Prace dyplomowe z kierunku Marketing polityczny

prace dyplomowe z marketingu politycznego

Polityk w Internecie. Czyli jak politycy kreują swój wizerunek w Internecie

praca licencjacka z marketingu politycznego

Wstęp 2

Rozdział I. Internet jako nowe medium w rękach polityków 4
1.1. Początki i rozwój Internetu 4
1.2. Internet jako nowe środowisko dla marketingu 8
1.3. Miejsce Internetu w marketingu politycznym 13
1.4. Wpływ mediów na kształtowanie świadomości wyborczej 19

Rozdział II. Analiza internetowych kampanii wyborczych Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska 26
2.1. Kampania Lecha Kaczyńskiego 26
2.2. Kampania Donalda Tuska 36

Rozdział III. Wnioski 42

Rozdział IV. Moje postrzeganie polityka w Internecie 49

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 62
Spis zdjęć 63

Celem pracy jest ukazanie wizerunku polityka w Internecie. Na potrzeby niniejszej pracy postawiona została następująca teza: znani politycy potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości wirtualnych mediów i w odpowiedni sposób rozpocząć dialog pokoleniowy z potencjalnych wyborcą – internautą.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę Internetu.

W rozdziale drugim ukazano analizę internetowych kampanii wyborczych Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Wnioski zaprezentowane zostały w trzecim rozdziale pracy.

Rozdział czwarty zawiera aspekty dotyczące spostrzeżenia autora na temat wizerunku polityka w Internecie.

Rola reklamy politycznej w procesie kreowania wizerunku polityka

Wstęp 2

Rozdział 1. Budowa wizerunku polityka w literaturze przedmiotu 4
1.1. Definicja wizerunku 4
1.1.1. Mechanizmy budowy wizerunku 5
1.2. Wizerunek jako produkt 7
1.2.1. Modele postrzegania 9
1.2.2. Elementy sukcesu 11
1.2.3. Rola mediów 12
1.2.4. Tożsamość a wizerunek polityka 13
1.3. Rola reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku polityka 14
1.3.1. Definicja reklamy politycznej 14
1.3.2. Segmentacja rynku wyborczego 14
1.3.3. Sekwencyjny model oddziaływania reklam politycznych 15
1.3.4. Rodzaje i środki reklamy politycznej 16
1.3.5. Funkcje reklamy politycznej 18
1.3.6. Reklama polityczna teraz i kiedyś 18
1.3.7. Modele kształtowania wizerunku 19
1.3.8. Hasło i logo kampanii jako element rozpoznawczy 20
1.3.9. Trzy fazy reklamy politycznej 20
1.3.10. Typy reakcji wyborców na reklamę polityczną 21
1.4. Internet jako nowe narzędzie reklamy politycznej 22
1.4.1. Wykorzystanie Internetu w marketingu politycznym 24
1.4.2. Budowa strony WWW 25
1.4.3. Budowanie zaufania do strony WWW 28

Rozdział 2. Analiza i porównanie kampanii najpoważniejszych kandydatów w walce o fotel prezydencki miasta Warszawa 29
2.1. Analiza kandydatów na stanowisko prezydenta miasta Warszawa 29
2.2. Porównanie witryn Internetowych poszczególnych kandydatów 34
2.3. Porównanie wypowiedzi i reakcji otoczenia 39

Rozdział 3. Podsumowanie badań, wnioski 46
3.1. Wyniki ankiet i badań 46
3.2. Analiza wyników 62

Zakończenie 65

Bibliografia 67

Spis tabel 70

Aneks Kwestionariusz ankiety 71

Metody oddziaływania polityków na obywateli

Wstęp

Rozdział 1. Dyskurs polityczny jako struktura
1.1. Język polityki
1.2. Dyskurs polityczny
1.3. „Korupcja” dyskursu politycznego

Rozdział 2. Czynniki oddziaływania polityków na obywateli
2.1. Wygląd zewnętrzny
2.2. Przemówienia
2.3. Środki retoryczne
2.4. Wywiad
2.5. Spot telewizyjny
2.6. Od drzwi do drzwi – kontakt bezpośredni
2.7.Slogan, hasło wyborcze
2.8. Plakat wyborczy
2.9. Ulotka wyborcza
2.10. Logo
2.11. Gadżety wyborcze
2.12. Internet – kampania w Sieci

Rozdział 3. Manipulacja jako forma nacisku
3.1. Istota manipulacji
3.2. Sterowanie – opór i nacisk
3.3. Różnice i podobieństwa form nacisku

Rozdział 4. Cechy osobowościowe jako czynniki manipulacji
4.1 Emisja i barwa głosu
4.2 Mimika
4.3 Ubiór
4.4 Gestykulacja (język ciała)

Rozdział 5. Okoliczności i rytuały jako komponenty oddziaływań manipulacyjnych
5.1 Miejsce manipulacji
5.2 Symbolika
5.3 Audytorium
5.4 Czas

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Manipulacja polityczna i jej zastosowanie w kampaniach prezydenckich

Wstęp 2

Rozdział I. Manipulacja jako metoda sterowania społecznego 4
1.1. Definicja i specyfika manipulacji 4
1.2. Manipulacja – stały element gry politycznej 6
1.3. Inne formy nacisku społecznego 14

Rozdział II. Manipulowanie treścią i sposobem przekazywania informacji 24
2.1. Czynniki oddziaływania kandydatów na obywateli 24
2.2. Manipulacyjne wykorzystanie emocji w oddziaływaniu politycznym 30
2.3. Mass media – ośrodkiem upowszechniania manipulacji wobec ludzi 39

Rozdział III. Analiza kampanii politycznej w wyborach prezydenckich 2005 roku 45
3.1. Cechy polskiej kampanii prezydenckiej 45
3.2. Wybory prezydenckie 2005 w świetle mediów i sondaży 46
3.2.1. Sylwetki kandydatów wodzących i ich programy wyborcze 46
3.2.2. Wpływ Kampanii Prezydenckiej 2005 na społeczeństwo oraz wyniki sondaży 51
3.3. Elementy manipulacji politycznej w kampanii prezydenckiej 2005 61

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków 72
Spis tabel 73

Zachowania wyborcze Polaków w wyborach prezydenckich 2000 roku

Wstęp 2
Rozdział 1. Tło społeczno-polityczne wyborów prezydenckich 2000 roku 4
Rozdział 2. Wyniki głosowania w I i jedynej turze – analiza elektoratu poszczególnych kandydatów w kategoriach społeczno-demograficznych. 18
Rozdział 3. Geografia wyborcza polskiego społeczeństwa w wyborach 2000 roku z odniesieniem do elekcji 1990 i 1995 roku (dziedzictwo historyczne a preferencje polityczne). 23
Rozdział 4. Podział na „lewicę” i „prawicę” w świetle wyborów 2000 roku – zanik czy kontynuacja „podziału postkomunistycznego” polskiego społeczeństwa? 30
Zakończenie 33
Bibliografia 35
Spis tabel i wykresów 36

Wpływ kampanii wyborczej w Polsce na proces pozyskiwania poparcia społecznego. Jaką rolę odgrywa w niej marketing polityczny

Wstęp 2
Rozdział I. Modele zachowań wyborczych obywateli 5
1.1. Podejście socjologiczne do zachowań obywateli 5
1.2. Podejście psychologii społecznej do zachowań wyborczych 7
1.3. Podejście ekonomiczne do zachowań wyborczych 10
1.3.1. Głosowanie problemowe 10
1.3.2. Głosowanie retrospektywne 11
1.4. Krytyka teorii racjonalnego wyborcy 12
1.5. Marketingowy model zachowań wyborczych 16
1.6. Przyczynowo – skutkowy model zachowań wyborczych 20
Rozdział II. Segmentacja rynku wyborczego 25
2.1. Segmentacja demograficzna i psychograficzna 25
2.2. Pozycjonowanie jako próba zbadania siły i słabości kandydata lub partii 29
2.3. Wyborcy niezdecydowani jako element strategiczny 32
2.4. Moment podejmowania decyzji przez wyborców jako główny element kampanii wyborczej 35
2.5. Podatność wyborców niezdecydowanych na perswazję 37
2.6. „Uciekający” elektorat 42
Rozdział III. Wizerunek kandydata 48
3.1. Struktura wizerunku kandydata 48
3.2. Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka 52
3.2.1. Znaczenie wyrazu twarzy 52
3.2.2. Znaczenie ubioru 55
3.2.3. Wzrost i znaczenie uścisku dłoni 57
3.3. Psychologiczne teorie postrzegania ludzi 59
3.4. Wizerunek polityka i poruszana przez niego polityka 61
3.5. Analiza wizerunku polityka. Metody badania 65
Rozdział IV. Styl i treści kampanii na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 1995 roku 73
4.1 Spotkania z wyborcami i występowanie kandydatów 73
4.2. Wpływ społeczny 80
4.3. Ulotki wyborcze. Oddziaływanie wizualne 85
4.4. Przesyłki bezpośrednie 87
Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel 99
Spis rysunków 100

Marketing polityczny. Techniki i metody

Wstęp 3
Rozdział 1. Geneza powstania marketingu politycznego na świecie i w Polsce. Specyfika marketingu politycznego w Polsce. 5
1.1. Ujęcie historyczne marketingu politycznego. 5
1.1.1. Historia zastosowania marketingu politycznego i jego istota 5
1.1.2. Definicje marketingu politycznego w ujęciu historycznym 10
1.2. Główne zagadnienia dotyczące tematu 14
1.3. Marketing polityczny na świecie 20
1.4. Marketing polityczny w Polsce. 30
Rozdział 2. Techniki i metody stosowane w marketingu politycznym w teorii i praktyce. 40
2.1Działania polityczne. Teoria i praktyka 40
2.1.1. Zachowania i działania społeczne 40
2.1.2. Zachowania i działania polityczne 42
2.1.3. Elementy składowe i rodzaje działań politycznych 44
2.2. Analiza porównawcza marketingu politycznego w USA i Polsce 49
2.2.1. Stopień realizacji modelowych założeń marketingowej kampanii wyborczej w Polsce 49
2.2.2. Prawo i media w kampanii wyborczej 57
2.3. Techniki i metody marketingowe. 59
2.3.1.Proces segmentacji 59
2.3.2. Targeting 62
2.3.3. Pozycjonowanie 63
2.3.4. Budowanie wizerunku kandydata 64
2.3.5. Marketing bezpośredni 66
2.3.6. Wystąpienia publiczne kandydatów 68
2.4. Marketing polityczny a handlowy 70
Rozdział 3. Wybory prezydenckie w świetle prawa 74
3.1. Reaktywowanie urzędu prezydenta i ewolucja jego pozycji 74
3.2. Konstytucyjne zasady wyboru prezydenta Polski 77
3.2.1. Podstawowe zasady prawa wyborczego 77
3.2.2. Zasady organizacji i trybu przeprowadzania wyborów prezydenckich 82
3.3. Odpowiedzialność prezydenta 85
3.3.1. Odpowiedzialność polityczna prezydenta za akty niekontrasygnowane 85
3.3.2. Odpowiedzialność polityczna za akty kontrasygnowane 87
3.3.3. Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu 88
3.4. Wybory prezydenckie w Polsce 90
Rozdział 4. Strategie Kampanii Prezydenckiej 2005 w świetle założeń marketingu politycznego 96
4.1. Cechy polskiej kampanii prezydenckiej. 96
4.2. Wybory prezydenckie 2005 w świetle mediów i sondaży 98
4.2.1. Sylwetki kandydatów wodzących i ich programy wyborcze. 107
4.2.2. Wpływ Kampanii Prezydenckiej 2005 na społeczeństwo oraz wyniki sondaży 113
4.3. Elementy marketingu politycznego w kampanii prezydenckiej 2005 118
Zakończenie 131
Bibliografia 133
Spis tabel 137
Spis schematów 137
Spis ilustracji i rysunków 137

Komunikacja w społeczeństwie demokratycznym

Wstęp 2
Rozdział I. Komunikowanie społeczne 5
1. Definicje komunikowania społecznego 5
2. Teorie komunikacji społecznej 7
3. Etapy komunikacji społecznej 10
4. Cechy komunikacji społecznej 11
5. Funkcje komunikacji społecznej 12
6. Przebieg procesu komunikacyjnego 13
7. Efekty komunikacji społecznej 15
Rozdział II. 16
Marketing jako forma komunikacji społecznej 16
1. Pojęcie marketingu 16
2. Marketing polityczny 17
Rozdział III. Cechy środków masowej komunikacji (mass mediów) 20
1. Pojęcie mass mediów 20
2. Cechy mass mediów 21
3. Bariery w działaniu mass mediów 24
4. Media masowe a wizerunek 27
Rozdział IV. Społeczne uwarunkowania komunikowania 28
1. Uwarunkowania ustrojowe 28
2. Heterarchia 29
3. Język „walki” i język „dialogu” 30
4. Polityczny kontekst komunikacyjny w Polsce 31
Rozdział V. Przykłady kampanii komunikacyjnych 35
1. Ciągłość filozofii marketingowej 35
2. Inicjatywa obywatelska wyrazem marketingu społecznego 36
2.1. Kampania „Pajacyk” 37
2.2. Kampania „Dziecko na drodze” 39
2.3. Kampania „Płytka wyobraźnia” 40
3. Inicjatywa społeczna przykładem marketingu politycznego 41
Zakończenie 47
Bibliografia 49
Spis rysunków 52

Komunikacja w społeczeństwie demokratycznym

Wstęp 2
Rozdział I. Co to jest komunikowanie społeczne 4
Rozdział II. Komunikowanie interpersonalne i społeczne 13
Rozdział III. Cechy komunikacji masowej 21
Rozdział IV. Modele komunikowania 28
Rozdział V. System komunikowania w społeczeństwie demokratycznym 35
Rozdział VI. Organizacja społecznego udziału w procesie legislacyjnym (inicjatywa ustawodawcza, lobbing) 42
Rozdział VII. Projektowanie działań obywatelskich 50
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis schematów i rysunków 62

Sytuacja kryzysowa na przykładzie Agory w aferze Rywin Gate

WSTĘP
ROZDZIAŁ I: PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
1. Public relations.
1.1. Definicje public relations.
1.2. Cele i rola public relations.
2. Sytuacja kryzysowa.
2.1. Definicje sytuacji kryzysowych.
2.2. Typy sytuacji kryzysowych.
2.3. Etapy sytuacji kryzysowych.
2.4. Udziałowcy sytuacji kryzysowych.
3. Sytuacja kryzysowa a public relations.
3.1. Sytuacja kryzysowa z punktu widzenia public relations.
3.2. Rola opinii publicznej.
3.3. Plany działań w sytuacjach kryzysowych.
3.4. Działania w trakcie sytuacji kryzysowej
ROZDZIAŁ II: AGORA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
1. Spotkanie Rywina z Rapaczyńską
2. Spotkanie Rywina z Michnikiem
3. Obraz propozycji korupcyjnej w mediach
4. Sejmowa komisja śledcza
5. Raport Anity Błochowiak
ROZDZIAŁ III: SYTUACJA KRYZYSOWA A POZYCJA, WIZERUNEK, REPUTACJA FIRMY.
1. Wpływ sytuacji kryzysowej na wizerunek w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach.
2. Wpływ sytuacji kryzysowej na wizerunek w innych cywilizowanych krajach
3. Wpływ afery Rywina na reputację, wizerunek i pozycje Agory.
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA