończenie 57
Bibliografia 61
Spis rysunków 65
Spis tabel 66

Wstęp

Mówiąc o centrach logistycznych, łączymy je przede wszystkim z. działalnością operatorów logistycznych, im próbujemy pokazywać korzyści i namawiać do wspólnych inwestycji. Dość lekko przychodzi nam mówić, że w dzisiejszych czasach nie sztuka wyprodukować, tylko sprzedać. Tymczasem nadal jest tak, że aby towar sprzedać, najpierw trzeba go mieć. Z punktu widzenia interesu narodowego, lepiej produkować u siebie i eksportować, niż szczycić się wydajną logistyką, która dostarczy wszystko gotowe z odległych stron świata (chyba że potrafimy żyć z turystki i sprzedaży dóbr kultury).

Dlatego warto, abyśmy stworzyli producentom warunki do efektywnej budowy sieci oraz łańcuchów zaopatrzeniowych i kooperacyjnych, a dystrybutorom i handlowcom podobne warunki do budowania efektywnych i wydajnych sieci dostaw. Omijają nas inwestycje zagraniczne, a częstym powodem rezygnacji jest negatywna opinia inwestorów o stanie infrastruktury drogowej. Producenci, którzy zainwestowali w Polsce, mają tak duże potrzeby zaopatrzeniowe na surowce i materiały oraz usługi kooperacyjne, że wytwarzają klimat do budowy wokół siebie parków produkcyjno-logistycznych. Stąd przekonanie, że jeszcze nie warto składać broni. Akces Polski do Unii Europejskiej, po którym tak wiele sobie obiecaliśmy, zmienił także warunki do budowy centrów logistycznych. Otwiera się dostęp do funduszy, które mogą zasilić kapitał inwestycyjny, zmniejszyć ryzyko inwestycji, a także wspomóc rozwój infrastruktury transportowej w otoczeniu planowanych lokalizacji. Tych warunków dotąd nie było i dlatego warto je wykorzystać.

W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o czynniki warunkujące rozwój polskich centrów logistycznych. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to cel i znaczenie centrów logistycznych: inspiracje dla budowy centrów logistycznych, pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego, cel i znaczenie centrów logistycznych oraz uwarunkowania budowy centrów logistycznych.

Rozdział drugi to centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym: typy ładunków w krajowym systemie logistycznym, regionalne centra logistyczne, Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce oraz analiza polskich centrów logistycznych.

Rozdział trzeci to analiza czynników warunkujących rozwój polskich centrów logistycznych na wybranych przykładach: powstanie i rozwój centrów logistycznych w Polsce, finansowanie centrów logistycznych, rynek polskich centrów logistycznych oraz perspektywy rozwoju centrów logistycznych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Zarządzanie dystrybucją paliw na podstawie firmy Lotos

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie marketingowe a strategia firmy 4
1.1. Zarządzanie i jego funkcje 4
1.2. Zarządzanie marketingowe 6
1.3. Marketing mix 16
1.4. Zarządzanie na rynku paliw 20

Rozdział II. Dystrybucja jako narzędzie marketingu 25
2.1. Istota dystrybucji paliw 25
2.2. Dystrybucja jako element logistyki 28
2.3. Logistyka na rynku paliw 30
2.4. Charakterystyka rynku paliw w Polsce 34

Rozdział III. Strategia dystrybucji firmy Lotos 41
3.1. Ogólne wiadomości o firmie Lotos 41
3.2. Analiza SWOT firmy 44
3.3. Program kompleksowego rozwoju technicznego 46
3.4. Sieć dystrybucji (strategia dystrybucji) 49

Załączniki 51
Zakończenie 59
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 62

Wstęp

Umiejętne prowadzenie firmy polega na szeroko pojętym rozumieniu branży, w której działa firma, czyli znajomości specyfiki danej działalności wraz ze zrozumieniem konkurencji. Kompetencje marketingowe obejmują umiejętność w zakresie mieszanki marketingowej. Jednak zanim to narzędzie będzie można wykorzystać, trzeba przejawiać świadomość potrzeby jego stosowania; w przypadku wielu właścicieli małych i średnich firm jest to element kompetencji, którego brakuje. Kompetencje marketingowe obecnie .nabierają znaczenia. Wejście Polski do UE spowodowało, że małe i średnie przedsiębiorstwa działające w naszym kraju stały się obiektem ataków konkurencyjnych ze strony firm europejskich. Warto zaznaczyć, że na nasz rynek będą wchodziły te firmy, których właściciele charakteryzują się więcej niż przeciętnymi kompetencjami marketingowymi (i nie tylko). Kompetencje finansowe wymagają umiejętności zarządzania finansami firmy, planowania budżetowego i tworzenia funduszy na bieżącą działalność i rozwój firmy.

Ten rodzaj kompetencji nabiera obecnie znaczenia w zjednoczonej Europie. Przedsiębiorcy, zamierzający ubiegać się o fundusze strukturalne, muszą pozyskiwać środki finansowe na ich uzupełnienie, a potem sprawnie zarządzać całością, aby uzyskać akceptację donatorów. Obszar czynnika ludzkiego obejmuje umiejętność zarówno rozwijania własnej świadomości dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, jak i dbałości o zatrudnianie odpowiednich pracowników i podnoszenie ich umiejętności. Niewielkie zatrudnienie wręcz wymaga od właścicieli małych firm szczególnej dbałości o kompetencje własne i zatrudnionych pracowników.

Właściciel nie działa jednak w próżni, a podejmowane przez niego decyzje są determinowane wieloma czynnikami natury zewnętrznej. W związku z tym prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga wiedzy dotyczącej między innymi: księgowości, prawa podatkowego, prawa handlowego, dystrybucji, logistyki oraz innych ogólnych zasad prawnych i ekonomicznych związanych z konkretną działalnością. W związku z powyższym zasadniczym celem niniejszej pracy stała się prezentacja logistyki dystrybucji na rynku paliw, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.

Te obszary kompetencji sztucznie określono dla celów badawczych, w rzeczywistości przenikają się i są ze sobą powiązane. Trudno czasami oddzielić poszczególne obszary od siebie.  Z pewnością takimi kompetencjami musi umieć dysponować dzisiejszy menager. Od niego zależą decyzje, ludzie a przede wszystkim sukces firmy.  Sukces firmy to jednak wypadkowa skutecznego (bądź nie) planu marketingowego, to rezultat prowadzonych działań dostosowanych do klienta, rynku. Jak wynika z Prospektu Emisyjnego Grupy Lotos, złożonego 15 marca 2005 roku, głównym celem działań zaplanowanych przez Zarząd Grupy na lata 2007-2010 jest zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i wzrost przychodów.

Spółka będzie dążyć m. in. do rozszerzenia oferty handlowej z zakresu automatyki oraz prac elektrycznych, zwiększenia wartości i zmiany orientacji pozyskiwanych zleceń, rozwoju działalności eksportowej, zmian w strukturze organizacyjnej i zakresie kompetencji.

Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia. Rozdział pierwszy prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania marketingowego i strategicznego. W rozdziale drugim omówiono szczegółowo procesy dystrybucji, stanowiące zasadnicze narzędzie procesów marketingowych na rynku paliw w Polsce. Rozdział trzeci stanowi prezentację podstawowych elementów procesów marketingowych i dystrybucyjnych w procesie zarządzania spółka Lotos S.A.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, źródła pochodzące ze stron internetowych, w szczególności stron internetowych Grupy Kapitałowej Lotos S.A.

Zarządzanie firmą – aspekty logistyczne

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – ZAGADNIENIA WSTĘPNE 4
1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania 4
1.1.1. Formy organizacji przedsiębiorstwa 11
1.1.2. Planowanie strategii firmy 15
1.2. Pojęcie i cele logistyki 22
1.2.1. Zarządzanie logistyczne 24
1.2.2. Logistyka metodą racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa 26

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA JC. AUTO 30
2.1.Historia i rozwój przedsiębiorstwa 30
2.1.1. Działalność firmy 32
2.1.2. Ocena rynkowa przedsiębiorstwa 34
2.2 Organizacja współpracy z klientami 35
2.2.1 Struktura organizacyjna firmy 35
2.2.2. Analiza potrzeb klientów 38

ROZDZIAŁ III. ANALIZA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO 44
3.1. Uwarunkowania dystrybucji 44
3.1.1. Standardy obsługi nabywców 47
3.1.2. Proces obsługi zamówień 49
3.2. Metody zarządzania logistycznego 51
3.2.1. Polityka magazynowa i zasady kształtowania zapasów 51
3.2.2. Wspomaganie komputerowe 58

ROZDZIAŁ IV. KONCEPCJA RACJONALIZACJI LOGISTYKI 61
4.1. Cele projektu racjonalizacji 61
4.2. Zakres racjonalizacji 62
4.3. Propozycja koncepcji organizacyjno-logistycznej 64
4.4. Prezentacja korzyści 69

ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 74
SPIS RYSUNKÓW 75

Rola i znaczenie lotnisk regionalnych w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Rozwój transportu lotniczego w Polsce 5
1.1. Światowy transport lotniczy po wielkim kryzysie 6
1.1.1. Główni przewoźnicy światowi 10
1.1.2. Porty lotnicze 12
1.1.3. Trendy, tendencje i prognozy 14
1.2. Krajowy rynek lotniczy 15
1.2.1. Polskie porty lotnicze 15
1.2.2. Ruch czarterowy 18
1.2.4. Przewoźnicy niskokosztowi 19
1.2.5. Przewozy cargo 22
1.2.6. System sprzedaży 23
1.3. Krajowe linie lotnicze i lotniska 27
1.4. Perspektywy i prognozy 29

Rozdział II. Charakterystyka lotnisk regionalnych 31
2.1. Istota i znaczenie portu lotniczego 31
2.2. Regionalne porty lotnicze w Polsce 35
2.2.1. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina Warszawa-Okęcie 37
2.2.2. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków- Balice Sp. z o.o. 39
2.2.3. Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo im. L. Wałęsy 41
2.2.4. Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice 44
2.2.5. Port Lotniczy Poznań– Ławica im. H. Wieniawskiego 45
2.2.6. Port Lotniczy Wrocław – Strachowice im. M. Kopernika 46
2.2.7. Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka 48
2.2.8. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność 50
2.2.9. Port Lotniczy Bydgoszcz im. I.J. Paderewskiego 51
2.2.10. Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta 53
2.2.11. Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost 54
2.2.12. Port Lotniczy Szczytno – Szymany 55

Rozdział III. Rozwój Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu 56
3.1. Historia 56
3.2. Struktura organizacyjna i infrastruktura 56
3.3. Kierunki lotów, linie lotnicze i statystyka ruchu 63
Rozdział IV. Dalsze możliwości rozwoju Ławicy 66
4.1. Przesłanki rozwoju Ławicy 66
4.2. Możliwości rozwoju lotniska 69

Rozdział V. Wpływ poznańskiego lotniska na rozwój miasta Poznania i regionu 75
5.1. Lokalizacja, dostępność i inwestycje w Poznaniu 75
5.2. Miasto Poznań jako ośrodek turystyczny 86
5.3. Transport lotniczy jako czynnik aktywizacji turystyki w regionie 91

Zakończenie 98
Bibliografia 100
Spis tabel 102
Spis rysunków 104

Rola operatora logistycznego w łańcuchu dostaw

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rola transportu w logistyce 4
1.1. Ewolucja transportu na tle koncepcji logistyki 4
1.2. Usługa transportowa i różne formy przewozu 11
1.3. Transport jako usługa w łańcuchu dostaw 14
1.4. Istota spedycji w łańcuchu dostaw 17

Rozdział II. Rozwój centrów logistycznych 28
2.1. Istota intermodalności transportu 28
2.2. Intermodalność transportu jako czynnik sprzyjający budowie centrów logistycznych 32
2.3. Polityka transportowa wobec transportu intermodalnego i centrów logistycznych 36
2.4. Korytarze transportowe jako czynnik lokalizacji centrów logistycznych 41

Rozdział III. Działalność Operatora Logistycznego w łańcuchu dostaw 47
3.1. Operator logistyczny jako podmiot świadczący usługi logistyczne 47
3.2. Podmioty obsługiwane przez operatora logistycznego 52
3.3. System realizacji zamówień w łańcuchu dostaw przez operatora logistycznego 54
3.4. Systemy informacji wspierające działalność operatora logistycznego 56

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Zadania i miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 6
1.1. Istota i przedmiot logistyki 6
1.1.1. Geneza i rozwój logistyki 6
1.1.2. Cele i zadania logistyki 9
1.1.3. Procesy logistyczne 13
1.2. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie 15
1.3. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 19
1.4. Logistyka jako element przewagi konkurencyjnej 22

Rozdział II. Istota i znaczenie magazynowania 26
2.1. Definicja i klasyfikacja magazynów 26
2.1.1. Definicja 26
2.1.2. Klasyfikacja magazynów 31
2.2. Metodyka zarządzania magazynem 33
2.3. Infrastruktura procesów magazynowych 35
2.4. Rola i funkcje magazynowania w systemie logistycznym 41

Rozdział III. Istota i miejsce magazynów w strategiach dystrybucyjnych przedsiębiorstw 45
3.1. Zarządzanie łańcuchem dostaw jako źródło przewagi konkurencyjnej 45
3.2. Rekonstrukcja magazynowania w łańcuchach dostaw 51
3.3. Outsourcing usług magazynowych 57

Rozdział IV. Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa Philips Lighting Poland S.A. 65
4.1. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 65
4.2. Rekonstrukcja magazynowania łańcuchu dostaw w Regionalnym Centrum Dystrybucji w Pile 66
4.3. Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 69
4.4. Wnioski 72

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81