Archiwum kategorii: Marketing polityczny

prace dyplomowe z marketingu politycznego

Manipulacja jako środek walki politycznej

Wstęp 3

Rozdział 1. Komunikacja polityczna w demokratycznym państwie 5
1.1. System polityczny jako podstawa działania państwa 5
1.2. Komunikacja polityczna 8
1.3. Elementy komunikowania politycznego 11
1.4. Komunikowanie polityczne a komunikacja masowa 13

Rozdział 2. Czynniki oddziaływania polityków na obywateli 22
2.1. Wygląd zewnętrzny 22
2.2. Przemówienia 23
2.3. Środki retoryczne 23
2.4. Wywiad 24
2.5. Spot telewizyjny 24
2.6. Od drzwi do drzwi – kontakt bezpośredni 26
2.7. Slogan, hasło wyborcze 27
2.8. Plakat wyborczy 28
2.9. Ulotka wyborcza 32
2.10. Logo 33
2.11. Gadżety wyborcze 34
2.12. Internet – kampania w Sieci 35

Rozdział 3. Manipulacja jako metoda sterowania społecznego – analiza na wybranych przykładach 37
3.1. Manipulacja – stały element gry politycznej 37
3.2. Inne formy nacisku społecznego 44
3.3. Manipulacyjne wykorzystanie emocji w oddziaływaniu politycznym 46
3.4. Mass media – ośrodkiem upowszechniania manipulacji wobec ludzi 48

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 63

Wstęp

Manipulacja jest ukierunkowanym systemem ideowo-psychologicznego ura­biania mas pracujących, permanentnie wprowadzanym przez burżuazję imperialistyczną w drodze wtłaczania do świadomości tych mas różnego rodzaju mitów, iluzji i przesą­dów po to, aby zahamować rozwój klasowej, własnej świadomości mas ludowych, aby przeszkodzić im w uświadomieniu sobie własnych podstawowych interesów. Wyraz manipulacja często używany w latach 80. stał się modny w ostat­nich latach przede wszystkim dlatego, że w tekstach publicystycznych (tak­że w języku potocznym) chętnie wykorzystuje się go do oceniania działań polityków czy też mediów.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia manipulacji jako środka walki politycznej.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisana jest komunikacja polityczna w demokratycznym państwie, a więc: system polityczny jako podstawa działania państwa, komunikacja polityczna, elementy komunikowania politycznego oraz komunikowanie polityczne a komunikacja masowa.

W drugim rozdziale przedstawione są czynniki oddziaływania polityków na obywateli, a więc: wygląd zewnętrzny, przemówienia, środki retoryczne, wywiad, spot telewizyjny, od drzwi do drzwi – kontakt bezpośredni, slogan, hasło wyborcze, plakat wyborczy, ulotka wyborcza, logo, gadżety wyborcze oraz Internet – kampania w Sieci.

W trzecim rozdziale zaprezentowana jest manipulacja jako metoda sterowania społecznego – analiza na wybranych przykładach, a więc: manipulacja – stały element gry politycznej, inne formy nacisku społecznego, manipulacyjne wykorzystanie emocji w oddziaływaniu politycznym oraz mass media – ośrodkiem upowszechniania manipulacji wobec ludzi.

Niemal wszystko, co mówimy i piszemy, może być przez nieżyczliwych nam słu­chaczy i czytelników uznane za manipulacyjne. Wiele zachowań językowych osób, któ­rym nie jesteśmy skłonni wierzyć i ufać, możemy podejrzewać o manipulację. Manipu­lacja dotyczy przede wszystkim nie środków, lecz relacji między nadawcą i odbiorcą, choć ujawniać się może w konkretnych zachowaniach.

W tekstach publicystycznych, ale też i naukowych spotyka się różne wariancje znaczenia słowa manipulacja: od użycia go w funkcji epitetu (dzia­łanie nadawcy jest złe, jest nieuczciwe) do skupienia uwagi tylko na jednym elemencie całej sytuacji komunikacyjnej, np. na intencji nadawcy komuni­katu, na nierównorzędności ról nadawcy i odbiorcy, na stosowanych środ­kach językowych. Nieostrość znaczenia wyrazu manipulacja oraz negatyw­ne nacechowanie emocjonalne tego leksemu sprawiają, że użycie go w kon­kretnych wypowiedziach opisujących działania polityków często uzależnio­ne jest od punktu widzenia osoby oceniającej te działania, od jej upodobań ideologicznych, uwarunkowań instytucjonalnych. Przegląd użyć w różnych tekstach mówionych i pisanych wyrazu manipulacja może budzić wątpliwo­ści, czy słowo to powinno być używane jako termin naukowy, ponieważ w strukturę jego znaczenia wpisane jest wartościowanie, czyli automatyczna ocena podważająca postulowaną neutralność terminu.

Każde postępowa­nie badawcze powinno obejmować inwentaryzację zjawisk, ich opis, interpretację i na samym końcu wartościowanie. A więc dopiero w ostatnim etapie badań – po rozpoznaniu i opisaniu całej sytuacji komunikacyjnej -termin manipulacja może pojawić się jako nazwa służąca etycznemu oce­nianiu działań nadawcy, który posługując się różnego typu perswazyjnymi środkami językowymi (wypowiedziami perswazyjnymi), chce wpłynąć na zmianę zachowań odbiorcy. Przy czym należy pamiętać, że to obserwator -osoba z zewnątrz analizująca całe wydarzenie komunikacyjne – na podsta­wie własnej wiedzy stwierdza, że działania nadawcy to manipulacja, ponie­waż uważa, że odbiorca jest jedynie narzędziem do osiągnięcia przez nadawcę zamierzonych korzyści, ukrywanych przed odbiorcą dlatego, że są one nie­zgodne z jego interesem, z jego dążeniami i odczuciami.

Polityk w Internecie. Czyli jak politycy kreują swój wizerunek w Internecie

praca licencjacka z marketingu politycznego

Wstęp 2

Rozdział I. Internet jako nowe medium w rękach polityków 4
1.1. Początki i rozwój Internetu 4
1.2. Internet jako nowe środowisko dla marketingu 8
1.3. Miejsce Internetu w marketingu politycznym 13
1.4. Wpływ mediów na kształtowanie świadomości wyborczej 19

Rozdział II. Analiza internetowych kampanii wyborczych Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska 26
2.1. Kampania Lecha Kaczyńskiego 26
2.2. Kampania Donalda Tuska 36

Rozdział III. Wnioski 42

Rozdział IV. Moje postrzeganie polityka w Internecie 49

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 62
Spis zdjęć 63

Celem pracy jest ukazanie wizerunku polityka w Internecie. Na potrzeby niniejszej pracy postawiona została następująca teza: znani politycy potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości wirtualnych mediów i w odpowiedni sposób rozpocząć dialog pokoleniowy z potencjalnych wyborcą – internautą.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę Internetu.

W rozdziale drugim ukazano analizę internetowych kampanii wyborczych Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Wnioski zaprezentowane zostały w trzecim rozdziale pracy.

Rozdział czwarty zawiera aspekty dotyczące spostrzeżenia autora na temat wizerunku polityka w Internecie.

Rola reklamy politycznej w procesie kreowania wizerunku polityka

Wstęp 2

Rozdział 1. Budowa wizerunku polityka w literaturze przedmiotu 4
1.1. Definicja wizerunku 4
1.1.1. Mechanizmy budowy wizerunku 5
1.2. Wizerunek jako produkt 7
1.2.1. Modele postrzegania 9
1.2.2. Elementy sukcesu 11
1.2.3. Rola mediów 12
1.2.4. Tożsamość a wizerunek polityka 13
1.3. Rola reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku polityka 14
1.3.1. Definicja reklamy politycznej 14
1.3.2. Segmentacja rynku wyborczego 14
1.3.3. Sekwencyjny model oddziaływania reklam politycznych 15
1.3.4. Rodzaje i środki reklamy politycznej 16
1.3.5. Funkcje reklamy politycznej 18
1.3.6. Reklama polityczna teraz i kiedyś 18
1.3.7. Modele kształtowania wizerunku 19
1.3.8. Hasło i logo kampanii jako element rozpoznawczy 20
1.3.9. Trzy fazy reklamy politycznej 20
1.3.10. Typy reakcji wyborców na reklamę polityczną 21
1.4. Internet jako nowe narzędzie reklamy politycznej 22
1.4.1. Wykorzystanie Internetu w marketingu politycznym 24
1.4.2. Budowa strony WWW 25
1.4.3. Budowanie zaufania do strony WWW 28

Rozdział 2. Analiza i porównanie kampanii najpoważniejszych kandydatów w walce o fotel prezydencki miasta Warszawa 29
2.1. Analiza kandydatów na stanowisko prezydenta miasta Warszawa 29
2.2. Porównanie witryn Internetowych poszczególnych kandydatów 34
2.3. Porównanie wypowiedzi i reakcji otoczenia 39

Rozdział 3. Podsumowanie badań, wnioski 46
3.1. Wyniki ankiet i badań 46
3.2. Analiza wyników 62

Zakończenie 65

Bibliografia 67

Spis tabel 70

Aneks Kwestionariusz ankiety 71

Metody oddziaływania polityków na obywateli

Wstęp

Rozdział 1. Dyskurs polityczny jako struktura
1.1. Język polityki
1.2. Dyskurs polityczny
1.3. „Korupcja” dyskursu politycznego

Rozdział 2. Czynniki oddziaływania polityków na obywateli
2.1. Wygląd zewnętrzny
2.2. Przemówienia
2.3. Środki retoryczne
2.4. Wywiad
2.5. Spot telewizyjny
2.6. Od drzwi do drzwi – kontakt bezpośredni
2.7.Slogan, hasło wyborcze
2.8. Plakat wyborczy
2.9. Ulotka wyborcza
2.10. Logo
2.11. Gadżety wyborcze
2.12. Internet – kampania w Sieci

Rozdział 3. Manipulacja jako forma nacisku
3.1. Istota manipulacji
3.2. Sterowanie – opór i nacisk
3.3. Różnice i podobieństwa form nacisku

Rozdział 4. Cechy osobowościowe jako czynniki manipulacji
4.1 Emisja i barwa głosu
4.2 Mimika
4.3 Ubiór
4.4 Gestykulacja (język ciała)

Rozdział 5. Okoliczności i rytuały jako komponenty oddziaływań manipulacyjnych
5.1 Miejsce manipulacji
5.2 Symbolika
5.3 Audytorium
5.4 Czas

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Manipulacja polityczna i jej zastosowanie w kampaniach prezydenckich

Wstęp 2

Rozdział I. Manipulacja jako metoda sterowania społecznego 4
1.1. Definicja i specyfika manipulacji 4
1.2. Manipulacja – stały element gry politycznej 6
1.3. Inne formy nacisku społecznego 14

Rozdział II. Manipulowanie treścią i sposobem przekazywania informacji 24
2.1. Czynniki oddziaływania kandydatów na obywateli 24
2.2. Manipulacyjne wykorzystanie emocji w oddziaływaniu politycznym 30
2.3. Mass media – ośrodkiem upowszechniania manipulacji wobec ludzi 39

Rozdział III. Analiza kampanii politycznej w wyborach prezydenckich 2005 roku 45
3.1. Cechy polskiej kampanii prezydenckiej 45
3.2. Wybory prezydenckie 2005 w świetle mediów i sondaży 46
3.2.1. Sylwetki kandydatów wodzących i ich programy wyborcze 46
3.2.2. Wpływ Kampanii Prezydenckiej 2005 na społeczeństwo oraz wyniki sondaży 51
3.3. Elementy manipulacji politycznej w kampanii prezydenckiej 2005 61

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków 72
Spis tabel 73

Zachowania wyborcze Polaków w wyborach prezydenckich 2000 roku

Wstęp 2

Rozdział 1. Tło społeczno-polityczne wyborów prezydenckich 2000 roku 4

Rozdział 2. Wyniki głosowania w I i jedynej turze – analiza elektoratu poszczególnych kandydatów w kategoriach społeczno-demograficznych. 18

Rozdział 3. Geografia wyborcza polskiego społeczeństwa w wyborach 2000 roku z odniesieniem do elekcji 1990 i 1995 roku (dziedzictwo historyczne a preferencje polityczne). 23

Rozdział 4. Podział na „lewicę” i „prawicę” w świetle wyborów 2000 roku – zanik czy kontynuacja „podziału postkomunistycznego” polskiego społeczeństwa? 30

Zakończenie 33
Bibliografia 35
Spis tabel i wykresów 36

Wstęp pracy

Celem pracy jest przedstawienie zachowań wyborczych Polaków w wyborach prezydenckich w 2000 roku.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawione jest tło społeczno-polityczne wyborów prezydenckich w 2000 roku czyli opisane są sylwetki kandydatów i ich programy, przebieg kampanii wyborczej, negatywna reklama polityczna, sondaże preferencji politycznych przed I turą elekcji.

W rozdziale drugim przedstawione są wyniki głosowania w I i jedynej turze – analiza elektoratu poszczególnych kandydatów w kategoriach społeczno-demograficznych.

Rozdział trzeci przedstawia geografię wyborczą polskiego społeczeństwa w wyborach 2000 roku z odniesieniem do elekcji 1990 i 1995 roku.

Natomiast w rozdziale czwartym przedstawiony jest podział na „lewicę” i „prawicę” w świetle wyborów 2000 roku.

Czynniki instytucjonalne — prasa (czyli sposób relacjonowania przez media kam­panii) i elementy związane z systemem politycznym, miały ograniczony wpływ w prezy­denckiej kampanii wyborczej w 2000 roku. Pojawiły się wprawdzie opinie krytykujące postawę telewizji publicznej — najwięcej czasu w programach informacyjnych po­święcono prezydentowi, ale nie miało to istotnego znaczenia (z racji sprawowania urzędu kandydat jest automatycznie uprzywilejowany w tym względzie) i nie zmieni faktu ciągłego postępu mediów w Polsce, szczególnie publicznych, w kierunku obiektywizacji informacji o kampanii wyborczej. Pełna obiektywność informacji w mediach jest, zdaniem autora, niemożliwa. Jednakże porównując trzy kolejne polskie kampanie prezydenckie, kampania w 2000 roku odznaczała się największym profesjonalizmem prasy.

System polityczny nie uległ zmianom, które zasadniczo wpływały na otoczenie kampanii wyborczej. Zabrakło instytucji debaty telewizyjnej między głównymi kandydatami. Przyczyny to z jednej strony rozstrzygnięcie wyborów już w pierwszej turze, z drugiej taktyczne zachowanie kandydatów. Andrzej Olechowski proponował prezydentowi debatę telewizyjną. Kwaśniewski konsekwentnie odmawiał i deklarował chęć telewizyjnego spotkania przed drugą turą wyborów.

Czynniki bieżące związane z kontekstem politycznym, społecznym, ekonomicznym i prawnym decydowały w większym zakresie o obliczu kampanii wyborczej i wyniku wyborów. Kampania wyborcza w 2000 roku — trzecia z kolei kampania prezydencka w III Rzeczypospolitej rozgrywała się w warunkach najbardziej stabilnej od 1989 roku demokracji ale w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, o czym świadczyły badania nastrojów społecznych i wskaźniki dotyczące finansów państwa.

Przemiany polityczne związane z procesem transformacji ustrojowej miały się ku końcowi. Rynek polityczny wykazywał symptomy stabilizacji. Kolejne wybory legitymi­zowały władzę i świadczyły o pełnej społecznej akceptacji demokratycznych reguł.

2 kwietnia 1997 roku uchwalono Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Po wyborach parlamentarnych w tym samym roku zwycięskie ugrupowanie Akcja Wyborcza Solidar­ność oraz Unia Wolności (trzeci wynik wyborczy) stworzyły koalicyjny rząd, na którego czele stanął Jerzy Buzek. Opozycję w parlamencie stanowił Sojusz Lewicy Demokratycz­nej (druga największa siła polityczna), Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Ruch Odbudowy Polski. Nastąpiła więc konsolidacja sił prawicowych oraz ugruntowanie siły i znaczenia znanych od kilku lat partii politycznych.

W 2000 roku powodem złych nastrojów społecznych i niezadowolenia obywateli był brak efektów reform zapoczątkowanych przez nowy rząd, rosnące bezrobocie, zmniej­szający się poziom rozwoju gospodarki oraz duża ilość konfliktów w obozie rządzącym. Brak porozumienia dotyczącego finansów państwa spowodował rok wcześniej odejście z rządu Unii Wolności.

Wpływ kampanii wyborczej w Polsce na proces pozyskiwania poparcia społecznego. Jaką rolę odgrywa w niej marketing polityczny

Wstęp 2
Rozdział I. Modele zachowań wyborczych obywateli 5
1.1. Podejście socjologiczne do zachowań obywateli 5
1.2. Podejście psychologii społecznej do zachowań wyborczych 7
1.3. Podejście ekonomiczne do zachowań wyborczych 10
1.3.1. Głosowanie problemowe 10
1.3.2. Głosowanie retrospektywne 11
1.4. Krytyka teorii racjonalnego wyborcy 12
1.5. Marketingowy model zachowań wyborczych 16
1.6. Przyczynowo – skutkowy model zachowań wyborczych 20
Rozdział II. Segmentacja rynku wyborczego 25
2.1. Segmentacja demograficzna i psychograficzna 25
2.2. Pozycjonowanie jako próba zbadania siły i słabości kandydata lub partii 29
2.3. Wyborcy niezdecydowani jako element strategiczny 32
2.4. Moment podejmowania decyzji przez wyborców jako główny element kampanii wyborczej 35
2.5. Podatność wyborców niezdecydowanych na perswazję 37
2.6. „Uciekający” elektorat 42
Rozdział III. Wizerunek kandydata 48
3.1. Struktura wizerunku kandydata 48
3.2. Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka 52
3.2.1. Znaczenie wyrazu twarzy 52
3.2.2. Znaczenie ubioru 55
3.2.3. Wzrost i znaczenie uścisku dłoni 57
3.3. Psychologiczne teorie postrzegania ludzi 59
3.4. Wizerunek polityka i poruszana przez niego polityka 61
3.5. Analiza wizerunku polityka. Metody badania 65
Rozdział IV. Styl i treści kampanii na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 1995 roku 73
4.1 Spotkania z wyborcami i występowanie kandydatów 73
4.2. Wpływ społeczny 80
4.3. Ulotki wyborcze. Oddziaływanie wizualne 85
4.4. Przesyłki bezpośrednie 87
Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel 99
Spis rysunków 100

Marketing polityczny. Techniki i metody

Wstęp 3

Rozdział 1. Geneza powstania marketingu politycznego na świecie i w Polsce. Specyfika marketingu politycznego w Polsce. 5
1.1. Ujęcie historyczne marketingu politycznego. 5
1.1.1. Historia zastosowania marketingu politycznego i jego istota 5
1.1.2. Definicje marketingu politycznego w ujęciu historycznym 10
1.2. Główne zagadnienia dotyczące tematu 14
1.3. Marketing polityczny na świecie 20
1.4. Marketing polityczny w Polsce. 30

Rozdział 2. Techniki i metody stosowane w marketingu politycznym w teorii i praktyce. 40
2.1Działania polityczne. Teoria i praktyka 40
2.1.1. Zachowania i działania społeczne 40
2.1.2. Zachowania i działania polityczne 42
2.1.3. Elementy składowe i rodzaje działań politycznych 44
2.2. Analiza porównawcza marketingu politycznego w USA i Polsce 49
2.2.1. Stopień realizacji modelowych założeń marketingowej kampanii wyborczej w Polsce 49
2.2.2. Prawo i media w kampanii wyborczej 57
2.3. Techniki i metody marketingowe. 59
2.3.1.Proces segmentacji 59
2.3.2. Targeting 62
2.3.3. Pozycjonowanie 63
2.3.4. Budowanie wizerunku kandydata 64
2.3.5. Marketing bezpośredni 66
2.3.6. Wystąpienia publiczne kandydatów 68
2.4. Marketing polityczny a handlowy 70

Rozdział 3. Wybory prezydenckie w świetle prawa 74
3.1. Reaktywowanie urzędu prezydenta i ewolucja jego pozycji 74
3.2. Konstytucyjne zasady wyboru prezydenta Polski 77
3.2.1. Podstawowe zasady prawa wyborczego 77
3.2.2. Zasady organizacji i trybu przeprowadzania wyborów prezydenckich 82
3.3. Odpowiedzialność prezydenta 85
3.3.1. Odpowiedzialność polityczna prezydenta za akty niekontrasygnowane 85
3.3.2. Odpowiedzialność polityczna za akty kontrasygnowane 87
3.3.3. Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu 88
3.4. Wybory prezydenckie w Polsce 90

Rozdział 4. Strategie Kampanii Prezydenckiej 2005 w świetle założeń marketingu politycznego 96
4.1. Cechy polskiej kampanii prezydenckiej. 96
4.2. Wybory prezydenckie 2005 w świetle mediów i sondaży 98
4.2.1. Sylwetki kandydatów wodzących i ich programy wyborcze. 107
4.2.2. Wpływ Kampanii Prezydenckiej 2005 na społeczeństwo oraz wyniki sondaży 113
4.3. Elementy marketingu politycznego w kampanii prezydenckiej 2005 118

Zakończenie 131
Bibliografia 133
Spis tabel 137
Spis schematów 137
Spis ilustracji i rysunków 137

Komunikacja w społeczeństwie demokratycznym

Wstęp 2
Rozdział I. Komunikowanie społeczne 5
1. Definicje komunikowania społecznego 5
2. Teorie komunikacji społecznej 7
3. Etapy komunikacji społecznej 10
4. Cechy komunikacji społecznej 11
5. Funkcje komunikacji społecznej 12
6. Przebieg procesu komunikacyjnego 13
7. Efekty komunikacji społecznej 15
Rozdział II. 16
Marketing jako forma komunikacji społecznej 16
1. Pojęcie marketingu 16
2. Marketing polityczny 17
Rozdział III. Cechy środków masowej komunikacji (mass mediów) 20
1. Pojęcie mass mediów 20
2. Cechy mass mediów 21
3. Bariery w działaniu mass mediów 24
4. Media masowe a wizerunek 27
Rozdział IV. Społeczne uwarunkowania komunikowania 28
1. Uwarunkowania ustrojowe 28
2. Heterarchia 29
3. Język „walki” i język „dialogu” 30
4. Polityczny kontekst komunikacyjny w Polsce 31
Rozdział V. Przykłady kampanii komunikacyjnych 35
1. Ciągłość filozofii marketingowej 35
2. Inicjatywa obywatelska wyrazem marketingu społecznego 36
2.1. Kampania „Pajacyk” 37
2.2. Kampania „Dziecko na drodze” 39
2.3. Kampania „Płytka wyobraźnia” 40
3. Inicjatywa społeczna przykładem marketingu politycznego 41
Zakończenie 47
Bibliografia 49
Spis rysunków 52

Komunikacja w społeczeństwie demokratycznym

Wstęp 2
Rozdział I. Co to jest komunikowanie społeczne 4
Rozdział II. Komunikowanie interpersonalne i społeczne 13
Rozdział III. Cechy komunikacji masowej 21
Rozdział IV. Modele komunikowania 28
Rozdział V. System komunikowania w społeczeństwie demokratycznym 35
Rozdział VI. Organizacja społecznego udziału w procesie legislacyjnym (inicjatywa ustawodawcza, lobbing) 42
Rozdział VII. Projektowanie działań obywatelskich 50
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis schematów i rysunków 62