Bibliografia

Bibliografia jest ostatnim w kolejności elementem naszej pracy. Powinna ona zawierać wszystkie pozycje, z których korzystaliśmy i na których się wzorowaliśmy przy pisaniu pracy. Przy pisaniu bibliografii musimy wziąć pod uwagę, że podczas obrony możemy zostać zapytani o którąś z pozycji przez nas umieszczonych, dlatego jeżeli nie mamy pojęcia o danych dziełach nie powinniśmy ich umieszczać w bibliografii, bowiem może to przynieść więcej szkód niż korzyści.

Odnośnie kwestii technicznych bibliografia powinna być podzielona na poniżej wymienione kategorie, wpisując przy tym do nich takie pozycje:

 1. Dokumenty i materiały
 • wszystkie akty prawne;
 • ustawy;
 • opracowania różnych organizacji i instytucji;
 • inne oficjalne materiały i opracowania, które podajemy w kolejności alfabetycznej (tytuł dokumentu, autora oraz datę i miejsce wydania).
 1. Opracowania książkowe – czyli wszystkie podręczniki, książki wykorzystane w naszej pracy wpisane w odpowiedniej kolejności:
 • nazwisko, imię autora, jeśli jest to praca zbiorowa w nawiasie dodajemy po nazwisku i imieniu redaktora naczelnego „(red.)”
 • pełny tytuł danej książki;
 • wydawnictwo;
 • miejsce oraz rok wydania.
 1. Artykuły – zamieszczamy tu wszystkie pozycje zaczerpnięte z różnych pozycji, które również wymieniamy w podanej kolejności:
 • nazwisko i imię autora;
 • tytuł artykułu;
 • tytuł czasopisma;
 • numer oraz datę wydania czasopisma.
 1. Periodyki – niestety jest tu spora zbieżność z poprzednio wymienionym punktem, dlatego najlepiej uzgodnić to ze swoim promotorem, ale także te dwa punkty możemy połączyć w jeden. Zamieszczamy tu wszystkie artykuły, z których korzystaliśmy podczas pisania naszej pracy i które ukazały się na rynku wydawniczym.
 2. Inne źródła – tu wpisujemy wszystkie materiały, do których nie pasowały inne kategorie, czyli wszelkiego rodzaju ulotki, plakaty czy inne gadżety wykorzystane w naszej pracy. Jeśli w pracy wykorzystaliśmy wywiad przeprowadzony przez siebie, badań czy także materiał filmowy to tu musimy umieścić wszelkie dane ich dotyczące.
 3. Źródła internetowe – w obecnych czasach należą do często wykorzystywanych materiałów w trakcie pisania tego typu prac. W momencie, gdy powołujemy się na nie powinniśmy podać pełny, dokładny adres strony internetowej oraz datę korzystania przez Ciebie z danej witryny.

Oczywiście, jeżeli nie używałeś podczas pisania swojej pracy naukowej materiałów z którejś wyżej wymienionej kategorii to po prostu jej nie wpisujesz.

Przykład bibliografii:

Opracowania książkowe

 1. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2016.
 2. Balcerzak-Paradowska , Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa 2004.
 3. Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wydawnictwo Funna, Wrocław 2000.
 4. Firkowska-Mankiewicz, Zdolnym być… Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków, Wydawnictwo Naukowe IFiS PAN, Warszawa 1999.
 5. Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.
 6. Mandal, Kobiecość i męskość, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Artykuły

 1. Budrowska, Regulamin i improwizacje, czyli o kulturowym skrypcie bycia matką, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 2.
 2. Chmielek-Łubińska, Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem, [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 3. Cudak , Zaburzenie struktury rodziny jako konsekwencja makrospołecznych uwarunkowań, „Pedagogika Rodziny” 2012, nr 2 (4).
 4. Dudzik, Rodzina wobec kryzysu wartości. Refleksja etyczna na marginesie przeprowadzonych badań, [w:] M. E.Ruszel (red.), Rodzina. Wartości. Przemiany, Stalowa Wola – Rzeszów 2010.
 5. Górnicz-Mulcahy, Lewandowicz-Machnikowska M., Urlop wychowawczy i związane z nim uprawnienia socjalne, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego” 2013, nr 36.
 6. Jamka, Planowanie kariery pracowników [w:] M. Rybak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
 7. Lisowska E., Polskie menedżerki – cechy demograficzno-społeczne i czynniki sukcesu [w:] P. Błędowski (red.), Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, Oficyna SGH, Warszawa 2004.
 8. Ruszkiewicz D., Macierzyństwo w czasie studiów, „Pedagogika Rodziny” 2012, nr 2 (4).
 9. Sobczak, Czynniki kształtujące liczbę urodzeń, natężenie przestrzenne i zróżnicowanie płodności kobiet w Polsce [w:] E. Frątczak, I. Sobczak (red.), Dzietność kobiet polskich w okresie transformacji ustrojowej, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Zarząd Główny, Warszawa 2000.
 10. Sobczyńska, Macierzyństwo: wartości i dylematy, [w.] J. Miluska, E. Pakszys (red.), Humanistyka i płeć. I. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Wydawnictwo UAM, Poznań 1995.