Archiwum kategorii: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Kształtowanie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PUBLIC RELATIONS 4
1.1. Istota i funkcje public relations 4
1.2. Historia public relations 9
1.3. Zakres działań public relations 15
1.4. Komunikacja a public relations 19

ROZDZIAŁ II. RÓŻNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 25
2.1. Wizerunek a tożsamość 25
2.2. Misja 33
2.3. Wizja 38
2.4. Znaczenie badań dla budowy wizerunku 40

ROZDZIAŁ III. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU GMINY KOZIENICE NA PODSTAWIE PRACY URZĘDU GMINY 46
3.1. Ogólna charakterystyka gminy Kozienice 46
3.2. Czynniki kształtujące kulturę obsługi w Urzędzie Gminy Kozienice oraz problemy w obsłudze interesanta 52
3.3. Badanie ankietowe wizerunku Urzędu Gminy Kozienice oraz jakości obsługi interesantów 55
3.4. Możliwości poprawy kultury obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Kozienice 60

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS ZDJĘĆ 72
SPIS WYKRESÓW 73
SPIS TABEL 74
SPIS RYSUNKÓW 75
ANEKS 76

WSTĘP

Polska administracja państwowa i samorządowa znajduje się pod wpływem przemian. Pojawiają się nowe problemy, zmagania z konkurencją – wszystko to wymaga od urzędników wiedzy i autorytetu. Najlepsze gminy korzystają z doświadczeń biznesu, dbają o wizerunek, marketing, pytają mieszkańców o ich potrzeby. Zwycięzcy w wyborach, osoby zaufania publicznego stosują zasady public relations, aby zyskać przychylność wyborców i podnieść prestiż urzędu. Zmiany oznaczają, że nie wystarczy wypełniać przepisy prawa. Administracji, na równi z przedsiębiorcami, potrzebny jest program i konsekwencja, prowadzące do odrobienia zaniedbań minionych lat. Już nie wystarczy rzetelnie wypełniać obowiązki. Teraz przyszedł czas na rozwój, nowe pomysły prowadzące do sukcesu, zabieganie o aprobatę społeczną i współpracę z mieszkańcami. Brak inicjatywy w tym kierunku ogranicza szanse regionu (miasta), jego rozwój i może doprowadzić do pogarszania warunków życia lokalnych społeczności, przegrywających z sąsiednimi gminami lub konkurencją zagraniczną. Rozwój gminy możliwy jest również za pomocą działań public relations, którego nazwa wywodzi się z promocji masowej, jako element promocji-mix, obecnie coraz częściej jest uważany za samodzielną dyscyplinę. Najczęściej bywa interpretowany jako tworzenie dobrych relacji między organizacją a społeczeństwem. Typowy public relations obejmuje kreowanie, promowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku, opinii o uczciwości i dobrej woli. Organizacje non-profit nie działające dla zysku, także administracja publiczna, w promocji opierają się przede wszystkim na public relations. Działalność public relations i jej rezultaty, to nic innego, jak właśnie zapewnianie wyższego poziomu rozwoju administracji, w sposób specyficzny, bo uwarunkowany dobrą komunikacją, dbaniem o dobrą opinię i współdziałaniem z ludnością.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia kształtowania wizerunku jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Kozienice.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zawarta jest ogólna charakterystyka public relations, a więc: istota i funkcje public relations, historia public relations, zakres działań public relations oraz komunikacja a public relations.

W drugim rozdziale przedstawione są różne aspekty kształtowania wizerunku w administracji publicznej, a więc: wizerunek a tożsamość, misja, wizja oraz znaczenie badań dla budowy wizerunku.

W trzecim rozdziale zaprezentowane jest kształtowanie wizerunku gminy Kozienice na podstawie pracy Urzędu Gminy, a więc: ogólna charakterystyka gminy Kozienice, czynniki kształtujące kulturę obsługi w Urzędzie Gminy Kozienice oraz problemy w obsłudze interesanta, badanie ankietowe wizerunku Urzędu Gminy Kozienice oraz jakości obsługi interesantów, możliwości poprawy kultury obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Kozienice.

Administracja publiczna, a zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego (JST) nie mogą prawidłowo funkcjonować bez określenia wizji rozwoju terenów przez nie administrowanych, opracowanie której wymaga bazowania na wynikach starannie przeprowadzonej analizy SWOT. Dokładne rozpoznanie warunków funkcjonowania oraz posiadanych zasobów umożliwia prawidłowe sformułowanie celów oraz ustalenie optymalnego scenariusza rozwoju. Nie mniej istotna jest rola JST w tworzeniu warunków dla aktywności gospodarczej na administrowanych przez nie terenach. Proces transformacji systemowej w Polsce, pogłębiony reformą administracyjną, spowodował zmianę sposobu zarządzania państwem, jego regionami oraz społecznościami lokalnymi. Organy administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej), pragnąc zaspokoić oczekiwania obywateli, zmuszone są postrzegać społeczeństwo poprzez pryzmat jego potrzeb. Zmiany zachodzące w działalności społeczno-gospodarczej bezpośrednio wpływają na zjawiska rynkowe, skłaniając pracowników administracji publicznej do poszukiwania skutecznych sposobów działania w sferze obsługi rynku, podporządkowanych zaspokajaniu i celowemu kształtowaniu potrzeb społecznych. Forma i zasięg oddziaływania poszczególnych szczebli administracji publicznej są zróżnicowane i uzależnione od przyznanych im kompetencji. Dlatego też dla organów administracji państwowej kluczowym zagadnieniem jest podejmowanie prawidłowych decyzji, a jest to możliwe tylko w warunkach posiadania jak najdokładniejszych informacji.

Kształtowanie marki handlowej na przykładzie marek luksusowych

Wstęp 4

Rozdział I. Istota marek handlowych 6
1.1. Pojęcie i geneza marek handlowych 6
1.2. Rodzaje marek handlowych 12
1.3. Tworzenie marki handlowej 18
1.4. Siła marki handlowej 21

Rozdział II. Wpływ marki handlowej na decyzje zakupu 25
2.1. Marka handlowa a postępowanie nabywców 25
2.2. Istota i modele zachowań nabywczych 28
2.2.1. Rola czynników kulturowych 30
2.2.2. Rola czynników społecznych 32
2.2.3. Rola czynników osobistych 34
2.2.4. Rola czynników psychologicznych 36
2.3. Lojalność klientów wobec marki 39

Rozdział III. Marka jako ważny element strategii X Sp. z o.o. 47
3.1. Geneza, rozwój i charakterystyka przedsiębiorstwa 47
3.2. Struktura działalności X Sp. z o.o. 50
3.3. Otoczenie dalsze i bliższe – rynek produktów luksusowych w Polsce 53
3.4. Analiza konkurencji w sektorze optycznym 58
3.5. Analiza SWOT firmy 64
3.6. Ogólna ocena kondycji X Sp. z o.o. na rynku 67

Rozdział IV. Proponowane zmiany elementów strategii X Sp. z o.o. 71
4.1. Analiza strategii w X Sp. z o.o. 71
4.1.1. Analiza zarządzania 71
4.1.2. Analiza produkcji 72
4.1.3. Analiza sprzedaży i dystrybucji 72
4.1.4. Ocena realizowanej strategii 73
4.2. Proponowane zmiany elementów strategii X Sp. z o.o. 74

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis rysunków 87
Spis tabel 88

Wstęp

Rynek dóbr luksusowych, jest dość specyficznym rynkiem i godnym poświecenia mu uwagi. Obecnie w Polsce obserwujmy jego rozwój. Produkty luksusowe adresowane do wąskiej grupy najzamożniejszych nabywców utrzymują wysokie tempo sprzedaży nawet w czasach stagnacji ekonomicznej i są powszechnie uważane za odporne na wahania koniunktury. Atrakcyjność rynku dóbr luksusowych polega również na tym, że wraz z rosnącą zamożnością społeczeństw obserwujemy znaczną demokratyzację dostępu do tego typu dóbr. Produkty uważane kiedyś za ekskluzywne (drogie perfumy, markowe ubrania, 5-gwiazdkowe hotele) stają się dostępne dla znacznie szerszej bazy konsumentów.

Poznanie mechanizmu kierującego popytem na dobra luksusowe ma kluczowe znaczenie dla kreatorów marek luksusowych. Marka luksusowa to coś więcej niż produkt, to zbiór wyobrażeń tworzących unikatową symbolikę marki. Właśnie umiejętność kreowania i podtrzymywania tej symboliki, a nie wartości użytkowe i doskonałość produktu, przyczyniają się do windowania niektórych marek na szczyty elitarności i prestiżu. Potwierdza to zestawienie marek uznanych za najbardziej prestiżowe w swojej kategorii.

Teza pracy brzmiała: Kształtowanie marki luksusowej jest ważnym elementem strategii firmy X Sp. z o.o.

Celem pracy było poznanie mechanizmu kierującego popytem na dobra luksusowe mającego kluczowe znaczenie dla kreatorów marek luksusowych. W pracy podkreślono, że marka luksusowa to coś więcej niż produkt, to zbiór wyobrażeń tworzących unikatową symbolikę marki. Właśnie umiejętność kreowania i podtrzymywania tej symboliki, a nie wartości użytkowe i doskonałość produktu, przyczyniają się do windowania niektórych marek na szczyty elitarności i prestiżu. Potwierdza to zestawienie marek uznanych za najbardziej prestiżowe w swojej kategorii.

Ponadto celami pracy była:

  • charakterystyka rynku dóbr luksusowych,
  • metody zarządzania sprzedażą na rynku dóbr luksusowych,
  • dbanie o dobre imię marek luksusowych,
  • obserwacje wzrostu sprzedaży na rynku dóbr luksusowych,
  • strategia działania i rozwoju na rynku dóbr luksusowych w kolejnych latach.

W pracy wykorzystano metody badawcze takie jak: wywiady bezpośrednie, wywiady telefoniczne, obserwacje, raporty oraz materiały wewnętrzne uzyskane bezpośrednio z firmy X Sp. z o.o.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną, natomiast dwa ostatnie rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę marek handlowych. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia marek handlowych oraz od ukazania ich genezy. Następnie omówiono poszczególne rodzaje marek handlowych, z uwzględnieniem marki luksusowej. W rozdziale tym omówiono także procedurę tworzenia marki handlowej oraz przedstawiono siłę marki handlowej.

W rozdziale drugim ukazano wpływ marki handlowej na decyzje zakupu. Na wstępie omówiono markę handlową oraz jej wpływ na postępowanie nabywców. Następnie przedstawiono istotę i modele zachowań nabywczych z uwzględnieniem roli czynników kulturowych, społecznych, osobistych oraz psychologicznych. Pod koniec rozważań teoretycznych poruszono problematykę lojalności klientów wobec marki.

W rozdziale trzecim przedstawiono markę jako ważny element strategii firmy X Sp. z o.o. Rozważania rozpoczęto od ukazania genezy, rozwoju oraz ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono strukturę działalności badanego przedsiębiorstwa. Omówiono także otoczenie bliższe i dalsze – rynek dóbr luksusowych w Polsce. W rozdziale tym przeprowadzono także analizę konkurencji w sektorze optycznym oraz analizę SWOT przedsiębiorstwa X Sp. z o. o.

W rozdziale czwartym ukazano proponowane zmiany elementów strategii badanego przedsiębiorstwa. Na wstępie tego rozdziału dokonano ogólnej oceny kondycji X Sp. z o.o. Następnie przeprowadzono analizę strategii w X Sp. z o.o. z uwzględnieniem analizy zarządzania, analizy produkcji oraz analizy sprzedaży i dystrybucji. W ostatniej części niniejszej pracy dokonano analizy proponowanych zmian elementów strategii przedsiębiorstwa X Sp. z o. o.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.

Kreowanie wizerunku organizacji pozarządowych

praca dyplomowa z zakresu Public relations

Wstęp. 2

Rozdział I. Public relations – zagadnienia teoretyczne 4
1. Istota Public Relations 4
2. Ewolucja PR 9
3. Zakres działania 18
4. Pojęcie i proces kształtowania wizerunku 21
5. Cele PR 26

Rozdział II. Sektor non profit w Polsce 31
1. Organizacje pozarządowe – definicja i obszar działania 31
2. Sektor non-profit a pojęcia aktywności obywatelskiej 39
3. Opinie społeczeństwa o organizacjach pozarządowych 43
4. PR w sektorze non-profit 45

Rozdział III. Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji im. Roberta Schumana oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka 50
1. Fundacja im. Roberta Schumana 50
1.1. Ogólna charakterystyka 50
1.2. Statut Fundacji 51
1.3. Podejmowane Inicjatywy 56
2. Helsińska Fundacja Praw Człowieka 59
2.1. Ogólna charakterystyka 59
2.2. Statut Fundacji 61
2.3. Podejmowane inicjatywy 63
3. Analiza porównawcza Fundacji im. Roberta Schumana oraz Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka pod kątem kształtowania wizerunku 66

Zakończenie. 70
Bibliografia. 72
Spis tabel i rysunków. 75

Wstęp

W organizacjach pozarządowych bardzo często spotyka się podział obowiązków na zasadzie „wszyscy robią wszystko”, czyli to, co akurat trzeba zrobić. Każdy rozmawia przez telefon, wysyła e-maile, chodzi na spotkania, tłumaczy zasady działania organizacji. Można więc w zasadzie powiedzieć, że wszyscy zajmują się public relations.

Public relations to najprościej ujmując kształtowanie wizerunku, czyli te wszystkie działania, które wpływają na postrzeganie organizacji: co robi, jak to robi, jakimi wartościami się kieruje, czy jest skuteczna itd.

Często mówiąc o public relations kojarzymy to pojęcie z mediami, komunikatami prasowymi, konferencjami itd. To jednak niewielki, choć bardzo ważny wycinek tego, co i jak kształtuje obraz naszej organizacji. Informacje z trzeciego sektora rzadko trafiają na pierwsze strony gazet tym ważniejsze stają się więc inne kanały komunikacji ze światem, czyli partnerami, darczyńcami, wolontariuszami. Te kanały to rozmowy i spotkania, ale także nasza strona internetowa, folder, oferta sponsorska, gazetka i wszystkie inne materiały, które o nas opowiadają.

Warto zadbać o wizerunek najlepiej jak można. Przemyślane, mądre i konsekwentne działania public relations przekładają się na konkrety. A mianowicie nowych partnerów; zadowolonych ze współpracy partnerów dotychczasowych; wolontariuszy, którzy chcą się z nami związać, donatorów, sponsorów itp.

Praca pt. „Kreowanie wizerunku organizacji pozarządowych” składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy będzie przedstawiał będzie zagadnienia teoretyczne z zakresu Public relations. Przybliżona zostanie istota Public relations, ewolucja PR, zakres działania, pojęcie i proces kształtowania wizerunku oraz cele PR.

Rozdział drugi zajmować się będzie tematyką sektora non profit w Polsce. Zaprezentowane zostaną organizacje pozarządowe – definicja i obszar działania, sektor non-profit a pojęcia aktywności obywatelskiej, opinie społeczeństwa o organizacjach pozarządowych oraz Public relations w sektorze non-profit.

Rozdział trzeci analizować będzie kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji im. Roberta Schumana oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Przybliżona zostanie ogólna charakterystyka Fundacji im. Roberta Schumana oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ich statut oraz podejmowane inicjatywy. Ponadto zaprezentowana zostanie analiza porównawcza Fundacji im. Roberta Schumana oraz Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka pod kątem kształtowania wizerunku.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Internet jako nowe medium komunikowania społecznego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 4
1.1. Definicja i funkcje komunikowania 4
1.2. Formy komunikowania 9
1.3. Komunikowanie masowe 16
1.4. Bariery w komunikowaniu się 23

ROZDZIAŁ II. WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKOWANIU MASOWYM 26
2.1. Nowe technologie w komunikacji społecznej 26
2.2. Internet jako platforma prowadzenia biznesu elektronicznego 34
2.3. Modele komunikacji w wirtualnej przestrzeni rynkowej 45

ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TRADYCYJNEGO 50
3.1. Systemy zintegrowane klasy MRPII/ERP a Internet 50
3.2. Koncepcja systemu łańcucha dostaw (SCM) i jej realizacja 53
3.3. Koncepcja systemów CRM a Internet 54
3.4. Sposoby wejścia przedsiębiorstw w wirtualną przestrzeń rynkową 61

ROZDZIAŁ IV. WYKORZYSTANIE INTERNETU JAKO ŚRODKA KOMUNIKACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIRTUALNYCH 75
4.1. Media a komunikacja z przedsiębiorstwami wirtualnymi 75
4.2. Witryny internetowe i pasaże internetowe 80
4.3. Koncepcja portali i serwisów internetowych 84
4.4. Komunikacja marketingowa w Internecie 88

Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel 100
Spis rysunków 101

Wstęp

Rozwój technologii teleinformatycznych zaowocował powstaniem Internetu, który jest globalną siecią komputerową połączoną w całość za pomocą międzynarodowych łączy telekomunikacyjnych. Obecnie skutki powstania Internetu są zauważalne we wszystkich sferach działalności człowieka. Internet stał się symbolem nowej gospodarki, gospodarki opartej na wiedzy i stanowi podstawę tworzenia współczesnej przestrzeni informacyjnej.

Wynalezienie World Wide Web (WWW) zapoczątkowało komercyjne wykorzystanie nieograniczonych możliwości globalnej sieci informacyjnej. Ze swej istoty Internet łączy możliwości globalnego komunikowania się przekraczającego ograniczenia czasu i przestrzeni oraz możliwości indywidualizowania przekazu kierowanego do indywidualnego odbiorcy. Rozwój Internetu oraz możliwości tworzone przez tę nowoczesną formę aktywności stawiają przed podmiotami rynkowymi nowe wyzwania i szanse, które mogą być wykorzystane w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Jednym z ważnych obszarów wykorzystania Internetu jest marketing. Istota marketingu w przedsiębiorstwach oraz samorządach lokalnych wykorzystujących w swojej działalności Internet nie zmienia jego tradycyjnego znaczenia. Nabywca mający określone potrzeby i preferencje stanowi niezmiennie punkt wyjścia wszelkich decyzji i działań podmiotów rynkowych.

Za sprawą Internetu podmioty rynkowe otrzymują do ręki nowe narzędzia marketingowego oddziaływania na nabywców. Pojawiają się więc zupełnie nowe możliwości prowadzenia działań marketingowych. Internet może być wykorzystywany jako instrument strategii promocji, produktu, ceny i dystrybucji, a ponadto być wyjątkowo przydatny w badaniach marketingowych.

Stwarzając przedsiębiorstwom i innym uczestnikom rynku zupełnie nowe warunki funkcjonowania, Internet zmusza do redefiniowania podstawowych paradygmatów marketingu. Możliwości tworzone przez Internet można wykorzystać najpełniej, gdy przedsiębiorstwo lub instytucja działa zgodnie z koncepcją marketingu relacji, którego celem jest tworzenie i utrzymywanie stałych związków z klientem. Relacje te można odnieść do układu B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Consumer), B2G (Business-to-Goverment) oraz G2C (Goverment-to-Consumer). Wykorzystanie Internetu do kształtowania wszystkich tych relacji jest w warunkach, jakie cechują nową gospodarkę, nic tylko szansą na rozwój lub trwanie, lecz także na przetrwanie dla wszystkich bez wyjątku podmiotów rynkowych.
W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty Internetu jako nowego medium komunikowania społecznego. Taki też był cel zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy charakteryzuje komunikację społeczną, drugi – wykorzystanie Internetu w komunikowaniu masowym, trzeci – wykorzystanie Internetu w komunikacji dużego przedsiębiorstwa tradycyjnego, czwarty – to wykorzystanie Internetu jako środka komunikacji w małych i średnich przedsiębiorstwach wirtualnych.

Opracowanie powstało w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Internet jako nowe medium komunikowania społecznego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 4
1.1. Definicja i funkcje komunikowania 4
1.2. Formy komunikowania 9
1.3. Komunikowanie masowe 16
1.4. Bariery w komunikowaniu się 23

ROZDZIAŁ II. WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKOWANIU MASOWYM 26
2.1. Nowe technologie w komunikacji społecznej 26
2.2. Internet jako platforma prowadzenia biznesu elektronicznego 34
2.3. Modele komunikacji w wirtualnej przestrzeni rynkowej 45

ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TRADYCYJNEGO 50
3.1. Systemy zintegrowane klasy MRPII/ERP a Internet 50
3.2. Koncepcja systemu łańcucha dostaw (SCM) i jej realizacja 53
3.3. Koncepcja systemów CRM a Internet 54
3.4. Sposoby wejścia przedsiębiorstw w wirtualną przestrzeń rynkową 61

ROZDZIAŁ IV. WYKORZYSTANIE INTERNETU JAKO ŚRODKA KOMUNIKACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIRTUALNYCH 75
4.1. Media a komunikacja z przedsiębiorstwami wirtualnymi 75
4.2. Witryny internetowe i pasaże internetowe 80
4.3. Koncepcja portali i serwisów internetowych 84
4.4. Komunikacja marketingowa w Internecie 88

Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel 100
Spis rysunków 101

Wstęp

Rozwój technologii teleinformatycznych zaowocował powstaniem Internetu, który jest globalną siecią komputerową połączoną w całość za pomocą międzynarodowych łączy telekomunikacyjnych. Obecnie skutki powstania Internetu są zauważalne we wszystkich sferach działalności człowieka. Internet stał się symbolem nowej gospodarki, gospodarki opartej na wiedzy i stanowi podstawę tworzenia współczesnej przestrzeni informacyjnej.

Wynalezienie World Wide Web (WWW) zapoczątkowało komercyjne wykorzystanie nieograniczonych możliwości globalnej sieci informacyjnej. Ze swej istoty Internet łączy możliwości globalnego komunikowania się przekraczającego ograniczenia czasu i przestrzeni oraz możliwości indywidualizowania przekazu kierowanego do indywidualnego odbiorcy. Rozwój Internetu oraz możliwości tworzone przez tę nowoczesną formę aktywności stawiają przed podmiotami rynkowymi nowe wyzwania i szanse, które mogą być wykorzystane w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Jednym z ważnych obszarów wykorzystania Internetu jest marketing. Istota marketingu w przedsiębiorstwach oraz samorządach lokalnych wykorzystujących w swojej działalności Internet nie zmienia jego tradycyjnego znaczenia. Nabywca mający określone potrzeby i preferencje stanowi niezmiennie punkt wyjścia wszelkich decyzji i działań podmiotów rynkowych.

Za sprawą Internetu podmioty rynkowe otrzymują do ręki nowe narzędzia marketingowego oddziaływania na nabywców. Pojawiają się więc zupełnie nowe możliwości prowadzenia działań marketingowych. Internet może być wykorzystywany jako instrument strategii promocji, produktu, ceny i dystrybucji, a ponadto być wyjątkowo przydatny w badaniach marketingowych.

Stwarzając przedsiębiorstwom i innym uczestnikom rynku zupełnie nowe warunki funkcjonowania, Internet zmusza do redefiniowania podstawowych paradygmatów marketingu. Możliwości tworzone przez Internet można wykorzystać najpełniej, gdy przedsiębiorstwo lub instytucja działa zgodnie z koncepcją marketingu relacji, którego celem jest tworzenie i utrzymywanie stałych związków z klientem. Relacje te można odnieść do układu B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Consumer), B2G (Business-to-Goverment) oraz G2C (Goverment-to-Consumer). Wykorzystanie Internetu do kształtowania wszystkich tych relacji jest w warunkach, jakie cechują nową gospodarkę, nic tylko szansą na rozwój lub trwanie, lecz także na przetrwanie dla wszystkich bez wyjątku podmiotów rynkowych.
W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty Internetu jako nowego medium komunikowania społecznego. Taki też był cel zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy charakteryzuje komunikację społeczną, drugi – wykorzystanie Internetu w komunikowaniu masowym, trzeci – wykorzystanie Internetu w komunikacji dużego przedsiębiorstwa tradycyjnego, czwarty – to wykorzystanie Internetu jako środka komunikacji w małych i średnich przedsiębiorstwach wirtualnych.

Opracowanie powstało w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Działalność marketingowa polskich wydawnictw

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA NA RYNKU WYDAWNICZYM
1. Rynek wydawniczy w Polsce
1.1. Popyt na wydawnictwa w Polsce
1.2. Podaż na wydawnictwa w Polsce
2. Instrumenty marketingu-mix
2.1. Produkt
2.2. Cena
2.3. Kanały dystrybucji
2.4. Promocja
3. Największe koncerny prasowe w Polsce
3.1. Wydawnictwo Bauer
3.2. Grupa Wydawnicza Polskapresse
3.3. Agora S.A.
3.4. Wydawnictwo G+J Polska

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA MURATOR S.A.
1. Geneza i główne etapy rozwoju
2. Forma prawna
3. Kapitał oraz udziałowcy i ich struktura w badanej firmie
4. Struktura organizacyjna oraz zarządzanie i zatrudnienie w MURATOR S.A.
5. Główne kierunki aktywności ekonomicznej MURATOR S.A.
6. Pozycja rynkowa MURATOR S.A.
7. Osiągnięcia i certyfikaty
8. Misja i cele firmy

ROZDZIAŁ III. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA MURATOR S.A.
1. Analiza sytuacji wewnętrznej
1. 1. Produkt
1. 2. Polityka cenowa
1. 3. Promocja
1. 4. Dystrybucja
1. 5. Analiza silnych i słabych stron
1. 6. Zasoby materialne i niematerialne firmy
2. Analiza sytuacji zewnętrznej
2. 1. Klienci
2. 2. Konkurencja
2. 3. Klienci
2. 4. Konkurencja
2. 5 Otoczenie konkurencyjne
2. 6. Nowe produkty
2. 7. Szanse i zagrożenia
3. Badania marketingowe

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

WSTĘP

Współczesny rynek wydawniczy to dynamicznie rozwijająca się branża, w której działalność marketingowa odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu konkurencyjności wydawnictw. Celem niniejszej pracy jest analiza działalności marketingowej polskich wydawnictw, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Murator S.A. Praca ta daje możliwość pozyskania wiedzy na temat specyfiki marketingu wydawniczego oraz zrozumienia kluczowych czynników wpływających na sukces wydawnictw na polskim rynku.

W pierwszym rozdziale pracy zostanie przedstawiona działalność marketingowa na rynku wydawniczym, począwszy od charakterystyki rynku wydawniczego w Polsce, przez omówienie instrumentów marketingu-mix, aż po opis największych koncernów prasowych w kraju. Celem tego rozdziału jest zapoznanie czytelnika z kontekstem rynkowym, w którym działają polskie wydawnictwa.

Drugi rozdział pracy skupia się na charakterystyce Murator S.A., jednego z wiodących wydawnictw na polskim rynku. Zostaną omówione geneza i główne etapy rozwoju firmy, jej forma prawna, struktura kapitału, organizacja oraz kierunki aktywności ekonomicznej. Celem tego rozdziału jest przedstawienie profilu badanego wydawnictwa oraz jego pozycji rynkowej.

W trzecim rozdziale zostanie szczegółowo przeanalizowana działalność marketingowa Murator S.A. Przeprowadzona zostanie analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy, w tym jej polityka produktowa, cenowa, promocyjna i dystrybucyjna. Analiza ta uwzględni również identyfikację silnych i słabych stron firmy, zasobów materialnych i niematerialnych, a także klientów i konkurencji. W ramach tego rozdziału zostaną również omówione badania marketingowe przeprowadzone przez wydawnictwo.

W podsumowaniu pracy zostaną przedstawione wnioski dotyczące działalności marketingowej polskich wydawnictw na przykładzie Murator S.A., a także refleksje na temat przyszłości branży wydawniczej w kontekście zmieniającego się rynku. Praca zostanie uzupełniona o bibliografię, spis rysunków oraz tabel, które posłużyły jako materiał źródłowy do analizy i ilustracji przedstawionych zagadnień.

 

Marketing polowań w kraju

I. Wstęp 2
II. Metodologia badań 4
2.1. Przedmiot i cel badań 4
2.2. Problemy, hipotezy badawcze 7
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 13
2.4. Organizacja i przebieg badań 16
III. Marketing polowań w kraju 17
3.1. Wyniki badań 17
3.2. Oczekiwania myśliwych krajowych polujących na zasadach dewizowych 22
3.3. Podsumowanie i wnioski 32
Wnioski 36
Streszczenie 38
Bibliografia 39
Spis tabel 40
Spis wykresów 41
Aneks 42

Wstęp

Niniejsza praca stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na zagadnienie, jakim jest poznanie oczekiwań myśliwych krajowych polujących na zasadach dewizowych.

Stan wiedzy o polowaniach w kraju jest studnią bez dna, do której można ciągle wkładać nowe informacje, gdyż jest to zagadnienie niezwykle interesujące. Jak mówi Babbie „nauka jest przedsięwzięciem, którego celem jest „odkrywanie”. Ale bez względu na to, co chce się odkryć, wiele dróg prowadzi co celu, jakim jest odkrycie.”

Sferą wiedzy nie rozpoznaną z pewnością jest stan liczbowy upolowanej zwierzyny.

Celem pracy jest uzyskanie informacji o marketingu polowań w kraju, a w szczególności o oczekiwaniach myśliwych krajowych polujących na zasadach dewizowych.

Na wstępie, jako ciekawostkę warto zauważyć, że tradycja polowań sięga bardzo dawnych czasów, bowiem polowania, inaczej łowy, były najbardziej popularną rozrywką możnych od zarania historii Polski. Po zakończeniu żniw i przed świętym Jarym królowie, magnateria i szlachta wsiadali na koń i ruszali w las strzelać na „wielką” i „małą” zwierzynę. Do zapalonych myśliwych należał Kazimierz Wielki, Stefan Batory, Jan III Sobieski, August III i Stanisław August Poniatowski, natomiast największą renomą wśród łowisk cieszyła się Białowieża, ostoja pierwotnych puszcz oraz, obecnie tak rzadkiego, żubra. W Polsce doby sarmackiej polowano głównie z broni innej niż palna – ta bowiem przez długi czas była bardzo zawodna. Dlatego na niedźwiedzie polowano za pomocą sieci, na żubry oszczepami, nierzadko korzystano też z łuku i kordelasa, specjalnego krótkiego miecza do polowania na dziki. Dopiero XVI wiek przyniósł pierwszą broń palną, nadającą się do polowań – skutecznego, lecz drogiego i nadal bardzo zawodnego arkebuza. Myśliwi od XVII wieku polowali również przy pomocy drapieżnych ptaków, szczególnie sokołów. Z czasem sokolnictwo stało się osobną gałęzią myślistwa, a sokolnicy byli niezwykle pożądani na dworach i dworkach. W zamożniejszych dworach magnackich zdarzało się, że jednocześnie zatrudnionych było aż 30 ptaszników. Na polowaniach korzystano również z pomocy jastrzębi, rarogów, a nawet wyszkolonych kruków. Oprócz ptaków myśliwym na polowaniach towarzyszyły oczywiście psy. W ciągu wieków powstało wiele ras psów myśliwskich, z których każda wyspecjalizowana była do innego rodzaju łowów. Na przykład jamniki, jak sama nazwa wskazuje, służyły do polowań na zwierzynę żyjącą w jamach i norach, ogary, dzięki swojej sile i wytrwałości, używane były do polowań na „grubą” zwierzynę, natomiast wyżły służyły do tropienia zwierzyny oraz polowania w wodzie. Innymi psami myśliwskimi, dzielonymi ze względu na swoje funkcje, były posokowce, płochacze, gończe i dzikarze.

Obecnie, pomimo że lasy nie pokrywają już tak niebotycznych połaci kraju, a duża część zwierzyny łownej jest w istocie hodowana, nadal w okresie od wczesnej jesieni do wczesnej wiosny w punkcie skupu lub bezpośrednio u myśliwego możemy nabyć dobrą dziczyznę. Największą popularnością i najczęściej spotykane jest mięso jelenia, sarny, królika, zająca i dzika, natomiast z ptactwa: bażanta, kaczki, przepiórki, kuropatwy oraz dzikiej gęsi.

Znaczenie planowania strategicznego hotelu na przykładzie hotelu Felix

praca dyplomowa z hotelarstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota planowania strategicznego 4
1.1. Pojęcie i system planowania w przedsiębiorstwie 4
1.2. Istota i rola strategii w działaniu przedsiębiorstwa 8
1.3. Projektowanie wizji, misji i celów oraz zadań planistycznych 10
1.4. Proces planowania strategicznego 15
1.5. Proces kontroli w planowaniu 19

Rozdział II. Charakterystyka hotelu FELIX w Warszawie 27
2.1. Lokalizacja oraz ogólna charakterystyka obiektu 27
2.2. Pokoje i cennik 29
2.3. Restauracja Nova 35
2.4. Usługi dodatkowe 46

Rozdział III. Znaczenie planowania strategicznego w hotelu FELIX w Warszawie 48
3.1. Organizacja działań marketingowych w hotelu 48
3.2. Formułowanie celów i strategii w hotelu 53
3.2.1. Czynniki otoczenia dalszego 53
3.2.2. Analiza otoczenia bliższego 59
3.3. Wizja i misja hotelu 62
3.4. Znaczenie planowania strategicznego 63

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Wstęp

Światowy dorobek marketingu bywa rozpatrywany z punktu widzenia perspektywy ogólnoekonomicznej, społeczeństwa jako całości, interesów firm i konsumentów. Każda z tych perspektyw daje szansę zmian w określonym, oczekiwanym kierunku. Zmiany te są możliwe, gdy w systemie konstruowania celów, a także w działaniach, przyjmuje się orientację rynkową. Orientacja taka oznacza, iż w filozofii zarządzania opieramy się na systemie potrzeb ostatecznego odbiorcy.

W sensie praktycznym realizacja tych potrzeb wiąże się z misją każdego przedsiębiorstwa. Wypełnienie zaś misji przedsiębiorstwa jest możliwe poprzez przygotowanie zespołu reguł postępowania, zbioru decyzji. Jeśli mają one podstawowe znaczenie dla przyszłości przedsiębiorstwa, jest to podejście strategiczne. Przy założeniu, że podejście takie ma zapewnić rozwój przedsiębiorstwa, w procedurze formułowania strategii marketingowej każda z wymienionych opcji marketingu ma określone znaczenie.

Opcja ogólnoekonomiczna akcentuje ten dorobek marketingu, w którym chodzi głównie o racjonalizację wykorzystania ograniczonych zasobów. Przy rozpatrywaniu marketingu z punktu widzenia społeczeństwa ja¬ko całości w działaniach na rynku akcentuje się społeczne zmiany dotyczące jakości życia. W strategii marketingowej niezbędne jest bowiem rozpoznanie potrzeb i ich zaspokajanie. Opcja ta może być także użyteczna dla przedsiębiorstw poszukujących niszy rynkowej.

Nieograniczoność potrzeb jest zawsze szansą na znalezienie efektywnego zakresu działania, zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i firm. Jest to zwłaszcza ważne dla nowej klasy tworzącej się w polskim społeczeństwie – uczestników rynku, przedsiębiorców o różnej skali działania, odmiennym przed¬miocie działania, niezależnie od formy własności. Stają oni przed trudnym zadaniem uzyskania oczekiwanych efektów. Istota samej strategii wymusza oderwanie się od bieżących problemów i koncentrację uwagi na takich elementach, które mogą mieć rozstrzygające znaczenie w przyszłości.

Strategiczne planowanie marketingowe musi więc łączyć skuteczność organizacyjną – rozumianą zwykle jako umiejętność realizacji zamierzonych celów – ze sprawnością organizacyjną bliższą kategorii wydajności organizacji, jeśli chodzi o relacje nakładów i wyników.
Na potrzeby niniejszej pracy postawiona została następująca hipoteza:
Strategiczne planowanie w hotelu jest czynnikiem wpływającym na sukces i efektywność funkcjonowania hotelu.

Celem pracy jest ukazanie znaczenia planowania strategicznego w hotelu.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy ukazuje istotę planowania strategicznego.

W rozdziale drugim przedstawiona została charakterystyka hotelu Felix w Warszawie.

Rozdział trzeci przedstawia znaczenie planowania strategicznego w hotelu Felix.

Zarządzanie wizerunkiem firmy na przykładzie UPC

Wstęp 3

Rozdział 1. Istota kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa 5
1.1. Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa 5
1.2. Znaczenie wizerunku w różnych typach przedsiębiorstw 14
1.3. Instrumenty kształtujące wizerunek przedsiębiorstwa 18
1.3.1. Rola public relations 18
1.3.2. Rola reklamy 19
1.3.3. Rola sponsoringu 20
1.4. Wartość wizerunku firmy 21

Rozdział 2. Relacja przedsiębiorstwa z otoczeniem – komunikowanie się firmy z otoczeniem 24
2.1. Teoria komunikowania – pojęcie, proces, i środki 24
2.2. Formy komunikowania i ich właściwości 29
2.3. Modele skutecznego komunikowania 34
2.4. Podstawowe przyczyny błędów w komunikowaniu 39

Rozdział 3. Proces komunikowania z otoczeniem na przykładzie United Parcel Service 43
3.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy United Parcel Service na podstawie przeprowadzonego wywiadu 43
3.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 47
3.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 52
3.4. Wnioski z badań i rekomendacje dla pracodawcy 53

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 61

Wstęp

Definicje zarządzania marketingowego oraz public relations jako funkcji zarządzania wykazują wiele cech wspólnych. Obie zawierają proces planowania, uczestnictwo w procesie wymiany, identyfikację grup docelowych oraz dążenie do satysfakcji. Marketing natomiast to proces zarządzania, którego celem jest pozyskiwanie klientów przez zapewnianie im satysfakcji z nabywanych produktów.

Public relations to zarządzanie procesem, którego celem jest osiągnięcie i utrzymanie harmonii między organizacją a jej otoczeniem, wywołanie pozytywnych zachowań u grup socjalnych, a zatem tworzenie przyjaznego nastawienia wobec organizacji. Jednym z głównych celów public relations jest stworzenie pozytywnego wizerunku organizacji. Jego osiągnięcie powoduje, że przy podobnej ofercie produktowej bądź usługowej niektóre firmy oceniane są znacznie lepiej i tym samym korzystnie wyróżniają się na tle konkurencji, podczas gdy inne pozostają niezauważone.

Efektywność podejmowanych działań w znacznym stopniu zależy od tego, czy są one skierowane do wyraźnie określonych grup odbiorców. W przypadku marketingu mówi się wówczas o oddziaływaniu na rynek docelowy (segmenty rynkowe), podczas gdy w public relations na różnego rodzaju publiczności. Obie grupy adresatów mogą być tożsame, często jednak różnią się od siebie.

Wyboru rynku docelowego w marketingu dokonuje się poprzez segmentację, która polega na wydzieleniu spośród całej populacji w miarę jednorodnych grup nabywców. Każdy z tak powstałych segmentów charakteryzuje się podobnymi cechami oraz potrzebami, które powodują, że ludzie ci dokonują zakupów takich samych produktów. Warunkiem skutecznego działania przedsiębiorstwa na rynku jest skoncentrowanie się tylko na jednym, ewentualnie na kilku wybranych segmentach. W ten sposób stwarza się szanse i możliwości lepszego dostosowania produktu do wymagań konsumenta, a w konsekwencji efektywniejszego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

Cały system komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem służy zatem maksymalnemu, wzajemnemu dostosowaniu się przedsiębiorstwa i jego otoczenia, szczególnie otoczenia podmiotowego. Poznaniu grup otoczenia podmiotowego służą badania postaw, oczekiwań i opinii tych grup, które w klasycznym systemie w postaci informacji wpływają do przedsiębiorstwa.

Teoretyczna refleksja nad mechanizmami komunikowania oraz empiryczne badania procesów komunikowania obejmują bardzo szeroką klasę zjawisk.

W niniejszej pracy autor postawił sobie za cel analizę efektywności komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem dla potrzeb kształtowaniu wizerunku firmy.

Główne pytania badawcze niniejszej pracy można sformułować następująco:

1. Jaki wpływ wywierają klienci na treść i charakter przekazów medialnych przedsiębiorstwa?

2. Jak przebiegają procesy komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem?

3. Jaka jest efektywność komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem?

Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

W pierwszej części pracy nt. Istota kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa autor zaprezentował pojęcie, znaczenie i wartość wizerunku przedsiębiorstwa oraz narzędzia służące do jego kreowania.

W drugiej części pracy nt. Relacja przedsiębiorstwa z otoczeniem – komunikowanie się firmy z otoczeniem autor zaprezentował teorię komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, formy i narzędzia tej komunikacji oraz ich efektywność.

W ostatniej części pracy nt. Proces komunikowania z otoczeniem na przykładzie United Parcel Service autor wskazał metodykę kreowania wizerunku firmy przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji rynkowej.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową z zakresu zarządzania i marketingu, materiały zamieszczone w prasie i w Internecie oraz na podstawie informacji udostępnionych przez firmę United Parcel Service.

Wykorzystanie narzędzi marketingu-mix w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego

Wstęp 2

Rozdział I. Marketing w gospodarce rynkowej 4
1.1. Pojęcie i istota marketingu w warunkach globalizacji 4
1.2. Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa rynkowego 11
1.3. Specyfika marketingu usług turystycznych 17

Rozdział 2. Podstawowe instrumenty marketingowe wykorzystywane w marketingu usług 25
2.1. Koncepcja marketingu – mix 25
2.2. Elementy marketingu – mix 30
2.2.1. Produkt 30
2.2.2. Cena 33
2.2.3. Dystrybucja 37
2.2.4. Promocja 40
2.2.5. Personel 42

Rozdział 3. Analiza i ocena wykorzystania instrumentów marketingu- mix w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego Polskie Tatry S.A. 48
3.1. Polskie Tatry SA jako obiekt badań 48
3.1.1. Powstanie i rozwój 48
3.1.2. Organizacja i zatrudnienie 49
3.1.3. Pozycja przedsiębiorstwa na rynku lokalnym 51
3.2. Elementy marketingu mix w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa 56
3.2.1. Kształtowanie oferty produktowej 56
3.2.2. Polityka cen 59
3.2.3. System dystrybucji 63
3.2.4. Działania promocyjne 65

Podsumowanie 71
Bibliografia 72
Spis tabel 74
Spis rysunków 75