Prace dyplomowe z kierunku Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Znaczenie planowania strategicznego hotelu na przykładzie hotelu Felix

praca dyplomowa z hotelarstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota planowania strategicznego 4
1.1. Pojęcie i system planowania w przedsiębiorstwie 4
1.2. Istota i rola strategii w działaniu przedsiębiorstwa 8
1.3. Projektowanie wizji, misji i celów oraz zadań planistycznych 10
1.4. Proces planowania strategicznego 15
1.5. Proces kontroli w planowaniu 19

Rozdział II. Charakterystyka hotelu FELIX w Warszawie 27
2.1. Lokalizacja oraz ogólna charakterystyka obiektu 27
2.2. Pokoje i cennik 29
2.3. Restauracja Nova 35
2.4. Usługi dodatkowe 46

Rozdział III. Znaczenie planowania strategicznego w hotelu FELIX w Warszawie 48
3.1. Organizacja działań marketingowych w hotelu 48
3.2. Formułowanie celów i strategii w hotelu 53
3.2.1. Czynniki otoczenia dalszego 53
3.2.2. Analiza otoczenia bliższego 59
3.3. Wizja i misja hotelu 62
3.4. Znaczenie planowania strategicznego 63

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Wstęp

Światowy dorobek marketingu bywa rozpatrywany z punktu widzenia perspektywy ogólnoekonomicznej, społeczeństwa jako całości, interesów firm i konsumentów. Każda z tych perspektyw daje szansę zmian w określonym, oczekiwanym kierunku. Zmiany te są możliwe, gdy w systemie konstruowania celów, a także w działaniach, przyjmuje się orientację rynkową. Orientacja taka oznacza, iż w filozofii zarządzania opieramy się na systemie potrzeb ostatecznego odbiorcy.

W sensie praktycznym realizacja tych potrzeb wiąże się z misją każdego przedsiębiorstwa. Wypełnienie zaś misji przedsiębiorstwa jest możliwe poprzez przygotowanie zespołu reguł postępowania, zbioru decyzji. Jeśli mają one podstawowe znaczenie dla przyszłości przedsiębiorstwa, jest to podejście strategiczne. Przy założeniu, że podejście takie ma zapewnić rozwój przedsiębiorstwa, w procedurze formułowania strategii marketingowej każda z wymienionych opcji marketingu ma określone znaczenie.

Opcja ogólnoekonomiczna akcentuje ten dorobek marketingu, w którym chodzi głównie o racjonalizację wykorzystania ograniczonych zasobów. Przy rozpatrywaniu marketingu z punktu widzenia społeczeństwa ja¬ko całości w działaniach na rynku akcentuje się społeczne zmiany dotyczące jakości życia. W strategii marketingowej niezbędne jest bowiem rozpoznanie potrzeb i ich zaspokajanie. Opcja ta może być także użyteczna dla przedsiębiorstw poszukujących niszy rynkowej.

Nieograniczoność potrzeb jest zawsze szansą na znalezienie efektywnego zakresu działania, zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i firm. Jest to zwłaszcza ważne dla nowej klasy tworzącej się w polskim społeczeństwie – uczestników rynku, przedsiębiorców o różnej skali działania, odmiennym przed¬miocie działania, niezależnie od formy własności. Stają oni przed trudnym zadaniem uzyskania oczekiwanych efektów. Istota samej strategii wymusza oderwanie się od bieżących problemów i koncentrację uwagi na takich elementach, które mogą mieć rozstrzygające znaczenie w przyszłości.

Strategiczne planowanie marketingowe musi więc łączyć skuteczność organizacyjną – rozumianą zwykle jako umiejętność realizacji zamierzonych celów – ze sprawnością organizacyjną bliższą kategorii wydajności organizacji, jeśli chodzi o relacje nakładów i wyników.
Na potrzeby niniejszej pracy postawiona została następująca hipoteza:
Strategiczne planowanie w hotelu jest czynnikiem wpływającym na sukces i efektywność funkcjonowania hotelu.

Celem pracy jest ukazanie znaczenia planowania strategicznego w hotelu.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy ukazuje istotę planowania strategicznego.

W rozdziale drugim przedstawiona została charakterystyka hotelu Felix w Warszawie.

Rozdział trzeci przedstawia znaczenie planowania strategicznego w hotelu Felix.

Zarządzanie wizerunkiem firmy na przykładzie UPC

Wstęp 3

Rozdział 1. Istota kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa 5
1.1. Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa 5
1.2. Znaczenie wizerunku w różnych typach przedsiębiorstw 14
1.3. Instrumenty kształtujące wizerunek przedsiębiorstwa 18
1.3.1. Rola public relations 18
1.3.2. Rola reklamy 19
1.3.3. Rola sponsoringu 20
1.4. Wartość wizerunku firmy 21

Rozdział 2. Relacja przedsiębiorstwa z otoczeniem – komunikowanie się firmy z otoczeniem 24
2.1. Teoria komunikowania – pojęcie, proces, i środki 24
2.2. Formy komunikowania i ich właściwości 29
2.3. Modele skutecznego komunikowania 34
2.4. Podstawowe przyczyny błędów w komunikowaniu 39

Rozdział 3. Proces komunikowania z otoczeniem na przykładzie United Parcel Service 43
3.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy United Parcel Service na podstawie przeprowadzonego wywiadu 43
3.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 47
3.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 52
3.4. Wnioski z badań i rekomendacje dla pracodawcy 53

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 61

Wstęp

Definicje zarządzania marketingowego oraz public relations jako funkcji zarządzania wykazują wiele cech wspólnych. Obie zawierają proces planowania, uczestnictwo w procesie wymiany, identyfikację grup docelowych oraz dążenie do satysfakcji. Marketing natomiast to proces zarządzania, którego celem jest pozyskiwanie klientów przez zapewnianie im satysfakcji z nabywanych produktów.

Public relations to zarządzanie procesem, którego celem jest osiągnięcie i utrzymanie harmonii między organizacją a jej otoczeniem, wywołanie pozytywnych zachowań u grup socjalnych, a zatem tworzenie przyjaznego nastawienia wobec organizacji. Jednym z głównych celów public relations jest stworzenie pozytywnego wizerunku organizacji. Jego osiągnięcie powoduje, że przy podobnej ofercie produktowej bądź usługowej niektóre firmy oceniane są znacznie lepiej i tym samym korzystnie wyróżniają się na tle konkurencji, podczas gdy inne pozostają niezauważone.

Efektywność podejmowanych działań w znacznym stopniu zależy od tego, czy są one skierowane do wyraźnie określonych grup odbiorców. W przypadku marketingu mówi się wówczas o oddziaływaniu na rynek docelowy (segmenty rynkowe), podczas gdy w public relations na różnego rodzaju publiczności. Obie grupy adresatów mogą być tożsame, często jednak różnią się od siebie.

Wyboru rynku docelowego w marketingu dokonuje się poprzez segmentację, która polega na wydzieleniu spośród całej populacji w miarę jednorodnych grup nabywców. Każdy z tak powstałych segmentów charakteryzuje się podobnymi cechami oraz potrzebami, które powodują, że ludzie ci dokonują zakupów takich samych produktów. Warunkiem skutecznego działania przedsiębiorstwa na rynku jest skoncentrowanie się tylko na jednym, ewentualnie na kilku wybranych segmentach. W ten sposób stwarza się szanse i możliwości lepszego dostosowania produktu do wymagań konsumenta, a w konsekwencji efektywniejszego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

Cały system komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem służy zatem maksymalnemu, wzajemnemu dostosowaniu się przedsiębiorstwa i jego otoczenia, szczególnie otoczenia podmiotowego. Poznaniu grup otoczenia podmiotowego służą badania postaw, oczekiwań i opinii tych grup, które w klasycznym systemie w postaci informacji wpływają do przedsiębiorstwa.

Teoretyczna refleksja nad mechanizmami komunikowania oraz empiryczne badania procesów komunikowania obejmują bardzo szeroką klasę zjawisk.

W niniejszej pracy autor postawił sobie za cel analizę efektywności komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem dla potrzeb kształtowaniu wizerunku firmy.

Główne pytania badawcze niniejszej pracy można sformułować następująco:

1. Jaki wpływ wywierają klienci na treść i charakter przekazów medialnych przedsiębiorstwa?

2. Jak przebiegają procesy komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem?

3. Jaka jest efektywność komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem?

Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

W pierwszej części pracy nt. Istota kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa autor zaprezentował pojęcie, znaczenie i wartość wizerunku przedsiębiorstwa oraz narzędzia służące do jego kreowania.

W drugiej części pracy nt. Relacja przedsiębiorstwa z otoczeniem – komunikowanie się firmy z otoczeniem autor zaprezentował teorię komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, formy i narzędzia tej komunikacji oraz ich efektywność.

W ostatniej części pracy nt. Proces komunikowania z otoczeniem na przykładzie United Parcel Service autor wskazał metodykę kreowania wizerunku firmy przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji rynkowej.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową z zakresu zarządzania i marketingu, materiały zamieszczone w prasie i w Internecie oraz na podstawie informacji udostępnionych przez firmę United Parcel Service.

Wykorzystanie narzędzi marketingu-mix w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego

Wstęp 2

Rozdział I. Marketing w gospodarce rynkowej 4
1.1. Pojęcie i istota marketingu w warunkach globalizacji 4
1.2. Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa rynkowego 11
1.3. Specyfika marketingu usług turystycznych 17

Rozdział 2. Podstawowe instrumenty marketingowe wykorzystywane w marketingu usług 25
2.1. Koncepcja marketingu – mix 25
2.2. Elementy marketingu – mix 30
2.2.1. Produkt 30
2.2.2. Cena 33
2.2.3. Dystrybucja 37
2.2.4. Promocja 40
2.2.5. Personel 42

Rozdział 3. Analiza i ocena wykorzystania instrumentów marketingu- mix w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego Polskie Tatry S.A. 48
3.1. Polskie Tatry SA jako obiekt badań 48
3.1.1. Powstanie i rozwój 48
3.1.2. Organizacja i zatrudnienie 49
3.1.3. Pozycja przedsiębiorstwa na rynku lokalnym 51
3.2. Elementy marketingu mix w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa 56
3.2.1. Kształtowanie oferty produktowej 56
3.2.2. Polityka cen 59
3.2.3. System dystrybucji 63
3.2.4. Działania promocyjne 65

Podsumowanie 71
Bibliografia 72
Spis tabel 74
Spis rysunków 75

Wykorzystanie marketingu w turystyce

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE MARKETINGU W TURYSTYCE 6
1.1. Marketing- zakres pojęciowy 6
1.2. Rola marketingu w przedsiębiorstwie 7
1.3. Marketing turystyczny i jego funkcje 10
1.4. Produkt turystyczny 15
1.5. Kanały dystrybucji produktu turystycznego 21
1.6. Znaczenie polityki cen 26

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA I MARKA TURYSTYCZNA MIEJSCA DOCELOWEGO 31
2.1. Strategia marki turystycznej miejsca docelowego 31
2.2. Promocja miejsca docelowego 39
2.2.1. Organizacja i finansowanie promocji za granicą 39
2.2.2. Polska Organizacja Turystyczna 43

ROZDZIAŁ III. NARZĘDZIA MARKETINGU WYKORZYSTYWANE
W TURYSTYCE 49
3.1. Instrumenty promocji 49
3.1.1. Reklama 49
3.1.2. Public Relations 51
3.1.3. Promocja sprzedaży 53
3.1.4. Marketing bezpośredni 57
3.2. Środki promocji 58
3.2.1. Media 58
3.2.2. Wydawnictwa 60
3.2.3. Targi turystyczne 63
3.2.4. Prezentacje i imprezy Public Relaytions 65
3.2.5. Podróż studyjna 67

ROZDZIAŁ IV. MARKETING TURYSTYCZNY W BIURZE PODRÓŻY LEOTOUR W WEJHEROWIE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ 70
4.1. Metodologia badań 70
4.2. Charakterystyka biura podróży Leotour w Wejherowie 72
4.3. Analiza wyników badań 75
4.4. Wnioski 84

ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA 90
SPIS RYSUNKÓW 93
SPIS TABEL 94
SPIS WYKRESÓW 95
ANEKS 96

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA MARKETINGU 5
1.1. Marketing 5
1.2. Produkt 15
1.3. Proces wprowadzania produktu na rynek 18
1.3.1. Etap wprowadzania produktu na rynek 18

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY ENERGOMAR – NORD 26
2.1. Energetyka 26
2.2. Firma Energomar – Nord 31
2.3. Produkt FLUBET 39
2.4. Cele rynkowe FLUBET 45

ROZDZIAŁ III. WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK PRZEZ FIRMĘ ENERGOMAR – NORD 48
3.1. Etap I – badania poprzedzające wprowadzenie nowego produktu na rynek 48
3.2. Etap II – etapy rozwoju nowego produktu 56
3.3. Etap III – wejście FLUBETU na rynek 61
3.4. Etap IV – zagospodarowanie FLUBETU 66

ZAKOŃCZENIE 72
LITERATURA 74
SPIS WYKRESÓW 76
SPIS SCHEMATÓW 77
SPIS RYSUNKÓW 78
SPIS ZDJĘĆ 79
SPIS TABLIC 80

Wpływ kosztów marketingu na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Wstęp 4

Rozdział I. Pojęcie, istota i zadania analizy kosztów w przedsiębiorstwie 6
1.1. Analiza kosztów jako narzędzie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 6
1.2. Źródła informacji dla potrzeb analizy kosztów w firmie 12
1.3. Relacje wskaźników i ich zastosowanie w analizie kosztów firmy 15
1.4. Znaczenie i sposób prezentacji wyników analiz 20

Rozdział II. Kryteria doboru narzędzi dla potrzeb ewidencji i analiz kosztów marketingowych 26
2.1. Wybór optymalnej klasyfikacji kosztów 26
2.2. Klasyfikacja kosztów w ramach rodzajów 29
2.3. Projektowanie oraz zastosowanie struktur ewidencji w planowaniu kosztów marketingowych – budżet 36
2.4. Analiza relacji poziomu nakładów na realizację przedsięwzięć marketingowych, a efektywność 40
2.5. Przesłanki optymalnego wyboru przedsięwzięć marketingowych 41

Rozdział III. Sposób organizacji i zasady funkcjonowania handlowej Sp. z o.o. 46
3.1 Podstawy prawne i zakres działalności złożonej handlowej Sp. z o.o. 46
3.2 Organizacja i funkcjonowanie złożonej handlowej Sp. z o.o. 50
3.3 Zadania, funkcje i rola działu marketingu spółki 57

Rozdział IV. Metodyka analizy ocena opłacalności realizowanych przedsięwzięć marketingowych spółki 65
4.1. Ocena opłacalności przedsięwzięć marketingowych 65
4.1.1. Punkt krytyczny nakładów 66
4.1.2. Próg rentowności 66
4.1.3. Wskaźnik efektywności 70
4.2. Analiza prawidłowości wyboru kryteriów opłacalności 73
4.3. Analiza efektywności zmiany nakładów i ich wpływ na wynik finansowy 77

Rozdział V. Analiza efektywności rozwiązań stosowanych w spółce „ASM” 84
5.1. Prezentacja metod stosowanych w spółce „ASM” 84
5.2. Analiza efektywności stosowanych rozwiązań oraz ich wpływ na wynik finansowy 85
5.3. Analiza prezentowanych struktur oraz zależności pomiędzy wyborem narzędzi, a efektem końcowym stosowanych metod 89
5.4. Wyniki i wnioski płynące z zastosowanych rozwiązań 93

Podsumowanie 95
Bibliografia 96

Wpływ marketingu na wzrost sprzedaży

WSTĘP 2

Rozdział I. Marketing mix – marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek 4
1.1. Produkt obiektem rynkowej wymiany 4
1.2. Cena elementem marketingu MIX 9
1.3. Dystrybucja jako proces dostarczenia nabywcom produktu 14
1.4. Promocja środkiem komunikacji z klientem 20

Rozdział II. Firma X S.A. jako podmiot rynku 25
21. Ogólna charakterystyka firmy 25
2.2. Produkty oferowane przez firmę 30
2.3. Organizacja działu sprzedaży 32
2.4. Formułowanie strategii sprzedaży 41

Rozdział III. Zarządzanie działem sprzedaży firmy X 46
3.1. Struktura i wyniki sprzedaży 46
3.2. Organizacja sprzedaży 54
3.3. Kontrola, analiza i ocena działalności sprzedawców 57
3.4. Perspektywy rozwoju spółki 60

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

WSTĘP

Umiejętne prowadzenie firmy polega na szeroko pojętym rozumieniu branży, w której działa firma, czyli znajomości specyfiki danej działalności wraz ze zrozumieniem konkurencji.
Kompetencje marketingowe obejmują umiejętność w zakresie „mieszanki marketingowej”. Jednak zanim to narzędzie będzie można wykorzystać, trzeba przejawiać świadomość potrzeby jego stosowania; w przypadku wielu właścicieli małych i średnich firm jest to element kompetencji, którego brakuje. Kompetencje marketingowe obecnie .nabierają znaczenia. Wejście Polski do UE spowodowało, że przedsiębiorstwa działające w naszym kraju stały się obiektem ataków konkurencyjnych ze strony firm europejskich. Warto zaznaczyć, że na nasz rynek będą wchodziły te firmy, których właściciele charakteryzują się więcej niż przeciętnymi kompetencjami marketingowymi (i nie tylko).

Kompetencje finansowe wymagają umiejętności zarządzania finansami firmy, planowania budżetowego i tworzenia funduszy na bieżącą działalność i rozwój firmy. Ten rodzaj kompetencji nabiera obecnie znaczenia w zjednoczonej Europie. Przedsiębiorcy, zamierzający ubiegać się o fundusze strukturalne, muszą pozyskiwać środki finansowe na ich uzupełnienie, a potem sprawnie zarządzać całością, aby uzyskać akceptację donatorów.

Obszar czynnika ludzkiego obejmuje umiejętność zarówno rozwijania własnej świadomości dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, jak i dbałości o zatrudnianie odpowiednich pracowników i podnoszenie ich umiejętności.

Właściciel nie działa jednak w próżni, a podejmowane przez niego decyzje są determinowane wieloma czynnikami natury zewnętrznej. W związku z tym prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga wiedzy dotyczącej między innymi: księgowości, prawa podatkowego, prawa handlowego oraz innych ogólnych zasad prawnych i ekonomicznych związanych z konkretną działalnością. Powinna ona także obejmować umiejętności technologiczne, społeczne i naturalne.

Te obszary kompetencji sztucznie określono dla celów badawczych, w rzeczywistości przenikają się i są ze sobą powiązane. Trudno czasami oddzielić poszczególne obszary od siebie.
Z pewnością takimi kompetencjami musi umieć „dysponować” dzisiejszy menedżer. Od niego zależą decyzje, ludzie a przede wszystkim sukces firmy.

Sukces firmy to jednak wypadkowa skutecznego (bądź nie) planu marketingowego, to rezultat prowadzonych działań dostosowanych do klienta, rynku.

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano konkretny wpływ działań marketingowych, przekładających się na przyrost sprzedaży dla w firmie z branży informatycznej – firmy X.

Całość opracowania składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to ogólna charakterystyka istoty marketingu mix we współczesnej gospodarce rynkowej. To omówienie natury zarządzania marketingowego, to określenie roli strategicznego planowani marketingowego. To także wstęp do dziedziny marketingu opakowań.

W rozdziale drugim zaprezentowano przedsiębiorstwo, będące przedmiotem niniejszej pracy – spółkę X.

Rozdział trzeci stanowi przegląd poszczególnych działań marketingowych w zakresie promocji, reklamy, ceny oraz dystrybucji oraz określa ich wpływ na wysokość osiąganych wyników na sprzedaży.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, źródła pochodzące ze stron internetowych oraz materiały wewnętrzne spółki X.

Strategie marketingowe sieci handlowych na przykładzie marketów Tesco

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Marketing – charakterystyka ogólna 4
1.1. Powstanie i znaczenie marketingu 4
1.2. Zasada i zakres działania marketingu 8
1.3. Marketing mix 12
1.3.1. Produkt 12
1.3.2. Dystrybucja 13
1.3.3. Promocja 14
1.3.4. Personel 16
1.3.5. Cena 18
1.4. Charakterystyka i specyfika marketingu przedsiębiorstw handlowych 20

ROZDZIAŁ II. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa jako determinanta jego funkcjonowania 24
2.1. Rodzaje strategii marketingowych 24
2.2. Strategia przedsiębiorstwa a strategie marketingowe 28
2.3. Tworzenie strategii marketingowych w przedsiębiorstwie 32
2.4. Specyfika marketingu w sferze handlu 39

ROZDZIAŁ III. Analiza strategii marketingowej sieci handlowej TESCO 45
3.1. Ogólna charakterystyka TESCO 45
3.2. TESCO w Polsce i na świecie 48
3.3. Zakres działalności oraz struktura organizacyjna TESCO 53
3.4. Asortyment sprzedaży, docelowe rynki i klienci TESCO 56
3.5. Kształtowanie cen i ich składników 60
3.6. Specjalne strategie i programy cenowe 62
3.7. Ocena badanej sfery oraz propozycje usprawnień 64

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS RYSUNKÓW, SCHEMATÓW, ZDJĘĆ I TABEL 71

Skuteczność reklamy społecznej w promocji zdrowia

Wstęp 2

Rozdział I. Marketing relacji – podstawy teoretyczne 3
1. Marketing relacji – istota koncepcji 3
1.1 Marketing relacji – wyjaśnienie terminologiczne, geneza, definicja 3
1.2 Analiza wybranych modeli i stanowisk 5
2. Kluczowe elementy marketingu relacji 7
2.1 Jakość i jej marketingowe pojmowanie 7
2.2 Jakość a rentowność relacji 11
2.3 Marketing wewnętrzny 12
2.4 Komunikacja indywidualna 16
2.5 Specjalne programy lojalnościowe 18
2.6 Struktura organizacji a marketing relacji 23
3. Marketing relacji jako element strategii rozwoju firm usługowych 24
3.1 Przyczyny i uwarunkowania zastosowania marketingu relacji w firmach usługowych 24
3.2 Model relacji w firmach usługowych 26

Rozdział II. Charakterystyka Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w latach 2005-2006 28
1. Analiza funkcjonowania Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w latach 2005-2006 28
1.1 Plan utworzenia firmy Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w roku 2004 29
1.2 Struktura organizacyjna 29
1.3 Pozyskanie i utrzymanie personelu 30
1.4 Szkolenia zasobów ludzkich 36
1.5 Funkcje firmy na rynku branży elektroenergetycznej 37
1.6 Analiza finansowa 38
2. Charakterystyka działalności Firmy Energocenter Sp.z.o.o 40
2.1 Charakterystyka usług 40
2.2. Oferta usług Firmy Energocenter Sp.z.o.o 44

Rozdział III. Relacje Firmy Energocenter Sp.z.o.o. w Katowicach ze zleceniodawcami (na podstawie proceduralnych badań własnych) 48
l. Relacja w miejsce negocjacji i licytacji 49
1.1 Zadowolenie zleceniodawcy – podstawą poprawnych relacji 49
1.2 Związek między zadowoleniem a poziomem lojalności 50
1.3 Poziom zadowolenia zleceniodawców z usług firmy specjalistycznej 52
1.4 Lojalność zleceniodawców 52
2. Polityka działalności Firmy Energocenter Sp.z.o.o. 52
3. Polityka cenowa Firmy jako istotny element marketingu relacji Energocenter Sp.z.o.o. 53
3.1 Opinie zleceniodawców o cenie usług 53
3.2 Opinie zleceniodawców o jakości usług 54
4. Kształtowanie relacji Firmy ze zleceniodawcami 54
4.1 Podstawy zarządzania relacjami ze zleceniodawcami 54
4.2 Działania na rzecz lojalności zleceniodawców 54
4.3 Ocena działań w celu utrzymania już zdobytych zleceniodawców 55
5. Procedury pozyskania nowych zleceniodawców w celu powiększenia udziału w rynku i rozwoju firmy 55
5.2 Kontakty telefoniczne 55
5.3 Śledzenie ogłoszeń w biuletynie zamówień publicznych 56
5.4 Nieodpłatne doradztwo użytkownikom urządzeń elektroenergetycznych 56
5.5 Organizacja konferencji szkoleniowych dla zleceniodawców 56
5.6 Systematyczny udział w targach branżowych 57
5.7 Ocena skuteczności poszczególnych działań 57
6. System komunikacji w marketingu relacji 58
6.1 Komunikacja marketingowa firmie 58
6.2 Kształtowanie wizerunku Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach 59
6.3 Kompozycja promocyjna (promotion-mix) firmy 59
6.4 Komunikacja interaktywna 60
6.5 Ocena wizerunku firmy przez zleceniodawców 60
6.6 Ocena działalności innowacyjnej 61
6.7 Ocena wypracowanej komunikacji ze zleceniodawcami 62

Rozdział IV. Marketing wewnętrzny Firmy Energocenter Sp.z.o.o. w Katowicach lata 2005 – 2006 63
1. Pracownicy – najcenniejszy kapitał firmy 63
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 66
3. Zorganizowane formy marketingu wewnętrznego 67
5. Rola pracowników liniowych w kształtowaniu relacji ze zleceniodawcami 70
6. Rola kierownictwa organizacji 71
7. Satysfakcja pracowników liniowych i ich wpływ na utrzymanie zleceniodawców 72

Zakończenie 77
Bibliografia 78

Różnice w kształtowaniu oferty dla klienta na przykładzie firmy usługowej

Wstęp 3

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot w gospodarce 5
1.1. Pojęcie i znaczenie marketingu przedsiębiorstwie 6
1.2. Marketing w usługach 9
1.3. Elementy marketingu mix w kształtowaniu oferty usługowej 17
1.3.1. Produkt 18
1.3.2. Cena 19
1.3.3. Dystrybucja 23
1.3.4. Promocja 25

Rozdział 2. Możliwości kształtowania oferty usług z wykorzystaniem marketingu mix 32
2.1. Segmentacja rynku klientów indywidualnych i instytucjonalnych 32
2.2. Kształtowanie oferty handlowej 40
2.3. Czynniki wpływające na różnicowanie ceny 43

Rozdział 3. Kształtowanie oferty dla klienta w przedsiębiorstwie usługowym na przykładzie hotelu Litwor w Zakopanem 51
3.1. Ogólna charakterystyka badanego hotelu 51
3.2. Organizacja działań marketingowych w hotelu 53
3.3. Elementy planowania marketingowego w hotelu 54
3.4. Badanie rynku pod względem kształtowania oferty dla klientów na podstawie ankiety 59

Zakończenie 69
Spis literatury 71
Spis aktów prawnych 74
Inne pozycje bibliografii 75
Spis rysunków 76
Spis zdjęć 77
Spis wykresów 78
Załącznik 79